Esmu MUN maksātājs

 Publicēts: 21.06.2021. 16.38


2020.gada 11.decembrī ir izsludināti grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas noteic no 2021.gada mikrouzņēmumiem būtiskas izmaiņas.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja (MUN) statusu.

Mikrouzņēmums ir individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs (ja minētā persona nav reģistrēta kā PVN maksātājs).

Ar 2021. gada 1. janvāri mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību - SIA.

Jau reģistrētie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, kas ir SIA, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu automātiski zaudē ar 2022. gada 1. janvāri  un kļūst par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem.

 • Kādas ir mikrouzņēmuma nodokļa likmes?
  • Mikrouzņēmuma nodokļa likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā ir 25%, bet apgrozījuma pārsniegumam virs 25 000 eiro gadā – 40%.

   Mikrouzņēmumu nodokļa režīma izmaiņas:

   2020.gads

   2021.gads

    

    

   Apgrozījums, EUR gadā

   Nodokļa likme

   Līdz 40 000

   15%

   Virs 40 000

   +20% par pārsniegumu

    

    

   Apgrozījums, EUR gadā

   Nodokļa likme

   Līdz 25 000

   25%

   Virs 25 000

   40% par pārsniegumu


   Ja mikrouznēmumu nodokļa maksātājs ir reģistrēts 2021. 2.ceturksnī vai vēlāk, apgrozījums, kuram piemēro 25% likmi, tiek proporcionāli samazināts 2021.gadā:
   • ar 2.ceturksni mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 18 750 eiro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 18 750 eiro, - 40%;
   • ar 3.ceturksni mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 12 500 eiro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 12 500 eiro, - 40%;
   • ar 4.ceturksni mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 6250 eiro ir 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 6250 eiro, - 40%.
    
 • Minimālās obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
  • Lai nodrošinātu sociālo aizsardzību, no 2021. gada 1. jūlija minimālās sociālās iemaksas jāveic arī tiem pašnodarbinātajiem, kas izvēlējušies mikrouzņēmumu nodokļa režīmu un kuru ienākumi ir mazāki par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī.
   Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.
   Minimālās obligātās iemaksas apmēru aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām VID. Savukārt VID vienas darbdienas laikā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) šo informāciju sniedz mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam.
   Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam tāpat kā jebkuram darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par saviem darbiniekiem.
   Pašam par sevi mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir tiesības arī gada laikā (pēc paziņojuma saņemšanas) veikt minimālās obligātās iemaksas brīvprātīgi.

   Kādos gadījumos minimālās obligātās iemaksas var neveikt


   Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākumi no saimnieciskās darbības turpmāk šajā gadā vairs nesasniegs 1500 eiro, viņš iesniedz VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.
   Apliecinājums jāiesniedz kā brīvas formas iesniegums EDS sadaļā “Sarakste ar VID”:

   • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni
   • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni

   Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī). Ja šādu iesniegumu neiesniedz, VSAA aprēķinās minimālās veicamās iemaksas.

    

   Izņēmumi – kad minimālās obligātās iemaksas nav jāveic

   Minimālās obligātās iemaksas neveic par:

   1. notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā
   2. personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi)
   3. personu ar I un II grupas invaliditāti
   4. personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu
   5. personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu
   6. personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti
   7. personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas
   8. personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā
   9. personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss
   10. personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam
   11. laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība
   12. sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka
   13.  
 • Kādā kārtībā tiek nodarbināti darbinieki mikrouzņēmumā?
  • Tās personas, kas ir reģistrētas kā darbinieki pie mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja līdz 2020. gada beigām, darbu šādā statusā drīkst turpināt līdz 2021. gada 30.jūnijam. Pēc 2021. gada 1.jūlija darbinieku ienākumiem jāpiemēro darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā, proti, darbinieku ienākumiem jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN, algas nodoklis) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pilnā apmērā.
    

   Darba devējs darba algai piemēro šādas nodokļu likmes:

   • IIN likme 20 % —23% – visam mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;
   • IIN likme 23 % — mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro. ;
   • VSAOI 34,09% – vispārējā gadījumā (no tiem 23,49% – darba devēja daļa, 10,50% – darba ņēmēja daļa);
   • Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva - 0,36 eiro mēnesī.

    

   Pieņemot darbinieku no 2021.gada 1.janvāra, par viņu vispārējā kārtībā ir jāmaksā algas nodoklis un VSAOI.

   SIA, kas maksā mikrouzņēmuma nodokli, varēs turpināt darboties šādā statusā visu 2021. gadu. Ar 2022.gada 1.janvāri SIA zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un automātiski kļūs par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātajiem.

 • Kāds ir maksimālais mikrouzņēmumu apgrozījums?
  • Ar 2021.gada 1.janvāri ir mainīts mikrouzņēmumu nodokļa (turpmāk – MUN) maksātājiem noteiktais apgrozījuma ierobežojums. 

   Ja mikrouzņēmums kļūst vai tam jākļūst par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu – nākamo gadu.

   Informācija par reģistrēšanos PVN maksātāju reģistrā pieejama šeit.

 • Kā jādeklarē un jāveic mikrouzņēmuma nodokļa maksājumi?
  • Mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu mikrouzņēmums maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu.

   Mikrouznēmums iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mikrouznēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam, tajā norādot ceturkšņa apgrozījumu sadalījumā pa ceturkšņa mēnešiem un no tā aprēķināto mikrouznēmumu nodokli.

   Mikrouznēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju ir jāiesniedz tikai par to pārskata ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums (arī tad, ja mikrouzņēmuma apgrozījums ir bijis viena vai divos pārskata ceturkšņa mēnešos).
   Mikrouzņēmums maksā mikrouzņēmumu nodokli līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, iemaksājot to vienotajā nodokļu kontā.
 • Kādi ierobežojumi jāievēro mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem?
  • Ja fiziskā persona ir zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks un individuālais komersants vai individuālais uzņēmums, vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs, tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām.

   Mikrouznēmumu nodokli var attiecināt tikai uz vienu personu – mikrouzņēmuma īpašnieku.

   Mikrouzņēmums, kas ir izvēlējies maksāt mikrouzņēmumu nodokli, vienlaikus par ienākumiem no saimnieciskās darbības nevar maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vai samazināto patentmaksu.

   Minētais nosacījums neattiecas uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju – nekustamā īpašuma izīrētāju, kas izmanto tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, paziņojot Valsts ieņēmumu dienestam par to, ka saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmito daļu, kas paredz nepiemērot izdevumus un ienākumam piemērot 10% likmi.

   Mikrouzņemumu nodokļa maksātājs, kurš ir pārtraucis saimniecisko darbību  un nodokļa maksāšanu taksācijas periodā, nevar atkārtoti izvēlēties maksāt mikrouznēmumu nodokli tajā pašā taksācijas periodā un pēctaksācijas periodā jeb vēl vienu gadu pēc tam.

   Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju nevarēs kļūt PVN maksātājs.

 

 

 

Semināra izdales materiāli