Attaisnotie izdevumi

 Publicēts: 26.04.2018. 11.39


Apakšsadaļu izvēlne

Pieslēgties EDS  Pamācība, kā elektroniski iesniegt deklarāciju

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt tie nodokļu maksātāji, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. 2018.gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2017., 2016. un 2015.gadu.


Informācija par 2017. gada ienākumu deklarāciju 


 • Kādos gadījumos var sniegt gada ienākumu deklarāciju?
  • Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarāciju un saņemt atpakaļ no valsts budžeta pārmaksāto nodokli šādos gadījumos:

   1. Ja taksācijas gada laikā nav piemērots viss likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.pantā noteiktais gada neapliekamais minimums vai ja taksācijas gadā gūto kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par 13200 euro, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums no 720 euro līdz 1380 euro, atkarībā no kopējā ienākuma lieluma, kā arī  nav piemēroti visi minētā likuma 13.pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām vai papildu atvieglojums invalīdiem un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
   2. Ja taksācijas gada laikā bijuši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pantā noteiktie:
   • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
   • veiktie ziedojumi un dāvinājumi, tostarp politiskajām partijām ziedojuma un dāvinājuma veidā nodotās summas;
   • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
   • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

    

   (!) Jāņem vērā, ka, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un aizpildot 2017.gada ienākumu deklarāciju, piemērojamā attaisnoto izdevumu norma ir 215 euro.


   1.piemērs

   Fiziskā persona no janvāra līdz jūnijam nav strādājusi, bet ar 1.jūliju ir uzsākusi darbu kā darba ņēmēja. Darba vietā ir piemērots neapliekamais minimums (60 euro mēnesī) par sešiem mēnešiem (no jūlija līdz decembrim – 360 euro). Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemērojams diferencētais neapliekamais minimums. Šo pārmaksāto summu var saņemt atpakaļ no valsts budžeta.

   Nodokļu maksātājam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atkarībā no kopējās ienākumu summas tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums no 720 euro līdz 1320 euro. Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar īpašu formulu un piemēro iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, diferencētais neapliekamais minimums tiks aprēķināts automātiski.

   Ja 2017.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir mazāks par 4800 euro, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, t.i., 1380 euro, ja kopējais ienākumu apjoms ir no 4800 euro līdz 13200 euro, tad diferencētais neapliekamais minimums variējas no 720 euro līdz 1380 euro, bet summām lielākām par 13200, diferencētais neapliekamais minimums ir 720 euro gadā.

   Diferencētajā gada neapliekamajā minimumā ietilpst ik mēnesi piemēroto neapliekamo minimumu summa.


   2.piemērs

   Fiziskai personai visu gadu ir bijis apgādībā bērns, bet nav bijis ieraksta algas nodokļa grāmatiņā par atvieglojuma piešķiršanu, tādējādi darba vietā atvieglojums par apgādājamo personu nav piemērots. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un piemērojot atvieglojumu par apgādājamo personu (2100 euro), izveidojas nodokļa pārmaksa – 23 % no 2100 euro = 483,00 euro. Šo pārmaksāto summu var saņemt atpakaļ no valsts budžeta.


   3.piemērs

   Fiziskā persona gada laikā ir iegādājusies veselības apdrošināšanas polisi par 170 euro, samaksājusi par medicīnas pakalpojumiem 40 euro un par zobārstniecību 110 euro. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un norādot tajā attaisnotos izdevumus, kas pamatoti ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem, 23 % no ((170 euro + 40 euro) + 110 euro)) = 73,60 euro var saņemt atpakaļ no valsts budžeta.


   4.piemērs

   Fiziskā persona, kuras gada apliekamais ienākums ir lielāks par 3600 euro, gada laikā ir veikusi iemaksas privātajā pensiju fondā 30 euro mēnesī. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un norādot tajā veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā, 23 % no 30 euro x 12 mēneši = 82,80 euro var saņemt atpakaļ no valsts budžeta.

   Personai ir tiesības triju gadu laikā labot jau iesniegto gada ienākumu deklarāciju, par kuru jau ir saņemta pārmaksa, ja piemēram, ir atradušies papildu čeki.

   Ja jālabo tā gada ienākumu deklarācija, kurā ir bijuši attaisnotie izdevumi, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju EDS, tā jāaizpilda no jauna, pieskaitot arī vēlāk atrastos čekus, un jāiesniedz precizēta gada ienākumu deklarācija.

   Tā kā attaisnotajiem izdevumiem ir gada norma, par to lielākas tēriņu summas tiek pārceltas uz nākamo/nākamajiem gadiem. Ja persona gada ienākumu deklarāciju iesniedz EDS, tad EDS automātiski aprēķina attaisnoto izdevumu pielikumā D4 ailē uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmos attaisnotos izdevumus.

 • Kur jāiesniedz deklarācija?
  • Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), tas ir, elektroniskā veidā. Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus (to kopijas) nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas (iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā) vai arī kā ieskenētus dokumentus, iesniedz personīgi VID klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūta pa pastu.

   Lai nodrošinātu ērtāku un vienkāršāku gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski, izmantojot EDS, VID ir izstrādājis gada ienākumu deklarācijas elektronisko formu, kurā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Gada ienākumu deklarācijas elektroniskā forma EDS ļauj būtiski ietaupīt laiku nodokļu maksātājiem, jo deklarācijā automātiski tiek atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

   Lai palīdzētu nodokļu maksātājam saprast, kuras ailes un kuri gada ienākumu deklarācijas pielikumi jāaizpilda, elektroniskajā gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas uzsākšanas sistēma lūdz lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiek piedāvāts aizpildīt tikai tos gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju.

   Gada ienākumu deklarāciju ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, var iesniegt arī VID klientu apkalpošanas centros (skat. sadaļu “Kontakti”).

 • Kā jāaizpilda deklarācija un kur jāiesniedz dokumenti, lai atgūtu pārmaksātos nodokļus?
  • 2017.gada ienākumu deklarācijas veidlapa sastāv no deklarācijas D un septiņiem tās pielikumiem:

   • D1 pielikums “Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi”;
   • D11 pielikums “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus”;
   • D2 pielikums “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   • D21 pielikums “Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   • D3 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības”;
   • D31 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”;
   • D4 pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

   Ja nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem, aizpilda gada ienākumu deklarācijas D 06. un/vai 07.rindu un D4 pielikumu.

   (!) Nodokļu maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes locekli.


   Kādi dokumenti un kur jāiesniedz, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli?


   Lai saņemtu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz attaisnojuma dokumentus kopā ar gada ienākuma deklarāciju.

   Pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli (attaisnotos izdevumus) var pamatot ar šādiem attaisnojuma dokumentiem:

   • kases čeku, ja samaksa ir veikta skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem un kases čekā papildus obligātajiem kases čeka rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;
   • kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods. Kases čekam papildus noformētajā kvītī jābūt norādītiem visiem obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem, kā arī kases čeka numuram un datumam, un fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam;
   • numurētu un VID reģistrētu kvīti,  ja samaksa par pakalpojumu ir veikta skaidrā naudā un pakalpojuma sniedzējs par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar numurētu un VID reģistrētu kvīti (piemēram, apdrošināšanas starpnieks, saņemot samaksu par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem);
   • kases ieņēmumu orderi, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā iestādē, kura par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar kases ieņēmumu orderi (piemēram, apdrošināšanas sabiedrības par sniegtajiem pakalpojumiem);
   • apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskatījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus), vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības vai ārstniecības iestādes) kontā kredītiestādē. Šajā gadījumā apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam.


   Nodokļu maksātājam, kurš vēlas saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, jāņem vērā, ka VID amatpersonām, ja tas ir nepieciešams nodokļa atmaksas pamatotības noteikšanas vajadzībām, ir tiesības pieprasīt papildus iesniegtajiem dokumentiem uzrādīt vēl citus attaisnojuma dokumentus (noslēgtos līgumus, saņemtos rēķinus, izziņas u.c.).

   Nodokļu maksātājam ir tiesības triju gadu laikā labot jau iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, par kuru jau ir saņemta nodokļa pārmaksa, ja piemēram, ir atradušies papildu čeki.

   Ja jālabo tā gada ienākumu deklarācija, kurā ir bijuši attaisnotie izdevumi, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju EDS, tā jāaizpilda no jauna, pieskaitot arī vēlāk atrastos čekus, un jāiesniedz precizēta gada ienākumu deklarācija.

   Tā kā attaisnotajiem izdevumiem ir gada norma, par to lielākas tēriņu summas tiek pārceltas uz nākamo/nākamajiem gadiem. Ja persona gada ienākumu deklarāciju iesniedz EDS, tad EDS automātiski aprēķina attaisnoto izdevumu pielikumā D4 ailē uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmos attaisnotos izdevumus.

   Deklarējot veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā vai samaksātos apdrošināšanas prēmiju maksājumus, nav nepieciešams iesniegt attaisnojuma dokumentus par minētajiem maksājumiem, kā arī nav jāiesniedz “Izziņa par fiziskās personas noslēgto līgumu par dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) un saskaņā ar to veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem”, ja privātais pensiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar VID par informācijas nosūtīšanu elektroniskā formā un nosūtījusi nepieciešamo informāciju.

   Savukārt, ja apdrošināšanas prēmiju maksājumi (ar līdzekļu uzkrāšanu) veikti citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā, tad lai apliecinātu taksācijas gadā veiktos attaisnotos izdevumus, fiziskā persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tai pievieno ne tikai attaisnojuma dokumentu kopijas, bet arī izziņu, kas apliecina, ka fiziskās personas noslēgtais līgums (iegādātā polise) par dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) atbilst likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmās daļas 6. punktā noteiktajām prasībām, un kurā ir norādīts apdrošināšanas līguma darbības periods, apdrošinātā persona (vārds, uzvārds, personas kods) un taksācijas gadā samaksātā apdrošināšanas prēmiju summa un apdrošināšanas prēmiju summas sadalījums pa gadiem.

   Gada ienākumu deklarācija tiek sastādīta, pamatojoties uz:

   • paziņojumu par algas nodokli (izsniedz darba devējs vai ienākuma izmaksātājs);
   • paziņojumu par slimības pabalstiem saskaņā ar darbnespējas lapu “B” (izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra);
   • paziņojumu par pensiju (izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).
 • Tiesību akti

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, fiziskajai personai ir jānorāda savs norēķinu konts kredītiestādē, uz kuru VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā.