Esmu darba ņēmējs

 Publicēts: 26.10.2018. 11.26


 • Kā aprēķina nodokļus no manas darba algas?
  • Izmaksājot darba algu, no tās ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – IIN). 2017.gadā likme visiem bija vienāda – 23 %.

   Nodokļu reformas ietvaros no 2018.gada 1.janvāra ir ieviesta IIN progresīvā likme, kas nozīmē, ka nodokļa maksātājiem tiek piemērota nodokļa likme atbilstoši viņu gūtajiem ienākumiem.

   Nodokļa likme:

   • 20 % – gada ienākumam līdz 20 004 euro;
   • 23 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 55 000 euro;
   • 31,4 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.


   Ja mēneša alga ir, piemēram, 2000 euro, no 1667 euro tiek ieturēti 20 % IIN, bet no 333 euro – 23 %.

   Ja nodokļa maksātājs darba devējam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, algota darba ienākumam piemēro nodokļa likmi 23 % apmērā arī tad, ja algota darba ienākumi ir līdz 1667 euro.


   No 2018.gada ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu (konkrēta summa no darba algas, kas netiek aplikta ar nodokļiem). Šo informāciju VID, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), paziņo darba devējam katru gadu līdz 1.janvārim un līdz 1.augustam. Tātad VID divas reizes gadā katram nodokļu maksātājam, ņemot vērā iepriekš saņemtā ienākuma apmēru, aprēķinās īpaši viņam noteiktu naudas summu, kas netiks aplikta ar nodokli.

   Gada diferencēto neapliekamo minimumu (neapliekamais minimums, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra), kā arī progresīvo likmi 31,4 % apmērā piemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju (turpmāk – GID).

   Svarīgi ņemt vērā: gadījumos, kad nodokļa maksātāja ienākumi bijuši mainīgi, VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums var atšķirties no aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma, un tādēļ var rasties piemaksa vai pārmaksa un nepieciešamība iesniegt GID.

   Iesniedzot GID, IIN atmaksā likumā noteiktajos gadījumos, piemērojot nodokļa 20 % likmi.


     Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”


   Stajas spekaNodokļu reformas ietvaros ir veikti vairāki būtiski grozījumi Valsts sociālo apdrošināšanu obligātajās iemaksās (turpmāk - VSAOI), kas paredz VSAOI likmes maiņu. No 2018.gada 1.janvāra VSAOI kopējā likme ir 35,09 %, no kuriem 24,09 % maksās darba devējs un 11 % – darba ņēmējs.    

   Sociāli apdrošināmā persona

   Darba ņēmēja likmes daļa (%)

   Darba devēja likmes daļa (%)

   Kopējā likme (%)

   Ja esi apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem obligāto iemaksu likme vispārējā gadījumā (arī I, II vai III grupas invalīds)

   11

   24,09

   35,09

    

   Saeimas Sabiedrisko attiecību daļas biroja infografika:
    

   Socialas iemaksas

    


   2017.gada 22.novembra grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 

 • Kādus IIN atvieglojumus papildus jau esošajiem varu saņemt?
  • Stajas spekaNo 2018.gada 1.jūlija likums paredz nodokļa maksātājam IIN atvieglojumu par nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā  ir:

   • bērns vecumā līdz trim gadiem;
   • trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu;
   • pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.
   Apgadnieki

   Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 • Kas mainīsies, saņemot pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem?
  • Speka stajas

   Ja iedzīvotājs ir maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – IIN), viņš var saņemt IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem (par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem u.c.).

   2017.gadā izdevumu ierobežojošā norma, no kuras viena persona var atgūt pārmaksāto IIN, bija 215 euro gadā. Čekus par pakalpojumiem var iesniegt no 2018.gada 1.marta līdz 2021.gada 16.jūnijam.


   Izmaiņas, kas attiecas uz 2018.gada deklarāciju

   Līdz ar nodokļu reformu nodokļa maksātājam maksimālā summa, no kuras par katru ģimenes locekli gada ietvaros var atgūt 20 % IIN, ir 600 euro un ne vairāk kā 50 % no gada ienākumiem. Šajā summā ietilpst visi attaisnotie izdevumi, tajā skaitā izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un plānotajām operācijām, kurus 2017.gadā bija iespējams deklarēt pilnā apmērā.

   Attaisnotajos izdevumos var iekļaut dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmijas tikai tad, ja dzīvības apdrošināšanas līguma darbības termiņš ir ne mazāk kā desmit gadi. Minētais neattiecas uz līgumiem, kuri noslēgti līdz 2017.gada 31.decembrim. Šo līgumu darbības termiņš var būt pieci gadi.

   No 2018.gada attaisnotajos izdevumos var iekļaut iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmijas, kas kopā nepārsniedz 10 % no nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 euro gadā.

   Saeimas Sabiedrisko attiecību daļas biroja infografika:
    

   Attaisnotie izdevumi

    


    Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 • Kas mainīsies, pārdodot nekustamo īpašumu?
  • Stajas speka

   Līdz 2017.gadam IIN likme ienākumam no kapitāla pieauguma bija 15 %.

   Ar 2018.gada 1.janvāri ienākumiem no kapitāla pieauguma piemēro nodokļa likmi 20 % apmērā. Ja darījumi būs uzsākti, bet nebūs pabeigti līdz 2017.gada 31.decembrim, tiem piemēro IIN likmi 15 % apmērā.

   2017.gadā deklarācijas par ienākumu no kapitāla iesniegšanas termiņš bija atkarīgs no mēnesī gūtā ienākumu apmēra. Ar 2018.gadu deklarācijas par ienākumiem no kapitāla pieauguma ir jāiesniedz retāk: tas atkarīgs no mēnesī gūtā ienākuma apmēra no darījumiem ar kapitāla aktīviem.

   Nosakot deklarācijas iesniegšanas termiņu, tiek vērtēts ceturksnī gūto ienākumu apmērs:

   • pārsniedz 1000 euro – deklarācija par ienākumu no kapitāla jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam;
   • nepārsniedz 1000 euro – deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim.

     Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 • Cik liels ir nodoklis par dividendēm?
  • Stajas speka

   Sākot ar 2018.gada 1.janvāri, dividendes ar IIN neapliek gadījumos, kad:

   • tās ir apliktas ar uzņēmumu ienākuma nodokli (turpmāk – UIN);
   • UIN vai IIN ir piemērots ārvalstīs.


   Ja dividendes nav apliktas ar UIN, ir jāsamaksā 20 % IIN.

   Dividendes, kas izmaksātas no peļņas, kura aplikta ar UIN līdz 2017.gada 31.decembrim, 2018. un 2019.gadā tiek apliktas ar IIN, piemērojot 10 % nodokļa likmi.


   Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 • Vai darba ņēmējam gada beigās var rasties nodokļu starpība? 
  • Nodokļu reformas ietvaros ar šo gadu ir palielināts diferencētais neapliekamais minimums, kā arī ienākumiem līdz 1667 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) samazināta nodokļa likme no 23 % uz 20 %. Tā kā gan diferencētā neapliekamā minimuma, gan arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) progresīvās likmes piemērošana ir atkarīga no personas ienākumiem, svarīgi ņemt vērā, ka VID nav pieejama informācija par nodokļa maksātāja plāniem, kuri var ietekmēt IIN aprēķinus.

   Diferencētais neapliekamais minimums Latvijā pirmo reizi ieviests 2016.gadā, līdz šim visiem strādājošiem piemēroja vienādu neapliekamo minimumu un pārmaksāto IIN summu varēja atgūt tikai pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas. Galvenā izmaiņa, ka notikusi 2018.gadā ir prognozētā personas ienākuma līmeņa noteikšana. Prognozētais ienākums ļauj uzreiz noteikt to neapliekamo summu, par kuru IIN netiek ieturēts katru mēnesi, tādā veidā ļaujot strādājošiem negaidīt IIN atgriešanu pēc gada, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

   Praksē tas nozīmē, ka, prognozējot personas ienākumu nākamajam periodam, VID vairs nebūt pietiekamas informācijas, jo VID rīcībā nevar būt informācija par pašas personas plāniem, piemēram, mainīt darba vietu, uzņemties papildu pienākumus, slēgt papildu līgumus. Tāpēc visos gadījumos, kad Jūsu plānotie ienākumi šogad ievērojami atšķirsies no iepriekšējā gada ienākumiem, vēlams to darīt zināmu tā uzņēmuma grāmatvedim, kurā iesniegta nodokļu grāmatiņa.

   Skaidrojam, ja persona nav iesniegusi nodokļu grāmatiņu ne pie viena darba dēvēja, IIN parāds personai var izveidoties tikai gadījumā, ja netiek deklarēti darījumi (piemēram, pārdots nekustāmais īpašums), bet vienlaikus persona samazina savus ikmēneša ienākumus.

   Jāuzsver, ka tie darba ņēmēji, kuri strādā vienā darba vietā un citu ienākumu avotu nav (piemēram, autoratlīdzības, ienākumi no saimnieciskās darbības u.c.), kā arī tie, kuru pagājušā gada kopējie ienākumi ir vienādi vai lielāki par šī gada kopējiem ienākumiem, var nesatraukties, jo viņiem nodokļu parāds neveidosies. Tāpat, ja persona strādā pie viena darba dēvēja un šai personai 2018.gadā ir paaugstināts atalgojums, uzņēmumā pastāv iespēja piemērot tādu diferencēto neapliekamo minimumu, kas atbilst faktiskajai algai. Ja personai ir papildu darba vieta (un kopējie ienākumi mēnesī pārsniegs 1000 euro), par kuru tā nevēlās sniegt ziņas savam darba dēvējam, tad, protams, pastāv iespēja arī lūgt nepiemērot diferencēto neapliekamo minimumu.

   Skaidrojam, ka praksē var pastāvēt ļoti dažādas individuālās situācijas, kurās ir nepieciešams atsevišķs skaidrojums. Tāpēc priecāsimies atbildēt uz Jūsu zvaniem un elektroniskiem pieteikumiem EDS, meklējot individuālu risinājumu katrai nestandarta situācijai. 

   Kā veidojas nodokļu starpība IIN progresivitātes dēļ?

   Nodokļu starpību var veidot arī IIN progresīvā likme, kuru piemēro dažādiem ienākumu līmeņiem – proti, mazākām algām ir mazāka IIN likme, bet lielākām – lielāka:

   • gada kopējiem ienākumam līdz 20 004 euro tiek piemērota 20 % IIN likme;
   • gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 55 000 euro, tiek piemērota 23 % IIN likme;
   • gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro, tiek piemērota 31,4 % IIN likme.

    

   Nodokļu starpība var veidoties galvenokārt šādām iedzīvotāju grupām:

   • personām, kuras pagājušajā gadā nav strādājušas pilnu gadu, vai personām, kurām iepriekš nav bijuši ienākumi (piemēram, māmiņas, kas atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, personas, kuras tikai nesen uzsākušas darba gaitas);
   • personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti (papildus darba algai saņem arī autoratlīdzības vai pensiju);
   • personām, kuras ir mainījušas darba devēju.

    

   Šādām iedzīvotāju grupām 2019.gadā būs pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai pārrēķinātu iedzīvotāju ienākuma nodokli par gadu, proti, piemērotu progresīvo IIN likmi vai gada diferencēto neapliekamo minimumu faktiskajiem ienākumiem.


   Piemēram

   Anna strādā algotu darbu, kur viņa saņem darba algu 1667 euro, viņas algai tiek piemērota 20 % IIN likme (ar nosacījumu, ka viņas algas grāmatiņa ir iesniegta darba devējam). Anna papildus sniedz arī fotogrāfa pakalpojumus izdevniecībai un par to saņem autoratlīdzības ienākumu 300 euro mēnesī, kurai arī tiek piemērota 20 % IIN likme.  Rezultātā gada beigās saskaitot visus Annas ienākumus kopā sanāk 23 604 euro. Par ienākumiem virs 20 004 euro ir jāpiemēro 23 % IIN likme, bet visa gada garumā ir piemērota 20% IIN likme. Tas nozīmē, ka Anna samazinātās IIN likmes piemērošanas dēļ valsts budžetam ir palikusi parādā 3 % no 3600 euro, kas ir 108 euro.


   Līdzīgi var sanākt, ja persona, kura saņem pensiju, papildus arī ir algots darbinieks, algas nodokļu grāmatiņa ir iesniegta darba vietā un tās kopējie gada ienākumi ir virs 20 004 euro.

   Otrkārt, nodokļu starpību var veidot arī neapliekamā minimuma piemērošana, kas pienākas personām ar ienākumiem līdz 12 000 euro gadā. Svarīgi zināt, ka algām līdz 440 euro (pirms nodokļu nomaksas) VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pilnā apmērā, respektīvi 200 euro. Ienākumiem no 440 līdz 1000 euro mēnesī neapliekamais minimums atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies, savukārt ienākumiem virs 1000 euro mēnesī netiks piemērots vispār.

   Ka VID aprekina prognozeto neapliekamo minimumu

   Ja personai iepriekš nav bijuši ienākumi, VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst vienai divpadsmitajai daļai no maksimālā gada neapliekamā minimuma (200 euro mēnesī), kas izdalīts ar 2 (2018.gadā – 100 euro).

   Gadījumos, kad ienākumu apmērs ir svārstīgs (salīdzinot ar pagājušo gadu tas ir palielinājies vai samazinājies), tad gada ienākumu deklarācijā pārrēķinot gadā faktiski saņemtos ienākumus un tiem piemērojamo gada diferencēto neapliekamo minimumu, var veidoties nodokļa parāds vai pārmaksa.  

   Tādējādi tām personām, kurām 2017.gadā ir bijuši ievērojami mazāki ienākumi nekā šogad (piemēram, palielināta darba alga, māmiņas, kas atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, vai personas, kuras nesen uzsākušas darba gaitas), un tās paredz, ka ienākumi šajā gadā būs lielāki un pat pārsniegs 12 000 euro gadā (jeb 1000 euro mēnesī), veidosies nodokļu parāds.


   Piemēram

   Kārlis ir students, kurš darba gaitas uzsāka 2018.gada janvārī. Viņa darba alga bija 1200 euro. VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums laika periodā no 1.janvāra līdz 31.jūlijam ir 100 euro mēnesī, jo periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 30.septembrim ienākumi nav gūti. Tā kā faktiskie ienākumi ir virs 1000 euro, tad pārrēķina rezultātā veidosies nodokļa parāds 140 euro.


   Ko persona var darīt, lai neveidotos parāds?

   Visos gadījumos, kad plānotie ieņēmumi 2018.gadā sagaidāmi lielāki par 2017.gadu ir ieteicams konsultēties ar grāmatvedi. Ir vairākas iespējas: piemēram, pārskatīt  prognozēto mēneša neapliekamo minimumu vai nepiemērot ienākumiem 20% IIN likmi. Pēdējais īpaši attiecas uz autoratlīdzības saņēmējiem, kuru kopējie gada ienākumi pārsniegs 20 004 euro. Tāpat, ja persona negrib atklāt savam darba dēvējam informāciju par citu darba vietu, pastāv iespēja neiesniegt nodokļa grāmatiņu ne pie viena darba dēvēja. Atgādinām, ka šajā gadījumā persona izvēlas pati sev samazināt mēneša ienākumus un pārmaksāto IIN var atgūt tikai iesniedzot gada IIN deklarāciju.


Biezak uzdotie jautajumi


Noderīga informācija: