Sākumlapa
 
Vienkāršoto procedūru atļauja
 
Sākumlapa / Muita / Muitas atļaujas / Vienkāršoto procedūru atļauja
Vienkāršoto procedūru atļauja

Vienkāršoto procedūru atļauju Valsts ieņēmumu dienests (VID) izsniedz vienkāršotās deklarēšanas procedūras un/vai vietējās muitošanas procedūras piemērošanai. Atļaujā nosaka vietu vietējās muitošanas procedūras piemērošanai un nosacījumus vienkāršotās deklarēšanas procedūras un vietējās muitošanas procedūras piemērošanai.

Vienkāršoto procedūru atļauja vienkāršotās deklarēšanas procedūrai nodrošina komersantiem (atļauju turētājiem) iespēju pieteikt preces muitas procedūrai, iesniedzot vienkāršotu deklarāciju, kuru vēlāk saskaņā ar vienkāršoto procedūru atļaujas nosacījumiem papildina ar vispārējo, periodisko vai apkopojošo deklarāciju.

Vienkāršoto procedūru atļauja vietējās muitošanas procedūrai nodrošina komersantiem (atļauju turētājiem) iespēju pieteikt preces muitas procedūrai vienkāršoto procedūru atļaujā noteiktajās vietās, iesniedzot muitas deklarāciju elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās, un izlaist muitas procedūrai elektroniski pieteiktās preces patstāvīgi, ja muitas iestāde komersantiem (atļauju turētājiem) nav paziņojusi par nepieciešamību pārbaudīt muitojamās preces un muitojamo preču dokumentus.

Vienkāršoto procedūru atļauju saraksts*

* Šajā sarakstā ir ziņas tikai par tiem atļauju turētājiem, kas sniedza savu piekrišanu ziņu publicēšanai saskaņā ar Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 253.m pantu un 67.pielikuma „Vienkāršoto procedūru atļaujas pieteikums” 2.sadaļas 16.punktu. Savukārt ziņas par tiem atļauju turētājiem, kas nav piekrituši ziņu publicēšanai internetā, trešajām personām nav pieejama.

Vienotā atļauja vienkāršoto procedūru piemērošanai

Ja vienkāršotās deklarēšanas procedūru un vietējās muitošanas procedūru paredzēts piemērot vairākās ES dalībvalstīs, personai izsniedz vienotu atļauju vienkāršoto procedūru piemērošanai.

Vienotu atļauju vienkāršoto procedūru piemērošanai, ievērojot Komisijas Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi(turpmāk - Regula Nr.2454/93), 253.h panta 1.punktā noteiktos nosacījumus, izsniedz tās dalībvalsts muitas iestāde, kurā tiek glabāti personas galvenie uzskaites reģistri vai kurai tie ir pieejami.

Normatīvie akti atļaujas saņemšanai

Padomes 1992.gada 12.oktobra Regula (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk - Regula Nr.2913/92).

Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi.

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1048 „Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu” (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.1048).

Informācija Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (DG TAXUD) mājas lapā: 

Atļaujas saņēmējs

Atļauju izsniedz Kopienā reģistrētām personām, ko apliecina EORI numurs

Nosacījumi atļaujas saņemšanai

Lai varētu izmantot vienkāršoto procedūru atļauju, komersants pirms iesnieguma atļaujas saņemšanai iesniegšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina muitas deklarāciju iesniegšanu elektroniskā veidā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmās:

Regulas Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 76.panta 1.punkts.

Regulas Nr.2454/93 I daļas IX sadaļas „Vienkāršotas procedūras”1.nodaļa „Vispārīgi noteikumi” un  1.A nodaļa „Vienkāršotās deklarēšanas vai vietējās muitošanas procedūras vienotā atļauja”.

Ministru kabineta noteikumu Nr.1048 trešā nodaļa „Vienkāršoto procedūru atļaujas izsniegšana, grozījumu izdarīšana, apturēšana un anulēšana”.

Vienkāršoto procedūru atļaujas kritēriji ir analoģiski atzītajiem komersantiem (AEO) Regulas Nr.2454/93 14.h, 14.i un 14.j pantā paredzētajiem kritērijiem. Līdz ar to atbilstoši Regulas Nr.2913/92 6.panta 1.punktam vienkāršoto procedūru atļauju saņemšanai ir nepieciešams sniegt informāciju tādā kvalitātē un tādā apjomā, lai muitas iestādēm pierādītu personas (iesnieguma iesniedzēja) atbilstību minētajiem kritērijiem. Tāpēc visiem atļaujas pretendentiem ir ieteicams papildus izskatīt un ievērot rubrikā Ieteikumi atļaujas pretendentiem sniegto informāciju.

Vienkāršojumi atzītā komersanta sertifikātu turētājiem

Ja vienkāršoto procedūru atļauju pieprasa atzītā komersanta (AEO) sertifikāta turētājs, muitas iestādei nav atkārtoti jāpārbauda tie nosacījumi, kuru izpilde tika pārbaudīta AEO sertifikācijas gaitā.

 Šis nosacījums attiecināms  uz divu veidu atzītā komersanta sertifikātu turētājiem:

  • AEOC (muitas procedūru vienkāršojumi) sertifikātu turētājiem un
  • AEOF (muitas procedūru vienkāršojumi un drošība un drošums) sertifikātu turētājiem,

bet nav attiecināms uz AEOS (drošība un drošums) sertifikātu turētājiem.

Ieteikumi atļaujas pretendentiem

Pirms iesniegt iesniegumu atļaujas saņemšanai pretendentiem tiek rekomendēts veikt pašnovērtēšanu, izmantojot AEO jomā Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (DG TAXUD)apstiprinātus un DG TAXUD oficiālajā mājas lapā publicētos dokumentus (ir pieejami visās ES dalībvalstu valodās):

AEO pašnovērtēšanas anketas aizpildīšana palīdzēs komersantam labāk saprast normatīvā regulējuma prasības un izpildīt tās, sagatavojot muitas administrācijai atļaujas izsniegšanai nepieciešamo informāciju optimālākā veidā, un izslēgs nelietderīgu saraksti trūkumu novēršanai. Minētās anketas aizpildīšana un tās iesniegšana kopā ar iesniegumu atļaujas saņemšanai paātrinās atļaujas izsniegšanas procesu kopumā.

Iesniegums atļaujas saņemšanai

Lai saņemtu atļauju, persona aizpilda un iesniedz iesniegumu saskaņā ar Regulas Nr.2454/93 67.pielikumā noteikto paraugu.

Iesniegumam pievieno aizpildītu pašnovērtēšanas anketu*.

* - šīs anketas forma atbilst AEO statusa pretendentiem paredzētajai anketai, bet tajā ir izdarītas izmaiņas, lai to speciāli pielāgotu vienkāršoto procedūru atļauju pretendentiem. Tas ir:

- šīs anketas 1.iedaļā svītrots 1.1.11., 1.1.12. un 1.1.13.apakšpunkts (kas attiecas vienīgi uz AEO statusa pretendentiem);

- šīs anketas 2., 3. un 4.iedaļā izmaiņu nav;

- šajā anketā nav iekļauta 5.iedaļa „Drošības un drošuma prasības” (kas attiecas vienīgi uz AEO statusa pretendentiem).

Pašnovērtēšanas anketas aizpildīšanai persona (iesnieguma iesniedzējs) var izmantot skaidrojumus „Atzītā komersanta (AEO) pašnovērtēšanas anketas” aizpildīšanai (Explanatory Notes for AEO Self-Assessment).

Iesnieguma aizpildīšana

Iesnieguma aizpildīšanai izmanto Regulas Nr.2454/93 67.pielikumā sniegtos skaidrojumus
Iesniegumā izdara atsauci un pievieno atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

VID struktūrvienība iesnieguma iesniegšanai

Lai saņemtu atļauju, persona iesniegumu (izmantojot pastu vai iesniedzot klātienē) iesniedz VID Muitas pārvaldē, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

Ja vienkāršotu procedūru atļauju paredzēts izmantot vairākās ES dalībvalstīs, persona (iesnieguma iesniedzējs) iesniegumu vienotas atļaujas saņemšanai iesniedz attiecīgajā ES dalībvalstī atbilstoši vietai, kur atrodas personas (iesnieguma iesniedzēja) galvenie uzskaites reģistri.

Iesnieguma iesniegšana elektroniski

Ja personai (iesnieguma iesniedzējam) ir e-paraksts, iesniegumu atļaujas saņemšanai var iesniegt elektroniski, nosūtot uz VID Muitas pārvaldes  e-pasta adresi -

Citus atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus persona (iesnieguma iesniedzējs) iesniedz  VID Muitas pārvaldei, izmantojot pastu vai klātienē.

Atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegumam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1048 14. punkta nosacījumiem pievieno:

  • to fizisko personu sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, paraksta paraugs), kuras ir tiesīgas elektroniski iesniegt un parakstīt muitas deklarācijas, piemērojot vietējās muitošanas procedūru;
  • vietējās muitošanas procedūrai izmantojamā nodrošinājuma paraugu un aprakstu (norādot nodrošinājuma uzlikšanas veidu);
  • tās vietas plānu, kuru paredzēts izmantot vienkāršoto procedūru atļaujas ietvaros (vienā eksemplārā). Plānā norādīts iesnieguma iesniedzēja nosaukums un vienotais Eiropas Savienības komersanta reģistrācijas un identifikācijas numurs (EORI numurs), precīzi iezīmēta un skaidri identificējama telpas vai teritorijas adrese un atrašanās vieta. Plānu pievieno tikai gadījumā, ja vienkāršoto procedūru atļaujas turētājs izmanto vai izmantos līdz šim muitas iestāžu neatzītu vietu;
  • preču sarakstu, kurām atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1048 II nodaļai ir paredzēts piemērot vienkāršotās deklarēšanas un vietējās muitošanas procedūru.*

* nosacījums attiecībā uz preču sarakstu spēkā ar 2012.gada 1.janvāri.

Izskatot iesniegumu, lai pārliecinātos par normatīvajos aktos atļaujas izsniegšanai noteikto nosacījumu un kritēriju izpildi, kompetentā muitas iestāde personai (iesnieguma iesniedzējam) var pieprasīt iesniegt (vai uzrādīt) dokumentus, kas ir nepieciešami:

  • Regulas Nr.2454/93 14.h panta 1.punkta a), b) un d) apakšpunktā, 14.i panta d), e) un g) apakšpunktā un 14.j pantā noteikto nosacījumu un kritēriju pārbaudei, ja vienkāršoto procedūru atļauja paredzēta vienkāršotās deklarēšanas procedūras piemērošanai;
  • Regulas Nr.2454/93 14.h panta 1.punkta a), b), d) apakšpunktā, 14.i pantā un 14.j pantā noteikto nosacījumu un kritēriju pārbaudei, ja vienkāršoto procedūru atļauja paredzēta vietējās muitošanas procedūras piemērošanai.

Ja vienkāršoto procedūru atļauja paredzēta vienlaicīgi gan vienkāršotās deklarēšanas procedūras, gan vietējās muitošanas procedūras piemērošanai, persona (iesnieguma iesniedzējs) pēc kompetentās muitas iestādes pieprasījuma iesniedz (vai uzrāda) Regulas Nr.2454/93 14.h panta 1.punkta a), b), d) apakšpunktā, 14.i pantā un 14.j pantā noteikto nosacījumu un kritēriju  pārbaudei nepieciešamos dokumentus.

Minēto nosacījumu un kritēriju pārbaudei nepieciešamos dokumentus vienlaicīgi ar iesniegumu vai iesnieguma izskatīšanas laikā var iesniegt elektroniski.

Informatīvā palīdzība un konsultācijas vienkāršoto procedūru atļauju pretendentiem

Papildu informāciju saistībā ar pieteikšanos vienkāršoto procedūru atļaujas saņemšanai, pieteikuma izskatīšanas procesu, speciālu Eiropas Savienības e-apmācības kursu šajā jomā u.c. iespējams iegūt VID Muitas pārvaldē zvanot pa tālruni 67120870.

SP/SASP e-apmācības kurss

Vienkāršoto procedūru atļauju pretendentiem un citiem interesentiem ir iespējams izmantot Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (European Commission Taxation and Customs Union jeb TAXUD) izveidotu „Vienkāršotās procedūras/Vienotā atļauja vienkāršotām procedūrām” e-apmācības kursu jeb SP/SASP e-apmācības kursu.

Apgūstot „Vienkāršotās procedūras/Vienotā atļauja  vienkāršotām procedūrām” (SP/SASP) e-apmācība kursu, interesents patstāvīgi var uzzināt par vienkāršoto procedūru koncepciju, vienkāršoto procedūru normatīvo regulējumu un tā praktisko piemērošanu, t. sk. par pieteikšanās kārtību atļaujas saņemšanai, par pieteikuma izskatīšanas procesu, kādas priekšrocības ir paredzētas vienkāršoto procedūru atļauju turētājiem u.c.

SP/SASP e-apmācības kurss TAXUD interneta mājas lapā ir pieejams tikai angļu valodā. Visiem interesentiem, lejuplādējot SP/SASP e-apmācības kursu, TAXUD interneta mājas lapas attiecīgajās ailēs ir jānorada e-apmācības kursa nosaukums „SPSASP” un jāizvēlas e-apmācības kursa valoda - EN, kā arī ir jāaizpilda pārējās lejupielādēšanai nepieciešamās ailes, un visbeidzot ir jānospiež poga „Downlaod”.

Lai atvērtu no TAXUD interneta mājas lapas lietotāja datorā lejuplādētu SP/SASP e-apmācības kursu, atsevišķos gadījumos lejupielādēto dokumentu nepieciešams "atarhivēt" (7-ZipExtract files utt.).

SP/SASP e-apmācības kursa apguvei nepieciešamais laiks - aptuveni 4 stundas.
SP/SASP e-apmācības kursu nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

Ja ar SP/SASP e-apmācības kursa lejupladēšanu vai ar tā atvēršanu rodas grūtības, interesenti var sazināties ar VID Muitas pārvaldes kontaktpersonām.

Termiņš atļaujas izsniegšanai

Atļauju izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, iesnieguma izskatīšanas termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas.

Ar atļaujas saņemšanu saistītie maksājumi

Nav paredzēti.

Atļaujas derīguma termiņš

Nav paredzēts.

Atļaujas grozījumi

Grozījumu izdarīšanai atļaujā atļaujas turētājs iesniedz kompetentajā muitas iestādē iesniegumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1048 16.punkta nosacījumiem.

Brīdinājums atļaujas turētājiem

Ja atļaujas darbības laikā turētājs neizpilda normatīvajos aktos noteiktos atļaujas turēšanas nosacījumus, atļauju var apturēt. Ja apturēšanas iemesli nav novērsti, atļauju anulē, anulētā atļauja netiek atjaunota.


Informācija atjaunota: 14.10.2014

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv