Būtiski mainīsies ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšana

 Publicēts: 04.12.2018. 15.28


Apakšsadaļu izvēlne

Atbilstoši Savienības Muitas kodeksā (Regula Nr. 952/2013)  un ar to saistītajos tiesību aktos noteiktajam 2021.gada martā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs darbu uzsāks jaunā sistēma drošības un drošuma jomā - Importa kontroles sistēma 2 (turpmāk - IKS2). Ar jaunās IKS2 ieviešanu būtiski mainīsies ievešanas kopsavilkuma deklarācijas formāts, datu elementi, iesniegšanas kārtība un apstrāde.

Būtiskākās plānotās izmaiņas ir šādas:

  1. tiks mainīts ievešanas kopsavilkuma deklarācijas formāts un datu elementi, kas jāuzrāda ievešanas kopsavilkuma deklarācijā. Turpmāk obligāti būs jānorāda nosūtītāja un saņēmēja EORI numurs un preču HS preču kods - vismaz 6 zīmes (šobrīd ir atļauts izmantot brīvo preču apraksta lauku);
  2. ievešanas kopsavilkuma deklarācija būs jāiesniedz, izmantojot šīm nolūkam paredzēto Eiropas Komisijas centrālo komersantu saskarni jeb portālu (pašlaik Eiropas Savienības dalībvalstis kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai un riska analīzei izmanto savas saskarnes, Latvijā – Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS));
  3. ievešanas kopsavilkuma deklarācija būs jāiesniedz arī par pasta sūtījumiem, turklāt deklarācija būs jāsniedz par katru pasta sūtījumu un to varēs iesniegt tikai vienu reizi (pašlaik par pasta sūtījumiem, kas tiek sūtīti saskaņā ar Pasaules Pasta konvenciju, ievešanas kopsavilkuma deklarācija nav jāiesniedz).

IKS2 ir plānots ieviest trīs posmos -

1.posms:

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija pasta un ekspress (kurjerpasta) sūtījumiem.

Ieviešanas datums – 15.03.2021.

Deklarāciju iesniegšana paredzēta tikai, izmantojot programmisko saskarni, t.i. datus Eiropas Komisijas portālā iesūtot no komersantu sistēmām. Eiropas Komisijas sistēma neparedz manuālu datu ievadi.

2.posms:

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija gaisa pārvadājumiem. Ieviešanas datums – 01.03.2023.

3.posms:

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija jūras, autokravu un dzelzceļa pārvadājumiem.

Ieviešanas datums – 01.03.2024.

! Vēršam uzmanību:

  • IKS2 ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšana ir paredzēta, tikai izmantojot Eiropas Komisijas portālu;
  • kravas ierašanās un uzrādīšanas paziņojumi jāiesniedz nacionālajā muitas sistēmā - EMDAS.

Eiropas Komisijas izstrādātā IKS2 tehniskā specifikācija, kā arī cita informācija, kas attiecas uz šo programmu, tiks publicēta vēlāk.

IKS2 tiks ieviesta, lai nodrošinātu Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģijas īstenošanu un stiprinātu muitas risku pārvaldību, sekmējot cīņu pret terorismu un pārrobežu organizēto noziedzību.

Muita