Esmu darba devējs

 Publicēts: 02.07.2021. 16.14


 • Kāds ir minimālās darba algas apmērs?​
  • No 2021. gada minimālā alga tiek palielināta no 430 eiro līdz 500 eiro mēnesī, savukārt neapliekamo minimumu piemēros nodokļu maksātājiem, kuru gada ienākumi nepārsniegs 21 600 eiro jeb 1800 eiro mēnesī.

 • Kā darbinieku algai piemērot IIN un VSAOI?
  • Izmaiņas stājas spēkā: 01.01.2021.

    

   No 2021. gada ir samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme no 31,4 procentiem līdz 31 procentam.

   Nodokļa likmi 31 % apmērā piemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, izņemot gadījumu, ja darbinieks ir persona, kurai ir izsniegts A1 sertifikāts (vai dokuments no ārvalsts kompetentās iestādes), un VSAOI viņš veic citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kā arī starpvalstu sociālās drošības līgumos norādītajos gadījumos, kad VSAOI veic citā līgumvalstī, un personas algotā darba ienākums pārsniedz 5233,33 eiro mēnesī, ienākuma izmaksātājs, ieturot nodokli, mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 5233,33 eiro, piemēro progresīvo nodokļa likmi 31 % apmērā.

   No 2021. gada ir samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par vienu procentu – 0,5% no uzņēmēju iemaksām un 0,5% no darbinieka iemaksām.

   Sākot ar 2021.gada 1.jūliju tiek ieviestas minimālās obligātās iemaksas.

   Ja darba ņēmēja alga ceturksnī ir mazāka par trim Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša darba algām (2021. gadā – 500 eiro x 3=1500 eiro), darba devējam no saviem līdzekļiem jāveic obligātās iemaksas no starpības starp triju Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru un deklarēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu). 

   Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to Valsts ieņēmumu dienestam.

   VID vienas darba dienas laikā informē darba devēju elektroniskajā deklarēšanās sistēmā par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķinātajām minimālajām iemaksām.

   Darba devējam ir pienākums līdz ceturkšņa trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas veikt minimālās obligātās iemaksas par darba ņēmējiem (vispārējā gadījumā piemēro likmi 34,09%).

   Infografika - personas, kurām vai par kurām nav jāveic minimālās obligātās iemaksas no 1.jūlija.