Sākumlapa
 
PVN atmaksa citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam
 
Sākumlapa / Nodokļi / Pievienotās vērtības nodoklis / PVN atmaksa citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam
PVN atmaksa citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam

PVN atmaksas kārtība Latvijā citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam

Sākot ar 2010.gada 1.janvāri Latvijas Republikā ir mainīta PVN atmaksas kārtība, kā to paredz Eiropas Padomes pieņemtā direktīva 2008/9/EK, kura nosaka jaunus noteikumus pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību atmaksas dalībvalstī (t.i., Latvijas Republikā), bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

Jaunā kārtība paredz, ka ārvalstu nodokļu maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību Latvijas Republikā, adresē elektronisku atmaksas pieteikumu Latvijai, iesniedzot to dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību, izmantojot elektronisku portālu, ko izveidojusi šī dalībvalsts.

2012.gada 29.novembrī pieņemts jauns Pievienotās vērtības nodokļa likums (turpmāk − likums), kurš stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī. Atbilstoši likuma 113.panta otrai daļai citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam PVN atmaksā, pamatojoties uz citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu, ko Valsts ieņēmumu dienests elektroniski saņem no šīs dalībvalsts nodokļu administrācijas, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.15 „Kārtība, kādā reģistrēts maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā PVN  citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātajam” III, IV daļu un minētie noteikumi ir piemērojami ar 2013.gada 1.janvāri.

Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.15 „Kārtība, kādā reģistrēts maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā PVN  citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātajam”55.punktā noteikts, ka citas dalībvalsts atmaksas pieteikumus par atmaksas periodiem līdz 2012.gada 31.decembrim Valsts ieņēmumu dienests izskata saskaņā ar kārtību, kāda tika piemērota līdz 2012.gada 31.decembrim, t.i. atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1639 „Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai”.

Personas, kas ir tiesīgas pieprasīt PVN atmaksu Latvijā

PVN atmaksu Latvijā var pieprasīt citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā reģistrēts nodokļu maksātājs, kurš neveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrējamu saimniecisko darbību Latvijā, par PVN, kas aprēķināts attiecībā uz Latvijas Republikā iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un preču importu savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai Eiropas Savienības teritorijā.

 Pilnvarotās personas

PVN atmaksas pieteikumu citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētā nodokļu maksātāja vārdā var iesniegt arī minētā nodokļu maksātāja pilnvarotā perona, kas var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kas darbojas saskaņā ar pilnvaru. Tā kā PVN atmaksas pieteikums tiek iesniegts tajā dalībvalstī, kurā citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrēts nodokļu maksātājs veic uzņēmējdarbību, pilnvara iesniedzama šajā dalībvalstī atbilstoši šīs valsts noteiktajām prasībām.

PVN atmaksā, ja persona atmaksas periodā atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir bijusi reģistrēta citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā;
 • nav bijusi reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā;
 • nav veikusi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrējamu saimniecisko darbību Latvijas Republikā;
 • nav veikusi Latvijas Republikā ar nodokli apliekamus darījumus, kuru dēļ būtu jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā.

Nosacījumi, kas jāievēro, iesniedzot citas dalībvalsts PVN atmaksas pieteikumu:

 • pieteikumā iekļautajai informācijai, kā arī papildinformācijai ir jābūt angļu vai latviešu valodā;
 • pieteikums jāiesniedz noteiktajā termiņā, t.i. vēlākais līdz tā kalendārā gada, kas seko atmaksas periodam, 30.septembrim. Ja noteiktais termiņš ir pārsniegts, iesniegums netiek izskatīts un nodoklis netiek atmaksāts;
 • pieteikumā norādītais atmaksas periods nedrīkst būt ilgāks par vienu kalendāra gadu un nedrīkst būt īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem;
 • pieteikumā norādītais atmaksas periods var būt īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem, ja tie ir kalendāra gada pēdējie mēneši;
 • pieteikumā pieprasītajai kopējai nodokļa summai ir jābūt norādītai Latvijas Republikas nacionālajā valūtā – latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
 • pieteikumā pieprasītā nodokļa summa nevar būt mazāka par EUR 400 jeb LVL 281,12, ja atmaksas periods ir īsāks par vienu kalendāra gadu, bet nav īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem;
 • pieteikumā pieprasītā nodokļa summa nevar būt mazāka par EUR 50 jeb LVL 35,14, ja atmaksas periods ir kalendāra gads vai kalendāra gada pēdējie mēneši;
 • pieteikumā jānorāda informācija par katru iekšzemē izrakstīto rēķinu vai par katru dokumentu, kas apliecina iekšzemē veikto preču importu;
 • pieteikumam ir jāpievieno citas dalībvalsts pieteikuma iesniedzēja saimnieciskās darbības apraksts, izmantojot NACE 2.redakcijas saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodus ceturtajā līmenī, kas noteikti saskaņā ar Padomes 2006.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr.1893/2006;
 • pieteikumā norāda kodētu informāciju attiecībā uz katru iegādāto vai importēto preču un saņemto pakalpojumu veidu klasifikācijas kodu, kas noteikts saskaņā ar Komisijas 2009.gada 30.novembra regulu Nr.1174/2009 ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot 34.a un 37.pantu Padomes Regulā (EK) Nr.1798/2003 attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 2008/9/EK;
 • kopā ar citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu elektroniski jāiesniedz nodokļa rēķina vai dokumenta, kas apliecina preču importu kopija, ja nodokļa rēķinā vai dokumentā norādītā ar nodokli apliekamā darījuma vērtība sasniedz vai pārsniedz 1000 eiro jeb LVL 702,80;
 • ja nodokļa rēķins attiecas uz degvielu un nodokļa rēķinā norādītā ar nodokli apliekamā darījuma vērtība sasniedz vai pārsniedz 250 eiro jeb LVL 175,70.

PVN neatmaksā:

 • par nodokļa summu, kura norādīta nodokļa rēķinā, kas neatbilst likuma prasībām;
 • par darījumu, kas nav noticis;
 • par nelietota nekustamā īpašuma iegādi iekšzemē un par iekšzemē saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma būvniecību, rekonstrukciju, renovāciju, restaurāciju vai remontu;
 • par personīgai lietošanai iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (piemēram, vieglā automobiļa noma, apkope, remonts, vieglajam automobilim paredzētās degvielas, smērvielu un rezerves daļu iegāde, atpūtas, ēdināšanas (arī restorāna), veselības uzlabošanas un izklaides pasākumu izmaksas);
 • citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam, kas darbojas saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību tūrisma operatoriem un izmanto preču piegādes un pakalpojumus iekšzemē sniegtā tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai;
 • ja citas dalībvalsts pieteikums neatbilst kaut vienam nosacījumam, kas jāievēro, iesniedzot citas dalībvalsts PVN atmaksas pieteikumu.

Par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā norādīti šādi rekvizīti un informācija:  

 • nodokļa rēķina izrakstīšanas datums;
 • nodokļa rēķina vienas vai vairāku sēriju kārtas numurs, kas unikāli identificē nodokļa rēķinu;
 • preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds), un juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta);
 • preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā;
 • preču vai pakalpojumu saņēmēja juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds) un juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta);
 • preču vai pakalpojumu saņēmēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā, ja nodokļu maksātājam ir piešķirts reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā;
 • preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas atšķiras no nodokļa rēķina izrakstīšanas datuma, vai datums, kad saņemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms un atšķiras no nodokļa rēķina izrakstīšanas datuma;
 • preces vai pakalpojuma nosaukums, daudzums un mērvienība;
 • preces vai pakalpojuma cena (vienas vienības vērtība bez nodokļa);
 • piemērotās atlaides, ja tās nav atskaitītas no vienas vienības vērtības;
 • piemērotā nodokļa likme;
 • aprēķinātā nodokļa summa;
 • darījuma kopsumma bez nodokļa (summa, kurai piemēro nodokli vai atbrīvojumu no nodokļa);
 • ja nodokļa rēķinu saskaņā ar likuma 130.pantu izraksta pats preču vai pakalpojumu saņēmējs, – norāde "pašaprēķins";
 • ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam piemērota nodokļa 0 procentu likme vai tiem ir piemērojams atbrīvojums no nodokļa, – atsauce uz šā likuma pantu, saskaņā ar kuru ir piemērojama 0 procentu likme vai atbrīvojums no nodokļa, vai atsauce uz Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecīgo pantu, vai cita atsauce, kurā norādīts nodokļa 0 procentu likmes vai atbrīvojuma no nodokļa piemērošanas tiesiskais pamatojums;
 • ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs, – norāde "nodokļa apgrieztā maksāšana";
 • ja piegādāts jauns transportlīdzeklis, – norāde uz to un informācija, kas pierāda, ka piegādātā prece ir jauns transportlīdzeklis saskaņā ar šā likuma 1.panta 9.punktu;
 • ja piemēro šā likuma 137.pantā noteikto īpašo nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību, – norāde "naudas līdzekļu uzskaite";
 • ja piemēro šā likuma 136.pantā noteikto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu, – norāde "peļņas daļas režīms ceļojumu aģentūrām";
 • ja piemēro šā likuma 138.pantā noteikto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu, – attiecīgi norāde "peļņas daļas režīms lietotām precēm", "peļņas daļas režīms mākslas darbiem" vai "peļņas daļas režīms kolekciju priekšmetiem un senlietām";
 • ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam piemēroti šā likuma 135., 139., 140., 144. un 145.pantā paredzētie īpašie noteikumi, – atsauce uz šā likuma pantu, saskaņā ar kuru nodoklis piemērots, vai atsauce uz Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecīgo pantu;
 • ja par nodokļa samaksu ir atbildīga pilnvarotā persona, – pilnvarotās personas reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā, juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds) un juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta);
 • ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs fiskālais pārstāvis, – fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā, juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds) un juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta).

Latvijā PVN atmaksas ārvalstu nodokļu maksātājiem veic Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nerezidentu nodokļu datu ticamības novērtējuma daļa. (Jeruzalemes iela 1, Rīga, LV–1010, Latvija).

Kontaktpersonas:

Ilona Bogomola
+371 67016792 (in Latvian, Russian, English),

Iveta Daukste
+371 67016792 (in Latvian, Russian),

PVN atmaksas pieteikuma iesniedzēja informēšana:

 • par dokumenta saņemšanu

Valsts ieņēmumu dienests pēc citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma saņemšanas elektroniski nosūta citas dalībvalsts nodokļu administrācijai apliecinājumu par citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma saņemšanu ar atzīmi „Obligātai pārsūtīšanai iesniedzējam”, kurā norādīts atmaksas pieteikuma saņemšanas datums. Par šo apliecinājumu citas dalībvalsts nodokļu administrācija informē pašu pieteikuma iesniedzēju.

Ja citas dalībvalsts nodokļu administrācija ir paziņojusi, ka tā nenodrošina, lai apliecinājums par citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma saņemšanu tiktu pārsūtīts citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma iesniedzējam, Valsts ieņēmumu dienests nekavējoties elektroniski nosūta apliecinājumu citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma iesniedzējam.

 • par nepieciešamo papildinformāciju

Ja citas dalībvalsts atmaksas pieteikumā norādītā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par pilnīgu vai daļēju nodokļa summas atmaksu vai par atteikumu atmaksāt nodokli, Valsts ieņēmumu dienests četru mēnešu laikā pēc citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma saņemšanas var pieprasīt no citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma iesniedzēja, vai ja nepieciešams, no citas dalībvalsts nodokļu administrācijas papildinformāciju elektroniskā veidā, kas iesniedzama viena mēneša laikā pēc papildinformācijas pieprasīšanas dienas, nosūtot šo pieprasījumu pieteikuma iesniedzējam vai tā pilnvarotajai personai uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

 • par lēmumu

Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par citas dalībvalsts atmaksas pieteikumā norādītās nodokļa summas atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt nodokli četru mēnešu laikā pēc citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma saņemšanas.

Par pieņemto lēmumu apstiprināt vai noraidīt citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu Valsts ieņēmumu dienests elektroniski paziņo citas dalībvalsts nodokļu administrācijai ar atzīmi „Obligātai pārsūtīšanai pieteikuma iesniedzējam”. Ja citas dalībvalsts nodokļu administrācija ir paziņojusi, ka tā nenodrošina lēmuma pārsūtīšanu citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma iesniedzējam, Valsts ieņēmumu dienests četru mēnešu laikā pēc citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma saņemšanas elektroniski paziņo lēmumu citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma iesniedzējam.

Atskaitāmās nodokļa daļas korekcija un citi labojumi

Ja pēc citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma saņemšanas atskaitāmajā nodokļa summas daļā ir veiktas korekcijas Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atmaksājamās nodokļa summas samazinājumu vai palielinājumu, pamatojoties uz elektroniski saņemto citas dalībvalsts nodokļu administrācijas labojumu. Ja par citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu lēmums atmaksāt nodokli pilnībā vai daļēji jau ir pieņemts, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atmaksājamās nodokļa summas samazinājumu vai palielinājumu, pamatojoties uz atsevišķi iesniegtu paziņojumu par atskaitāmās nodokļa daļas korekciju.

Ja lēmums atmaksāt nodokli pilnībā vai daļēji attiecībā uz sākotnējo citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu vēl nav pieņemts, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atmaksājamās nodokļa summas samazinājumu vai palielinājumu, pamatojoties uz elektroniski saņemto citas dalībvalsts nodokļu administrācijas labojumu, kas izdarīts sākotnējā citas dalībvalsts atmaksas pieteikumā tā kalendāra gada laikā, kas seko attiecīgajam atmaksas periodam, vai gadījumā, ja citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs šajā kalendāra gadā nesniedz citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu, – pamatojoties uz atsevišķi iesniegtu paziņojumu par atskaitāmās nodokļa summas daļas korekciju.

Citus labojumus citas dalībvalsts atmaksas pieteikumā Valsts ieņēmumu dienests izskata, ja tie ir iesniegti citas dalībvalsts nodokļu administrācijā līdz atmaksas periodam sekojošā gada 30.septembrim ja uz šo labojumu saņemšanas dienu vēl nav pieņemts lēmums par nodokļa atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt nodokli. Šādā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atmaksājamās nodokļa summas samazinājumu vai palielinājumu. Ja lēmums attiecībā uz sākotnējo citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu jau ir pieņemts, Valsts ieņēmumu dienests labojumus citas dalībvalsts atmaksas pieteikumā neizskata.

Lēmuma pārsūdzēšana

Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu citas dalībvalsts pieteikuma iesniedzējam ir tiesības viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nerezidentu nodokļu datu ticamības novērtējuma daļā – Jeruzalemes ielā 1, Rīgā, LV–1010. 


Informācija atjaunota: 05.06.2013

© Valsts ieņēmumu dienests, 2005
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978