Sākumlapa
LV EN RU
Youtube Flickr twitter facebook draugiem.lv
 
Nodokļa nomaksas kārtība
 
Sākumlapa / Nodokļi / Pievienotās vērtības nodoklis / Nodokļa nomaksas kārtība
Nodokļa nomaksas kārtība

Nodokļa taksācijas periods

 • viens kalendārais mēnesis, ja apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 50 000 euro vai, ja tiek veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā vai, ja reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts;
 • puse no kalendārā gada, ja veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 14 228.72 euro un persona neveic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, kā arī nesniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts;
 • viens kalendārais ceturksnis - pārējos gadījumos, kad persona ir reģistrēta VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

Nodokļa deklarācijas un paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas termiņš

Reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz VID pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju ar nodokļa aprēķinu par taksācijas periodu 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Nodokļa deklarācija iesniedzama VID arī tajā gadījumā, ja reģistrēts nodokļa maksātājs taksācijas periodā nav veicis ar nodokli apliekamus darījumus.

VID var pieprasīt, lai reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz nodokļa deklarāciju arī citā laikā, taču ne biežāk kā reizi taksācijas periodā. Vienlaikus ar nodokļa deklarāciju reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz VID pārskatu par priekšnodokļa summām, kas iekļautas nodokļa deklarācijā par attiecīgo taksācijas periodu.

Reģistrēts nodokļa maksātājs nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu iesniedz VID līdz nākamā gada 1.maijam. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 117.panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokļa gada deklarāciju iesniedz arī tad, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir darbojies nepilnu gadu.

Fiskālais pārstāvis nodokļa deklarāciju un tās pielikumus iesniedz VID 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Reģistrēts nodokļa maksātājs, kas veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātājam citā dalībvalstī, sniedz ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu, iesniedz VID pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā par katru kalendāra mēnesi Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā termiņā.

Persona, kura ir izslēgta no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, 20 dienu laikā pēc izslēgšanas iesniedz VID nodokļa deklarāciju un tās pielikumus par taksācijas periodu, kurā šī persona ir izslēgta no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

Gadījumos, kad paziņojumu par nodokļa samaksu iesniedz tiesu izpildītājs par valsts budžetā iemaksājamo nodokli no mantas pārdošanas tiesu izpildītāja rīkotā izsolē, paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas termiņš ir 20 dienas pēc dienas, kad ir notecējis tiesu izpildītāja vai maksātnespējas administratora sastādītā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš, ja šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai tad, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, - pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sastādīto aprēķinu.

Termiņš nodokļa iemaksai valsts budžetā

 • nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodu, reģistrēts nodokļa maksātājs iemaksā valsts budžetā 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja Pievienotās vērtības nodokļa likuma 119.pantā nav noteikts citādi;
 • ja nereģistrēta nodokļa maksātāja veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 50 000 euro, tas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 34.panta desmitajā daļā noteiktajā kārtībā aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā 20 dienu laikā no tā kalendāra mēneša beigām, kad šī summa pārsniegta;
 • persona, kura ir izslēgta no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodu, kurā šī persona ir izslēgta no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, iemaksā valsts budžetā 20 dienu laikā pēc izslēgšanas no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
 • gadījumos, kad personai ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam paziņojumu par nodokļa samaksu, nodokli valsts budžetā iemaksā līdz šā paziņojuma iesniegšanas brīdim Valsts ieņēmumu dienestam, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 20.datumam, kas seko pēc mēneša, kurā ir noticis darījums, ja šajā likumā nav noteikts citādi;
 • reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš taksācijas periodā priekšnodokļa atskaitīšanai izmanto Pievienotās vērtības nodokļa likuma 98.panta otrajā un sestajā daļā noteikto priekšnodokļa aprēķināšanas kārtību, pirms gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju kopumā par gadu un koriģē atskaitāmā priekšnodokļa un valsts budžetā maksājamā nodokļa apmēru;
 • reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš nav iesniedzis nodokļa deklarāciju vai nav iesniedzis to Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118.pantā noteiktajā termiņā, netiek atbrīvots no nodokļa maksāšanas valsts budžetā;
 • nodokli, kas aprēķināts par reģistrēta nodokļa maksātāja mantas pārdošanu tiesu izpildītāja rīkotā izsolē, tiesu izpildītājs iemaksā valsts budžetā 20 dienu laikā no dienas, kad ir notecējis tiesu izpildītāja sastādītā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš, ja šis aprēķins nav pārsūdzēts, vai tad, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, - no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sastādīto aprēķinu;
 • nodokli par preču importu iemaksā valsts budžetā tad, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

Nodokļa iemaksa valsts budžetā personām, kas reģistrētas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.1 pantā noteiktajā īpašajā nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas režīmam elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem savienības vai ārpussavienības režīmā.

Pievienotās vērtības nodokli, kas pienākas citām dalībvalstīm, personas, kas reģistrētas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.1pantā noteiktajā īpašajā nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas režīmam elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem savienības vai ārpussavienības režīmā iemaksā valsts budžetā Valsts kases kontā LV95TREL1060000515000.


Informācija atjaunota: 10.02.2015

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv