Esmu akcīzes nodokļa maksātājs

 Publicēts: 17.12.2020. 11.03


 
 • Kādi ir nosacījumi, ja es veicu darbības ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem?
  • No 2021.gada 1.janvāra akcīzes nodoklis tiek piemērots šādiem jauniem preču veidiem:

   • elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas (turpmāk - šķidrumu sastāvdaļas)
   • tabakas aizstājējprodukti.


   Šķidrumu sastāvdaļas – produkti, piemēram, propilēnglikols, aromatizatori, augu izcelsmes glicerīns, nikotīna ekstrakti un citas vielas, ko izmanto, lai sagatavotu elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu.

   Tabakas aizstājējprodukti - produkti, kuri satur vai nesatur nikotīnu, kuri nav ārstniecības līdzekļi, tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, bezdūmu tabakas izstrādājumi, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi vai šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un kurus paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus.

   Līdz šim pazīstamākais tabakas aizstājējprodukts ir nikotīna spilventiņi.

   Kādos gadījumos darbībām ar šiem produktiem ir jāsaņem speciāla atļauja (licence)?

   Šķidrumu sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus atļauts realizēt patērētājam, ja tie iegādāti no komersanta, kam ir speciālā atļauja (licence) (turpmāk  –  licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai attiecīgi ar šķidrumu sastāvdaļām vai tabakas aizstājējproduktiem, vai kurus komersants pats ir ievedis no citas dalībvalsts vai importējis.

   Lai ievestajām vai saņemtajām šķidrumu sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem varētu piemērot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, t.i. akcīzes nodokli maksātu nevis ievedot, bet tikai pēc nodošanas patēriņam Latvijā, kā arī, lai veiktu šo produktu ražošanu, apstrādi, pārstrādi, fasēšanu un uzglabāšanu, jāsaņem licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai.

   Tātad, ja realizēsiet pašu ievestos no ES dalībvalstīm, importētos vai no apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja iegādātos tabakas aizstājējproduktus vai šķidrumu sastāvdaļas galapatērētājiem (savā mazumtirdzniecības vietā), licence nav nepieciešama. Taču, ja šos produktus realizēsiet citiem mazumtirgotājiem vai uz citām valstīm - jāsaņem licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai.

   Ja jau ir saņemta licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, VID bez nodokļu maksātāja iesnieguma ar 2021.gada janvāri pārreģistrēs licenci arī darbībām ar šķidrumu sastāvdaļām. Tabakas aizstājējprodukti netiks automātiski iekļauti jau izsniegtā, spēkā esošā licencē, tam nepieciešams licences turētāja iesniegums.

   Licence šķidrumu sastāvdaļu vai tabakas aizstājējproduktu realizācijai mazumtirdzniecībā nav nepieciešama.

   Licenci komercdarbībai ar akcīzes precēm VID izsniedz Komercreģistrā reģistrētam komersantam.

   Lai saņemtu licenci apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) (dokumentu grupa "Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi") jāiesniedz:  

   • iesniegums;
   • komercdarbībai izmantojamo telpu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
   • ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas darbības vietas robežas);
   • telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);
   • skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu.

    

   Valsts nodeva ir 284 euro par katru preču veidu, un tā maksājama pirms licences izsniegšanas vai pārreģistrācijas. Valsts nodeva maksājama Valsts kases reģ.Nr.90000050138 norēķinu kontā Nr. LV32TREL1060000921400, BIC kods TRELLV22.

   Licences izsniegšanas vai pārreģistrēšanas laiks ir mēnesis. Tādēļ aicinām savlaicīgi, pēc iespējas tuvākā laikā, iesniegt iesniegumu licences saņemšanai vai pārreģistrācijai.

   Vēršam uzmanību, ka pirms iesnieguma iesniegšanas ir jāpārliecinās, ka darbības vieta, kurā paredzēts veikt licencējamo darbību, ir reģistrēta VID kā struktūrvienība. Reģistrētās struktūrvienības nodokļu maksātājs var apskatīties EDS sadaļā “Reģistri” apakšsadaļā “Struktūrvienības”.

   Akcīzes nodokļa piemērošana un likmes

   No 2021.gada 1.janvāra akcīzes nodoklis tiks piemērots:

   • šķidrumu sastāvdaļām, tāpat kā elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumiem, 0,12 EUR par 1 mililitru produkta;
   • tabakas aizstājējproduktiem - 80,00 EUR par 1000 gramiem produkta. 
     

   Kas deklarē un maksā akcīzes nodokli?

   Ievedot Latvijā šķidrumu sastāvdaļas vai tabakas aizstājējproduktus no Eiropas Savienības, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) jāiesniedz Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija (turpmāk – nodokļa deklarācija).

   Ja nav saņemta speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, aprēķinātais akcīzes nodoklis jāsamaksā vienotajā nodokļu kontā piecu darba dienu laikā pēc preču ievešanas vai saņemšanas no Eiropas Savienības dalībvalsts, nodokļa deklarācija jāiesniedz triju darbdienu laikā pirms likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa.

   Savukārt, ja komersants ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, nodokļa deklarācija jāiesniedz 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda (mēnesis) beigām, akcīzes nodoklis par akcīzes precēm, kuras taksācijas periodā izvestas no akcīzes preču noliktavas jāsamaksā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23.datumam.

   Ja šķidrumu sastāvdaļas vai tabakas aizstājējproduktus ieved no trešajām valstīm, importētājs aprēķināto akcīzes nodokli par minētajām precēm, kuras piesaka muitas procedūrai “laišana brīvā apgrozībā”, samaksā valsts budžetā pirms muitas procedūras pieteikšanas muitas iestādē. Importētājam nodokļa deklarācija nav jāiesniedz.

   Ja šķidrumu sastāvdaļas vai tabakas aizstājējproduktus no trešajām valstīm ieved komersants, kurš ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, preces pārvieto uz akcīzes preču noliktavu, nemaksājot akcīzes nodokli.

   Kad komersantiem jāveic krājumu inventarizācija un nodokļa samaksa?

   Personām, kas 2021.gada 1. janvārī veic darbības ar šķidrumu sastāvdaļām vai tabakas aizstājējproduktiem, ir:

   1.  jāveic visu konkrēto preču krājumu inventarizācija pēc stāvokļa 2021.gada 1. janvārī;
   2. 15 dienu laikā pēc inventarizācijas veikšanas (ieskaitot inventarizācijas dienu) jāiesniedz VID EDS (Sadaļa: “Dokumenti/No veidlapas”, Grupa: “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam/Informācija VID NP Akcīzes daļai”) nodokļa aprēķinu ar valsts budžetā maksājamo nodokļa starpības summu;
   3. līdz 2021. gada 15. februārim jāiemaksā aprēķinātais akcīzes nodoklis vienotajā nodokļu kontā - LV33TREL1060000300000.
     

   Ja līdz 2021.gada 15.februārim tiks saņemta speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu vai tabakas aizstājējproduktiem, licences saņemšanas dienā noliktavas turētājs veic atkārtotu inventarizāciju, kurā fiksē attiecīgo preču krājumus uz licences saņemšanas brīdi, un atkārtoti veiktās inventarizācijas sarakstu nekavējoties iesniedz VID.

   Šādā gadījumā līdz 2021.gada 15.februārim aprēķina un samaksā akcīzes nodokli vienotajā nodokļu kontā tikai par to preču daudzumu, kas ticis realizēts līdz atkārtotas inventarizācijas veikšanai.

   VID metodiskais materiāls par šķidrumu sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu inventarizāciju un akcīzes nodokļa aprēķināšanu saistībā ar akcīzes nodokļa piemērošanu no 2021.gada 1.janvāra būs pieejams VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Akcīzes nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli”.

    No 2021.gada 1.jūlija ar akcīzes nodokļa markām būs jāmarķē:

   • elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu
   • elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas
   • tabakas aizstājējproduktus


   Normatīvie akti pieejami VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Akcīzes nodoklis/Tiesību akti” un Likums par akcīzes nodokli, izvēloties nākotnes redakciju no 2021.gada 1.janvāra.
   Personas, kuras nodarbojas vai vēlas nodarboties ar komercdarbību, kas saistīta ar tabakas aizstājējproduktiem, neskaidrību gadījumā var uzdot jautājumus VID elektroniski, izmantojot e-pasta adresi APAD.lietvediba [at] vid.gov.lv vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

 • Kādi ir nosacījumi, ja es veicu darbības ar tabakas izstrādājumiem?
  • 2021.gada 1.janvārī tiek paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem (neskaitot cigaretes). Savukārt, cigaretēm akcīzes nodokļa likme paaugstināsies 2021. gada 1.martā.

   Aktuālās un plānotās akcīzes nodokļa likmes pieejamas VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Akcīzes nodoklis/Akcīzes nodokļa likmes/Tabakas izstrādājumi”.

   Tabakas izstrādājumu apritē iesaistītajiem tirgotājiem jāveic attiecīgo preču inventarizācija, jāiesniedz VID akcīzes nodokļa starpības aprēķins un jāsamaksā vienotajā nodokļu kontā akcīzes nodokļa starpība par krājumos esošajiem tabakas izstrādājumiem. Detalizēta informācija pieejama VID izstrādātajā metodiskajā materiālā.

   VID metodiskais materiāls tabakas izstrādājumu tirdzniecībā iesaistītajiem komersantiem par tabakas izstrādājumu inventarizāciju un akcīzes nodokļa aprēķināšanu saistībā ar akcīzes nodokļa piemērošanu no 2021.gada 1.janvāra pieejams VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Akcīzes nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli”.

   No 2021.gada 1.jūlija ar akcīzes nodokļa markām būs jāmarķē tabakas izstrādājums – karsējamā tabaka.

   Normatīvie akti pieejami VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Akcīzes nodoklis/Tiesību akti” un Likums par akcīzes nodokli, izvēloties nākotnes redakciju no 2021.gada 1.janvāra.