Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
Jaunumi
 
Jaunumi

Publicēšanas datums Apraksts
 30.05.2016.

2016.gada 31.maijā plānots ieviest ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versiju 8.2, kurā tiks īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

Būtiskākās izmaiņas, kas realizētas EDS versijā 8.2:

1. Veiktas vairākas izmaiņas EDS, lai pielāgotu lietotāja saskarni fizisko personu vajadzībām:

 • sākumlapā izņemts Nodokļu maksātāju datu sistēmas saīsinājums – “NMDS”, tā vietā turpmāk tiks lietots nosaukums “Pārskati”;
 • sadaļas “IESTATĪJUMI” lapā “Profils” izveidotas trīs cilnes: ”Lietotājs” ar EDS lietotāja pamatdatiem un iespēju veikt paroles maiņu, “Nodokļu maksātājs” ar nodokļa maksātāja pamatdatiem, tā statusu, kā arī iespēju pārvaldīt savu lietotāju tiesības un mainīt saziņas e-pasta adresi un “QR kods autentifikācijai mobilajā aplikācijā” ar iespēju izmantot lapiņā attēloto QR kodu, lai pieslēgtos mobilajai aplikācijai “Attaisnotie izdevumi”;
 • EDS lapas galvenē blakus lietotāja vārdam un uzvārdam izveidota spiedpoga, ar kuru var atvērt lapu “Profils”;
 • izveidota funkcionalitāte biežāk iesniedzamo EDS dokumentu saraksta “Mans saraksts” veidošanai. Sākotnēji visām fiziskām personām sarakstā “Mans saraksts” iekļautas EDS dokumentu sagataves “Gada ienākuma deklarācija”, “Informācija VID klientu apkalpošanas centram” un “Valsts amatpersonas deklarācija” (tikai ja ir izveidoti atgādinājumi par Valsts amatpersonas deklarācijas iesniegšanu);
 • fiziskām personām EDS sākumlapā izveidoti divi jauni logrīki: "Gada ienākuma deklarācijas" un “Valsts amatpersonu deklarācijas", kuru lapās attēlota informācija par sagatavoto deklarāciju statusu pa gadiem un attēlotas spiedpogas darbību veikšanai ar šiem dokumentiem;
 • lapā "Atgādinājumi" pievienots informatīvs teksts par pēdējo sekmīgo datu atjaunošanas datumu un laiku;
 • “Lietotāju un to tiesības” lapas iestatījumu sadaļa papildināta ar informāciju par lietotāja pārstāvniecības tiesībām un šīs informācijas aktualizēšanas datumu un laiku);
 • sadaļā “NODERĪGI” izveidota jauna lapa “Mobilās aplikācijas”, kurā iekļauta informācija par Valsts ieņēmumu dienesta mobilajām aplikācijām un to lejupielādes iespējam.

2. Dokumentu grupā “NM reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas” izveidoti divi jauni strukturēti dokumenti:

 • “Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācija”;
 • “Nodokļu maksātāja (juridiskas personas) reģistrācijas datu maiņa”.

3. Dokumentu grupā “Akcīzes nodokļa dokumenti” izveidots jauns strukturēts dokuments “Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarācijas” (atbilstoši LV normatīvajiem aktiem dokumenta iesniegšana plānota par taksācijas periodu no 01.07.2016).

4. Elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā apgādājamo pievienošanas sadaļā veiktas izmaiņas:

 • ja nav automātiski pielasīto apgādājamo, tiks attēlots informatīvs paziņojums par to, ka uz doto brīdi pēc VID datiem nav tādas personas, kuru var ņemt apgādībā;
 • informatīvais teksts papildināts ar informāciju, ka meklējot apgādājamo personu, kurai ir divi vārdi, jānorāda viens no personas vārdiem.

5. EDS autentifikācijas lapā izvietota poga "Pieslēgties Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzei".

Papildus tam EDS versijā 8.2 nelieli funkcionāli kvalitātes uzlabojumi veikti pieciem EDS dokumentiem: “Gada ienākumu deklarācija”, "Uzņēmuma gada pārskats", “Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija", “Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai" un "Ziņas par darba ņēmējiem".

10.03.2016. 

