Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija

 Publicēts: 16.06.2020. 13.18


Apakšsadaļu izvēlne

Pieslēgties EDS  Pamācība, kā elektroniski iesniegt deklarāciju

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt tie nodokļu maksātāji, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, fiziskajai personai ir jānorāda savs norēķinu konts kredītiestādē, uz kuru VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā.

 

 

 • Kādos gadījumos var sniegt gada ienākumu deklarāciju?
  • Ir gadījumi, kad personai gada ienākumu deklarācija obligāti nav jāiesniedz, bet personas pašas interesēs ir iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto nodokli.

   Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarāciju un saņemt atpakaļ no valsts budžeta pārmaksāto nodokli šādos gadījumos:

   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

   Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot attiecīgos deklarācijas pielikumus, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli ir iespējams saņemt atpakaļ šādos gadījumos:

   1. Ja taksācijas gada laikā nav piemērots:
   • viss likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.pantā noteiktais gada diferencētais neapliekamais minimums vai ja taksācijas gadā gūto kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par 13200 euro, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums līdz 2760 euro, atkarībā no kopējā ienākuma lieluma.
   •  visi likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām (2019.gadā – 2400 euro par katru apgādājamo personu) vai papildu atvieglojums personām, kurām ir noteikta invaliditāte (2019.gadā I vai II grupai 1848 euro un III grupai  - 1440 euro)  un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (2019.gadā 1848 euro).
   1. Ja taksācijas gada laikā bijuši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pantā noteiktie:
   • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
   • veiktie ziedojumi un dāvinājumi, tostarp politiskajām partijām ziedojuma un dāvinājuma veidā nodotās summas;
   • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

    

   (!) Jāņem vērā, ka 2019.gada ienākumu deklarācijā, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām, piemērojamā kopējā attaisnoto izdevumu norma ir 600 euro.

   Informāciju par iespējām saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2019.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem skatīt sadaļā Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/IIN Informatīvie un metodiskie materiāli/Nodokļa piemērošanas kārtība.


   1.piemērs

   Persona nomainīja darba vietu un jaunajā darba vietā uz pārbaudes laiku (3 mēneši) tai bija noteikts atalgojums 430 euro. Persona savā algas nodokļa grāmatiņā iepriekš bija veikusi atzīmi darba devējam par neapliekamā minimuma nepiemērošanu, jo atsevišķos mēnešos gūtā autoratlīdzība kopā ar algu pārsniedza 1100 euro.
   Ņemot vērā to, ka persona 3 mēnešus guva mazākus ienākumus un tiem netika piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju,  saskaita kopējos ienākumus un piemēro diferencēto neapliekamo minimumu.
   Ja kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par 13200 euro, tad ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums līdz 2760 euro, atkarībā no kopējā ienākuma lieluma un personai veidojas nodokļa pārmaksa.

   (!) Neapliekamo minimumu katrai personai individuāli VID prognozē divas reizes gadā atkarībā no viņa iepriekš saņemtā ienākumu apmēra un neapliekamo minimumu piemēro darba devējs.


   2.piemērs

   Fiziskai personai visu gadu ir bijis apgādībā bērns, bet nav bijis ieraksta algas nodokļa grāmatiņā par atvieglojuma piešķiršanu, tādējādi darba vietā atvieglojums par apgādājamo personu nav piemērots. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un piemērojot atvieglojumu par apgādājamo personu (2760 euro), izveidojas nodokļa pārmaksa – 20 % no 2760 euro = 552,00 euro. Šo pārmaksāto summu var saņemt atpakaļ no valsts budžeta.


   3.piemērs

   Fiziskā persona gada laikā ir iegādājusies veselības apdrošināšanas polisi par 170 euro, samaksājusi par medicīnas pakalpojumiem 165 euro. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un norādot tajā attaisnotos izdevumus, kas pamatoti ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem, 20 % no 335 euro = 67 euro var saņemt atpakaļ no valsts budžeta.

   Papildu informācija VID mājaslapā publicētajos materiālos sadaļā: Privātpersonām/ Algas nodokļa grāmatiņa/ Informatīvie un metodiskie materiāli.


   4.piemērs

   Fiziskā persona, kuras gada apliekamais ienākums ir lielāks par 3600 euro, gada laikā ir veikusi iemaksas privātajā pensiju fondā 30 euro mēnesī. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un norādot tajā veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā, 20 % no 30 euro x 12 mēneši = 72 euro var saņemt atpakaļ no valsts budžeta.

   (!) Privātajos pensiju fondos iemaksātās prēmiju summas un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumi  kopā nevar pārsniegt 10 % no personas gada  bruto samaksas, bet ne vairāk kā 4000 euro gadā.

   Papildu informācija VID mājaslapā sadaļā Nodokļi/ Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/ Informatīvie un metodiskie materiāli/ Nodokļa piemērošanas kārtība publicētajā metodiskajā materiālā: ”Veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi: nodokļu atvieglojumi un nodokļa ieturēšana no izmaksātajiem ienākumiem”.

    

   Tā kā attaisnotajiem izdevumiem ir gada norma, par to lielākas tēriņu summas tiek pārceltas uz nākamo/nākamajiem gadiem (izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem un izglītību). Ja persona gada ienākumu deklarāciju iesniedz EDS, tad EDS automātiski aprēķina attaisnoto izdevumu pielikumā D4 ailē uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmos attaisnotos izdevumus.

 • Kur jāiesniedz deklarācija?
  • Gada ienākumu deklarāciju ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, iesniedz izmantojot VID EDS, tas ir, elektroniskā veidā (Pamācība, kā iesniegt deklarāciju EDS). Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus (to kopijas) nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas (iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā) vai arī kā ieskenētus dokumentus, vai iesniedz personīgi VID Klientu apkalpošanas centrā  vai arī nosūta pa pastu.

     Lai nodrošinātu ērtāku un vienkāršāku gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski, izmantojot EDS, VID ir izstrādājis gada ienākumu deklarācijas elektronisko formu, kurā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Gada ienākumu deklarācijas elektroniskā forma EDS ļauj būtiski ietaupīt laiku nodokļu maksātājiem, jo deklarācijā automātiski tiek atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

    Lai palīdzētu nodokļu maksātājam saprast, kuras ailes un kuri gada ienākumu deklarācijas pielikumi jāaizpilda, elektroniskajā gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas uzsākšanas sistēma lūdz lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiek piedāvāts aizpildīt tikai tos gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju.

 • Kā jāaizpilda deklarācija un kur jāiesniedz dokumenti, lai atgūtu pārmaksātos nodokļus?
  • (!) Nodokļu maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes locekli.

   Ja nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem vai ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskai partijai, tad nodokļu maksātājs aizpilda gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumu un deklarācijas  06.rindu.


   Kādi dokumenti un kur jāiesniedz, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli?


   Lai saņemtu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz attaisnojuma dokumentus kopā ar gada ienākuma deklarāciju.

   Pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli (attaisnotos izdevumus) var pamatot ar šādiem attaisnojuma dokumentiem:

   • kases čeku, ja samaksa ir veikta skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem un kases čekā papildus obligātajiem kases čeka rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;
   • kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods. Kases čekam papildus noformētajā kvītī jābūt norādītiem visiem obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem, kā arī kases čeka numuram un datumam, un fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam;
   • numurētu un VID reģistrētu kvīti,  ja samaksa par pakalpojumu ir veikta skaidrā naudā un pakalpojuma sniedzējs par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar numurētu un VID reģistrētu kvīti (piemēram, apdrošināšanas starpnieks, saņemot samaksu par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem);
   • kases ieņēmumu orderi, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā iestādē, kura par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar kases ieņēmumu orderi (piemēram, apdrošināšanas sabiedrības par sniegtajiem pakalpojumiem);
   • apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskatījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus), vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības vai ārstniecības iestādes) kontā kredītiestādē. Šajā gadījumā apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam.
     

   Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, fiziskajai personai ir jānorāda savs norēķinu konts kredītiestādē, uz kuru VID pārskaitīs pārmaksu triju mēnešu laikā.

   Nodokļu maksātājam, kurš vēlas saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, jāņem vērā, ka VID amatpersonām, ja tas ir nepieciešams nodokļa atmaksas pamatotības noteikšanas vajadzībām, ir tiesības pieprasīt papildus iesniegtajiem dokumentiem uzrādīt vēl citus attaisnojuma dokumentus (noslēgtos līgumus, saņemtos rēķinus, izziņas u.c.).

   Nodokļu maksātājam ir tiesības triju gadu laikā labot jau iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, par kuru jau ir saņemta nodokļa pārmaksa, ja piemēram, ir atradušies papildu čeki.

   Ja jālabo tā gada ienākumu deklarācija, kurā ir bijuši attaisnotie izdevumi, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju EDS, tā jāaizpilda no jauna, pieskaitot arī vēlāk atrastos čekus, un jāiesniedz precizēta gada ienākumu deklarācija.

   Tā kā attaisnotajiem izdevumiem ir gada norma, par to lielākas tēriņu summas tiek pārceltas uz nākamo/nākamajiem gadiem (par izglītību  un ārstnieciskajiem pakalpojumiem). Ja persona gada ienākumu deklarāciju iesniedz EDS, tad EDS automātiski aprēķina attaisnoto izdevumu pielikumā D4 ailē uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmos attaisnotos izdevumus.

   Deklarējot veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā vai samaksātos apdrošināšanas prēmiju maksājumus, nav nepieciešams iesniegt attaisnojuma dokumentus par minētajiem maksājumiem, kā arī nav jāiesniedz “Izziņa par fiziskās personas noslēgto līgumu par dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) un saskaņā ar to veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem”, ja privātais pensiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar VID par informācijas nosūtīšanu elektroniskā formā un nosūtījusi nepieciešamo informāciju.

   Savukārt, ja apdrošināšanas prēmiju maksājumi (ar līdzekļu uzkrāšanu) veikti citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā, tad lai apliecinātu taksācijas gadā veiktos attaisnotos izdevumus, fiziskā persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tai pievieno ne tikai attaisnojuma dokumentu kopijas, bet arī izziņu, kas apliecina, ka fiziskās personas noslēgtais līgums (iegādātā polise) par dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) atbilst likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, un kurā ir norādīts apdrošināšanas līguma darbības periods, apdrošinātā persona (vārds, uzvārds, personas kods) un taksācijas gadā samaksātā apdrošināšanas prēmiju summa un apdrošināšanas prēmiju summas sadalījums pa gadiem.

   Gada ienākumu deklarācija tiek sastādīta, pamatojoties uz:

   • paziņojumu par algas nodokli (izsniedz darba devējs vai ienākuma izmaksātājs);
   • paziņojumu par slimības pabalstiem saskaņā ar darbnespējas lapu “B” (izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra);
   • paziņojumu par pensiju (izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).
 • Tiesību akti

Informācija par 2019. gada ienākumu deklarāciju


2020.gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par  2019., 2018., 2017., un par 2016.gadu līdz 2020.gada 16. jūnijam.

Atgūsti pārmaksātos nodokļus