Esmu darba devējs

 Publicēts: 20.12.2017. 12.30


 • Kā piemērot IIN algai?
  • Stājas spēkā

   Līdz šim visam ar IIN apliekamajam algota darba ienākumam tika piemērota vienāda nodokļa likme (2017.gadā – 23 %). Tāpat no 2016.gada personas ienākumam izmaksas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, tika piemērots nodokļa maksātāja minimālais mēneša neapliekamais minimums (2017.gadā – 60 euro), kā arī, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, – diferencētais neapliekamais minimums (neapliekamais minimums, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra).

   Ar 2018.gada 1.janvāri ir ieviesta IIN progresīvā likme, kas nozīmē, ka nodokļa maksātājiem tiek piemērota nodokļa likme atbilstoši viņu gūtajiem ienākumiem:

   • 20 % – gada ienākumam līdz 20 004 euro;
   • 23 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 55 000 euro;
   • 31,4 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.


   Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma:

   • 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 euro;
   • 23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 euro;
   • 31,4 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 4583 euro, ja algas nodokļa maksātājs ir persona, uz kuru attiecas citas valsts sociālās apdrošināšanas sistēma.


   Ja nodokļa maksātājs darba devējam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, algota darba ienākumam piemēro nodokļa likmi 23 % apmērā arī tad, ja ienākumi ir līdz 1667 euro mēnesī.

   No 2018.gada ienākuma gūšanas vietā, kura atzīmēta kā galvenā ienākumu gūšanas vieta, piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu (konkrēta summa no darba algas, kas netiek aplikta ar IIN). Šo informāciju VID, izmantojot EDS, paziņo darba devējam katru gadu līdz 1.janvārim un 1.augustam. Tātad VID divas reizes gadā katram nodokļu maksātājam, ņemot vērā iepriekš saņemtā ienākuma apmēru, aprēķina īpaši viņam noteiktu naudas summu (neapliekamo minimumu), kas netiek aplikta ar nodokli.

   Gada diferencēto neapliekamo minimumu (neapliekamais minimums, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra) piemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju (turpmāk – GID). Tāpat arī progresīvo likmi 31,4 % piemēro, iesniedzot GID. Šajā gadījumā samaksātajā nodoklī iekļauj solidaritātes nodokļa daļu (10,5 procentpunktus), ko Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaitīs iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā un kura tiek uzskatīta par IIN avansa maksājumu.

   Svarīgi ņemt vērā: gadījumos, kad nodokļa maksātāja ienākumi bijuši mainīgi, VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums var atšķirties no aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma, un tādēļ var rasties piemaksa vai pārmaksa un nepieciešamība iesniegt GID.

   Iesniedzot GID, IIN atmaksā likumā noteiktajos gadījumos, piemērojot nodokļa 20 % likmi.


   Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”


   Valsts sociālo apdrošināšanu obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI) likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, 2017.gadā ir 34,09 %, no kuriem 23,59 % maksā darba devējs un 10,5 % – darba ņēmējs. Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu apmēru, kas jāveic par katru darba ņēmēju, reizinot obligāto iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba devējam, ja darba ņēmējs ir apdrošināts visos sociālās apdrošināšanas veidos.

   Nodokļu reformas ietvaros ir veikti grozījumi VSAOI, kas paredz VSAOI likmes maiņu. No 2018.gada 1.janvāra VSAOI kopējā likme ir 35,09 %, no kuriem 24,09 % maksās darba devējs un 11 % – darba ņēmējs.

   Sociāli apdrošināmā persona

   Darba ņēmēja likmes daļa (%)

   Darba devēja likmes daļa (%)

   Kopējā likme (%)

   Ja esi apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, obligāto iemaksu likme vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīds)

   11

   24,09

   35,09


   2017.gada 22.novembra grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

 • Kādus IIN atvieglojumus darbinieks var saņemt papildus esošajiem?
  • Stājas spēkāNo 2018.gada 1.jūlija likums paredz nodokļa maksātājam papildu IIN atvieglojumu par nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir:

   • bērns vecumā līdz trim gadiem;
   • trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu;
   • pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.

   Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 • Kāds būs pārmaksātā IIN atgūšanas ierobežojums?
  • Stājas spēkā

   Ja iedzīvotājs ir maksājis IIN, viņš var saņemt IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem (par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem u.c.).

   2017.gadā izdevumu ierobežojošā norma, no kuras viena persona varēja atgūt pārmaksāto ienākuma nodokli, bija 215 euro gadā. Čekus par pakalpojumiem var iesniegt no 2018.gada 1.marta līdz 2021.gada 16.jūnijam.


   Izmaiņas, kas attiecas uz 2018.gada deklarāciju

   Līdz ar nodokļu reformu nodokļu maksātāja attaisnoto izdevumu maksimālā summa par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kā arī attaisnotajos izdevumos iekļaujamo ziedojumu vai dāvinājumu summa kopā nedrīkst pārsniegt 50 % no gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk par 600 euro.

   Maksimālā summa, no kuras par katru ģimenes locekli gada ietvaros var atgūt 20 % IIN, ir 600 euro. Šajā summā ietilpst visi attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, tajā skaitā izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un plānotajām operācijām, kurus 2017.gadā bija iespējams deklarēt pilnā apmērā.

   Attaisnotajos izdevumos var iekļaut dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmijas tikai tad, ja dzīvības apdrošināšanas līguma darbības termiņš ir ne mazāk kā desmit gadi. Minētais neattiecas uz līgumiem, kuri noslēgti līdz 2017.gada 31.janvārim. Šo līgumu darbības termiņš var būt pieci gadi.

   No 2018.gada attaisnotajos izdevumos iekļauj iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas, kas kopā nepārsniedz 10 % no nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 euro gadā.


   Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 • Cik liels ir nodoklis par dividendēm?
  • Sākot ar 2018.gada 1.janvāri, dividendes ar IIN neapliek gadījumos, ja:

   • tās ir apliktas ar UIN saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu;
   • UIN vai IIN ir piemērots ārvalstīs.


   Ja dividendes nav apliktas ar UIN vai ārvalstīs nav piemērots UIN vai IIN, ir jāsamaksā 20 % IIN.

   Dividendes, kas tiks izmaksātas no peļņas, kura aplikta ar UIN līdz 2017.gada 31.decembrim, 2018. un 2019.gadā apliks ar IIN, piemērojot 10 % nodokļa likmi.


   Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”


Biežāk uzdotie jautājumi