Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2020.gadu

 Publicēts: 15.03.2021. 11.02


Apakšsadaļu izvēlne

Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.


Kā vienkāršoti aizpildīt gada ienākumu deklarāciju.

 

 


 • Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, tajā skaitā politiskajām partijām
  • Ikviena fiziska persona, kura guvusi ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, var atgūt 20% no saviem vai savu ģimenes locekļu izdevumiem par:
   kvalifikācijas paaugstināšanu,
   specialitātes iegūšanu, 
   augstākās izglītības iegūšanu, 
   bērnu interešu izglītības programmu apgūšanu, 
   medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu,
   veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

  • Lai piemērotu attaisnotos izdevumus, ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

   Fiziskās personas – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja – attaisnotajos izdevumos par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajai partijai ietveramo izdevumu kopējā summa gada laikā nepārsniedz maksātājam gadā 600 euro, bet ne vairāk kā 50 % no gada apliekamajiem ienākumiem. Savukārt par ģimenes locekļiem attaisnotajos izdevumos var ietvert tikai izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem 600 euro apmērā par katru ģimenes locekli

   Piemērs

   Persona gada laikā ir samaksājusi par mācībām augstskolā 600 euro un iegādājusies veselības apdrošināšanas polisi par 250 euro. Tā kā viena persona var deklarācijā iekļaut ne vairāk kā 600 euro attaisnotos izdevumus, atgūstamā nodokļu summa ir 120 euro (20% no 600 euro). 

   Jāņem vērā, ka atgūstamā nodokļa summa nevar pārsniegt taksācijas gada laikā samaksāto nodokli. 


   Personas, par kurām var piemērot attaisnotos izdevumus, ir:
   • vecāki, vecvecāki;
   • bērni, mazbērni;
   • laulātais;
   • audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
   • nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
   • brālis un māsa – personas ar 1.vai 2.grupas invaliditāti (piemēro no 2020.gada 1.janvāra);
   • apgādībā esošu personu apgādājamie;
   • aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

   Attaisnotos izdevumus par katru personu drīkst iesniegt deklarācijā tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 600 euro.

  • Deklarācijā drīkst iesniegt šādus attaisnotos izdevumus par izglītību:
   • izdevumus par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas (ieskaitot arī izdevumus par mācībām sagatavošanas nodaļās;
   • izdevumus par specialitātes iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas;
   • izdevumus par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai;
   • izdevumus par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu;
   • izdevumi par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma izpratnē (47.pants)) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Lai šos izdevumus atzītu par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, fiziskai personai, kura veic šādu apmācību ir jābūt saņemtai atbilstošai licencei pašvaldībā. Izglītības iestāžu reģistrs ir pieejams mājas lapā www.viis.lv, savukārt informācija par piešķirtajām licencēm ir pieejama www.e-skola.lv

  • Deklarācijā drīkst iesniegt attaisnotos izdevumus par dažādiem ārstniecības un medicīnas pakalpojumiem. Tajā skaitā izdevumus par zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), olšūnu punkciju, endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi. Attaisnotajos ārstnieciskajos izdevumos var ieskaitīt izdevumus par vakcinēšanos, kuri ietver arī izdevumus par vienreizlietojamās šļirces un vakcīnas iegādi.
   Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu nevar ieskaitīt redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu) iegādes izdevumus, izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem

  • Attaisnotie izdevumi par ziedojumiem un dāvinājumiem, tajā skaitā politiskajai partijai
  • No gada apliekamo ienākumu apmēra atskaita summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā vai citā Eiropas savienības dalībvalstī vai Eiropas ekonomikas zonas valstī reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm.

   ! Izdevumus par veiktiem ziedojumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos vai apdrošināšanas prēmiju maksājumiem fiziskā persona, ka attaisnotos izdevumus, iekļauj tikai savā gada ienākumu deklarācijā. Nodokļa maksātajam nav tiesības attaisnotajos izdevumos iekļaut ģimenes locekļu veiktos ziedojumus un dāvinājumus, tajā skaitā politiskajām partijām.

   Attaisnoto izdevumu ierobežojumu ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām piemēro kopā ar izdevumiem par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem un kopā ar pārējiem attaisnotajiem izdevumiem taksācijas gada laikā tie nevar pārsniegt 600 euro.

   Ziedojumu vai dāvinājumu summas, tajā skaitā politiskajai partijai atskaita no nodokļa maksātāja gada apliekamā ienākuma, aizpildot iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumu, kurai pievieno dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja taksācijas gada laikā veiktos ziedojumus vai dāvinājumus. Turklāt ziedojumu un dāvinājumu summas tiek atskaitītas primāri un tās summas, kas pārsniedz 600 euro ierobežojumu, netiek attiecinātas uz nākamajiem taksācijas gadiem. Nodokļa maksātajam nav tiesības attaisnotajos izdevumos iekļaut ģimenes locekļu veiktos ziedojumus un dāvinājumus, tajā skaitā politiskajām partijām.

   Ja, saņemot pakalpojumu kādā no medicīnas iestādēm, persona piekrīt informācijas nosūtīšanai VID par e-kvīti par saņemto medicīnas pakalpojumu, tad e-kvīts tiks iekļauts personas gada ienākumu deklarācijā par attiecīgu gadu.

   Nereti, pienākot gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņam, atklājas, ka attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis u.c.) ir pazuduši vai izbalojuši. Ar mobilo lietotni iespējams nofotografēt maksājuma dokumentu tā saņemšanas brīdī un aizsūtīt attēlu glabāšanai uz EDS.

   Čekus līdz deklarācijas iesniegšanai var saglabāt bezmaksas Mobilajā aplikācijā “Attaisnotie izdevumi”. Čeku jānofotografē, jāaizpilda anketa par čeku un jānospiež izvēli “saglabāt”. Visi ar mobilās lietotnes “Attaisnotie izdevumi” starpniecību nosūtītie attaisnoto izdevumu dati nonāk VID EDS) un ir pieejami apskatei un datu labošanai EDS sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”.

   Gatavojot kārtējo Gada ienākumu deklarāciju un izvēloties tajā aizpildīt D4 pielikumu (“Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem”), laika gaitā uzkrātie attaisnoto izdevumu dokumenti tiks automātiski saskaitīti un iekļauti deklarācijā attiecīgajās ailēs.
 • Privātajos pensiju fondos iemaksātās prēmiju summas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)
  • No gada apliekamo ienākumu apmēra atskaita Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīs reģistrētajos privātajos pensiju fondos iemaksātās prēmiju summas un Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā iemaksātos dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus, kas kopā nepārsniedz 10 % no personas gada  bruto samaksas, bet ne vairāk kā 4 000 eiro gadā.

   Dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmijas attaisnotajos izdevumos var iekļaut, ja dzīvības apdrošināšanas līguma, kas noslēgts, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem. Savukārt,   dzīvības apdrošināšanas līguma (ar līdzekļu uzkrāšanu) periods – pieci gadi ir attiecināms tikai uz dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu, kas noslēgti līdz 2017.gada 31.decembrim.
 • Nodokļa maksātāja gada neapliekamais minimums un atvieglojumi
  • • Ar VID EDS algas nodokļa grāmatiņas (turpmāk – grāmatiņa) palīdzību persona nodrošina neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojumu piemērošanu galvenajā ienākumu gūšanas vietā. Grāmatiņa ir ieraksts Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Savukārt ar iesniegto gada ienākumu deklarāciju persona veic kopējo piemēroto atvieglojumu un neapliekamā minimuma pārrēķinu.
   Nodokļa maksātāja gada neapliekamais minimums
   • Mēneša neapliekamo minimumu piemēro tas darba devējs, kuru maksātājs savā nodokļu grāmatiņā ir norādījis kā galveno ienākumu gūšanas vietu, bet diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

   Nodokļa maksātājam ik mēnesi piemēro Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un aprēķinu veic atbilstoši formulai, ko noteikta Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai".

    

   Darba algām līdz 500 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pilnā apmērā, respektīvi 300 euro. Ienākumiem no 550 līdz 1200 euro mēnesī neapliekamais minimums atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies, savukārt ienākumiem virs 1200 euro mēnesī netiek piemērots vispār.
   Nodokļu maksātājam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atkarībā no kopējās ienākumu summas tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums līdz 3600 euro.

   Nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma  noteikšanai ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus, izņemot ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas minēti  likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantā. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju VID EDS, diferencētais neapliekamais minimums tiek aprēķināts automātiski.

   Aizpildot gada ienākumu deklarāciju,  nodokļa maksātāja gada diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots katram nodokļu maksātājam, izņemot nodokļu maksātājus, kuri guvuši likuma 9.pantā norādītos neapliekamos ienākumus, izņemot pensiju ienākumus, kā arī izņemot ienākumus no mikrouzņēmuma un patentmaksas.

   Personām, kurām piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, piemēro pensionāra neapliekamo minimumu 3600 euro gadā (300 euro mēnesī).

   Ja pensija piešķirta pēc taksācijas gada sākuma, pensionāra neapliekamais minimums tiek piemērots proporcionāli laika posmam no pensijas piešķiršanas dienas līdz gada beigām.


   1.piemērs

   J.Kalniņš ir darbinieks kapitālsabiedrībā A. No 2020.gada 7.jūnija viņš sāk saņemt piešķirto vecuma pensiju 202 euro mēnesī. Gada neapliekamo minimumu pensionāram, ko par taksācijas gadu piemēro J.Kalniņam, nosaka šādi:

   1)no 1.janvāra līdz 6.jūnijam piemēro Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto neapliekamo minimumu. Par šo periodu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atbilstoši kopējai ienākumu summai, tiek aprēķināts diferencētais neapliekamais minimums.

   2)no 7.jūnija līdz 31.decembrim piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, kurš ir noteikts likuma 12.panta piektajā daļā.

   Pensionāriem neapliekamo minimumu piemēro, aprēķinot izmaksājamo pensiju, savukārt pensionāra citiem ienākumiem, piemēram, darba algai, izmaksas vietā neapliekamo minimumu nepiemēro. Ja pensijai piemērotais neapliekamais minimums taksācijas gada laikā ir mazāks par 3600 euro, atlikušo pensionāra neapliekamā minimuma daļu piemēro citiem ienākumiem, aizpildot gada ienākumu deklarāciju.


   2.piemērs

   Fiziskai personai, kura saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” saņem pensiju 210 euro  mēnesī, aprēķinot pensiju, piemēro neapliekamo minimumu 2520 euro (210 x 12 mēneši). Ja pensionāram ir bijuši arī citi ienākumi, piemēram, darba alga, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro pensionāra gada neapliekamo minimumu (3600 euro) un pārmaksāto nodokļa summu 216 euro (20 % no 1080) atmaksā.

   Nodokļa maksātājam nepiemēro neapliekamo minimumu par to taksācijas gada daļu, kurā viņš ir bijis cita nodokļa maksātāja apgādībā, un kurā šis nodokļa maksātājs ir izmantojis likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktos atvieglojumus par apgādājamām personām (likuma 12.panta ceturtā daļa).


   3.piemērs

   Fiziskā persona no 1.janvāra līdz 31.augustam bijusi apgādībā savai mātei, bet pēc tam strādājusi algotu darbu. Par  periodu no 1.septembra līdz 31.decembrim, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atbilstoši kopējai ienākumu summai, tiek aprēķināts diferencētais neapliekamais minimums.


   Nodokļa atvieglojumi

   Nodokļa maksātājam paredzēti šādi atvieglojumi:

   • atvieglojumi par apgādībā esošām personām;
   • papildu atvieglojumi personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzītas par personām ar invaliditāti  vai politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (likuma 13.panta pirmā daļa).


   Atvieglojumu par apgādājamo personu nosaka vienam no apgādniekiem. Apgādībā var būt:

   • nepilngadīgs bērns;
   • bērns, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
   • mazbērni vai audzināšanā paņemti bērni, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
   • nepilngadīgi brāļi un  māsas, vai brāļi un  māsas līdz  kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
   • maksātāja aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas;
   • augstākminēto personu apgādājamie, kā arī nestrādājošu laulāto apgādībā esošie nepilngadīgie bērni;
   • laulātais, vecāki, vecvecāki un bērni, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, nestrādā un ir atzītas par personām ar invaliditāti;
   • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas ir atzīts par personu ar invaliditāti;
   • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz 3 gadiem;
   • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz 1 ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.
   • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir 5 bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.


   Apgādībā nevar būt persona, kura pastāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru, vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju) vai to uztur kāda cita persona, kā arī persona, kura saņem pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju (likuma 13.panta pirmās daļas 1.punkts).

   Atvieglojumu par apgādājamo personu nosaka Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai", tas ir 250 euro mēnesī (3000 euro gadā).

   Nodokļa atvieglojumi par apgādājamo personu ir piemērojami ar dienu, kurā maksātājam ir radušās tiesības uz nodokļa atvieglojumu un pārtraucami piemērot ar nākamo dienu pēc tās dienas, kurā šīs tiesības ir zudušas.

   Atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr. 138 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” papildu atvieglojumu piemēro personām, kuras ir atzītas par invalīdiem vai politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

   Personai, kurai noteikta invaliditāte, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu šādā apmērā:

   • 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī – personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa;
   • 1440 euro  gadā vai 120 euro  mēnesī – personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa.


   Personai, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī.
   Personai, kurai ir noteikta invaliditāte, politiski represētās personas statuss vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumiem rodas vai zūd ar dienu, kad pieņemts attiecīgs lēmums par personas statusu.
   Nodokļa papildu atvieglojumu lielumu par nepilnu mēnesi nosaka, ņemot vērā nodokļa papildu atvieglojumu apmēru kalendāra dienā un mēneša dienu skaitu, par kuru personai ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu.

   Personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un kurām nav piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tiek piemērots Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais neapliekamais minimums.

 • Gada ienākumu deklarācijas veidlapa sastāv no deklarācijas D un septiņiem tās pielikumiem:​
  • D1 pielikums “Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi”;

   D1pielikums “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus”;

   D2 pielikums “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”;

   D2pielikums “Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi”;

   D3 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības”;

   D31 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”;

   D4 pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem”.
 • Deklarācijas D1_1, D2 un D2_1 pielikumu aizpildīšanas piemēri
  • 1.piemērs par D1 1 pielikuma aizpildīšanu
   2020.gadā nodokļa maksātājs ir guvis ienākumu no kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai.

   D11pielikumu aizpilda nodokļu maksātājs, kurš ir guvis ar nodokli apliekamus ienākumus, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, ienākumus no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas, ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, ja persona izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli11. panta divpadsmitajā daļā noteiktās tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, ienākumam pielīdzināmos aizdevumus, kā arī ienākumus no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums). Nodokļa maksātājs D11 pielikumā nenorāda Latvijas Republikā gūtos ienākumus, no kuriem nodoklis ir ieturēts ienākuma izmaksas vietā.

   2.piemērs

   2020.gadā nodokļa maksātājs ir guvis ienākumus no intelektuālā īpašuma Itālijā – 16090 euro. Nodoklis ārvalstī nav ieturēts. Deklarācijai ir pievienots dokuments, kas apliecina ārvalstīs gūtā ienākuma apmēru, veidu un samaksāto nodokli.


   D2 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā guvis ienākumus ārvalstīs, kuriem piemērojama likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli15. panta otrajā daļā noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme (progresīvā nodokļa likme), kā arī guvis ienākumus ārvalstīs, kuri Latvijas Republikā nav apliekami ar nodokli. Nodokļa maksātājs, kurš ienākumus guvis vienā vai vairākās ārvalstīs, par katru citā valstī gūto


   3.piemērs

   Persona, kas ir nodarbināta uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa (virsnieks), 2020.gadā ir guvusi ienākumu ārvalstīs Kaimanu salās un Singapūrā.


   D21 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš ir bijis nodarbināts (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa un guvis ienākumus ārvalstīs. Abās ienākumu gūšanas vietās gūto ienākumu deklarē vienā D21 pielikumā, norādot katru ienākumu savā rindā.

   Piemēro mēneša minimālajai darba algai piemērojamo koeficientu virsniekiem 2,5 un pārējam personālam 1,5 un aprēķina apliekamo ienākumu proporcionāli  nodarbinātības periodam, kas izteikts mēnešos un dienās.

   Ja deklarāciju sagatavo EDS, apliekamo ienākumu un vidējo progresīvo nodokļa likmi sistēma izrēķina pati.

Attaisnotie izdevumi tavā ģimenē