Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
Brīvprātīga deklarācijas iesniegšana
 
Sākumlapa / Nodokļi / Gada ienākumu deklarācija / Brīvprātīga deklarācijas iesniegšana / Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2013.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem
Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2013.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2013.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

Ir gadījumi, kad nodokļa maksātājam gada ienākumu deklarācija obligāti nav jāiesniedz, bet viņa paša interesēs ir iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto nodokli.

Kādos gadījumos nodokļu maksātāja interesēs ir iesniegt gada ienākumu deklarāciju?

Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarāciju un saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto nodokli gadījumos:

1)  ja taksācijas gada laikā nav piemērots viss likuma ‟Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.pantā noteiktais gada neapliekamais minimums vai visi minētā likuma 13.pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām vai papildu atvieglojums invalīdiem un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

2)  ja taksācijas gada laikā bijuši likuma 10.pantā noteiktie:

 • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
 • veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
 • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
 • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
 • ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus.  

Jāņem vērā, ka, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un aizpildot 2013.gada ienākumu deklarāciju, piemērojamā attaisnoto izdevumu norma ir 150 Ls.

1.piemērs
Fiziskā persona no janvāra līdz jūnijam nav strādājusi, bet ar 1.jūliju ir uzsākusi darbu kā darba ņēmēja. Darba vietā ir piemērots neapliekamais minimums par sešiem mēnešiem (no jūlija līdz decembrim – 270 Ls). Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un piemērojot pilnu gada neapliekamo minimumu (540 Ls), izveidojas nodokļa pārmaksa – 24 % no 270 Ls, proti,
(540 – 270) = 64,80 Ls. Šo pārmaksāto summu var saņemt no budžeta atpakaļ.

2.piemērs
Fiziskai personai visu gadu ir bijis apgādībā bērns, bet nav bijis ieraksta algas nodokļa grāmatiņā par atvieglojuma piešķiršanu, tādējādi darba vietā atvieglojums par apgādājamo personu nav piemērots. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un piemērojot atvieglojumu par apgādājamo personu (900 Ls), izveidojas nodokļa pārmaksa – 24 % no 900 Ls = 216 Ls. Šo pārmaksāto summu var saņemt no budžeta atpakaļ.

3.piemērs
Fiziskā persona gada laikā ir iegādājusies veselības apdrošināšanas polisi par 120 Ls, samaksājusi par medicīnas pakalpojumiem 30 Ls un par zobārstniecību 80 Ls. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un uzrādot tajā attaisnotos izdevumus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem, 24 % no (120 + 30) Ls + 80 Ls) = 55,20 Ls var saņemt no budžeta atpakaļ.

4.piemērs
Fiziskā persona, kuras gada apliekamais ienākums ir lielāks par 2400 Ls, gada laikā ir veikusi iemaksas privātajā pensiju fondā 20 Ls mēnesī. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un uzrādot tajā veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā, 24 % no 20 Ls x 12 mēneši = 57,60 Ls var saņemt no budžeta atpakaļ.

Kur jāiesniedz deklarācija?

Iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) klientu apkalpošanas centrā (skat. sadaļu “Kontakti”).

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, arī izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), tas ir, elektroniskā veidā, to parakstot ar elektronisko parakstu (skat. sadaļu “Deklarācijas iesniegšana VID EDS”). Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus (to kopijas) nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas (iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā) vai arī kā ieskenētus dokumentus, iesniedz personīgi VID klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūta pa pastu.

Lai nodrošinātu ērtāku un vienkāršāku gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski, izmantojot EDS, VID ir izstrādājis jaunu gada ienākumu deklarācijas elektronisko formu, kurā automātiski tiks atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Jaunā gada ienākumu deklarācijas elektroniskā forma EDS ļaus ievērojami ietaupīt laiku nodokļu maksātājiem, jo deklarācijā automātiski tiks atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Lai palīdzētu nodokļu maksātājam saprast, kuras ailes un kuri gada ienākumu deklarācijas pielikumi jāaizpilda, jaunajā elektroniskajā gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas uzsākšanas sistēma lūgs lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiks piedāvāts aizpildīt tikai tos gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju.

Deklarācijas veidlapa un tās aizpildīšana

Gada ienākumu deklarācijas veidlapa sastāv no deklarācijas D un astoņiem tās pielikumiem:

 • D1 pielikums “Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi”;
 • D1pielikums “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem tiek piemērota samazināta nodokļa likme”;
 • D2 pielikums “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”;
 • D2pielikums “Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi”;
 • D3 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības”;
 • D31 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”;
 • D4 pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”;
 • D5 pielikums “Saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļa maksātājam, kas maksā fiksēto ienākuma nodokli”.

Ja nodokļa maksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem, tad aizpildāma deklarācijas D 06. un/vai 07.rinda un D4 pielikums.

Maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka par maksātāju un katru viņa ģimenes locekli aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu.

Kādi dokumenti un kur jāiesniedz, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli?

Lai saņemtu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, VID klientu apkalpošanas centrā (skat. sadaļu “Kontakti”) iesniedz attaisnojuma dokumentus kopā ar gada ienākuma deklarāciju.

Pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli (attaisnotos izdevumus) var pamatot ar šādiem attaisnojuma dokumentiem:

 • kases čeku, ja samaksa veikta skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem un kases čekā papildus obligātajiem kases čeka rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;
 • kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods. Kases čekam papildus noformētajā kvītī jābūt norādītiem visiem obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem, kā arī kases čeka numuram un datumam, un fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam;
 • numurētu un VID reģistrētu kvīti, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā un pakalpojuma sniedzējs par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar numurētu un VID reģistrētu kvīti (piemēram, apdrošināšanas starpnieks, saņemot samaksu par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem);
 • kases ieņēmumu orderi, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā iestādē, kura par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar kases ieņēmumu orderi (piemēram, apdrošināšanas sabiedrības par sniegtajiem pakalpojumiem);
 • apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskatījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus), vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības vai ārstniecības iestādes) kontā kredītiestādē. Šajā gadījumā apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam.

Maksātājam, kurš vēlas saņemt nodokļa atmaksu, jāņem vērā, ka VID amatpersonām, ja tas nepieciešams nodokļa atmaksas pamatotības noteikšanas vajadzībām, ir tiesības pieprasīt papildus iesniegtajiem dokumentiem uzrādīt vēl citus attaisnojuma dokumentus (noslēgtos līgumus, saņemtos rēķinus, izziņas u.c.).

Deklarējot 2013.gadā veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā vai samaksātos apdrošināšanas prēmiju maksājumus, nav nepieciešams iesniegt attaisnojuma dokumentus par minētajiem maksājumiem, kā arī nav jāiesniedz “Izziņa par fiziskās personas noslēgto līgumu par dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) un saskaņā ar to veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem”, ja privātais pensiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar VID par informācijas nosūtīšanu elektroniskā formā un nosūtījusi nepieciešamo informāciju. 

Gada ienākumu deklarācija tiek sastādīta, pamatojoties uz:

 • paziņojumu par algas nodokli (izsniedz darba devējs vai ienākuma izmaksātājs);
 • paziņojumu par slimības pabalstiem saskaņā ar darbnespējas lapu “B” (izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra);
 • paziņojumu par pensiju (izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem atpakaļ var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un ir maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas
Apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)
Iemaksas privātajos pensiju fondos
Ziedojumi un dāvinājumi
Nodokļa maksātāja gada neapliekamais minimums un atvieglojumi 2013.gadā
Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem (2013)

Informācija atjaunota: 08.09.2014

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv