VID 2021.gada 22.martā plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Published: 17.03.2021. 10.48


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
22.03.2021. Rēzekens ielā 24-32, Preiļi
Kontaktpersona
Inita Vaivades, e-pasts: Inita.vaivade@vid.gov.lv, tel. 67123056
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
Preiļu novada pašvaldībai
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums kadastra Nr. 7601 900 0463) - dzīvokli Nr. 32 (telpu grupas kadastra apzīmējums 7601 003 0106 001 032) un tam piekrītošās 2866/269057 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (būves kadastra apzīmējums 7601 003 0106 001)
Daudzums: 
1 gab.