Esmu patentmaksas maksātājs

 Publicēts: 27.01.2021. 13.24


No 2021. gada patentmaksas nodokļa režīms tiek atcelts, bet saglabājas samazinātās patentmaksas.
 • Kam tiek atcelts patentmaksas režīms?
 • Kā rīkoties, ja 2020. gadā patentmaksa jau ir samaksāta par kādu laika periodu 2021. gadā?
  • Ar 2021. gadu fiziskās personas, kas patentmaksas maksājumu par 2021. gadu ir samaksājušas līdz 2020.gada 18. decembrim (t.i. ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētā perioda, kad paredzēts sākt patentmaksas piemērošanu), patentmaksas režīmu varēs piemērot arī 2021. gadā laika periodā, par kādu tika veikta patentmaksa, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.
 • Kādus citus nodokļu maksāšanas režīmus var izvēlēties?
  • Turpmāk saimnieciskās darbības veicēji, kas darbojas kādā no minētajām profesijām, var izvēlēties kādu no citiem spēkā esošajām saimnieciskās darbības formām un nodokļu maksāšanas režīmiem.

   Saimnieciskās darbības formas

   Saimnieciskās darbības veicējs, tajā skaitā:

   1. Individuālais komersants

   2. Personālsabiedrība (pilnsabiedrība un komandītsabiedrība)

   3. Kapitālsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrība (AS))


   Nodokļu maksāšanas režīmi:

   Saimnieciskās darbības veicējs (fiziska persona):

   • nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības;
   • samazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu;
   • mikrouzņēmumu nodoklis;
   • maksāt nodokli, paziņojot par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu.
   • Saimnieciskās darbības veicēja palīgs maksāšanas režīma izvēlē – “Vēlme uzsākt saimniecisko darbību”

    

   Uzņēmums (juridiska persona):

   • uzņēmumu ienākuma nodoklis;
   • iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
   • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
   • mikrouzņēmumu nodoklis.

    

   Plašāka informācija par reģistrēšanos un nodokļu nomaksu šajos režīmos  pieejama šeit.

 • Kas arī turpmāk var maksāt samazināto patentmaksu?
  • Arī pēc 2021. gada 1. janvāra samazināto patentmaksu var turpināt maksāt pensijas vecuma iedzīvotāji, kā arī personas, kurām piešķirta 1. vai 2.grupas invaliditāte.

   Samazināto patentmaksu var maksāt, ja:

   • fiziskai personai ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu vai maksātājs ir atzīts par personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
   • saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 3000 eiro;
   • nav algas nodokļa maksātājs;
   • savā saimnieciskajā darbībā nenodarbina citas personas; maksāt samazināto patentmaksu var izvēlēties, ja atbilstoši paša maksātāja prognozei taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu; taksācijas gadu) nepārsniegs 3000 eiro.

   Fiziskā persona var izvēlēties maksāt samazināto patentmaksu, ja viņš darbojas kādā no šādām saimnieciskās darbības jomām:


   Samazināto patentmaksu maksā par sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu.

   Samazinātās patentmaksas maksājuma termiņš nevar būt mazāks par sešiem kalendāra mēnešiem.

   Samazinātā patentmaksa ir 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā.

 • Kā kļūt par samazinātās patentmaksas maksātāju? 
  • Reģistrācijas iesniegumu samazinātās patentmaksas veikšanai persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā elektroniski, izmantojot EDS, vai papīra formātā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētā perioda, kad paredzēts sākt samazinātās patentmaksas piemērošanu.

   Šajā pašā termiņā ir jāsamaksā arī samazinātā patentmaksa. To ieskaita valsts budžeta vienotajā nodokļu kontā LV33TREL1060000300000.

   Plašāka informācija par samazināto patentmaksu pieejama šeit.