2016.gada 29.februārī nodota ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) versija 8.1, ar kuru veikti funkcionāli kvalitātes uzlabojumi:

1. EDS dokumentu ievadformās, kurās pēc noklusējuma ir vismaz piecas rindas, pievienota izvēlne “Rindas” ar vērtībām 5, 10, 25, 50, 100. Katram dokumenta veidam atsevišķi nomainot rindu skaitu tabulā, izmaiņas tiks saglabātas attiecīgā EDS lietotāja datorā – tādējādi, atverot jaunu tā paša veida dokumentu, tajā jau tiks attēlots EDS lietotāja iepriekš izvēlētais rindu skaits.

2. Sadaļā “Izziņas NMDS” veiktas izmaiņas, kuru rezultātā EDS klientam, par kuru ir sagatavota izziņa par nodokļu parādu, izziņas pamatdatu formā tiek attēlota arī detalizēta informācija par attiecīgajā izziņā iekļautajiem parādiem.

07.12.2015.

2015.gada 22.decembrī tiek plānots nodot ekspluatācijā EDS versiju 8.0, kurā īstenotas būtiskas izmaiņas.

 1. Nodrošināta VID datu pielasīšana aizpildot pārskatus par biļešu un darījumu apliecinošo kvīšu izlietojumu. EDS klientam, norādot taksācijas periodu par kuru plānots sniegt pārskatu, tiks nodrošināta iespēja atlasīt VID datubāzē pieejamo informāciju par savām neizlietotajām biļetēm vai darījumu apliecinošajām kvītīm uz pārskatā norādītā taksācijas perioda sākuma datumu.
 2. EDS dokumenta “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)” ievadformā veiktas izmaiņas, pievienojot jaunu lauku “Iesniegšanas veids”. EDS lietotājam tiks piedāvāta iespēja izvēlēties vienu no četriem dokumenta iesniegšanas veidiem:
 • pirmreizējs dokuments;
 • pirmreizējs dokuments, ar kuru tiek pievienotas rindas iepriekš sniegtam dokumentam;
 • precizējums, kas pilnībā aizstāj iepriekš iesniegto dokumentu;
 • precizējums, kas satur tikai tās rindas, kurās jāveic summu labojumi.

Tā kā dokumenta iesniegšanas veids tiks norādīts jau dokumenta ievadformā, tad dokumenta iesniegšanas lapā vairs nebūs jānorāda vai tas tiek sniegts kā pirmreizējs dokuments vai precizējums.

Ar EDS versiju 8.0 klientiem, juridiskām personām, būs pieejami jauni dokumenti:

 1. EDS dokumentu grupā “Citi” izveidots jauns dokuments “Deklarācija par fiziskas personas veiktajiem līzinga un kredīta maksājumiem” ar pilno nosaukumu “Informatīvā deklarācija par fiziskās personas, Latvijas Republikas rezidenta, veiktajiem līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā pārsniedz 4320 euro”’.
 2. EDS dokumentu grupā “Gada pārskati” izveidots jauns dokuments “Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats”.
 06.11.2015.

2015.gada 7.oktobrī nodota ekspluatācijā EDS versija 7.7, kurā īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

Izveidoti jauni strukturēti dokumenti

1. Izveidota jauna dokumentu grupa "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ziņojumi". Jaunajā grupā iekļauti divi strukturēti dokumenti:

 • “Nodokļu maksātāja (juridiskās vai fiziskās personas) ziņojums par darbības veidu”;
 • “Nodokļu maksātāja ziņojums par atbildīgo personu iecelšanu”.

2. Ar jauniem dokumentiem papildināta dokumentu grupa "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti":

 • “Pārskats par stipendijām, kas nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli”;
 • “Pārskats par starptautisko izglītības un sadarbības programmu stipendijām”.

3. Ar jauniem dokumentiem papildināta dokumentu grupa "Izložu un azartspēļu nodokļa dokumenti". Šajā grupā iekļauti divi dokumenti:

 • “Pārskats par aprēķināto izložu nodokli par valsts un vietējā mēroga izlozēm un momentloterijām”;
 • “Pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli”.

4. Ar jaunu dokumentu “Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai” papildināta dokumentu grupa “Citi”.

Veikti funkcionāli kvalitātes uzlabojumi

Veikti labojumi, kas automātiski nodrošina piekļuves tiesības EDS sadaļai “Sarakste ar VID” tiem lietotājiem, kuri pārstāv sevi kā nodokļu maksātāji vai ir pārstāvētā nodokļu maksātāja amatpersonas ar vienpersoniskām pārstāvniecības tiesībām. Šiem lietotājiem vairs nav manuāli jāveic minēto tiesību reģistrēšana – pārstāvniecības tiesības tiek automātiski aktualizētas pēc katras sekmīgas lietotāja autentifikācijas.

Veikta EDS deklarāciju un pārskatu izdruku saglabāšanas un attēlošanas failu formātu maiņa no HTML uz PDF ar mērķi nodrošināt, lai lietotājiem pēc noklusējuma tiek atvērtas un izdrukātas maksimāli vienādas izdrukas, neatkarīgi no interneta pārlūka, izmantotā printera un citiem .html izdruku ietekmējošiem apstākļiem. Turpmāk jaunizveidoto dokumentu izdrukas tiks izstrādātas PDF tehnoloģijā.

EDS lietotāju saskarnē integrēts interaktīvs HTML formāta palīgs. Interaktīvais palīgs pieejams, aizpildot EDS deklarācijas, un tas atrodas lietotāja saskarnes augšējā labajā stūrī.

EDS klientiem pieejami pārskati par PVN deklarācijās norādīto datu neatbilstībām

Pārskatu grupai "Pārskati nozaru asociāciju un Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem" mainīts nosaukums uz "PVN deklarācijās norādīto datu neatbilstība" un nodrošināta pārskatu datu pieejamība visiem nodokļu maksātājiem.

16.06.2015.

Š.g. 16.jūnijā nodots ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) versija 7.6, kurā tika realizēta Nodokļu maksātāju datu sistēmas integrācija EDS. Izmaiņu rezultātā lietotājiem sarakstā ir pieejami visi pārskati, kas paredzēti, attiecīgi, fiziskai vai juridiskai personai un atverot pārskatu, uz kuru lietotājam nav tiesības, tiks rādīts atbilstošs kļūdas paziņojums, kā arī visus pārskatus ir iespējams lejupielādēt kā XML.

EDS versijā 7.6 veikti papildinājumi un uzlabojumi vairākos EDS dokumentos:  "Numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarācijā", "Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācijā", "Gada ienākumu deklarācijā", "Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu", "Valsts amatpersonas deklarācijā", "Ziņojumā par darba ņēmējiem", Akcīzes preču marķēšanas dokumentu grupas un Akcīzes nodokļa dokumentu grupas dokumentos, kā arī citos EDS dokumentos. 

Būtiskākie uzlabojumi, kas īstenoti EDS versijā 7.6:

1. Nodokļu maksātājiem nodrošināta iespēja sagatavot un iesniegt EDS deklarāciju „uz priekšu” par nākamo taksācijas periodu. Pēc deklarācijas sagatavošanas EDS, deklarācija būs pieejama labošanai un LV normatīvajos aktos noteiktajā termiņā tā automātiski tiks iesniegta.

2. EDS klienta sākumlapā izveidots jauns logrīks "Maksājumu kalendārs" ar informāciju par nokavētajiem, kārtējiem un drīzumā veicamajiem nodokļu maksājumiem un to summām. Papildus 2 dienas pirms termiņa iestāšanās tiks attēlota informācija/atgādinājums par nodokļa maksātāja pienākumu samaksāt noslēgtajā vienošanās līgumā noteiktās summas saskaņā ar  likuma "Par nodokļiem un nodevām" 41.pantu, kā arī tiks attēlots brīdinājums par vienošanās līgumā noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nenomaksātajām summām. Identiskā veidā EDS klientiem 2 dienas pirms maksāšanas termiņa iestāšanās tiks attēloti arī atgādinājumi par veicamajiem termiņpagarinājumu un nodokļu atbalsta pasākumu maksājumiem.

3. Nodokļu maksātājiem, kuri VID veiktās datorizētās riska analīzes rezultātā atbilstoši piešķirto risku kopsummai ir ierindoti riskantāko nodokļu maksātāju grupā  - EDS klienta sākumlapā tiks attēlota informācija par iekļaušanu attiecīgajā riska grupā.

4. EDS autentifikācijas lapā vairs netiek piedāvāta autentifikācija izmantojot eParaksta viedkarti (e-me) vai elektronisko identifikācijas karti (eID). EDS klienti joprojām var lietot eParaksta viedkarti vai elektronisko identifikācijas karti, izmantojot Latvija.lv autentifikāciju.

5. Pilnveidoti četri EDS dokumenti: "Iesniegums apkalpojošā dienesta iekļaušanai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā)", "Iesniegums par stingrās uzskaites plombu piešķiršanu", "Elektroenerģijas nodokļa deklarācija", "Iemaksas privātajos pensiju fondos".

07.04.2015.

2015.gada 7.aprīlī nodota ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija 7.5., kurā ir realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

 • Izveidots jauns nestrukturēts dokuments "Iesniegums PVN nodrošinājuma saņemšanai, pārreģistrācijai un anulēšanai", kas ir pieejams tikai juridiskām personām. EDS iesniegtie šī veida dokumenti tiks sūtīti uz VID Akcīzes preču aprites daļas lietvedības e-pasta adresi.
 • EDS dokumentu "Ziņas par darba ņēmējiem", "Darba devēja ziņojums", "Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija", "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)"  ievadformās pievienota personas koda un vārda, uzvārda atbilstības kontrole, kas neatbilstību gadījumā attēlo kļūdas paziņojumu, tādejādi neļaujot iesniegt dokumentus ar nekorektiem personu datiem.

Papildus ar EDS versiju 7.5 ir realizētas izmaiņas vairākos pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un akcīzes nodokļa dokumentos iestrādātajās kontrolēs un EDS klientu brīdināšanas funkcijās, kā arī ieviestas vairākas jaunas funkcijas, kas liedz iespēju iesniegt kļūdainu dokumentu un brīdina par dokumentā konstatētajām nesakritībām.

15.12.2014. 

2014.gada 18. decembrī nodota ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) versija 7.4, kurā tika realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

 1. Dokumentu grupā "Citi" izveidoti jauni nestrukturēti dokumenti "Iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu" un „Informācija VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei” bez taksācijas perioda, kas pieejams gan fiziskām, gan juridiskām personām.
 2. EDS saskarne, kas brīdina par nodokļu parādu, ir papildināta ar informatīvu tekstu par nodokļu maksātāja iespējām, ja nekavējoša parāda samaksa nav iespējama.
 3. EDS dokumentam "Valsts amatpersonas" izveidota jauna dokumenta versija, kas pilnībā aizstāj iepriekšējo dokumenta versiju. Ievadformas sadaļā "Radinieki" pievienota hipersaite "Pieprasīt radinieku datus no valsts reģistriem", kuru nospiežot tiek pielasīta EDS lietotāja pārstāvētā klienta informācija par 1. pakāpes radiniekiem no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas sistēmas. Ievadformas sadaļā "Nekustamie īpašumi" pievienota hipersaite "Pieprasīt nekustamo īpašumu datus no valsts reģistriem", kuru nospiežot tiek pielasīti EDS lietotāja pārstāvētā klienta īpašumā esošo nekustamo īpašumu dati no Valsts zemes dienesta informācijas sistēmas.
 4. EDS lietotājam būs iespējams aplūkot informāciju par termiņā neiesniegtām nodokļu un informatīvajām deklarācijām, kā arī deklarācijām, kurām tuvojas iesniegšanas termiņš vai tas ir nākotnē. Informācijas kopsavilkums (deklarāciju skaits) ir pieejams EDS sākumlapas logrīkā, no kuras ir iespējams atvērt atsevišķu lapu ar deklarāciju sarakstu laiklīnijas veidā.
 30.09.2014.

2014.gada 30. septembrī nodota ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) versija 7.3, kurā ir realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

Izveidotas jaunas dokumentu formas, kas nepieciešamas ES padomes regulā Nr. 967/2012 paredzētā īpašā režīma (Mini-1SS) nodrošināšanai:

 • reģistrācija PVN īpašajā režīmā (M1SS) ārpus ES reģistrētiem komersantiem;
 • iesniegums par reģistrāciju vai reģistrācijas datu maiņu PVN īpašajā režīmā;
 • iesniegums par izslēgšanu no PVN īpašā režīma;
 • PVN īpašā režīma deklarācija.

Sagatavotas jaunas veidlapas dokumentiem:

 • kvīšu numuru reģistrācijas iesniegums;
 • pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli;
 • valsts amatpersonu saraksts;
 • uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā;
 • biļešu numuru reģistrācijas iesniegums;
 • maksājumu pakalpojumu sniedzēju informācija par juridisko personu kontiem.

Izveidots jauns logrīgs EDS sākuma lapā, kurā, ja atuālajam nodokļu maksātājam ir konstatēta nodokļu pārmaksa, tiek attēlota nodokļu pārmaksas kopsumma.

EDS paroles maiņas lapa papildināta ar iespēju mainīt lietotāja identifikatoru.

Brīdināšanas par nodokļu parādu lapa papildināta ar jaunu funcionalitāti "Kalkulators", ar kuras palīdzību iespējams aprēķināt nodokļu parāda summas prognozētās vērtības uz datumu nākotnē, ņemot vērā nokavējuma naudas pieaugumu, nodokļu samaksas termiņa vai termiņa pagarinājuma beigu datuma iestāšanos u.c. nodokļu parādu ietekmējošus faktorus.

 01.06.2014.

2014.gada 1. jūnijā nodota ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) versija 7.2, kurā ir realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

 • izstrādāta algas nodokļa grāmatiņu (turpmāk – ANG) funkcionalitāte, kas pieejama visiem EDS klientiem – fiziskām personām;
 • izveidota jauna EDS sākuma lapa, uz kuru nonāk lietotājs pēc sekmīgas autentifikācijas un izpildot obligāti veicamās darbības  - piekrišana lietošanas noteikumiem, informācija par nodokļa maksātāja pārstāvības izmaiņām, pārstāvētā nodokļu maksātāja izvēle, apstiprinājums par iepazīšanos ar augstas prioritātes paziņojumu, apstiprinājums ar paziņojumu par nodokļu parādu;
 • VID Ārējo lietotāju reģistra (ĀLR) funkcionalitātes iekļaušanas EDS rezultātā ir izveidota jauna EDS funkcionalitāte, kas lietotājam ir pieejama no EDS sākuma lapas;
 • EDS ir realizēta jauna funkcionalitāte, kas nodrošina iespēju droši autentificētām (ar eID viedkarti vai izmantojot latvija.lv autentifikāciju) personām tiešsaistē reģistrēties par EDS klientiem pārstāvot sevi pašu kā fizisku personu vai citu (piemēram - juridisku) personu, attiecībā uz kurai lietotājam ir vienpersonīgas pārstāvības tiesības;
 • izveidota jauna nodokļu maksātāja izvēles lapa, kurā lietotājs pēc sekmīgas autentifikācijas vai aktīvas EDS darba sesijas laikā izvēlas pārstāvamo nodokļu maksātāju;
 • veiktas izmaiņas EDS dokumentu iesniegšanas algoritmā, lai dokumentu iesniegšanu vairs nevajadzētu apstiprināt ar VID e-paraksta faila palīdzību, kā arī atslēgta iespēja to parakstīt EDOC formātā.
25.11.2013. 

EDS versijā, kas tika ieviesta saistībā ar Euro ieviešanu tika realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

Dokumentu saraksta lapā tiks pievienots paziņojums, kas informē lietotājus par Latvijas pievienošanos Eiropas monetārajai savienībai un aicina pievērst uzmanību dokumentu ievadformu aizpildīšanai izmantojamai Latvijas valūtai.

Aktuālo un arhivēto dokumentu sarakstā pievienota kolonna „Valūta”.

Dokumentu ievadformās, kurās tiek norādīta monetāra rakstura informācija, pamatojoties uz noradīto taksācijas periodu vai dokumenta izveidošanas datumu, turpmāk tiks izvadīts paziņojums, kas informēs lietotāju par Latvijas valūtu, kādā ir jāaizpilda dokuments.

Visu dokumentu un to versiju ievadformās, kuras tiks izmantotas par taksācijas periodu pēc euro ieviešanas un kurās ir atsauces uz latiem vai dati tiek pielasīti no cita perioda, izmaiņas veiktas individuāli, vērtējot katra dokumenta ievadformu, veidlapu un ievadāmās informācijas saturu:

 • dokumentos, kurās monetārā informācija jānorāda tikai Latvijas oficiālajā valūtā, ir dzēstas tekstuālās norādes uz latiem;
 • dokumentos, kuros monetārā informācija jānorāda ne tikai Latvijas oficiālajā valūtā, bet arī citās valūtās, tekstuālās norādes uz latiem ir aizstātas ar tekstu „LV valūtā”;
 • dokumentos, kuros lauku vai kolonnu nosaukumos tiek lietota atsauce uz nodokļa likmi, kas izteikta latos nevis procentos, ir saglabāta norāde uz Latvijas valūtu un tās apzīmējums (lati vai euro) dinamiski mainās, atbilstoši dokumenta taksācijas periodam;
 • dokumentu lauku, kolonnu un aiļu nosaukumos izmantoto darījumu apjoma, ieņēmumu, izdevumu u.c. ekonomisko rādītāju robežvērtības, kuras līdz šim tika norādītas latos, turpmāk tiks automātiski attēlotas atbilstošajā valūtā, atkarībā no dokumenta taksācijas perioda vai sagatavošanas datuma;
 • dokumenta ievadformā, pielasot datus no cita perioda, kurā ir atšķirīga Latvijas valūta, summas tiks konvertētas un noapaļotas, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

Mainīts dokumentu izdruku lapu dizains, padarot to pārskatāmāku un ērtāk lietojamu. Dokumentu izdrukās līdz šim attēlotās pogas drukāšanai un failu lejupielādei, kā arī rekvizītu tabula, turpmāk tiks attēlotas īpaši izceltā joslā lapas augšējā daļā. Šajā joslā turpmāk kā viens no dokumenta izdrukas rekvizītiem tiks attēlota arī informācija par valūtu, kādā ir aizpildīts dokuments.

Nevienam no EDS dokumentu XML failu aprakstiem, sakarā ar euro ieviešanu Latvijā, nav mainīta to shēma, līdz ar to pēc euro ieviešanas lietotāji varēs izmatot tos pašus XML failu izveidošanas rīkus, kā līdz šim!

Tā kā likumā „Par nodokļiem un nodevām” 16.pantā ir noteikts, ka nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumus vai precizējumus triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, tad tādu veco dokumentu versijas, kuras vairs nevar izmantot precizējumu sagatavošanai  un iesniegšanai (taksācijas vai pārskata periods ir vecāks par 3 gadiem), ir padarītas nepieejamas izmantošanai - bloķētas.

 18.06.2013.

No 2013.gada 10.jūnija Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir realizēta iespēja, kas ļauj nodokļu maksātājiem iesniegt precizētus darba devēja ziņojumus, t.i, precizēt (palielināt) darba ņēmēju darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem, kā to nosaka likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu  20.¹ pants.

24.01.2013. 

Informējām, ka EDS ir izveidota jauna Pievienotas vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu, kurā apvienoti visi PVN pielikumi, izņemot PVN 3 (Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas savienības teritorijā).

Jaunais dokuments ir ieviests produkcijas vidē, un nodokļu maksātājs to var iesniegt VID sākot ar taksācijas perioda deklarāciju par 2013.gada janvāri.

19.12.2012.

2012.gada 19. decembrī nodota ekspluatācijā EDS versija 6.13.

Jaunajā versijā sagatavotas jaunas veidlapas dokumentiem:

 • Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats;
 • Reliģiskās organizācijas gada pārskats;
 • Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats (no 2005.gada);
 • Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats (no 2005.gada);
 • Dokumentiem "Uzņēmuma gada pārskats" un "Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats" versijām taksācijas periodam, sākot ar 15.08.2008, turpmāk sadaļā "Naudas plūsmas pārskats" abiem NPP veidiem (NPP1 un NPP2) kolonās "Pārskata gada beigās" un "Iepr. pārskata gada beigās" ievadītajiem skaitļiem netiks veiktas starpsummu aprēķināšanas (aritmētiskās) kontroles, kā arī visos posteņos iespējams ievadīt gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības.

Informācija atjaunota: 30.05.2016

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv