Esmu autoratlīdzības saņēmējs

 Publicēts: 09.06.2021. 13.09


Nodokļu režīmi autoriem

Autoratlīdzības saņēmējiem jauna IIN maksāšanas kārtība (ar pārejas periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim). Jaunā maksāšanas kārtība neattiecas uz kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (organizāciju sarakstu skat. Kultūras ministrijas tīmekļvietnē).

Ja esat reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, iesakām apskatīt infografiku – personas, kurām vai par kurām nav jāveic minimālās obligātās sociālās iemaksas no 2021. gada 1. jūlija.

 • Kā aprēķina nodokļus no manas autoratlīdzības?
  • Līdz 2021. gada 30. jūnijam autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības ienākuma (autoratlīdzības, no kuras atņemta nosacītā izdevumu norma) ietur IIN 20 % apmērā, bet, autoratlīdzības saņēmējam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tiek pārrēķināts ieturētais nodoklis atbilstoši progresīvajai IIN likmei.

   Vienlaikus autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus (piemēram, neapliekamo minimumu vai atvieglojumu par apgādājamajiem) gada laikā, iesniedzot galvenajam ienākuma izmaksātājam algas nodokļa grāmatiņu vai reizi gadā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju (ja citās ienākuma gūšanas vietās šie atvieglojumi netiek piemēroti).

   Savukārt VSAOI par izmaksāto autoratlīdzību no saviem līdzekļiem 5 % apmērā maksā autoratlīdzības izmaksātājs autoratlīdzības saņēmēja pensijas apdrošināšanai, bet autoratlīdzības saņēmējs, ja autoratlīdzības ienākuma apmērs pārsniedz 500 eiro un autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs vai darba alga nesasniedz 500 eiro, maksā VSAOI kā pašnodarbināta persona no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kuri nedrīkst būt mazāki par 500 eiro, un sniedz pašnodarbinātā ziņojumu.

   No 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības, kas nav lielāka par 25 000 eiro gadā (nepiemērojot izdevumu normu), ieturēs 25 % nodokli, kas sastāv no 80 % VSAOI daļas un 20 % IIN daļas*. Ja autoratlīdzības VSAOI daļa nesasniegs minimālās VSAOI un autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs, VSAA aprēķinās trūkstošo starpību un ar EDS starpniecību paziņos autoratlīdzības saņēmējam, cik no iztrūkstošā VSAOI objekta jāsamaksā VSAOI 10 % apmērā pensiju apdrošināšanai.

   Šim nodokļa režīmam nepiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus ne izmaksas brīdi – tostarp arī tad, ja autoratlīdzības izmaksātājs ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu autoratlīdzības izmaksātājam –, ne iesniedzot gada ienākumu deklarāciju vai autoratlīdzības saņēmēja deklarāciju!


   Piemērs
    

   Monta 2021. gada jūlijā uzstājas koncertā, par kuru līgumā noteikta 400 eiro autoratlīdzība. Autoratlīdzības izmaksātājs tajā pašā mēnesī izmaksā Montai 300 eiro, ieturot 100 eiro nodokli (25 % no 400). Tā kā Montas VSAOI nesasniedz minimālās VSAOI, bet Montai nav darba attiecību vai citu ienākumu, no kuriem tiktu maksātas VSAOI, un viņas situācija neatbilst nosacījumiem, kad minimālās VSAOI nav jāmaksā, VSAA ar EDS starpniecību trīs mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām paziņos Montai, cik no iztrūkstošā VSAOI objekta jāsamaksā VSAOI 10 % apmērā pensiju apdrošināšanai.


   Savukārt, ja autoratlīdzība pārsniedz 25 000 eiro gadā, pārsnieguma daļai piemērojams 40 % nodoklis, kas ietver tos pašus 80 % VSAOI un 20 % IIN*.

   Ja gada laikā nav ieturēta atbilstošā nodokļa likme, jo kopējo autoratlīdzības apmēru veido vairāki autoratlīdzības izmaksātāji vai autoratlīdzības ienākums ārvalstīs, autoratlīdzības saņēmējs līdz 2022. gada 28. februārim iesniedz EDS autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada deklarāciju* un samaksā aprēķināto nodokli līdz 2022. gada 23. jūnijam.

   * Minētā kārtība neattiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem.

   Autoratlīdzības saņēmējam ir iespējams jau no 2021. gada 1. jūlija reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējam, izvēloties maksāt nodokļus par autoratlīdzību vispārējā pašnodarbinātā režīmā (IIN un VSAOI), kur var piemērot arī nodokļu atvieglojumus, vai mikrouzņēmumu nodokļa režīmā, vai reģistrēt komercsabiedrību.

   Plašāka informācija par reģistrēšanos un nodokļu nomaksu šajos režīmos pieejama šeit.

   Izvēloties reģistrēt saimniecisko darbību, ir iespējams piemērot 25 % vai 50 % nosacīto izdevumu normu (atbilstoši pašreizējam regulējumam) vai izdevumus pēc faktiskajiem saimnieciskās darbības izdevumiem (pierādot tos ar čekiem, maksājumu uzdevumiem u. c.) un arī VSAOI maksāt kā pašnodarbinātajam.

   Izvēloties mikrouzņēmumu nodokļa režīmu (skatīt izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa režīmā).

   Ja autoratlīdzību saņem no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (organizāciju sarakstu skat. Kultūras ministrijas tīmekļvietnē), nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās.

   Nodokļu režīmi autoriem