Sākumlapa
 
 
Sākumlapa / Muita / Atzītais komersants
Atzītais komersants

Aktualitātes AEO jomā (regulējuma izmaiņas pēc 01.05.2016)
Atzītā komersanta koncepcija

Kas ir atzītais komersants?
Vai iesaistīšanai muitošanas darbībās personai obligāti jābūt atzītajam komersantam?
AEO sertifikātu veidi
Kritēriji AEO sertifikātu saņemšanai
Normatīvais regulējums AEO jomā
Kas var pieteikties AEO sertifikāta saņemšanai?

Kādas var būt komersantu lomas starptautiskajā preču piegādes ķēdē?

Kā var pieteikties AEO sertifikāta saņemšanai?
AEO vadlīnijas  (Authorised Economic Operators Guidelines)
Informatīvā palīdzība un konsultācijas AEO statusa pretendentiem
AEO e-apmācības kurss komersantiem
Kā notiek AEO sertifikācija?
Atzīto komersantu publiskā datu bāze
Vai ir paredzēti ar AEO sertifikātu saņemšanu saistītie maksājumi?
Vai AEO sertifikātiem ir derīguma termiņš?
Kādi ir atzītā komersanta pienākumi pēc AEO sertifikāta saņemšanas?


AEO priekšrocības:
Priekšrocības atbilstoši ES un dalībvalstu normatīvajiem aktiem

Priekšrocības atbilstoši AEO statusa savstarpējai atzīšanai ar trešajām valstīm


Aktualitātes AEO jomā (regulējuma izmaiņas pēc 01.05.2016.)


Izmaiņas AEO priekšrocību piemērošanā sākot ar 01.05.2016.

Izmaiņas AEO priekšrocību piemērošanā salīdzinājums pirms 01.05.2016.

AEO kritēriju un atsevišķu prasību AEO jomā izmaiņas ar 01.05.2016.

Prezentācija par aktualitātēm AEO jomā

Atzītā komersanta koncepcija

Atzītā komersanta koncepcijas pamatā ir Pasaules muitas organizācijas (WCO - The World Customs Organization) definēta standartu sistēma drošībai un vienkāršojumiem globālajā tirdzniecībā (The SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade - SAFE Framework).

Atzītā komersanta koncepcija Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā – ES) ir ieviesta 2008.gada 1.janvārī saskaņā ar drošības papildinājumiem ES muitas tiesību aktos, t.i., saskaņā ar:

Noderīgā un aktuālā informācija saistībā ar AEO lietām Eiropas Savienībā ir pieejama Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (jeb European Commission Taxation and Customs Union) oficiālajā mājas lapā (turpmāk tekstā – TAXUD mājas lapa) specialajā sadaļā.

Kas ir atzītais komersants?

Atzītais komersants (jeb Authorised Economic Operator vai AEO) ir persona (komersants), kura savas saimnieciskās darbības veikšanas laikā ir iesaistīta darbībās, kuras reglamentē muitas tiesību akti, un kura atbilst muitas tiesību aktos atzītā komersanta (AEO) statusa iegūšanai noteiktajiem kritērijiem.

Atzītais komersants ir muitas sadarbības partneris un tam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos atzītajiem komersantiem paredzētos vienkāršojumus un atvieglojumus (turpmāk tekstā – AEO priekšrocības).

AEO statusa iegūšanai komersantam ir jāsaņem AEO sertifikāts.

ES komersanta AEO statusu atzīst un AEO priekšrocības sertificētiem komersantiem piemēro visās ES dalībvalstīs, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī AEO sertifikāts ir izsniegts.

AEO statusu atzīst valstīs, kuras nav ES dalībvalstis (trešajās valstīs), bet ar kurām ES ir noslēgtas vienošanās par AEO un tai līdzvērtīgu koncepciju (programmu) savstarpējo atzīšanu. ES atzītajiem komersantiem trešajās valstīs piemēro tādas priekšrocības, par kurām savstarpējās atzīšanas ietvaros vienojās ES un attiecīgās trešās valsts muitas administrācijas.


Vai iesaistīšanai muitošanas darbībās personai obligāti jābūt atzītajam komersantam?

Lai iesaistītos muitošanas darbībās, AEO statuss nav obligāta prasība. Arī jebkuru muitas tiesību aktos paredzēto atļauju (jeb muitas atļauju) saņemšanai personai nav jābūt atzītajam komersantam. Persona (komersants), novērtējot savu atbilstību AEO kritērijiem, pati pieņem lēmumu, vai pieteikties AEO statusa saņemšanai.

AEO sertifikātu veidi

AEOC sertifikāts – muitas vienkāršojumi
(AEOC - Customs Simplifications)

AEOS sertifikāts – drošība un drošums
(AEOS – Security and Safety)

AEOF sertifikāts – muitas vienkāršojumi / drošība un drošums
(AEOF - Customs Simplifications / Security and Safety)

 
Kritēriji AEO sertifikātu saņemšanai

Kritēriji AEO sertifikātu (t.i., AEOC, AEOS un AEOF sertifikātu) saņemšanai ir vienādi visās ES dalībvalstīs. Tie ir noteikti Muitas kodeksa 5.a panta 2.punkta pirmajā daļā un atbilst Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 14.h, 14.i, 14.j un 14.k panta nosacījumiem.

AEOC sertifikāta pretendentiem:

 • atbilstība muitas prasībām (14.h pants);
 • grāmatvedības (komerciālās uzskaites) un loģistikas (transporta uzskaites) sistēmu atbilstība (14.i pants);
 • maksātspējas atbilstība (14.j pants).

AEOS sertifikāta pretendentiem:

 • atbilstība muitas prasībām (14.h pants);
 • grāmatvedības (komerciālās uzskaites) un loģistikas (transporta uzskaites) sistēmu atbilstība* (14.i pants);
 • maksātspējas atbilstība (14.j pants);
 • atbilstība drošības un drošuma standartiem (14.k pants).

* - atšķirībā no kritērijiem AEOC un AEOF sertifikāta saņemšanai AEOS sertifikāta pretendentiem savā loģistikas (transporta uzskaites) sistēmā nav jānodrošina iespēja identificēt ārpuskopienas un Kopienas preces).

AEOF sertifikāta pretendentiem:

 • atbilstība muitas prasībām (14.h pants);
 • grāmatvedības (komerciālās uzskaites) un loģistikas (transporta uzskaites) sistēmu atbilstība (14.i pants);
 • maksātspējas atbilstība (14.j pants);
 • atbilstība drošības un drošuma standartiem 14.k pants).


Normatīvais regulējums AEO jomā

Padomes 1992.gada 12.oktobra Regula (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk tekstā – Muitas kodekss), kurā ir izdarīti grozījumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 13.aprīļa Regulu (EK) Nr.648/2005 (sk. Muitas kodeksa 5.a pantu).

Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk tekstā – Muitas kodeksa īstenošanas noteikumi), kurā ir izdarīti grozījumi saskaņā ar Komisijas 2006.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1875/2006 (sk. Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 14.a - 14.x pantu).

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1048 „Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu” (8. - 12. punkts un 41. - 45.punkts).


Kas var pieteikties AEO sertifikāta saņemšanai?

Persona:

 • kas ir komersants Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 1.panta 12.punkta izpratnē;
 • kas ir nodibināta Eiropas Savienības muitas teritorijā*.

* - izņēmums ir aviosabiedrības vai kuģošanas sabiedrības, kurām Eiropas Savienības muitas teritorijā ir reģionāls birojs un kura Eiropas Savienības muitas teritorijā jau izmanto muitas tiesību aktos noteiktos tranzīta vienkāršojumus.

Nepastāv nekādi AEO statusa pretendentu loka ierobežojumi atkarībā no uzņēmumu lieluma vai saimnieciskās dardības apjoma. AEO statusam var pieteikties gan mikrouzņēmumi, gan maza un vidēja lieluma uzņēmumi, gan lielie un starptautiskie uzņēmumi, ja konkrēts uzņēmums (komersants), tā filiāles vai meitas uzņēmumi ir iesaistīti starptautiskajā preču piegādes ķēdē, pildot kādu atsevišķu vai vienlaicīgi vairākas ar muitošanas darbībām vai ar muitas uzraudzībā esošo preču apriti saistītās lomas.

Lai pieteiktos AEO sertifikāta saņemšanai, personai (komersantam) jābūt EORI numuram.


Kādas var būt komersantu lomas starptautiskajā preču piegādes ķēdē?

Preču pārvietošanai starp noteiktajiem galapunktiem izveidota starptautiskā piegādes ķēde ir aplūkojama kā process, piemēram, sākot no izvešanai paredzētu preču ražošanas līdz preču piegādei pircējam citā muitas teritorijā (t.i., Kopienas muitas teritorijā – ārpuskopienas preču gadījumā vai muitas teritorijā ārpus Kopienas – Kopienas preču gadījumā). Komersantu lomas starptautiskajā preču piegādes ķēdē var būt šādas:

 • ražotājs;
 • eksportētājs;
 • ekspeditors;
 • noliktavas vai citu preču glabāšanai paredzētu vietu turētājs;
 • muitas brokeris;
 • pārvadātājs;
 • importētājs.

Minētās ir muitošanas darbību kontekstā galvenokārt identificējamās lomas. Tomēr šis lomu uzskaitījums nav uzskatāms par pilnīgu vai izsmeļošu. Praktiskajā darbā var tikt pildītas arī citas ar muitošanas darbībām vai ar muitas uzraudzībā esošo preču apriti saistītās lomas, piemēram, terminālu operators, stividors, kravu iepakotājs.

Savu (-as) lomu (-as) starptautiskajā preču piegādes ķēdē komersants, piesakoties AEO sertifikāta saņemšanai, identificē patstāvīgi un obligāti norāda iesniegumā AEO sertifikāta saņemšanai (12.punktā) un AEO pašnovērtēšanas anketā (1.1.4.apakšpunktā).


Kā var pieteikties AEO sertifikāta saņemšanai?

AEO sertifikāta saņemšanai komersants iesniedz iesniegumu VID Muitas pārvaldē, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

Ja iesnieguma iesniedzējam ir e-paraksts, iesniegumu AEO sertifikātu saņemšanai var iesniegt elektroniski, nosūtot uz VID Muitas pārvaldes e-pasta adresi: .

Iesniegums
Iesnieguma aizpildīšana
Ieteikumi AEO statusa pretendentiem pirms iesnieguma aizpildīšanas un iesniegšanas

 • Informācija par iesnieguma paraugu

Iesnieguma veidlapas paraugs noteikts Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 1.C pielikumā. Iesnieguma pielikumā pievieno visu AEO sertifikācijai nepieciešamo informāciju.

 • Informācija par iesnieguma aizpildīšanu

Iesnieguma aizpildīšanai izmanto Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 1.C pielikumā sniegtos skaidrojumus.

 • Informācija par ieteikumiem AEO statusa pretendentiem

Pirms iesniegt iesniegumu AEO sertifikāta saņemšanai AEO statusa pretendentiem tiek rekomendēts veikt pašnovērtēšanu, izmantojot Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (DG TAXUD) apstiprinātus un DG TAXUD oficiālajā mājas lapā publicētos dokumentus (ir pieejami visās ES dalībvalstu valodās):

AEO statusa pretendentu aizpildīšanai paredzētā AEO pašnovērtēšanas anketa*.

* - AEO pašnovērtēšanas anketa WORD formātā.

AEO pašnovērtēšanas anketas aizpildīšana palīdzēs komersantam labāk saprast AEO normatīvā regulējuma prasības un izpildīt tās, sagatavojot muitas administrācijai AEO sertifikācijai nepieciešamo informāciju optimālākā veidā, un izslēgs nelietderīgu saraksti trūkumu novēršanai. Minētās anketas aizpildīšana un tās iesniegšana kopā ar iesniegumu AEO sertifikāta saņemšanai paātrinās AEO sertifikācijas procesu kopumā.

 

 AEO vadlīnijas  (Authorised Economic Operators Guidelines)

Kopš 2007.gada tiek izmantotas gan muitas administrācijām, gan komersantiem paredzētās Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (European Commission Taxation and Customs Union) vadlīnijas “Atzītie komersanti” (AEO vadlīnijas), kuras tika izstrādātas, lai nodrošinātu vienotu AEO normatīvā regulējuma izpratni un panāktu to harmonizētu piemērošanu visās ES dalībvalstīs. 2012.gada 17.aprīlī ir apstiprināta vadlīniju “Atzītie komersanti” aktuālākā versija.

AEO vadlīnijas (aktuālākā redakcijā) DG TAXUD oficiālajā mājas lapā (t.sk. latviski).

AEO vadlīniju pielikumi:

1.pielikums       
AEO pašnovērtēšanas anketa (AEO Self-Assessment) un skaidrojumi AEO pašnovērtēšanas anketas aizpildīšanai (Explanatory Notes for AEO Self-Assessment);
2.pielikums       
Apdraudējums, riski un iespējamie risinājumi (Threats, Risks and Possible solutions);
3.pielikums       
Drošības deklarācija atzītajiem komersantiem (Security declarationfor Authorised Economic Operators).

DG TAXUD oficiālajā mājas lapā ir pieejama papildus AEO statusa pretendentiem noderīgā informācija par risku vienotu novērtēšanas sistēmu „Atzītā komersanta Compact modelis” (AEO Compact model) (Compliance Partnership Customs and Trade).  

 

Informatīvā palīdzība un konsultācijas AEO statusa pretendentiem

Papildu informāciju saistībā ar pieteikšanos AEO statusam, AEO statusa pretendentu pašnovērtēšanu AEO sertifikāciju, AEO e-apmācības kursu u.c. iespējams iegūt VID Muitas pārvaldē zvanot pa tālruni 67120877 vai izmantojot elektroniskā pasta adresi .

VID Muitas pārvalde katram AEO statusa pretendentam rekomendē, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, saskaņot un vienoties ar muitas administrāciju par AEO statusa pieteikšanai un turpmākai AEO sertifikācijai nepieciešamo dokumentu un ziņu apjomu pirms iesnieguma AEO sertifikāta saņemšanai iesniegšanas VID Muitas pārvaldē oficiālai izskatīšanai.

 


AEO e-apmācības kurss komersantiem

AEO statusa pretendentiem un citiem interesentiem ir iespējams izmantot Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (European Commission Taxation and Customs Union jeb TAXUD) izveidotu AEO e-apmācības kursu.

Apgūstot AEO e-apmācības kursu, interesents patstāvīgi var uzzināt par AEO koncepcijas ieviešanas aspektiem un AEO jomas regulējuma praktisko piemērošanu, t. sk. par pieteikšanas kārtību AEO statusa iegūšanai, par AEO sertifikācijas procesu, kā arī kādas priekšrocības ir paredzētas AEO sertifikāta turētājiem u.c.

AEO e-apmācības kurss TAXUD interneta mājas lapā ir pieejams tikai angļu valodā. Visiem interesentiem, lejuplādējot AEOe-apmācības kursu, TAXUD interneta mājas lapas attiecīgajās ailēs ir jānorada e-apmācības kursa nosaukums „AEO Module” un jāizvēlas e-apmācības kursa valoda - EN, kā arī ir jāaizpilda pārējās lejupielādēšanai nepieciešamās ailes, un visbeidzot ir jānospiež poga „Downlaod”.

Lai atvērtu no TAXUD interneta mājas lapas lietotāja datorā lejuplādētu AEO e-apmācības kursu, atsevišķos gadījumos lejupielādēto dokumentu nepieciešams "atarhivēt" (7-ZipExtract files utt.).

AEO e-apmācības kursa apguvei nepieciešamais laiks - aptuveni 3 stundas.

AEO e-apmācības kursu nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

Ja ar AEO e-apmācības kursa lejupladēšanu vai ar tā atvēršanu rodas grūtības, interesenti var sazināties ar VID Muitas pārvaldes kontaktpersonām.


Kā notiek AEO sertifikācija?

VID Muitas pārvalde 30 dienu laikā no iesnieguma AEO sertifikāta saņemšanas dienas pārbauda, vai AEO statusa pretendents izpildījis un atbilst Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 14.f panta nosacījumiem. Nepieciešamības gadījumā minētajā termiņā pieprasa novērst trūkumus vai noraida iesniegumu.

Ja uz AEO statusa pretendentu neattiecas Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 14.f panta nosacījumi, iesniegumu 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas apstiprina izskatīšanai, attiecīgi paziņojot iesnieguma iesniedzējam.

Iesnieguma AEO sertifikāta saņemšanai izskatīšanas termiņš ir 120 kalendārās dienas. Ievērojot Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 14.o pantā noteiktos nosacījumus, iesnieguma AEO sertifikāta saņemšanai izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts.

AEO sertifikāts stājas spēkā desmitajā darba dienā pēc tā izsniegšanas dienas.


Atzīto komersantu publiskā datu bāze

Ziņas par atzītajiem komersantiem (AEO) TAXUD mājas lapā publicētajā datu bāzē*.

* – šajā datu bāzē ir ziņas tikai par tiem atzītajiem komersantiem, kas sniedza savu piekrišanu ziņu publicēšanai saskaņā ar Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 14.x panta 4.punktu. Savukārt ziņas par tiem atzītajiem komersantiem, kas nav piekrituši ziņu publicēšanai, trešajām personām nav pieejama. Šajā datu bāzē var atlasīt ziņas atsevišķi par katru AEO sertifikāta veidu, par konkrētā dalībvalstī izsniegtiem AEO sertifikātiem un par konkrēto AEO sertifikāta turētāju.


Vai ir paredzēti ar AEO sertifikātu saņemšanu saistītie maksājumi?

Nav paredzēti.


Vai AEO sertifikātiem ir derīguma termiņš?

AEO sertifikātu derīguma termiņš nav ierobežots. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos AEO sertifikātu (jeb AEO statusu) muitas iestāde var apturēt vai atsaukt.


Kādi ir atzītā komersanta pienākumi pēc AEO sertifikāta saņemšanas?

Atzītajam komersantam savas darbības laikā kamēr ir spēkā tam izsniegtais AEO sertifikāts ir jānodrošina atbilstība visiem Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 14.h, 14.i, 14.j un 14.k pantā noteiktajiem, viņa statusam (jeb sertifikāta veidam) atbilstošajiem AEO kritērijiem.

Saskaņā ar Muitas kodeksa 14.w panta 1. punktā noteikto atzītajam komersantam jāinformē muitas iestāde par visiem apstākļiem, kuri rodas pēc AEO sertifikāta izsniegšanas un var ietekmēt AEO sertifikāta turpmāko derīgumu vai atbilstoši konkrētā sertifikāta nosacījumiem piemērojamos pasākumus.

Lai informētu par izmaiņām savā darbībā, atzītajam komersantam atkarībā no izmaiņu rakstura ar nepieciešamajām ziņām ir jāpapildina tā iesniegums AEO sertifikāta saņemšanai, šī iesnieguma pielikumi un, attiecīgajos gadījumos, AEO pašnovērtēšanas anketa. Izmaiņu pieteikšanai nepieciešamo iesniegumu iesniedz muitas iestādei, pielikumā pievienojot attiecīgo dokumentu aktuālajā redakcijā un, ja nepieciešams, aktualizētās ziņas apliecinošos dokumentus.

Izmaiņu pieteikšanai nepieciešamā iesnieguma pielikumus muitas iestādei atsevišķos gadījumos var iesniegt elektroniski. Ja saistībā ar informācijas aktualizēšanu atzītajam komersantam rodas neskaidrības, papildu skaidrojumus iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67120877 vai nosūtot jautājumu uz elektroniskā pasta adresi - .

Piemēram, mainoties atzītā komersanta lomai (-ām) starptautiskajā preču piegādes ķēdē, izmaiņu pieteikšanai komersants muitas iestādei iesniedz iesniegumu ar nepieciešamajām ziņām un pielikumā pievieno attiecīgi aktualizētu AEO pašnovērtēšanas anketu (t.sk. tās 1.1.4.apakšpunktu). Šāda iesnieguma pielikumu (t.i., AEO pašnovērtēšanas anketu) var iesniegt elektroniski, izmantojot elektroniskā pasta adresi - . Ja konkrētajā situācijā muitas iestādei būs nepieciešamas papildus ziņas vai dokumenti, atzītais komersants par to tiks informēts.


AEO priekšrocības atbilstoši ES un dalībvalstu normatīvajiem aktiem

AEO priekšrocības saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem
AEO priekšrocības saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem Informācija par ES normatīvajos aktos atzītajiem komersantiem paredzētajām priekšrocībām

Izmaiņas AEO priekšrocību piemērošanā ar 01.05.2016.

Izmaiņas AEO priekšrocību piemērošanā salīdzinājums ar pirms 01.05.2016.


Visās ES dalībvalstīs muitas jomā piemērojamās AEO priekšrocības ir noteiktas Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu 14.b pantā.

Vienkāršojumi muitas atļauju saņemšanā
(14.b panta 1.punkts)
AEOC
AEOF
sertifikātu turētajiem
Iepriekšējā paziņošana par paredzēto kontroli pirms kravas ievešanas ES teritorijā vai pirms izvešanas no tās
(14.b panta 2.punkts)
AEOS AEOF sertifikātu turētajiem
Sniegt mazāk ziņu kopsavilkuma deklarācijās, importējot un eksportējot preces
(14.b panta 3.punkts)
AEOS AEOF sertifikātu turētajiem
Piemēro mazāk fiziskās un dokumentu pārbaudes
(14.b panta 4.punkts)
AEOC
AEOS AEOF
sertifikātu turētajiem
Fizisko un dokumentu pārbaužu veikšana prioritārā kārtā
(14.b panta 4.punkts)
AEOC
AEOS AEOF
sertifikātu turētajiem
Kravu pārbaudes veikšana komersanta izvēlētā vietā
(14.b panta 4.punkts)
AEOC
AEOS AEOF
sertifikātu turētajiem

Eiropas Savienībā atbilstoši Padomes 2008.gada 11.marta Regulas (EK) Nr.300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 un Komisijas 2010.gada 4.marta Regulas (ES) Nr.185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, nosacījumiem aviācijas drošības jomā ir paredzētas priekšrocības „pilnvarotajiem pārstāvjiem” (Regulated Agents) un „zināmajiem nosūtītājiem” (Known Consignor), kā arī „pazīstamajiem nosūtītājiem” (Account Consignor), ja tie vienlaicīgi ir AEOS vai AEOF sertifikāta turētāji.Informācija par Latvijas normatīvajos aktos atzītajiem komersantiem paredzētajām priekšrocībām

Katra ES dalībvalsts var noteikt un piemērot nacionālās priekšrocības atzītajiem komersantiem.

Latvijā piemērojamās papildu AEO priekšrocības ir noteiktas:

Piemērojot muitas procedūru – tranzīts, nodokļu parāds, kas var rasties, neietver pievienotās vērtības nodokļa parādu, un nav jāsniedz pievienotās vērtības nodokļa galvojums, ja nodokļu parādu, kas var rasties, nodrošina ar vispārējo galvojumu
(Ministru kabineta noteikumu Nr.691 4.2. un 14.2.apakšpunkts)
AEOC
AEOS AEOF
sertifikātu turētajiem
Piemērojot muitas procedūras (izņemot muitas procedūru – tranzīts), nav jāsniedz galvojums par muitas parādu, kas var rasties
(Ministru kabineta noteikumu Nr.691 12.1.apakšpunkts)
AEOC
AEOS AEOF
sertifikātu turētajiem
Piemērojot muitas procedūras (izņemot muitas procedūru – tranzīts), nav jāsniedz akcīzes nodokļa galvojums
(Ministru kabineta noteikumu Nr.691 13.4.apakšpunkts)
AEOC
AEOS AEOF
sertifikātu turētajiem
Vienkāršotā kārtībā iegūst tiesības izmantot vispārējo galvojumu muitas procedūru – tranzīts – nodrošināšanai
(Ministru kabineta noteikumu Nr.691 57.punkts)
AEOC
AEOF
sertifikātu turētajiem
Atbrīvojums no galvojuma, piemērojot muitas procedūru – tranzīts, ir spēkā divus gadus
(Ministru kabineta noteikumu Nr.691 86.punkts)
AEOC
AEOS AEOF
sertifikātu turētajiem
Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesīgi izmantot priekšrocības, kas saistītas ar fiskālā pārstāvja darbībai nepieciešamajiem bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumiem, t.i., šādā apliecinājumā norādāmo iespējamā nodokļa parāda segšanai paredzamo apmēru samazināt par 50 procentiem vai atzīto komersantu vai atbrīvot no šāda apliecinājuma iesniegšanas pavisam
(Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 116.1. un 117.1.apakšpunkts)
AEOC
AEOS AEOF
sertifikātu turētajiem
Vienkāršotā kārtībā iegūst tiesības izmantot TIR procedūru un saņemt TIR karnetes
(Ministru kabineta noteikumu Nr.603 6.punkts)
AEOC
AEOS AEOF
sertifikātu turētajiem

Vienkāršotā kārtībā saņem pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļauju (jeb TIR nosūtītāja atļauju)
(Ministru kabineta noteikumu Nr.603 23.6.apakšpunkts)

AEOC
AEOS AEOF
sertifikātu turētajiem
Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesīgi piemērot vienkāršotās deklarēšanas procedūru precēm, kuru imports vai eksports ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem
(Ministru kabineta noteikumu Nr.1048 8., 11. un 12.punkts)
AEOS AEOF sertifikātu turētajiem
Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesīgi piemērot vietējās muitošanas procedūru precēm, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem
(Ministru kabineta noteikumu Nr.1048 9., 11. un 12.punkts)
AEOS AEOF sertifikātu turētajiem
Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesīgi izmantot atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu precēm, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem|
(Ministru kabineta noteikumu Nr.1048 10., 11. un 12.punkts)
AEOS AEOF sertifikātu turētajiemAEO priekšrocības atbilstoši AEO statusa savstarpējai atzīšanai ar trešajām valstīm

Sadarbības valstis un savstarpējās atzīšanas dokumenti AEO jomā
Svarīgie nosacījumi AEO priekšrocību piemērošanai ar trešajām valstīm
Jaunas (plānotas) vienošanās ar trešajām valstīm AEO jomā

Sadarbības valstis un savstarpējās atzīšanas dokumenti AEO jomā

ES un Šveices AEO programmu savstarpējā atzīšana
ES un Norvēģijas AEO programmu savstarpējā atzīšana
ES un Japānas AEO programmu savstarpējā atzīšana
ES un ASV AEO programmu savstarpējā atzīšana 
ES un Ķīnas AEO programmu savstarpējā atzīšana


Informācija par ES un Šveices AEO programmu savstarpējo atzīšanu

Padomes Lēmums ( 2009.gada 25. jūnijs ) par to, lai provizoriski piemērotu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem un muitas drošības pasākumiem (2009/556/EK).

Apskatīt informāciju par ES un Šveices sadarbību drošības jomā TAXUD mājas lapā - sk. sadaļas Security cooperation with third countries rubriku Agreements with Switzerland and with Norway in the field of customs security measures.

Pašlaik tiek realizēti visi nepieciešamie pasākumi, lai tuvākā laikā varētu uzsākt AEO priekšrocību praktisku piemērošanu atbilstoši ES un Šveices AEO programmu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem.Informācija par ES un Norvēģijas AEO programmu savstarpējo atzīšanu

EEZ Apvienotās komitejas lēmums Nr. 76/2009 (2009.gada 30.jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 10.protokolu par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem un 37.protokolu, kurā ietverts 101.pantā paredzētais saraksts.

Apskatīt informāciju par ES un Norvēģijas sadarbību drošības jomā TAXUD mājas lapā - sk. sadaļas Security cooperation with third countries rubriku Agreements with Switzerland and with Norway in the field of customs security measures.

Pašlaik tiek realizēti visi nepieciešamie pasākumi, lai tuvākā laikā varētu uzsākt AEO priekšrocību praktisku piemērošanu atbilstoši ES un Norvēģijas AEO programmu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem.Informācija par ES un Japānas AEO programmu savstarpējo atzīšanu

KOMISIJAS LĒMUMS (2011.gada 29.marts) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par pietiekamu aizsardzības līmeni, ko Japāna nodrošina no Eiropas Savienības sūtītajiem fizisko personu datiem, īpašos gadījumos, kad Eiropas Komisija Japānas muitas iestādēm datus sūta atbilstīgi Apvienotās muitas sadarbības komitejas Lēmumam Nr. 1/2010 saskaņā ar 21.pantu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Japānas valdību par muitas sadarbību un savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās par atzīto komersantu programmu savstarpēju atzīšanu Eiropas Savienībā un Japānā, un tikai Lēmuma Nr. 1/2010 īpašajām vajadzībām (2011/197/ES).

APVIENOTĀS MUITAS SADARBĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2010 (2010.gada 24.jūnijs) saskaņā ar 21. pantu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Japānas valdību par muitas sadarbību un savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās par atzīto komersantu programmu savstarpēju atzīšanu Eiropas Savienībā un Japānā (2010/637/ES).

Apskatīt informāciju par ES un Japānas sadarbību drošības jomā TAXUD mājas lapā - sk. iedalījuma Policy Issues sadaļā Security cooperation with third countries rubriku Cooperation with Japan on mutual recognition of security measures and AEO un sadaļā International Customs Co-operation Agreements apakšsadaļu Japan.Informācija par ES un ASV AEO programmu savstarpējo atzīšanu          

ASV–ES APVIENOTĀS MUITAS SADARBĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS (2012.gada 4.maijs) par Amerikas Savienoto Valstu Muitas un tirdzniecības partnerības programmas pret terorismu un Eiropas Savienības Atzīto komersantu programmas savstarpēju atzīšanu (2012/290/ES).

Apskatīt informāciju par ES un ASV sadarbību drošības jomā TAXUD mājas lapā - sk. iedalījuma Policy Issues sadaļā Security cooperation with third countries rubriku Agreement with the United States of America on intensified customs cooperation on container security, sadaļā Security initiatives of non-EU Customs administrations rubriku U.S. Initiatives un sadaļā International Customs Co-operation Agreements apakšsadaļu United State of America.

 

Informācija par ES AEO un Ķīnas The Interim Measures of Customs Administration  for Enterprise Credit Management (IMECM) programmu savstarpējo atzīšanu

Apvienotās muitas sadarbības komitejas, kas izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās, Lēmums ( 2014. gada 16. maijs ) attiecībā uz Eiropas Savienības Atzīto komersantu programmas un Ķīnas Tautas Republikas Sistematizētas uzņēmumu pārvaldības pasākumu programmas savstarpēju atzīšanu (2014/772/ES).

Apskatīt informāciju par ES un Ķīnas savstarpējo atzīšanu  Eiropas Komisijas (TAXUD) mājas lapā.

 

    Svarīgie nosacījumi AEO priekšrocību piemērošanai ar trešajām valstīm

AEO statusu atzīst valstīs (trešajās valstīs), kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet ar kurām Eiropas Savienībai ir noslēgtas vienošanās par AEO un AEO statusam līdzvērtīgu koncepciju (programmu) savstarpējo atzīšanu (pašlaik Šveice, Norvēģija, Japāna, ASV un Ķīna). Eiropas Savienības atzītajiem komersantiem (AEO) trešajās valstīs piemēro tādas priekšrocības, par kurām savstarpējās atzīšanas ietvaros vienojās Eiropas Savienības un attiecīgās trešās valsts muitas administrācijas. Katras atsevišķas savstarpējās atzīšanas ietvaros pusēm piemērojamās priekšrocības ir definētas konkrētajā vienošanās dokumentā - speciāli tam paredzētajā sadaļā. Savstarpējās atzīšanas ietvaros AEO priekšrocības ir paredzētas tikai tiem komersantiem, attiecībā uz kuriem ir pārbaudītas un kuri atbilst noteiktajām prasībām drošības un drošuma jomā.

Lai ES AEO (AEOS un AEOF) saņemtu priekšrocības Japānā
Lai Japānas AEO saņemtu priekšrocības ES

Lai ES AEO (AEOS un AEOF) saņemtu priekšrocības ASV
Lai ASV C-TPAT saņemtu priekšrocības ES 

Lai ES AEO (AEOS un AEOF) saņemtu priekšrocības Ķīnā
Lai Ķīnas Advanced Certified Enterprises (ACE) saņemtu priekšrocības ES

 

     Lai ES AEO (AEOS un AEOF) saņemtu priekšrocības Japānā

ES atzītajiem komersantiem (ES AEO) nepieciešams:

 • sniegt piekrišanu AEO sertifikāta informācijas apmaiņai starp ES un trešajām valstīm un transliterēt savas AEO ziņas, aizpildot attiecīgi AEO pašnovērtēšanas anketas 1.1.12. un 1.1.13.punktu;
 • zināt Japānas muitas administrācijas savstarpējās atzīšanas ietvaros ES atzītajam komersantam piešķirto identifikācijas numuru (12 zīmju) ) jeb savstarpējās atzīšanas (MRA - Mutual recognition agreement) numuru. Centralizēti, pa pastu, MRA numurs (piešķirts Japānā) no Eiropas Komisijas tiek nosūtīts katram ES AEO personiski;
 • paziņot savam (-iem) sadarbības partnerim (-iem) Japānā savu MRA numuru (piešķirts Japānā);
 • lai Japānas partneris norādītu sava ES partnera MRA numuru (piešķirts Japānā) attiecīgajā muitas deklarācijas ailē, deklarējot preces Japānas muitas iestādēs.

Lūdzu ņemiet vērā, ka:

 • deklarējot preces ES muitas iestādēs, ES AEO vienmēr jāizmanto savs EORI numurs, nevis Japānas muitas administrācijas savstarpējās atzīšanas ietvaros ES atzītajam komersantam piešķirtais identifikācijas numurs;
 • deklarējot preces Japānas muitas iestādēs un norādot ziņas par ES AEO, vienmēr jāizmanto konkrētā ES atzītā komersanta Japānas muitas administrācijas savstarpējās atzīšanas ietvaros ES atzītajam komersantam piešķirtais identifikācijas numurs, nevis EORI numurs.Lai Japānas AEO saņemtu priekšrocības Eiropas Savienībā

Japānas atzītajam komersantam (JP AEO) nepieciešams:

 • zināt Eiropas Komisijas savstarpējās atzīšanas ietvaros konkrētajam Japānas atzītajam komersantam piešķirto identifikācijas numuru (14 zīmju) jeb savstarpējās atzīšanas (MRA - Mutual recognition agreement) numuru. Šādu informāciju saviem atzītajiem komersantiem nodrošina Japānas muitas administrācija;
 • paziņot savam (-iem) sadarbības partnerim (-iem) ES savu MRA numuru (piešķirts ES);
 • lai ES partneris norādītu sava JP partnera MRA numuru (piešķirts ES) attiecīgajā kopsavilkuma deklarācijas ailē, deklarējot preces ES muitas iestādēs.Lai ES AEO (AEOS un AEOF) saņemtu priekšrocības ASV

Detalizētāka informācija par vairākiem svarīgiem aspektiem (t.sk. priekšrocībām) ES AEO un ASV C-TPAT programmu savstarpējās atzīšanas ietvaros ir pieejama ES un ASV muitas administrāciju kopīgi sagatavotajā skaidrojumu dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi” (sk. TAXUD oficiālajā mājas lapā 06.02.2013. publicētu informāciju Customs: mutual recognition of EU and US trade partnership programmes – reciprocal implementation effective since 31 January 2013).

ES atzītajiem komersantiem (ES AEO) nepieciešams:

 • sniegt piekrišanu AEO sertifikāta informācijas apmaiņai starp ES un trešajām valstīm un transliterēt savas AEO ziņas, aizpildot attiecīgi AEO pašnovērtēšanas anketas 1.1.12. un 1.1.13.punktu;
 • piesaistīt* savu EORI numuru savam ASV Muitas un robežapsardzes biroja (CBP - Customs and Border Protection) automātiskajā drošības sistēmā (ATS - Automated Targeting System)izmantojamam ražotāja identifikācijas numuram (jeb MID Number - Manufacturer's Identification Number). Ražotāja identifikācijas numurs ir nepieciešams katram eksporta piegādēs uz ASV iesaistītam ES ražotājam un eksportētājam. Vienam komersantam var būt vairāki ASV ražotāja identifikācijas numuri un katrs no šiem numuriem ir jāpiesaista konkrētā ES atzītā komersanta EORI numuram. Ja ES atzītajam komersantam (t.i., ES ražotājam vai eksportētājam) līdz šim nav sava ASV ražotāja identifikācijas numura (jo līdz šim nebija eksportējis preces uz ASV), ir jāveic papildu darbības** šāda numura iegūšanai, un tikai tad var veikt sava EORI numura piesaisti savam ASV ražotāja identifikācijas numuram. ES AEO (ražotājiem un eksportētājiem) nepieciešamie skaidrojumi par kārtību, kāda šāda piesaiste veicama, ir sniegti Muitas un robežapsardzes biroja (CBP) speciāli sagatavotajā prezentācijā. Minēto prezentāciju var atvērt arī, izmantojot skaidrojumu dokumenta „Bieži uzdotie jautājumi” 14.lappusē (sk. 2.punktu) norādīto interneta saiti;
 • paziņot savam (-iem) sadarbības partnerim (-iem) ASV savu ražotāja identifikācijas numuru;
 • lai ASV partneris norādītu sava ES partnera ražotāja identifikācijas numuruieviešanas deklarācijā, deklarējot preces ASV muitas iestādēs.

* - EORI numura piesaistei ASV ražotāja identifikācijas numuram (-iem) izmanto ASV Muitas un robežapsardzes biroja (CBP) speciāli izveidoto interneta lietojumprogrammu. Minēto lietojumprogrammu var atvērt arī, izmantojot skaidrojumu dokumenta „Bieži uzdotie jautājumi” 13.lappusē (sk. sadaļu - What is the MR web application and how should I use it?) norādīto interneta saiti.

** - Lai iegūtu ASV ražotāja identifikācijas numuru (-us), ES AEO (attiecās tikai uz ražotājiem un eksportētājiem) jāsazinās un jāpieprasa saviem darījumu partneriem ASV darīt to zināmu vai, ja līdz šim tāda numura ES AEO nebija, noteiktajā kārtībā iegūt šādu numuru (sk. skaidrojumu dokumenta „Bieži uzdotie jautājumi” 15.lappusē 7.punktu). ASV ražotāja identifikācijas numurā var būt līdz 15 zīmēm.

Lūdzu ņemiet vērā, ka:

 • deklarējot preces ES muitas iestādēs, ES AEO vienmēr jāizmanto savs EORI numurs, nevis ASV ražotāja identifikācijas numurs;
 • deklarējot preces ASV muitas iestādēs ASV Muitas un robežapsardzes biroja (CBP) automātiskajā drošības sistēmā (ATS) un norādot ziņas par ES AEO, vienmēr jāizmanto konkrētā ES atzītā komersanta ASV ražotāja identifikācijas, nevis EORI numurs.Lai ASV C-TPAT (Tier 2 un 3 level) saņemtu priekšrocības ES

Detalizētāka informācija par vairākiem svarīgiem aspektiem (t.sk. priekšrocībām) ES AEO un ASV C-TPAT programmu savstarpējās atzīšanas ietvaros ir pieejama ES un ASV muitas administrāciju kopīgi sagatavotajā skaidrojumu dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi” (sk. TAXUD oficiālajā mājas lapā 06.02.2013. publicētu informāciju Customs: mutual recognition of EU and US trade partnership programmes – reciprocal implementation effective since 31 January 2013).

ASV C-TPAT programmas dalībniekiem (jeb ASV atzītajiem komersantiem) nepieciešams:

 • zināt Eiropas Komisijas savstarpējās atzīšanas ietvaros konkrētajam ASV C-TPAT programmas dalībniekam piešķirto identifikācijas numuru (10 zīmju) jeb savstarpējās atzīšanas (MRA - Mutual recognition agreement) numuru. Šādu informāciju saviem ASV C-TPAT programmas dalībniekiem nodrošina ASV muitas administrācija;
 • paziņot savam (-iem) sadarbības partnerim (-iem) ES savu MRA numuru (piešķirts ES);
 • lai ES partneris norādītu sava ASV partnera MRA numuru (piešķirts ES) attiecīgajā kopsavilkuma deklarācijas ailē, deklarējot preces ES muitas iestādēs.

   

Lai ES AEO (AEOS un AEOF) saņemtu priekšrocības Ķīnā

 ES atzītajiem komersantiem (ES AEO) nepieciešams:

 • sniegt piekrišanu AEO sertifikāta informācijas apmaiņai starp ES un trešajām valstīm un transliterēt savas AEO ziņas, aizpildot attiecīgi AEO pašnovērtēšanas anketas 1.1.12. un 1.1.13.punktu;
 • zināt savu ES atzītā komersanta identifikācijas numuru jeb savstarpējās atzīšanas (MRA -  Mutual recognition agreement) numuru, kuru savstarpējās atzīšanas ietvaros izmanto Ķīnas muitas administrācija (General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC). Ķīnā ES AEO MRA numura pamatā ir paša komersanta EORI numurs un tas tiek veidots šādi: AEO<EORI numurs> (piemēram, ja EORI numurs ir LV40005550002, tad šajā gadījumā MRA numurs ir šāds: “AEO<LV40005550002>”;
 • paziņot savam (-iem) sadarbības partnerim (-iem) Ķīnā savu MRA numuru;
 • lai Ķīnas partneris norādītu sava ES partnera MRA numuru attiecīgajā muitas deklarācijas ailē, deklarējot preces Ķīnas muitas iestādēs. Paraugam pievienota Ķīnas muitas deklarācijas ekrānskats.

Lūdzu ņemiet vērā, ka:

 • deklarējot preces ES muitas iestādēs, ES AEO vienmēr jāizmanto savs EORI numurs, nevis ES atzītā komersanta identifikācijas numurs, kuru savstarpējās atzīšanas ietvaros izmanto Ķīnas muitas administrācija;
 • deklarējot preces Ķīnas muitas iestādēs un norādot ziņas par ES AEO, vienmēr jāizmanto konkrētā ES atzītā komersanta identifikācijas numurs jeb MRA numurs, kuru savstarpējās atzīšanas ietvaros izmanto Ķīnas muitas administrācija, t.i., ” AEO<EORI numurs>”, nevis tikai EORI numurs.

Detalizētāka informācija par vairākiem svarīgiem aspektiem (t.sk. priekšrocībām) ES un Ķīnas AEOprogrammu savstarpējās atzīšanas ietvaros ir pieejama ES un Ķīnas muitas administrāciju kopīgi sagatavotajā skaidrojumu dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi” (jeb “FAQs on EU-China mutual recognition of AEOs”), kas pieejams Eiropas Komisijas (TAXUD) mājas lapā.

   

Lai Ķīnas Advanced Certified Enterprises (ACE) saņemtu priekšrocības ES

 Ķīnas Advanced Certified Enterprises (ACE) (jeb Ķīnas atzītajiem komersantiem) nepieciešams:

 • zināt Ķīnas muitas administrācijas (General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC) Ķīnas atzītajiem komersantiem piešķirto identifikācijas numuru jeb GACC AEO numuru;
 • paziņot ES sadarbības partnerim (-iem) savu GACC AEO numuru;
 • lai ES partneris norādītu sava Ķīnas partnera GACC AEO numuru attiecīgajā kopsavilkuma vai muitas deklarācijas ailē, deklarējot preces ES muitas iestādēs.

Detalizētāka informācija par vairākiem svarīgiem aspektiem (t.sk. priekšrocībām) ES un Ķīnas AEOprogrammu savstarpējās atzīšanas ietvaros ir pieejama ES un Ķīnas muitas administrāciju kopīgi sagatavotajā skaidrojumu dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi” (jeb “FAQs on EU-China mutual recognition of AEOs”), kas pieejams Eiropas Komisijas (TAXUD) mājas lapā.

 

   ES starptautiskā sadarbība AEO programmu savstarpējās atzīšanās ietvaros


Apskatīt informāciju Eiropas Komisijas (TAXUD) mājas lapā.


Informācija atjaunota: 03.05.2016

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv