Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
 
Jaunumi

Jaunumu/izmaiņu ieviešanas datums Apraksts
07.04.2015.

2015.gada 7.aprīlī nodota ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija 7.5., kurā ir realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

 • Izveidots jauns nestrukturēts dokuments "Iesniegums PVN nodrošinājuma saņemšanai, pārreģistrācijai un anulēšanai", kas ir pieejams tikai juridiskām personām. EDS iesniegtie šī veida dokumenti tiks sūtīti uz VID Akcīzes preču aprites daļas lietvedības e-pasta adresi.
 • EDS dokumentu "Ziņas par darba ņēmējiem", "Darba devēja ziņojums", "Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija", "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)"  ievadformās pievienota personas koda un vārda, uzvārda atbilstības kontrole, kas neatbilstību gadījumā attēlo kļūdas paziņojumu, tādejādi neļaujot iesniegt dokumentus ar nekorektiem personu datiem.

Papildus ar EDS versiju 7.5 ir realizētas izmaiņas vairākos pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un akcīzes nodokļa dokumentos iestrādātajās kontrolēs un EDS klientu brīdināšanas funkcijās, kā arī ieviestas vairākas jaunas funkcijas, kas liedz iespēju iesniegt kļūdainu dokumentu un brīdina par dokumentā konstatētajām nesakritībām.

15.12.2014. 

2014.gada 18. decembrī nodota ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) versija 7.4, kurā tika realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

 1. Dokumentu grupā "Citi" izveidoti jauni nestrukturēti dokumenti "Iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu" un „Informācija VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei” bez taksācijas perioda, kas pieejams gan fiziskām, gan juridiskām personām.
 2. EDS saskarne, kas brīdina par nodokļu parādu, ir papildināta ar informatīvu tekstu par nodokļu maksātāja iespējām, ja nekavējoša parāda samaksa nav iespējama.
 3. EDS dokumentam "Valsts amatpersonas" izveidota jauna dokumenta versija, kas pilnībā aizstāj iepriekšējo dokumenta versiju. Ievadformas sadaļā "Radinieki" pievienota hipersaite "Pieprasīt radinieku datus no valsts reģistriem", kuru nospiežot tiek pielasīta EDS lietotāja pārstāvētā klienta informācija par 1. pakāpes radiniekiem no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas sistēmas. Ievadformas sadaļā "Nekustamie īpašumi" pievienota hipersaite "Pieprasīt nekustamo īpašumu datus no valsts reģistriem", kuru nospiežot tiek pielasīti EDS lietotāja pārstāvētā klienta īpašumā esošo nekustamo īpašumu dati no Valsts zemes dienesta informācijas sistēmas.
 4. EDS lietotājam būs iespējams aplūkot informāciju par termiņā neiesniegtām nodokļu un informatīvajām deklarācijām, kā arī deklarācijām, kurām tuvojas iesniegšanas termiņš vai tas ir nākotnē. Informācijas kopsavilkums (deklarāciju skaits) ir pieejams EDS sākumlapas logrīkā, no kuras ir iespējams atvērt atsevišķu lapu ar deklarāciju sarakstu laiklīnijas veidā.
 30.09.2014.

2014.gada 30. septembrī nodota ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) versija 7.3, kurā ir realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

Izveidotas jaunas dokumentu formas, kas nepieciešamas ES padomes regulā Nr. 967/2012 paredzētā īpašā režīma (Mini-1SS) nodrošināšanai:

 • reģistrācija PVN īpašajā režīmā (M1SS) ārpus ES reģistrētiem komersantiem;
 • iesniegums par reģistrāciju vai reģistrācijas datu maiņu PVN īpašajā režīmā;
 • iesniegums par izslēgšanu no PVN īpašā režīma;
 • PVN īpašā režīma deklarācija.

Sagatavotas jaunas veidlapas dokumentiem:

 • kvīšu numuru reģistrācijas iesniegums;
 • pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli;
 • valsts amatpersonu saraksts;
 • uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā;
 • biļešu numuru reģistrācijas iesniegums;
 • maksājumu pakalpojumu sniedzēju informācija par juridisko personu kontiem.

Izveidots jauns logrīgs EDS sākuma lapā, kurā, ja atuālajam nodokļu maksātājam ir konstatēta nodokļu pārmaksa, tiek attēlota nodokļu pārmaksas kopsumma.

EDS paroles maiņas lapa papildināta ar iespēju mainīt lietotāja identifikatoru.

Brīdināšanas par nodokļu parādu lapa papildināta ar jaunu funcionalitāti "Kalkulators", ar kuras palīdzību iespējams aprēķināt nodokļu parāda summas prognozētās vērtības uz datumu nākotnē, ņemot vērā nokavējuma naudas pieaugumu, nodokļu samaksas termiņa vai termiņa pagarinājuma beigu datuma iestāšanos u.c. nodokļu parādu ietekmējošus faktorus.

 01.06.2014.

2014.gada 1. jūnijā nodota ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) versija 7.2, kurā ir realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

 • izstrādāta algas nodokļa grāmatiņu (turpmāk – ANG) funkcionalitāte, kas pieejama visiem EDS klientiem – fiziskām personām;
 • izveidota jauna EDS sākuma lapa, uz kuru nonāk lietotājs pēc sekmīgas autentifikācijas un izpildot obligāti veicamās darbības  - piekrišana lietošanas noteikumiem, informācija par nodokļa maksātāja pārstāvības izmaiņām, pārstāvētā nodokļu maksātāja izvēle, apstiprinājums par iepazīšanos ar augstas prioritātes paziņojumu, apstiprinājums ar paziņojumu par nodokļu parādu;
 • VID Ārējo lietotāju reģistra (ĀLR) funkcionalitātes iekļaušanas EDS rezultātā ir izveidota jauna EDS funkcionalitāte, kas lietotājam ir pieejama no EDS sākuma lapas;
 • EDS ir realizēta jauna funkcionalitāte, kas nodrošina iespēju droši autentificētām (ar eID viedkarti vai izmantojot latvija.lv autentifikāciju) personām tiešsaistē reģistrēties par EDS klientiem pārstāvot sevi pašu kā fizisku personu vai citu (piemēram - juridisku) personu, attiecībā uz kurai lietotājam ir vienpersonīgas pārstāvības tiesības;
 • izveidota jauna nodokļu maksātāja izvēles lapa, kurā lietotājs pēc sekmīgas autentifikācijas vai aktīvas EDS darba sesijas laikā izvēlas pārstāvamo nodokļu maksātāju;
 • veiktas izmaiņas EDS dokumentu iesniegšanas algoritmā, lai dokumentu iesniegšanu vairs nevajadzētu apstiprināt ar VID e-paraksta faila palīdzību, kā arī atslēgta iespēja to parakstīt EDOC formātā.
25.11.2013. 

EDS versijā, kas tika ieviesta saistībā ar Euro ieviešanu tika realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

Dokumentu saraksta lapā tiks pievienots paziņojums, kas informē lietotājus par Latvijas pievienošanos Eiropas monetārajai savienībai un aicina pievērst uzmanību dokumentu ievadformu aizpildīšanai izmantojamai Latvijas valūtai.

Aktuālo un arhivēto dokumentu sarakstā pievienota kolonna „Valūta”.

Dokumentu ievadformās, kurās tiek norādīta monetāra rakstura informācija, pamatojoties uz noradīto taksācijas periodu vai dokumenta izveidošanas datumu, turpmāk tiks izvadīts paziņojums, kas informēs lietotāju par Latvijas valūtu, kādā ir jāaizpilda dokuments.

Visu dokumentu un to versiju ievadformās, kuras tiks izmantotas par taksācijas periodu pēc euro ieviešanas un kurās ir atsauces uz latiem vai dati tiek pielasīti no cita perioda, izmaiņas veiktas individuāli, vērtējot katra dokumenta ievadformu, veidlapu un ievadāmās informācijas saturu:

 • dokumentos, kurās monetārā informācija jānorāda tikai Latvijas oficiālajā valūtā, ir dzēstas tekstuālās norādes uz latiem;
 • dokumentos, kuros monetārā informācija jānorāda ne tikai Latvijas oficiālajā valūtā, bet arī citās valūtās, tekstuālās norādes uz latiem ir aizstātas ar tekstu „LV valūtā”;
 • dokumentos, kuros lauku vai kolonnu nosaukumos tiek lietota atsauce uz nodokļa likmi, kas izteikta latos nevis procentos, ir saglabāta norāde uz Latvijas valūtu un tās apzīmējums (lati vai euro) dinamiski mainās, atbilstoši dokumenta taksācijas periodam;
 • dokumentu lauku, kolonnu un aiļu nosaukumos izmantoto darījumu apjoma, ieņēmumu, izdevumu u.c. ekonomisko rādītāju robežvērtības, kuras līdz šim tika norādītas latos, turpmāk tiks automātiski attēlotas atbilstošajā valūtā, atkarībā no dokumenta taksācijas perioda vai sagatavošanas datuma;
 • dokumenta ievadformā, pielasot datus no cita perioda, kurā ir atšķirīga Latvijas valūta, summas tiks konvertētas un noapaļotas, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

Mainīts dokumentu izdruku lapu dizains, padarot to pārskatāmāku un ērtāk lietojamu. Dokumentu izdrukās līdz šim attēlotās pogas drukāšanai un failu lejupielādei, kā arī rekvizītu tabula, turpmāk tiks attēlotas īpaši izceltā joslā lapas augšējā daļā. Šajā joslā turpmāk kā viens no dokumenta izdrukas rekvizītiem tiks attēlota arī informācija par valūtu, kādā ir aizpildīts dokuments.

Nevienam no EDS dokumentu XML failu aprakstiem, sakarā ar euro ieviešanu Latvijā, nav mainīta to shēma, līdz ar to pēc euro ieviešanas lietotāji varēs izmatot tos pašus XML failu izveidošanas rīkus, kā līdz šim!

Tā kā likumā „Par nodokļiem un nodevām” 16.pantā ir noteikts, ka nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumus vai precizējumus triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, tad tādu veco dokumentu versijas, kuras vairs nevar izmantot precizējumu sagatavošanai  un iesniegšanai (taksācijas vai pārskata periods ir vecāks par 3 gadiem), ir padarītas nepieejamas izmantošanai - bloķētas.

 18.06.2013.

No 2013.gada 10.jūnija Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir realizēta iespēja, kas ļauj nodokļu maksātājiem iesniegt precizētus darba devēja ziņojumus, t.i, precizēt (palielināt) darba ņēmēju darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem, kā to nosaka likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu  20.¹ pants.

24.01.2013. 

Informējām, ka EDS ir izveidota jauna Pievienotas vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu, kurā apvienoti visi PVN pielikumi, izņemot PVN 3 (Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas savienības teritorijā).

Jaunais dokuments ir ieviests produkcijas vidē, un nodokļu maksātājs to var iesniegt VID sākot ar taksācijas perioda deklarāciju par 2013.gada janvāri.

19.12.2012.

2012.gada 19. decembrī nodota ekspluatācijā EDS versija 6.13.

Jaunajā versijā sagatavotas jaunas veidlapas dokumentiem:

 • Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats;
 • Reliģiskās organizācijas gada pārskats;
 • Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats (no 2005.gada);
 • Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats (no 2005.gada);
 • Dokumentiem "Uzņēmuma gada pārskats" un "Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats" versijām taksācijas periodam, sākot ar 15.08.2008, turpmāk sadaļā "Naudas plūsmas pārskats" abiem NPP veidiem (NPP1 un NPP2) kolonās "Pārskata gada beigās" un "Iepr. pārskata gada beigās" ievadītajiem skaitļiem netiks veiktas starpsummu aprēķināšanas (aritmētiskās) kontroles, kā arī visos posteņos iespējams ievadīt gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības.

Informācija atjaunota: 06.05.2015

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv