Aktualitātes

 Publicēts: 11.10.2021. 09.07


Apakšsadaļu izvēlne
 • Par goAML sistēmas darbības uzsākšanu

  • Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFNL) 31.6pantu, kas stājas spēkā šī gada 1.oktobrī, un Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta noteikumiem “Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” sākot ar šī gada 1.oktobri ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas jāiesniedz jaunajā Finanšu izlūkošanas dienesta (turpmāk – FID)  Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā. Sistēmas galvenā sadaļa ir ANO izstrādātā programmatūra goAML.

   Jaunās ziņošanas sistēmas ieviešana radīs būtisku atvieglojumu NILLTPFNL subjektiem – līdz šim bija pienākums iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā gan FID, gan arī VID. Turpmāk ziņošana par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā jāveic tikai FID, ja attiecīgā informācija ziņojumā paredzēta arī VID, tas jānorāda ziņojuma iesniegšanas formā. Lai iesniegtu FID ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un/vai sliekšņa deklarācijas, visiem NILLTPFNL subjektiem būs nepieciešams reģistrēties un lietot goAML.

   Sistēma atšķirsies no līdzšinējās ziņošanas vietnes gan vizuāli un saturiski, gan arī tehniski. Piemēram, NILLTPFNL subjektiem būs iespējams izsekot ziņojuma vai sliekšņa deklarācijas statusam no iesniegšanas brīža līdz tā akceptēšanai FID. Ja ziņojumā tiks konstatētas kļūdas, datnē varēs veikt izmaiņas un iesniegt to atkārtoti. Tiks paplašinātas iespējas iesniegt informāciju par darījumiem, ar tiem saistītajām personām, kā arī norādīt personu kontaktinformāciju un personu identifikācijas informāciju strukturētā formā. GoAML būs paredzēti arī atsevišķi lauki informācijas sniegšanai par darījumā iesaistītajiem cita veida līdzekļiem, precēm vai pakalpojumiem. Tas atvieglos saņemto datu kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes veikšanu.

   Ievērojams ieguvums lietotājiem, iesniedzot ziņojumu goAML sistēmas tīmekļvietnē, būs iespēja sekot ziņojuma pieņemšanas procesam, kur “Pieņemts” ir pazīme, ka FID ziņojumu ir izskatījis un reģistrējis tālākai analīzei.

   Lietotāju ērtībām FID ir izstrādājis un publicējis rokasgrāmatas un metodiskos materiālus.

   Lai atvieglotu pāreju uz jauno sistēmu, FID ir atvēris piekļuvi goAML sistēmas testa tīmekļvietnei https://testgoaml.fid.gov.lv.

   Vienlaikus aicinām sekot FID mājas lapā ievietotajai informācijai.  Ieteikumus, jautājumus un novērojumus lūdzam sūtīt FID uz jaunās sistēmas lietotāju atbalsta adresi info.goAML [at] fid.gov.lv.
 • Par ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu

  • Saeima 2021. gada 11. februārī galīgajā lasījumā pieņēma likuma "Par grāmatvedību" grozījumus, kas paredz ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu. Licencēšanu uzsāks 2021. gada 1. jūlijā, un licences izsniegs Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID).

   Tāpat tiks izveidots ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju Publiskais reģistrs, kas tiks uzturēts VID tīmekļvietnē Publiskojamo datu bāzē, un tajā pakalpojuma saņēmējs varēs pārliecināties par attiecīgās personas tiesībām sniegt ārpakalpojuma grāmatveža pakalpojumus.

   Pārejas perioda nosacījumi

   Licencēšanas prasībām ir noteikts pārejas periods, un ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēji savus pakalpojumu bez licences varēs sniegt līdz 2023. gada 1. jūlijam – vēl divus gadus pēc licencēšanas procesa uzsākšanas.

   Licenci varēs saņemt juridiskā vai fiziskā persona, kas sniedz grāmatvedības ārpakalpojumu un ir reģistrējusies VID kā likuma subjekts.

   Uzņēmumam nepieciešama tikai viena licence – uzņēmumam, nevis katram grāmatvedim, kas nodarbināts uzņēmumā. Piemēram, lai uzņēmums saņemtu licenci, tikai vienai personai uzņēmumā ir jābūt atbildīgajam grāmatvedim, kas atbilst likumā noteiktajām prasībām par grāmatveža pieredzi (vismaz trīs gadu pieredze grāmatvedības jomā) un atbilstošu izglītību (ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā). Minētais atbildīgais grāmatvedis uzņēmumā var būt arī valdes loceklis, ja viņš atbilst minētajām prasībām par grāmatveža pieredzi un iegūto izglītību.

   Likumā paredzēti izņēmumi attiecībā uz vecuma pensijas saņēmējiem vai tām personām, kurām līdz vecuma pensijai atlikuši seši gadi vai mazāk, kā arī studējošajiem. Piemēram, personas, kas saņem vecuma pensiju vai kurām līdz pensijai atlikuši seši gadi vai mazāk, bet ir uzkrāta atbilstoša grāmatveža pieredze, licenci varēs saņemt piecu gadu periodam, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 1. jūlijam.

   Tāpat, ja personai ir grāmatveža pieredze, bet nav atbilstošas izglītības, iesniedzot VID dokumentu par izglītības apguvi, licenci varēs saņemt un tā būs derīga līdz 2025. gada 1. jūlijam. Tomēr, lai licence būtu spēkā, ik gadu līdz 15. oktobrim VID būs jāiesniedz izziņa par mācību turpināšanu.

   Kā saņemt licenci

   Iesniegumu un dokumentus ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS):

   Dokumenti – No veidlapas –  Citi –  Ārpakalpojuma grāmatveža licence (Iesniegums ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai.


    
    


    


    

   Iesniegumā jānorāda atbildīgo grāmatvedi (var būt arī uzņēmuma valdes loceklis, ja viņš atbilst likumā «Par grāmatvedību» noteiktajām prasībām par grāmatveža pieredzi un iegūto izglītību) un jāpievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (diploms, apliecība), profesionālo pieredzi apliecinošs dokuments (darba līgums par personas nodarbināšanu grāmatveža vai grāmatveža palīga amatā vai amata apraksts, vai izziņa no darba devēja), Iekšējā kontroles sistēma (IKS) izveidota saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

   Iesniegumā atzīmē, ja uz atbildīgo grāmatvedi attiecas kāds no likumā noteiktajiem izņēmuma gadījumiem attiecībā uz vecuma pensijas saņēmējiem vai tām personām, kurām līdz vecuma pensijai atlikuši seši gadi vai mazāk, kā arī studējošajiem:

   • ja personai ir tiesības saņemt vecuma pensiju vai līdz pensijai atlikuši seši gadi vai mazāk, bet ir uzkrāta atbilstoša grāmatveža pieredze, var saņemt licenci uz piecu gadu periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 1. jūlijam, bez profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta.
   • ja personai ir grāmatveža pieredze, bet nav atbilstošas izglītības, licenci var saņemt un tā būs derīga līdz 2025. gada 1. jūlijam, profesionālās kvalifikācijas dokumenta vietā iesniedzot izziņu par izglītības apguvi.

    

   Licences darbības termiņš un samaksa

   Licenci izsniegs piecu gadu periodam, un pēc tam to varēs pārreģistrēt. Par licences saņemšanu vai tās pārreģistrāciju noteikta valsts nodeva 100 eiro apmērā.

   Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases (budžeta maksājumi), reģ.Nr.90000050138 norēķinu kontā: LV33TREL1060130929900. Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods.

   Citi būtiski nosacījumi

   Papildus noteikts, ka par ārpakalpojuma grāmatvedi nevarēs būt persona, kura ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju darbībā vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu, un kura nav reabilitēta vai kurai nav noņemta vai dzēsta sodāmība, tāpat licence var tikt anulēta, ja VID konstatē būtiskus pārkāpumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

 • Sektoru NILL un TF risku novērtējumi (2018.-2019.)
  Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumus (2018.-2019.) VID uzraudzībā esošajām nozarēm. Lūdzam iepazīties ar minēto informāciju un izmantot to, veicot savas saimnieciskās darbības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu un iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes uzlabošanas pasākumus.

 • E - apmācības

  Elektroniskās deklarēšanās sistēmā sadaļā E-apmācības publicēts jauns kurss “Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma normu piemērošana”.

  Tāpat pieejams arī kurss “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpildes prasības”.

  • Kursi piedāvā mācību materiālu un noslēguma pārbaudījumu, pēc kura sekmīgas nokārtošanas, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) likuma subjektam būs iespēja lejupielādēt apliecinājumu par kursa apguvi.

 • Sadaļā “Noderīgi materiāli” ievietots Videoseminārs  “Sankciju režīma ievērošana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem” un semināra prezentācija (11.09.2020.)

 • Sadaļā “Noderīgi materiāliievietots Videoseminārs “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekta iekšējās kontroles sistēmas galvenie elementi, klientu darījumu uzraudzība un riska indikatori” – 2020.g.

 • E-apmācības
  Elektroniskās deklarēšanās sistēmā ir izveidota jauna sadaļa “E-apmācības”, kurā ir publicēts kurss “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpildes prasības”.

  • Kurss piedāvā mācību materiālu un noslēguma pārbaudījumu, pēc kura sekmīgas nokārtošanas, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) likuma subjektam būs iespēja lejupielādēt apliecinājumu par kursa apguvi. Ņemot vērā, ka NILLTPFN likuma 9.pants nosaka pienākumu NILLTPFN likuma subjektam nodrošināt atbildīgo darbinieku apmācības NILLTPFN jomā, aicinām būt aktīviem un izmantot iespēju apgūt zināšanas attālināti.
 • ES finanšu ministri 2020. gada 18. februārī atjaunināja sarakstu ar nodokļu jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Sarakstam, kurā iekļautas nodokļu jurisdikcijas, kas nesadarbojas, tika pievienotas Kaimanu Salas, Palau, Panama un Seišelas, jo tās noteiktajā termiņā neatbilda prasītajiem standartiem. Papildu informācija skatāma šeit.

 • Ārlietu ministrijas interneta vietnē publicēts informatīvais materiāls “Jautājumi un atbildes par Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja 2019.gada 9.decembrī noteiktajām sankcijām”

 • ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs 2019. gada 9. decembrī noteicis sankcijas pret Aivaru Lembergu, Ventspils Attīstības Aģentūru, Biznesa Attīstības Asociāciju, Latvijas Tranzīta Biznesa Asociāciju un Ventspils brīvostas pārvaldi

  • Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2019. gada 9. decembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Assets Control, OFAC) noteicis sankcijas pret Aivaru Lembergu, Ventspils Attīstības Aģentūru, Biznesa Attīstības Asociāciju, Latvijas Tranzīta Biznesa Asociāciju un Ventspils brīvostas pārvaldi.

   Pamatojoties uz minēto informējam, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 13 “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi” ASV OFAC sankcijas Latvijā ievēro finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, tai skaitā bankas, kā arī ASV OFAC sankcijas tiek ievērotas publiskās un privātās partnerības jomā un Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības jomā.

   ASV ir izteikušas brīdinājumu, ka jebkurš, kurš veiks finanšu pārskaitījumus sankcionētajām personām, arī var tikt pakļauts ASV OFAC sankcijām. Līdz ar to lūdzam ņemt vērā šo papildu risku, kā arī vēršam uzmanību, ka jau noslēgto līgumu izpilde ar ASV OFAC sankcionētām personām var būt apgrūtināta vai neiespējama, kamēr sankcijas ir spēkā.

   OFAC izdevusi Globālo Magņitska vispārējo licenci nr.1, kas paredz 30 dienu periodu, lai pabeigtu darījumus ar sankcionētajām četrām juridiskajām personām - Ventspils Brīvostas pārvaldi, Ventspils Attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju un Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju. Attiecībā uz privātpersonām šobrīd ir jāpiemēro temporary freezing jeb pagaidu iesaldēšana, kuras laikā jāsaprot vai ir tiesisks pamats šos līdzekļus konfiscēt vai piemērot kādas citas sankcijas.

   Ar plašāku informāciju par ASV OFAC pieņemtajām sankcijām var iepazīties tīmekļa vietnē: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm849.

   Plašāka informācija par sankcijām atrodama Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā “Sankcijas”.

 • Finanšu darījumu darba grupas (FATF) augsta riska valstu saraksts pieejams šeit
 • Ārlietu ministrijas interneta vietnē publicēti informatīvi materiāli par Starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanu, sankciju saraksti, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes
 • Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē publicēts papildināts Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017. – 2018.gadu
  • Finanšu izlūkošanas dienests 2019.gada jūlijā, veicot dažādu jomu jeb sektoru risku novērtējumus, pārskatīja 2019.gada aprīlī publicēto ziņojumu “Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018.gadu” un pārvērtēja terorisma finansēšanas risku, papildinot ziņojuma aprakstošo daļu attiecībā uz terorisma finansēšanu.

   Ar ziņojumu var iepazīties Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē, sadaļā normatīvie akti. 
 • Finanšu izlūkošanas dienesta interneta vietnē publicēts kopsavilkuma ziņojums Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.)
  • Kopsavilkuma ziņojumā apkopoti sektoru novērtētie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudi, ievainojamība un riska līmeņi, kā arī atspoguļoti apstākļi, kas noveduši pie secinājumu izdarīšanas jeb novērtējuma noteikšanas.  Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudi, ievainojamība un riska līmenis sakārtots, pielietojot punktu vērtējumu salīdzināšanas sistēmu. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums privātajā sektorā strādājošajiem NILLTPFN likuma subjektiem ļauj izstrādāt to iekšējos risku novērtējumus un attiecīgi pilnveidot iekšējās kontroles sistēmas ar mērķi adekvāti piemērot uz risku balstītu pieeju un savlaicīgi identificēt aizdomīgus darījumus. Ziņojums pieejams šeit.
 • Aktuālākā informācija par Latvijas paveikto “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā - Moneyval ceļvedis

Grozijumi noziedzigi iegutu lidzeklu legalizacijas un terorisma finansesanas noversanas likuma