Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
 
 
 
Tiesību akti
 
 
 
 
Gada pārskati

ES normatīvais akts
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija direktīvas 2009/49/EK, ar ko Padomes direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK groza attiecībā uz noteiktām informācijas sniegšanas prasībām vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sagatavošanas pienākumu (Dokuments attiecas uz EEZ).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 14.marta direktīvas 2012/6/ES, ar ko attiecībā uz saimnieciskām mikrovienībām groza Padomes direktīvu 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (Dokuments attiecas uz EEZ).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza direktīvu 2002/87/EK un atceļ direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK.

Kredītiestāde šo noteikumu izpratnē atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – Regula Nr. 575/2013) 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā noteiktajam.

Padomes 1978.gada 25.jūlija ceturtā direktīva 78/660/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta g)apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem.
Padomes 1983.gada 13.jūnija septītā direktīva 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta g)apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem.
Padomes 1989.gada 21.decembra vienpadsmitā direktīva 89/666/EK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti.
Padomes 1984.gada 27.novembra direktīva 84/569/EEK par direktīvā 78/660/EEK ECU izteikto summu pārskatīšanu.
Padomes 1990.gada 8.novembra direktīva 90/604/EEK, ar ko direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU.
Padomes 1990.gada 8.novembra 90/605/EEK direktīva, ar ko attiecībā uz darbības jomu groza direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem.
Padomes 1994.gada 21.marta direktīva 94/8/EK, ar ko direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ekijos izteikto summu pārskatīšanu.
Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīva 1999/60/EK, ar ko direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ECU izteiktajām summām.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīva 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem.
Padomes 1986.gada 8.decembra direktīva 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem.
Padomes 2003.gada 13.maija direktīva 2003/38/EK, ar kuru attiecībā uz eiro izteiktajām summām groza direktīvu 78/660/EEK, kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK.

Padomes 1991.gada 19.decembra direktīva 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija direktīva 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes direktīvu 78/660/EEK un Padomes direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes direktīvu 84/253/EEK.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14.jūnija direktīva 2006/46/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija Regula (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu.
Komisijas 2003.gada 29.septembra Regula (EK) Nr.1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1606/2002.
Informācija atjaunota: 18.05.2015
 

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv