Sākumlapa
 
Atļauja pagaidu ievešanai
 
Sākumlapa / Muita / Muitas atļaujas / Atļauja pagaidu ievešanai
Atļauja pagaidu ievešanai

Atļauja muitas procedūras – pagaidu ievešana – piemērošanai
(Atļauja pagaidu ievešanai)

Atļauja pagaidu ievešanai (turpmāk – atļauja) nodrošina personām (atļaujas turētājiem) tiesības ievest Kopienas muitas teritorijā ārvalstu preces, nepiemērojot tām muitas maksājumus vai piemērojot tos tikai daļēji, bet uzliekot pienākumu izvest preci no Kopienas muitas teritorijas nemainītā veidā, izņemot parastā nolietojuma izmaiņas, kas radušās, preces lietojot.

Precēm, kurām piemēro pagaidu ievešanu, jābūt identificējamām.

Preces, kurām noformē pagaidu ievešanas muitas procedūru, tiek pilnīgi vai daļēji atbrīvotas no ievedmuitas nodokļa, citu obligāti maksājamo nodokļu maksājumiem, un tām nepiemēro tirdzniecības politikas pasākumus.

Atļauju izsniedz vispārīgā un vienkāršotā kārtībā. Vienkāršotā kārtībā atļauju izsniedz attiecībā uz precēm, kuras pilnīgi atbrīvotas no ievedmuitas nodokļa, citu obligāti maksājamo nodokļu maksājumiem, un tām nepiemēro tirdzniecības politikas pasākumus. Vispārīgā kārtībā atļauju izsniedz visos pārējos gadījumos, kad tā nevar tikt izsniegta vienkāršotā kārtībā.

Vienkāršotā atļaujas izsniegšanas kārtībā par iesniegumu un atļauju (iesniegtais dokuments uzskatāms par pieteikumu atļaujas saņemšanai, bet tā noformēšana muitas iestādē – par atļaujas izsniegšanu) kalpo:

 • personas iesniegtā un muitas iestādē noformētā muitas deklarācija jeb Vienotais administratīvais dokuments (VAD), ar kuru piesaka muitas procedūru – pagaidu ievešana vai
 • personas iesniegtā un muitas iestādē noformētā ATA/CPD karnete, kuru izdevusi, vizējusi un garantējusi apvienība, kas ietilpst starptautiskajā galvojumu ķēdē.

Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, (turpmāk – Regulas Nr.2454/93) 225.-229.pantā noteiktajos gadījumosmuitas deklarācija pagaidu ievešanai var tikt izteikta mutvārdos vai ar darbībām, kas noteiktas Regulas Nr.2454/93 233.pantā.

Ja precēm pagaidu ievešanas procedūrā piemēro daļēju atbrīvojumu no muitas nodokļa,  pagaidu ievešanas rakstveida atļaujas noformēšanai ir nepieciešams nodrošinājums iespējamā muitas parāda segšanai, izņemot gadījumus, kad:

 • precēm pagaidu ievešanas procedūru noformē, izmantojot ATA/CPD karnetes, kuras izdevusi, vizējusi un garantējusi apvienība, kas ietilpst starptautiskā galvojumu ķēdē;
 • precēm saskaņā ar Regulas Nr.2454/93 229.pantu tiek piemērota mutiskā muitas deklarācija;
 • pagaidu ievešanas procedūru piemēro precēm, kas minētas Regulas Nr.2454/93 77.pielikumā.

Vienotā atļauja muitas procedūras – pagaidu ievešana – piemērošanai

Ja preces, kamēr tās atrodas Kopienas muitas teritorijā, paredzēts izmantot vairāk nekā vienā ES dalībvalstī, muitas procedūras – pagaidu ievešana – piemērošanai VID izsniedz vienotu atļauju.

Ja precēm pagaidu ievešanas procedūrā piemērojams pilnīgs atbrīvojums no muitas nodokļa, kā vienoto atļauju muitas procedūrai – pagaidu ievešana –  var izmantot:

 • ATA/CPD karneti, kas noformēta atbilstoši Regulas Nr.2454/93 580.panta prasībām;
 • muitas deklarāciju jeb VAD, kas noformēts, ievērojot Regulas Nr.2454/93 205.-217.panta prasības;
 • muitas deklarāciju, kas izteikta mutiski vai citā veidā, ievērojot Regulas Nr.2454/93 230.-234.panta prasības.

Ja  precēm pagaidu ievešanas procedūrā piemērojams daļējs atbrīvojums no muitas nodokļa, vienotās atļaujas saņemšanai muitas iestādē jāizsniedz iesniegums, kas noformēts atbilstoši Regulas Nr.2454/93 67.pielikumā dotajam paraugam.

Piemērojot pagaidu ievešanu ar pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, pēc vienotās atļaujas turētāja lūguma vai pēc muitas iestāžu ierosmes un saskaņā ar Regulas Nr.2454/93 523.pantu  var izdot informācijas lapu INF 6, kas noformēta atbilstoši Regulas Nr.2454/93 71.pielikumamun ar ko paziņo elementus ievedmuitas nodokļa un citu obligāti maksājamo nodokļu parāda vai jau iekasētās nodokļu summas noteikšanai pārvadājamām precēm.

Muitas procedūras - pagaidu ievešana - piemērošana  

Pagaidu ievešana ar pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa 

Pagaidu ievešana ar pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa var tikt piešķirta tikai saskaņā ar Regulas Nr.2454/93 555.–578.pantānoteiktajiem nosacījumiem.  

Ja priekšmeti personiskai lietošanai, kultūras un sporta vai tml. vajadzībām ievestās preces (t.sk. transportlīdzekļi) tiek deklarēti procedūras piemērošanai mutiski vai ar kādu citu aktu, muitas iestādes var pieprasīt rakstisku deklarāciju, ja ir liela ievedmuitas nodokļu summa vai pastāv nopietns risks, ka netiks izpildīti ar procedūru saistītie pienākumi.

Atļaujas turētājs nodrošina, lai muitas procedūras - pagaidu ievešana - darbības laikā tiktu ievēroti visi normatīvajos aktos noteiktie atļaujas izsniegšanas un turēšanas nosacījumi, kā arī informē VID par darbības nosacījumu izmaiņām.

Pagaidu ievešana ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa

Pagaidu ievedamajām precēm (izņemot patērējamām precēm), kurām nevar tikt piešķirts pilnīgs atbrīvojums no muitas nodokļa, piemēro pagaidu ievešanas muitas procedūru ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa. Šajos gadījumos nepieciešama muitas rakstveida atļauja, kuras saņemšanai muitas iestādē jāiesniedz iesniegums, kas noformēts atbilstoši Regulas Nr.2454/93 67.pielikumā dotajam paraugam.

Normatīvie akti atļaujas saņemšanai

Padomes 1992.gada 12.oktobra Regula (EEK) Nr.2913/92par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk – Regula Nr.2913/92).
Komisijas 1993.gada 2.jūlijaRegula (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi.

Informācija Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (DG TAXUD) mājas lapā:

Normatīvie akti, aktualitātes
Muitas procedūras – pagaidu ievešana – piemērošana
Vienota atļauja muitas procedūras – pagaidu ievešana – piemērošanai

Atļaujas izsniegšana vispārīgā kārtībā  

Atļaujas paraugs

Atļaujas paraugs noteikts Regulas Nr.2454/93 67.pielikumā. 

Atļaujas saņēmējs

Atļauju izsniedz Kopienā vai ārpus tās reģistrētām personām, kurām Latvijā piešķirts EORI numurs. 

Iesniegums atļaujas saņemšanai (iesniegums)

Lai saņemtu rakstveida atļauju (izņemot gadījumus, kad pagaidu ievešanas procedūru piesaka, izmantojot ATA/CPD karneti, VAD vai citu deklarācijas veidu), persona iesniedz iesniegumu saskaņā ar Regulas Nr.2454/93 67.pielikumānoteikto paraugu.

Nosacījumi atļaujas saņemšanai

Regulas Nr.2913/92 IV.sadaļas 2.nodaļas 3.iedaļas A. Vairākām procedūrām kopīgi noteikumi  un F. Pagaidu ievešana”.
Regulas Nr.2454/93 III.sadaļas 1.nodaļā Pamata noteikumi, kas kopīgi vairākām procedūrām un 5.nodaļā Pagaidu ievešana.

Iesnieguma aizpildīšana

Iesnieguma aizpildīšanai izmanto Regulas Nr.2454/93 67.pielikumā sniegtos skaidrojumus.
Iesniegumā izdara atsauci un pievieno atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

VID struktūrvienība iesnieguma iesniegšanai

Lai saņemtu atļauju, persona iesniegumu (izmantojot pastu vai klātienē) iesniedz VID Muitas pārvaldē, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

Iesniegumu vienotās atļaujas saņemšanai persona iesniedz tās dalībvalsts muitas iestādē, kuras kompetencē ir vieta, kur atrodas iesnieguma iesniedzēja galvenā grāmatvedība vai vieta, kur tiek kārtota iesnieguma iesniedzēja galvenā uzskaite.

Iesnieguma iesniegšana elektroniski

Ja personai (iesnieguma iesniedzējam) ir e-paraksts, iesniegumu atļaujas saņemšanai var iesniegt elektroniski, nosūtot uz VID Muitas pārvaldes e-pasta adresi: .      
Citus atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus persona (iesnieguma iesniedzējs) iesniedz  VID Muitas pārvaldei, izmantojot pastu vai klātienē.

Atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • ja  precēm pagaidu ievešanas procedūrā piemērojams daļējs atbrīvojums no muitas nodokļa - iesniegums, kas sagatavots saskaņā ar Regulas Nr.2454/93 67.pielikumā doto paraugu;
 • ja  precēm pagaidu ievešanas procedūrā piemērojams daļējs atbrīvojums no muitas nodokļa - galvojums pagaidu ievešanas procedūras nodrošinājumam, izņemot Regulas Nr.2454/93 77.pielikumā minētos gadījumus  vai, ja tiek izmantota ATA/CPD karnete, vai mutvārdu un citāda veida muitas deklarācijas;
 • saskaņā ar Regulas Nr.2454/93 499.pantu, ja muitas iestāde uzskata, ka kādas no iesniegumā minētajām ziņām nav pilnīgas, tā var prasīt no iesnieguma iesniedzēja papildu datus, kas ir nepieciešami atļaujas izsniegšanai.

Termiņš atļaujas izsniegšanai

Atļauju izsniedz trīsdesmit dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas VID Muitas pārvaldes kancelejā.
Minētais termiņš neattiecas uz vienotas atļaujas izsniegšanu. Vienotu atļauju izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā.

Ar atļaujas saņemšanu saistītie maksājumi

Nav paredzēti.

Atļaujas derīguma termiņš

Atļaujas maksimāli pieļaujamais derīguma termiņš ir 24 mēneši, izņemot Regulas Nr.2454/93 558.- 560., 562., 573., 575., 576.pantā minētos gadījumus, kad tiek noteikts mazāks atļaujas derīguma termiņš (atkarībā no ievedamo preču veida).

Atļaujas derīguma termiņa pagarināšana                                                                    

Lai ļautu paveikt atļaujā norādītās darbības, muitas iestādes pēc atļaujas turētāja motivēta rakstveida lūguma var pagarināt atļaujas derīguma termiņu, kurā precēm jābūt izvestām atpakaļ vai nodotām jaunā preču muitošanas vai izmantošanas režīmā.

Atļaujas grozījumi

Grozījumu izdarīšanai atļaujā atļaujas turētājs iesniedz iesniegumu saskaņā ar Regulas Nr.2454/93  67.pielikuma paraugu.   
Grozījumu izdarīšanai atļaujā muitas iestādes var atļaut iesniegt iesniegumu brīvā formā.
Iesniegumu grozījumu izdarīšanai atļaujā atļaujas turētājs iesniedz VID Muitas pārvaldē.  

Brīdinājums atļaujas turētājiem

Pagaidu ievešanas procedūrai pakļautajām precēm jābūt izvestām atpakaļ vai nodotām jaunā preču muitošanas vai izmantošanas režīmā termiņā, kas noteikts pagaidu ievešanas atļaujā.
Ja preču pagaidu ievešanas laikā atļaujas turētājs neizpilda normatīvajos aktos noteiktos atļaujas turēšanas nosacījumus, atļauju var anulēt.

Atļaujas izsniegšana vienkāršotā kārtībā

Atļaujas paraugs

Par atļauju izmanto muitas iestādes apstiprināto vienoto administratīvo dokumentu (VAD) un papildinošo informatīvo dokumentu.
Ja piemēro pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, par iesniegumu kalpo arī muitas deklarācija, kas izteikta mutiski vai citā veidā, un atbilstoši prasībām noformēta ATA/CPD karnete.

Atļaujas saņēmējs

Atļauju izsniedz Kopienā reģistrētām personām, ko apliecina EORI numurs.

Nosacījumi atļaujas saņemšanai

Regulas Nr.2913/92 IV.sadaļas 2.nodaļas 3.iedaļas A. Vairākām procedūrām kopīgi noteikumi un F. „Pagaidu ievešana”.  
Regulas Nr.2454/93 III.sadaļas 1.nodaļā Pamata noteikumi, kas kopīgi vairākām procedūrām un 5.nodaļā „Pagaidu ievešana”.

Iesniegums atļaujas saņemšanai (iesniegums)

Lai pieteiktu atļauju vienkāršotā kārtībā, muitas iestāde saskaņā ar Regulas 2454/93 292.panta 3.punktu var atļaut iesniegt muitas deklarāciju (jeb VAD) muitas procedūrai „laišana brīvā apgrozībā”.

Iesnieguma aizpildīšana

Saskaņā ar Regula Nr.2454/93 499.panta nosacījumiem muitas iestāde ir tiesīga pieprasīt personai iesniegumā norādīt ziņas papildus muitas deklarācijā (jeb VAD) muitas procedūrai „laišana brīvā apgrozībā” sniegtajām ziņām (t.i. iesniegt papildinošo informatīvo dokumentu).
Papildinošajā informatīvajā dokumentā izdara attiecīgo atsauci un pievieno atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

VID struktūrvienība iesnieguma iesniegšanai

Lai pieteiktu atļauju vienkāršotā kārtībā, persona iesniedz muitas deklarāciju (jeb VAD) muitas procedūrai „pagaidu ievešana” muitas kontroles punktā.

Iesnieguma iesniegšana elektroniski

Nav paredzēta.

Atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Saskaņā ar Regulas Nr.2913/92 6.panta 1.punkta nosacījumiem muitas iestāde ir tiesīga pieprasīt dokumentus, kas apliecina iesniegumā sniegtās ziņas un Regulas Nr.2454/93 499.panta nosacījumu izpildi.

Termiņš atļaujas izsniegšanai

Atļauju izsniedz, pieņemot un apstiprinot muitas deklarāciju (jeb VAD) muitas procedūrai „pagaidu ievešana”.

Ar atļaujas saņemšanu saistītie maksājumi

Nav paredzēti.

Atļaujas derīguma termiņš

Atļaujas derīguma termiņš nepārsniedz trīs gadus no dienas, kurā atļauja stājas spēkā. Ja ir pamatoti iemesli, termiņu preču īpašai izlietošanai var pagarināt.

Atļaujas grozījumi

Grozījumu izdarīšanai atļaujā muitas iestādes var atļaut iesniegt iesniegumu brīvā formā.
Iesniegumu grozījumu izdarīšanai atļaujā atļaujas turētājs iesniedz muitas kontroles punktā, kurā atļauja vienkāršotā kārtībā bija izsniegta sākotnēji.

Brīdinājums atļaujas turētājiem

Ja atļaujas darbības laikā turētājs neizpilda normatīvajos aktos noteiktos atļaujas turēšanas nosacījumus, atļauju var anulēt.


Informācija atjaunota: 15.08.2014

Valsts ieņēmumu dienests, Reģ.Nr.90000069281
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis: 67122689, E-pasts: vid@vid.gov.lv