Grozījumi Deleģētās regulas 2015/2446 (DA) 84.pantā

 Publicēts: 17.09.2018. 12.57


Apakšsadaļu izvēlne

2018.gada 13.augustā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta Komisijas 2018.gada 7.jūnija Deleģētā regula (ES) 2018/1118, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz vispārējā galvojuma summas samazinājuma un atbrīvojuma no galvojumiem nosacījumiem. Minētā regula (t.i. grozījumi DA 84.pantā) ir spēkā no 2018.gada 2.septembra.

Grozījumi Deleģētās regulas Nr.2015/2446 84.pantā paredz, ka muitas dienesti, izvērtējot pieteikuma iesniedzēja finansiālo stāvokli, lai piešķirtu atļauju izmantot vispārējo galvojumu ar samazinātu summu vai atbrīvojumu no galvojuma, var ņemt vērā muitas parādu un citu maksājumu rašanās risku, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja ar muitu saistītās darījumdarbības veidu un apjomu un preču veidu, kam ir nepieciešams galvojums.

Savukārt  uzņēmumiem, kuri saņēmuši atzītā uzņēmēja statusu, muitas dienesti pārbauda vienīgi to, vai pieteikuma iesniedzēja finansiālais stāvoklis ir pietiekams, lai piešķirtu atļauju izmantot vispārējo galvojumu ar samazinātu summu vai atbrīvojumu no galvojuma.  

Muita