Sākumlapa
 
 
Sākumlapa / Muita / E-muita / Aktualitātes
Aktualitātes

Publicēšanas datums

Apraksts
24.04.2015.

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Muitas pārvalde informē, ka ar šī gada 27.aprīli Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (turpmāk – EMDAS) būs pieejami divi jauni e-pakalpojumi.

Jaunie pakalpojumi tiks ieviesti ar EMDAS 3.1.versiju kopā ar citiem uzlabojumiem un paredz muitas klientiem šādas iespējas:

 • Importa kontroles sistēmas importa deklarāciju funkcionalitātē – elektroniski pieteikt importa muitas deklarācijas labojumus vai anulēšanu pēc preču izlaišanas (pēcmuitošanā);
 • Eksporta kontroles sistēmā – elektroniski iesniegt un noformēt Atpakaļizvešanas paziņojumu.

Abi procesi līdz šim bija veicami ar papīra dokumentiem. Šo procesu elektronizācija ļaus ietaupīt laiku un resursus, atbrīvojot no nepieciešamības apmeklēt muitas iestādes, kā arī paātrinās minēto procesu noformēšanu.

Importa deklarāciju labojumu/anulēšanas pieprasījumu iesniegšana pēc preču izlaišanas

EMDAS Importa kontroles sistēmas pēcmuitošanas funkcionalitāte nodrošinās lietotājiem (deklarācijas 8. vai 14.ailē norādītajiem komersantiem) iespēju elektroniski iesniegt importa muitas deklarācijas pēc preču izlaišanas labošanas vai anulēšanas pieteikumu VID Muitas pārvaldei (turpmāk – MP).

Deklarācijas labošanas gadījumā lietotājs pats var izlabot deklarāciju datus un aizpildīt ar labojumiem saistīto pieteikumu par importa muitas deklarācijas labošanu.

Deklarācijas anulēšanas gadījumā lietotājs elektroniski var iesniegt pieteikumu par importa deklarācijas anulēšanu.

Pieteikumu iespējams iesniegt tikai par vienas deklarācijas labošanu vai anulēšanu. Pēc pieteikuma iesniegšanas EMDAS automātiski tiks nosūtīts attiecīgais e-pasts VID MP lietvedībai, kas tiks novirzīts par labošanu/anulēšanu atbildīgajai struktūrvienībai. Turpmākā deklarācijas izmaiņu un pieteikuma apstrāde, papildu izmaiņu vai informācijas pieprasīšana un to iesniegšana notiks EMDAS.

Lietotāja instrukcija darbam ar jauno funkcionalitāti atrodama sadaļā Muita > E-muita > Kā lietot e-muitas sistēmas > Sistēmas lietotāja rokasgrāmata.

Papildus norādām, ka saglabāsies iespēja dokumentus par deklarācijas labošanu vai anulēšanu pēc preču izlaišanas iesniegt VID MP lietvedībā arī papīra veidā vai nosūtot uz MP lietvedības e-pasta adresi:

Atpakaļizvešanas paziņojums

EMDAS Eksporta kontroles sistēmas Atpakaļizvešanas paziņojuma noformēšanas funkcionalitāte ir izstrādāta, balstoties uz Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas funkcionalitāti, to papildinot ar iespējām pārņemt datus no iepriekšējiem dokumentiem – pagaidu uzglabāšanas deklarācijas, ievešanas kopsavilkuma deklarācijas vai tranzīta deklarācijas. Lietotājs var arī iesniegt Atpakaļizvešanas paziņojuma datus, kā arī tā labojumus vai anulēšanas pieprasījumu. Tāpat muitas amatpersona varēs pieprasīt izmaiņas, izmantojot sistēmu, ja tādas būs nepieciešamas.

Atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtību noteiks Ministru kabineta  noteikumi "Preču atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtība" (turpmāk – noteikumi). Tiek plānots, ka noteikumi stāsies spēkā ar š.g. 1.jūniju. Pēc noteikumu stāšanās spēkā muitas iestādes vairs nepieņems Atpakaļizvešanas paziņojumu ar papīra dokumentiem, tas būs jāiesniedz atbilstoši EMDAS funkcionalitātei.

 21.04.2015.

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Muitas pārvalde informē, ka Atzīto nosūtītāju muitas atļauju saņēmušajiem komersantiem (turpmāk – atzītie nosūtītāji), sākot ar 2015.gada 1.jūliju, tranzīta muitas deklarācijai (t.sk. TIR karnetes elektroniskajai deklarācijai) būs jāpievieno pavaddokumenti skenētā veidā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.1108 „Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas normatīvajos aktos noteiktās deklarācijas” (turpmāk – Noteikumi Nr.1108) 8.punktu muitas deklarācijas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedzamas elektroniski tādu muitas procedūru deklarēšanai, kuras ir pieejamas, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmas funkcionalitāti. Ņemot vērā, ka tranzīta muitas deklarācija ir iesniedzama elektroniski Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) Tranzīta kontroles sistēmā, ir ieviestas izmaiņas minētās sistēmas funkcionalitātē, kas nodrošina iespēju tranzīta muitas deklarācijai pievienot pavaddokumentus skenētā veidā.

Saskaņā ar Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk – Regula Nr.2454/93) 253.a panta otro daļu vienkāršotās deklarēšanas vai vietējās muitošanas procedūru var izmantot ar nosacījumu, ka muitas deklarācijas un paziņojumus iesniedz elektroniski. Saskaņā ar Regulas Nr.2454/93 219.pantu:

1.  Preces, uz ko attiecas tranzīta deklarācija, uzrāda kopā ar pārvadājuma dokumentu.  

2. Neskarot iespējamos vienkāršotos pasākumus, nosūtītājai muitas iestādei uzrāda muitas dokumentu attiecībā uz preču izvešanu/nosūtīšanu vai atkalizvešanu no Kopienas muitas teritorijas vai līdzīgas nozīmes dokumentu kopā ar tranzīta deklarāciju, uz ko tas attiecas.

3. Attiecīgā gadījumā muitas dienesti var prasīt uzrādīt dokumentu attiecībā uz iepriekšējo muitas procedūru.

Lai ieviestu administratīvi tiesiskajās attiecībās efektīvus privātpersonas un valsts pārvaldes iestādes komunikācijas kanālus un metodes (elektronisko vidi), kas atvieglo privātpersonas darbu, atzītajiem nosūtītājiem iesniedzot elektroniski tranzīta deklarāciju, tranzīta deklarācijas 44.2.ailē „Pievienotie dokumenti” norādītie pavaddokumenti jāpievieno skenētā veidā.

Papildus minētajam, noformējot tranzīta muitas procedūru, skenētā veidā 44.2.ailē iesniedzams aprēķins par muitas nodokļa, akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa parādu, kas varētu rasties (galvojuma summas aprēķina veidlapa), kā arī dokuments vai dokumenti, pēc kā var identificēt preces, aprēķināt iespējamo muitas parādu vai pārbaudīt iespējamā muitas parāda aprēķinu.  

Dokumenti, kas noformēti EMDAS un elektroniski ir pieejami attiecīgās muitas iestādes amatpersonai, skenētā veidā tranzīta muitas deklarācijai nav jāpievieno. Lūdzam ņemt vērā, ka muitas iestādes amatpersonai elektroniski pieejami tikai dokumenti, kas noformēti konkrētajā muitas iestādē vai adresēti konkrētajai muitas iestādei, kas ir deklarētā un/vai faktiskā izvešanas, saņēmēja vai cita iesaistītā muitas iestāde.

Informējam, ka tranzīta muitas deklarācijai viena pievienotā faila lielums nevar pārsniegt 2,86 MB, kā arī vienai deklarācijai var pievienot līdz 99 failiem. Pieņemtai tranzīta muitas deklarācijai skenētus dokumentus iespējams pievienot, deklarācijai atrodoties labošanas režīmā.

Atgādinām, ka saskaņā ar Noteikumu Nr.1108 7.punktu, persona, kura muitas deklarācijas iesniedz elektroniski, glabā ar attiecīgajām deklarācijām saistītos dokumentus vismaz trīs gadus, kā arī pēc VID amatpersonas pieprasījuma iesniedz ar muitas deklarācijām saistītos dokumentus. Šis nosacījums jāizpilda arī tad, ja dokumenti muitas iestādei iesūtīti skenētā veidā. 

 25.02.2015.

 

2015.gada 18.februārī notika seminārs par jauno EMDAS funkcionalitāti - manifestu un pagaidu uzglabāšanas sistēmu.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka ar 2015.gada 1.aprīli tiek plānots uzsākt darbu ar jaunu Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) funkcionalitāti elektronisko pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanai un apstrādei, kā arī vienotai preču uzskaitei pagaidu uzglabāšanas vietās.

VID organizē bezmaksas seminārus par elektronisko pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanas un iesniegšanas, kā arī preču uzskaites kārtību.

Informācijai piedāvājam seminārā sniegto prezentāciju.

VID Muitas pārvalde informē, ka nākamais seminārs notiks 2015.gada 25.martāno plkst.1000 līdz 1200 Rīgā, Talejas ielā 1, VID  Konferenču zālē (1.stāvā).

Īpaši gaidīti tie komersanti, kuru ikdienas darbs saistīts ar pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanu un apstrādi, kā arī preču uzskaiti pagaidu uzglabāšanas vietās!

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu .

 17.02.2015.

 

Lai atvieglotu un paātrinātu muitas formalitāšu kārtošanas procesu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izstrādājis jaunu e-pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv - "Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā". Tas nodrošinās iespēju jebkurai personai tiešsaistē apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos muitas maksājumus, kā arī iespēju pārbaudīt maksājumu izpildes statusu.

Ņemot vērā, ka preces tiek izlaistas brīvā apgrozībā jeb nodotas to saņēmējam tikai pēc visu muitas maksājumu veikšanas, tad līdz šim muitas klientiem pēc maksājumu veikšanas bija jāgaida vidēji divas līdz trīs dienas, kamēr iemaksātās summas kļuva pieejamas valsts budžeta kontos Valsts kasē, vai arī bija jādodas uz VID muitas iestādi, lai veiktu maksājumu uz vietas. Savukārt, izmantojot jauno e-pakalpojumu, preču laišana brīvā apgrozībā jeb saņemšana ir iespējama uzreiz pēc muitas maksājuma veikšanas, negaidot tā nonākšanu Valsts kasē.

Izmantojot e-pakalpojumu "Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā", jebkurai personai tiešsaistē ir iespēja apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos muitas maksājumus saskaņā ar šādiem dokumentiem:

 • muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma pavadzīme;
 • fiziskas personas mutiski deklarēto preču kvīts;
 • importa muitas deklarācija.

Lai veiktu maksājumus, personai jāautentificējas portālā www.latvija.lv ar kādu no portāla piedāvātajiem autentifikācijas līdzekļiem - eID karti, elektroniskā paraksta viedkarti eME vai ar internetbankas starpniecību - un e-pakalpojuma formā jāievada konkrētā muitas dokumenta numurs. Tādējādi no VID Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) tiks attēloti visi konkrētajam dokumentam sistēmā aprēķinātie maksājumi. Tiklīdz apmaksa ir veikta, informācija par to tiek nosūtīta EMDAS, un preces var tikt laistas brīvā apgrozībā.

Tādējādi muitas klientiem ir radīta iespēja samazināt muitas formalitāšu kārtošanai patērējamo laiku un resursus.

Savukārt, izmantojot e-pakalpojumu "Muitas maksājumu izpildes statusa pārbaude" (lietotājam nav jāautentificējas), persona, kurai ir zināms konkrētais muitas dokumenta numurs, portālā www.latvija.lv var pārbaudīt aktuālo muitas maksājuma izpildes statusu - apmaksāts, neapmaksāts, uzsākts maksājums.

Jaunos e-pakalpojumus sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru nodrošina VID. Minētos e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv VID ir izstrādājis Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001 "Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana" ietvaros.

Pašlaik vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejami 98 e-pakalpojumi.

13.02.2015. 

 

Izstrādāta EMDAS Manifestu un Pagaidu uzglabāšanas moduļa lietotāju rokasgrāmata

Ar 2015.gada 1.aprīli tiks ieviesta jaunā Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas funkcionalitāte elektronisko pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanai un apstrādei, kā arī vienotai preču uzskaitei pagaidu uzglabāšanas vietās.

Informējam, ka ir izstrādāta lietotāja rokasgrāmata darbam ar jauno sistēmas moduli, kā arī rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu.   

 21.01.2015.

Notiks semināri par jauno EMDAS funkcionalitāti - manifestu un pagaidu uzglabāšanas sistēmu

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka ar 2015.gada 1.aprīli tiek plānots uzsākt darbu ar jaunu Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - EMDAS) funkcionalitāti elektronisko pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanai un apstrādei, kā arī vienotai preču uzskaitei pagaidu uzglabāšanas vietās.

Jaunā EMDAS funkcionalitāte tiek izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” ietvaros, lai nodrošinātu vienotu kravas manifestu un pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniegšanu, noformēšanu un preču uzskaites procesu, aizstājot pašreizējo kārtību, kad pagaidu uzglabāšanas noformēšanai tiek izmantoti dokumenti papīra formā.

Tuvojoties plānotajam sistēmas ieviešanas datumam, VID organizē bezmaksas seminārus par elektronisko pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanas un iesniegšanas, kā arī preču uzskaites kārtību, un aicina komersantus uz semināriem, kas notiks Rīgā, Talejas ielā 1, VID  Konferenču zālē (1.stāvā):

 • 2015.gada 18.februārī – no 1000 līdz 1200  
 • 2015.gada 25.martā – no 1000 līdz 1200 

Īpaši gaidīti tie komersanti, kuru ikdienas darbs saistīts ar pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanu un apstrādi, kā arī preču uzskaiti pagaidu uzglabāšanas vietās!

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu .

22.12.2014.

2014.gada 30.septembrī Ministru kabinets ir izdevis Pagaidu uzglabāšanas noteikumus Nr.601, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.aprīlī.

Ar informāciju par izmaiņām preču pagaidu uzglabāšanas kārtībā aicinām iepazīties šeit

 28.11.2014.

2014.gada 30.novembrī plānots ieviest jaunu Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) versiju – 3.0.0.

Ar informāciju par izmaiņām EMDAS Eksporta kontroles sistēmā aicinām iepazīties šeit. 

Informācija par izmaiņām EMDAS Tranzīta kontroles sistēmā (TKS):

Informācija par skenētu dokumentu pievienošanu TKS 

Informācija atzītajiem nosūtītājiem/saņēmējiem par vietu identifikatoriem TKS 

 29.05.2014.

Sadaļā Sākumlapa > Muita > E-muita > Kā lietot e-muitas sistēmas > Sistēmas lietotāja rokasgrāmata ir pievienotas vadlīnijas papīra dokumentu skenēšanai, ar nolūku skaidrot lietotājam cēloņus, kas ietekmē elektroniskā dokumenta apjomu, kā arī sniegt norādījumu, kas būtu jāņem vērā dokumentu skenēšanā, lai panāktu optimālu elektroniskā dokumenta kvalitāti un datnes apjomu.

29.04.2014. 

Izstrādāta importa deklarēšanas sistēmas lietotāju rokasgrāmata

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka š.g. 6.maijā tiks ieviesta jaunā EMDAS funkcionalitāte importa muitas procedūru noformēšanai.

Informējam, ka lietotāja rokasgrāmata darbam ar jauno sistēmu ir atrodama šeit.

Vēršam uzmanību arī tam, ka importa deklarāciju datorā aizpildāmas veidlapas, kuras var izmantot gadījumos, ja EMDAS sistēma nedarbojas (atkāpšanās režīma periodos) ir atrodamas šeit.

28.04.2014. 

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde  2014.gada 25.aprīlī noslēdza bezmaksas semināru sēriju saistībā ar pāreju uz jauno importa deklarēšanas sistēmu.

Informācijai piedāvājam seminārā sniegtās prezentācijas:

Importa deklarāciju noformēšana Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS);

Izmaiņas importa deklarēšanā, ieviešot EMDAS importa funkcionalitāti;

Importa deklarēšanas sistēma EMDAS.

 24.04.2014.Valsts ieņēmumu dienests informē, ka šī gada 6.maijā tiks ieviesta jaunā EMDAS funkcionalitāte importa muitas procedūru noformēšanai.

Lai nodrošinātu minētās funkcionalitātes ieviešanu, laikā no 2014.gada 6.maija plkst. 04.00 līdz plkst. 10.00 plānots EMDAS, t.sk. Eksporta, Importa un Tranzīta kontroles sistēmas, darbības pārtraukums.

Minētajā laika periodā eksporta (izvešanas) muitas procedūru, tranzīta muitas procedūru/TIR, kā arī ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju noformēšana būs iespējama atkāpšanās režīmā, t.i., papīra formātā.

VID atvainojas par sagādātajām neērtībām un jau iepriekš pateicas par izpratni!

Plašāka informācija sadaļā Aktualitātes > Informācija presei.

03.04.2014. 

Valsts ieņēmumu dienests veic pēdējos sagatavošanās darbus, lai aizstātu līdz šim importa muitas procedūru formēšanai izmantoto deklarēšanas sistēmu ASYCUDA++ ar jaunu importa procedūru deklarēšanas sistēmu.

Jaunā importa deklarēšanas sistēma tiek izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” ietvaros, tādejādi nodrošinot komersantiem vienotu piekļuvi ne tikai tranzīta un eksporta, bet arī importa muitas deklarāciju iesniegšanai.

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, noslēdzot bezmaksas semināru sēriju par jauno importa deklarēšanas sistēmu, aicina uz semināru, kas notiks 2014.gada 25.aprīlī Rīgā, Smilšu ielā ¼ , Valsts ieņēmumu dienesta lielajā zālē no 1000 līdz 1300.

Īpaši gaidīti tie komersantu pārstāvji, kuru ikdienas darbs saistīts ar importa muitas procedūru noformēšanu, tai skaitā, importa muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu!

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju uz e-pastu .

 10.02.2014.Valsts ieņēmumu dienests informē, ka ir publicētas aktualizētās lietotāju rokasgrāmatas komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmām. Vēršam uzmanību, ka rokasgrāmatas tiek papildinātas ar ziņojumiem šādu importa muitas deklarāciju iesniegšanai, izmantojot programmisko saskarni, no komersantu sistēmām jaunajā EMDAS funkcionalitātē, ar kuru plānots aizstāt ASYCUDA++ sistēmu:

 • A tipa importa muitas deklarācija (standarta muitas deklarācija, ko iesniedz, kad deklarētās preces ir pieejamas uzrādīšanai muitas iestādēm);
 • C tipa importa muitas deklarācija (vienkāršotā deklarācija, ko var iesniegt komersants, kuram ir attiecīgā atļauja);  
 • vietējās muitošanas paziņojums (paziņojums, kas, deklarējot preces vietējā muitošanā, jāiesniedz komersantam, kuram ir vietējās muitošanas atļauja).

Minētās rokasgrāmatas ir atrodamas sadaļā > Muita > E-muita > Kā lietot E-muitas sistēmas > Programmiskās saskarnes komersantiem.

Lūdzam turpmāk sekot līdzi dokumentā publicētajām aktualitātēm.

15.01.2014. Plānots ieviest produkcijā Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) importa funkcionalitāti

16.12.2013.

Par plānoto pārtraukumu EMDAS darbībā 2013./2014.gada mijā

Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka, lai nodrošinātu muitas informācijas sistēmu pāreju uz eiro un ar to saistīto datu konvertāciju, laikā no 2013.gada 31.decembra plkst. 22.00 līdz  2014.gada 2.janvāra plkst. 10.00 plānota EMDAS (t.sk. Eksporta, Tranzīta un Importa kontroles sistēmas) nepieejamība. Šajā laika posmā tranzīta/TIR, eksporta, kā arī ievešanas/izvešanas kopsavilkuma deklarāciju noformēšana būs iespējama atkāpšanās režīmā - uz papīra. Minēto deklarāciju elektroniska noformēšana atsāksies no 2014.gada 2.janvāra plkst. 10.00.

Plašāka informācija sadaļā Aktualitātes > Informācija presei.

04.12.2013.

Izmaiņas Eksporta kontroles sistēmā no 15.12.2013.

2013.gada 15.decembrī tiks ieviesta jauna Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) versija, kurā būs šādas izmaiņas:

 • izmaiņas VAD iesniegšanā;
 • lauka "Preču atrašanās vieta" aizpildīšana;
 • papildprocedūras 955 aizvietojums;
 • VAD datu eksports uz XLS failiem.

Lūdzam iepazīties ar prezentāciju: izmaiņas EKS no 15.12.2013.

05.09.2013.

Tiks organizēti semināri par EMDAS importa funkcionalitātes ieviešanu

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka 2014.gada sākumā tiek plānots aizstāt līdz šim importa muitas procedūru formēšanai izmantoto deklarēšanas sistēmu ASYCUDA++ ar jaunu importa procedūru deklarēšanas sistēmu.

Tuvojoties plānotajam sistēmas ieviešanas datumam, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde uzsāk bezmaksas semināru sēriju par jauno importa deklarēšanas sistēmu un aicina ieinteresētos komersantus uz semināriem, kas notiks Rīgā, Smilšu ielā ¼, Valsts ieņēmumu dienesta lielajā zālē. Semināri paredzēti:

 • 01.10.2013., 14.10.2013., 30.10.2013. un 16.12.2013. no pl.1000 līdz 1300 – par importa muitas deklarāciju noformēšanu un iesniegšanu;
 • 30.09.2013. un 28.10.2013. no pl.1000 līdz 1200 – par vietējās muitošanas un vienkāršotās deklarēšanas piemērošanas izmaiņām un noformēšanas kārtību.

Īpaši gaidīti tie komersantu pārstāvji, kuru ikdienas darbs saistīts ar importa muitas procedūru noformēšanu, tai skaitā, importa muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu!

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu .

Papildus ir plānots organizēt arī maksas apmācību kursus sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu (RTU SESMI), kur komersantiem būs iespēja piedalīties praktiskās nodarbībās.

Semināru materiāli:

05.09.2013.

Tiks ieviesta jauna elektroniska pagaidu uzglabāšanas sistēma

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2014.gada vidū paredzēts ieviest jaunu, elektronisku pagaidu uzglabāšanas sistēmu, kas nodrošinās pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniegšanu, kā arī vienotu pagaidu uzglabāšanā novietoto preču uzskaiti.

Jaunā pagaidu uzglabāšanas sistēma tiek izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” ietvaros, tādejādi nodrošinot komersantiem vienotu piekļuvi visu veidu muitas deklarāciju iesniegšanai.

Jaunā sistēma paredz pagaidu uzglabāšanas iesniegšanas, noformēšanas un uzskaites procesu vienveidošanu un atvieglošanu:

 • autorizējoties VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID piedāvātās lietotāja autentifikācijas iespējas, komersanta iesniegtie elektroniskie dokumenti ir uzskatāmi par lietotāja pašrocīgi parakstītiem saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, tādejādi nebūs jāiesniedz dokumenti pagaidu uzglabāšanas noformēšanai papīra formā;
 • tiks nodrošināta iespēja atkārtoti izmantot jau iesniegtos datus, pārņemot tos no iepriekšējām EMDAS noformētajām deklarācijām, piemēram, ievešanas kopsavilkuma deklarācijas vai tranzīta deklarācijas;
 • tiks nodrošināta automātiskā datu pārņemšana no iesniegtās un elektroniski noformētās pagaidu uzglabāšanas deklarācijas uz attiecīgās pagaidu uzglabāšanas vietas uzskaiti;
 • tiks nodrošināta iespēja datus iesniegt arī no komersantu sistēmām.  

Šobrīd interesentiem ir iespējams saņemt piekļuvi testa videi, kurā var sākt mācīties sagatavot un iesniegt pagaidu uzglabāšanas deklarācijas jaunajā sistēmā, kā arī veikt preču uzskaiti. Kontaktinformācija: .  

Papildus informējam, ka 2014.gadā par elektronisku pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanu un iesniegšanu komersantiem plānots organizēt seminārus, kā arī mācības Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā (RTU SESMI).

05.09.2013.

Tiks ieviesta jauna importa procedūru deklarēšanas sistēma

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka tiks ieviesta jauna importa procedūru deklarēšanas sistēma, kas aizstās līdz šim importa muitas procedūru formēšanai izmantoto deklarēšanas sistēmu ASYCUDA++.

Jaunā importa deklarēšanas sistēma tiek izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” ietvaros, lai nodrošinātu komersantiem vienotu piekļuvi visu veidu muitas deklarāciju iesniegšanai.

Jaunā sistēma komersantiem ievērojami atvieglos importa muitas deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu:

 • autorizējoties VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID piedāvātās lietotāja autentifikācijas iespējas, komersanta iesniegtie elektroniskie dokumenti ir uzskatāmi par lietotāja pašrocīgi parakstītiem saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, tādejādi nebūs vairs papildus jāiesniedz parakstītas importa deklarācijas papīra formā;
 • tiks nodrošinātas iespējas atkārtoti izmantot jau iesniegtos datus, muitas vērtības deklarācijas datus iesniegt kopā ar importa deklarāciju, elektroniski iesniegt vienkāršotās importa deklarācijas, kuras varēs izmantot kā pamatu papildu deklarāciju iesniegšanai, kā arī iespēja pievienot skenētus importa deklarāciju pavaddokumentus;
 • tiks sakārtota vietējās muitošanas piemērošana atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu muitas lietās prasībām, par pamatu preču muitošanā izmantojot preču ņemšanu komersanta uzskaitē, vienlaikus informējot muitu ar atbilstošu vietējās muitošanas paziņojumu.

Lai varētu izmantot jauno importa deklarēšanas sistēmu, komersantam un tā pilnvarotām personām jābūt tiesībām strādāt ar VID Importa kontroles sistēmu (IKS).  Ja komersantam nav piekļuves Importa kontroles sistēmai, iesakām pieprasīt nepieciešamās tiesības jau laikus. Informācija par piekļuves tiesību saņemšanu pieejama VID mājas lapas sadaļā Muita > E-muita > Kā kļūt par e-muitas sistēmu lietotāju.

Tāpat jau šobrīd interesentiem ir iespējams saņemt piekļuvi testa videi, kur var sākt mācīties sagatavot un iesniegt importa deklarācijas jaunajā sistēmā.
Kontaktinformācija: .

Papildus informējam, ka 2013.gada rudenī par elektronisku importa muitas deklarāciju noformēšanu un iesniegšanu plānots organizēt seminārus komersantiem, kā arī mācības Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā (RTU SESMI).


Informācija atjaunota: 24.04.2015

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv