Esmu darba ņēmējs

 Publicēts: 11.02.2021. 12.55


 • Kā aprēķina nodokļus no manas darba algas?
  • Izmaiņas stājas spēkā: 01.01.2021.


   Izmaksājot darba algu, tiek piemērota IIN progresīvā likme, kas nozīmē, ka nodokļa maksātājiem tiek piemērota nodokļa likme atbilstoši viņu gūtajiem ienākumiem.

   Nodokļa likme:

   • 20 % – gada ienākumam līdz 20 004 eiro;
   • 23 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro;
   • 31 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro.
     

   Ja darba vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, mēneša alga ir, piemēram, 2000 eiro, no 1667 eiro tiek ieturēti 20 % IIN, bet no 333 eiro – 23 %.

   Ja nodokļa maksātājs darba devējam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, algota darba ienākumam piemēro nodokļa likmi 23 % apmērā arī tad, ja algota darba ienākumi ir līdz 1667 eiro.

   Ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu (konkrēta summa no darba algas, kas netiek aplikta ar nodokļiem). Šo informāciju VID, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, paziņo darba devējam katru gadu līdz 1.janvārim un līdz 1.augustam. Tātad VID divas reizes gadā katram nodokļu maksātājam, ņemot vērā iepriekš saņemtā ienākuma apmēru, aprēķinās īpaši viņam noteiktu naudas summu, kas netiks aplikta ar nodokli.

   Gada diferencēto neapliekamo minimumu (neapliekamais minimums, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra), kā arī progresīvo likmi 31 % apmērā piemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju (turpmāk – GID).

   Svarīgi ņemt vērā: gadījumos, kad nodokļa maksātāja ienākumi bijuši mainīgi, VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums var atšķirties no aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma un tādēļ var rasties piemaksa vai pārmaksa un nepieciešamība iesniegt GID.

   Iesniedzot GID, IIN atmaksā likumā noteiktajos gadījumos, piemērojot nodokļa 20 % likmi.

   Grozījumi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās (VSAOI), kas paredz VSAOI likmes maiņu. No 2021.gada 1.janvāra VSAOI kopējā likme ir 34,09 %, no kuriem 23,59 % maksās darba devējs un 10,50 % – darba ņēmējs.


   Sociāli apdrošināmā persona

   Darba ņēmēja likmes daļa (%)

   Darba devēja likmes daļa (%)

   Kopējā likme (%)

   Ja esi apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem obligāto iemaksu likme vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīds)

   10,50

   23,59

   34,09

 • Kā paplašināts attaisnoto izdevumu loks?
  • Izmaiņas stājas spēkā: 01.01.2021.


   Sākot ar 2021 gada 1. martu, kad varēs sākt iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu, ikviens iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs tajā varēs iekļaut attaisnojuma dokumentus par maksājumiem (ārstniecība, izglītība), kas veikti par brāli vai māsu, kuram/ai ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte.

   Informācija par citiem izdevumiem, par kuriem var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, pieejama šeit.

   Attaisnotie izdevumi tavā ģimenē

 • Kas mainīsies, saņemot pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem?
  • Izmaiņas stājas spēkā: 01.01.2021.


   Sākot no 2021. gada 1. marta, visiem iedzīvotājiem, kuri iesnieguši gada ienākumu deklarāciju elektroniski, izmantojot EDS, vai arī papīra veidā, informācija par atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu tiks nosūtīta tikai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

   Lai savlaicīgi saņemtu paziņojumus, aicinām visus iedzīvotājs pārliecināties, ka e-pasta adrese, kas norādīta, reģistrējoties EDS, ir aktuāla un ikdienā tiek izmantota.

   Atgādinām, ka VID EDS var brīvi pieslēgties ikviens iedzīvotājs, izmantojot kādu no sev ērtākajiem autorizācijas rīkiem:

 • Kas mainīsies, ja cilvēkam veidosies budžetā piemaksājamā nodokļa starpība?
  • Izmaiņas stājas spēkā: 01.01.2021.


   Sākot no 2021. gada 1. marta tiem iedzīvotājiem, kam par iepriekšējo gadu veidosies iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpība, kas jāpiemaksā budžetā, tā tiks aprēķināta automātiski saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir iesniedzis gada ienākumu deklarāciju.

   Visiem iedzīvotājiem, kuri nebūs iesnieguši gada ienākumu deklarāciju par 2018. un/vai 2019.gadu un pēc VID rīcībā esošās informācijas veidojas budžetā maksājamais nodoklis, VID automātiski veiks nodokļa aprēķinu līdz 2021.gada 1.martam.

   Savukārt tos iedzīvotājus, kuriem nodokļa aprēķins pēc VID rīcībā esošās informācijas būs par 2020.gadu, VID informēs līdz 2021.gada 1.maijam. Attiecīgi minētajiem iedzīvotājiem, ja tie nebūs iesnieguši gada ienākumu deklarāciju par 2020.gadu līdz likumā noteiktajam termiņam, t.i. 1.jūnijam, VID automātiski aprēķinās iedzīvotāju ienākuma nodokli un par to informēs VID EDS, nosūtot paziņojumu (EDS lietotājiem) vai vēstuli papīra formā (tiem, kuri nav EDS lietotāji).

   Iedzīvotājiem tiek saglabāta iespēja iesniegt gada ienākumu deklarācijas precizējumu, pievienojot papildu attaisnoto izdevumu apliecinošos dokumentus, tādējādi samazinot nodokļa aprēķinu.

 • Vai darba ņēmējam gada beigās var rasties budžetā piemaksājamā nodokļu starpība?
  • Izmaiņas stājas spēkā: 01.01.2021.


   Sākot no 2021.gada 1.janvāra ir palielināts diferencētais neapliekamais minimums, proti, diferencētā neapliekamā minimuma slieksnis ir paaugstināts no 1200 eiro līdz 1800 eiro mēnesī. Ja ienākumi ir bijuši mainīgi un tie atšķiras no pagājuša gada ienākumiem, bet šogad vidējie mēneša ienākumi sasniedz 1800 eiro apmēru, lai neveidotos iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) parāds, elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā jāveic atzīme “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”.

   Jau kopš 2018.gada notiek prognozētā iedzīvotāju ienākuma līmeņa noteikšana. Prognozētais ienākums ļauj uzreiz noteikt to neapliekamo summu, par kuru IIN netiek ieturēts katru mēnesi, tādā veidā ļaujot strādājošiem negaidīt IIN atgriešanu pēc gada, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

   Tā kā gan diferencētā neapliekamā minimuma, gan arī IIN progresīvās likmes piemērošana ir atkarīga no personas kopējiem ienākumiem gada laikā, svarīgi ņemt vērā, ka VID nav pieejama informācija par nodokļa maksātāja plāniem, kuri var ietekmēt IIN aprēķinus.

   Praksē tas nozīmē, ka, prognozējot personas ienākumu nākamajam periodam, VID rīcībā nav un nevar būt informācija par pašas personas plāniem, piemēram, mainīt darba vietu, uzņemties papildu pienākumus, slēgt papildu līgumus. Tāpēc visos gadījumos, kad Jūsu plānotie ienākumi šogad ievērojami atšķirsies no iepriekšējā gada ienākumiem, vēlams to darīt zināmu tā uzņēmuma grāmatvedim, kurā iesniegta elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa, un grāmatiņā veikt atzīmi “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”.

   Ja darbinieks nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu ne pie viena darba devēja, IIN parāds viņam var izveidoties tikai gadījumā, ja netiek deklarēti darījumi (piemēram, pārdots nekustamais īpašums), bet vienlaikus cilvēks samazina savus ikmēneša ienākumus.

   Jāuzsver, ka tie darba ņēmēji, kuri strādā vienā darba vietā un citu ienākumu avotu nav (piemēram, autoratlīdzības, kas saņemtas 2021.gada pirmajā pusgadā vai autoratlīdzības, kuras izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (AKKA/LAA, LAIPA), ienākumi no saimnieciskās darbības u.c.), kā arī tie, kuru pagājušā gada kopējie ienākumi ir vienādi vai lielāki par šī gada kopējiem ienākumiem, var nesatraukties, jo viņiem nodokļu starpība neveidosies. Tāpat, ja cilvēks strādā pie viena darba dēvēja un viņam 2021.gadā ir paaugstināts atalgojums, uzņēmumā pastāv iespēja rakstiski vienoties ar darba devēju piemērot tādu diferencēto neapliekamo minimumu, kas atbilst faktiskajai algai. Ja cilvēkam ir papildu darba vieta (un kopējie ienākumi mēnesī pārsniegs 1800 eiro), par kuru viņš nevēlās sniegt ziņas savam darba dēvējam, tad, protams, pastāv iespēja arī nepiemērot diferencēto neapliekamo minimumu, algas nodokļa grāmatiņā veicot atzīmi “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu” .

   Praksē var pastāvēt ļoti dažādas individuālās situācijas, kurās ir nepieciešams atsevišķs skaidrojums. Tāpēc priecāsimies atbildēt uz Jūsu zvaniem un elektroniskiem pieteikumiem EDS, meklējot individuālu risinājumu katrai nestandarta situācijai. 

 • Kā veidojas nodokļu starpība IIN progresivitātes dēļ?
  • Nodokļu starpību var veidot arī IIN progresīvā likme, kuru piemēro dažādiem ienākumu līmeņiem – proti, mazākām algām ir mazāka IIN likme, bet lielākām – lielāka:

   • gada kopējiem ienākumam līdz 20 004 eiro tiek piemērota 20 % IIN likme;
   • gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, tiek piemērota 23 % IIN likme;
   • gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro, tiek piemērota 31 % IIN likme.
     

   Nodokļu starpība var veidoties galvenokārt šādām iedzīvotāju grupām:

   • personām, kuras pagājušajā gadā nav strādājušas pilnu gadu, vai personām, kurām iepriekš nav bijuši ienākumi (piemēram, māmiņas, kas atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, personas, kuras tikai nesen uzsākušas darba gaitas);
   • personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti (papildus darba algai saņem arī pensiju, ienākumu no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības, kuras saņemtas 2021.gada pirmajā pusgadā, vai autoratlīdzības, kuras izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija (piemēram, biedrība AKKA/LAA, LAIPA);
   • personām, kuras ir mainījušas darba devēju.


   Šādām iedzīvotāju grupām ir pienākums obligāti, laikā no 1. marta līdz 1.jūnijam, bet ja gada ienākumi pārsniedz 62 800 eiro, laikā no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam, iesniegt gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, lai pārrēķinātu iedzīvotāju ienākuma nodokli par gadu, proti, piemērotu progresīvo IIN likmi vai gada diferencēto neapliekamo minimumu faktiskajiem ienākumiem.


   Piemēram

   Anna strādā algotu darbu, kur viņa saņem darba algu 1667 eiro, viņas algai tiek piemērota 20 % IIN likme (ar nosacījumu, ka viņas algas grāmatiņa ir iesniegta darba devējam). Annai biedrība AKKA/LAA izmaksā autoratlīdzības ienākumu 300 eiro mēnesī, kurai arī tiek piemērota 20 % IIN likme. Rezultātā gada beigās, saskaitot visus Annas ienākumus, kopā sanāk 23 604 eiro. Par ienākumiem virs 20 004 eiro ir jāpiemēro 23 % IIN likme, bet visa gada garumā ir piemērota 20% IIN likme. Tas nozīmē, ka Anna samazinātās IIN likmes piemērošanas dēļ valsts budžetam ir palikusi parādā 3 % no 3600 eiro, kas ir 108 eiro


   Līdzīgi var sanākt, ja persona, kura saņem pensiju, papildus arī ir algots darbinieks, algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba vietā un tās kopējie gada ienākumi ir virs 20 004 eiro.

   Otrkārt, nodokļu starpību var veidot arī neapliekamā minimuma piemērošana, kas pienākas personām ar ienākumiem līdz 21 600 eiro gadā. Svarīgi zināt, ka algām līdz 500 eiro (pirms nodokļu nomaksas) VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pilnā apmērā, respektīvi 300 eiro. Ienākumiem no 500 līdz 1800 eiro mēnesī neapliekamais minimums atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies, savukārt ienākumiem virs 1800 eiro mēnesī netiks piemērots vispār.

   Ja personai iepriekš nav bijuši ienākumi, VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst vienai divpadsmitajai daļai no maksimālā gada neapliekamā minimuma (300 eiro mēnesī), kas izdalīts ar 2 (2021.gadā – 150 eiro).

   Gadījumos, kad ienākumu apmērs ir svārstīgs (salīdzinot ar pagājušo gadu tas ir palielinājies vai samazinājies), tad gada ienākumu deklarācijā pārrēķinot gadā faktiski saņemtos ienākumus un tiem piemērojamo gada diferencēto neapliekamo minimumu, var veidoties nodokļa parāds vai pārmaksa.  

   Tādējādi tām personām, kurām 2020.gadā ir bijuši ievērojami mazāki ienākumi nekā šogad (piemēram, palielināta darba alga, māmiņas, kas atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, vai personas, kuras nesen uzsākušas darba gaitas), un tās paredz, ka ienākumi šajā gadā būs lielāki un pat pārsniegs 21 600 eiro gadā (jeb 1800 eiro mēnesī), veidosies nodokļu parāds.


   Piemēram

   Kārlis ir students, kurš darba gaitas uzsāka 2021.gada janvārī. Viņa darba alga ir 1800 eiro. VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums laika periodā no 1.janvāra līdz 31.jūlijam ir 100 eiro mēnesī, jo periodā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim ienākumi nav gūti. Tā kā faktiskie ienākumi ir virs 1800 eiro, tad pārrēķina rezultātā veidosies nodokļa parāds 390,12 eiro.


   Ko cilvēks var darīt, lai neveidotos parāds?

   Visos gadījumos, kad plānotie ieņēmumi 2021.gadā sagaidāmi lielāki par 2020.gadu, ir ieteicams konsultēties ar grāmatvedi. Ir vairākas iespējas:

   • pārskatīt  prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un rakstiski vienoties ar darba devēju, ka algai piemēros tik lielu prognozēto neapliekamo minimumu, kādu persona vēlas (tas nevar būt lielāks par VID noteikto prognozēto neapliekamo minimumu);
   • nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, veicot atzīmi algas nodokļa grāmatiņā;
   • nepiemērot ienākumiem 20% IIN likmi, veicot atzīmi algas nodokļa grāmatiņā. 
     

   Pēdējais īpaši attiecas uz autoratlīdzības saņēmējiem, kuru kopējie gada ienākumi pārsniegs 20 004 eiro, ja autoratlīdzības saņemtas 2021.gada pirmajā pusgadā vai tās izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija (piemēram, biedrība AKKA/LAA)

   Tāpat, ja persona negrib atklāt savam darba devējam informāciju par citu darba vietu, pastāv iespēja neiesniegt algas nodokļa grāmatiņu ne pie viena darba devēja. Atgādinām, ka šajā gadījumā persona izvēlas pati sev samazināt mēneša ienākumus un pārmaksāto IIN var atgūt, tikai iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.