Ieviests EMDAS Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) modulis aviotransporta kravām

 Publicēts: 02.07.2019. 12.52


Apakšsadaļu izvēlne

Eiropas Regionalas attistibas fonds

VID Muitas pārvalde informē, ka Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk – MAN/PU) funkcionalitātē ar š.g. 3.jūniju ir pieejams jauns modulis, kas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa[1] (turpmāk – SMK) prasībām nodrošina Elektroniskā transporta dokumenta[2] iesniegšanu un apstrādi EMDAS kravām, kas tiek ievestas ar aviotransportu.

ETD kā muitas deklarācijas izmantošana ir SMK piedāvātais Savienības tranzīta procedūras vienkāršojums, ko aviosabiedrības var izmantot no 2018.gada 1.maija. Atļauju izmantot datu apmaiņas sistēmā pārsūtītu kravas sarakstu kā tranzīta deklarāciju gaisa pārvadājumu kravām Savienības tranzīta procedūrās aviosabiedrības varēja izmantot līdz 2018.gada 1.maijam[3]. Līdz brīdim, kamēr EMDAS tika pielāgota ETD iesniegšanai un apstrādei, vienkāršojuma izmantošanai kalpoja EMDAS MAN/PU funkcionalitātē pieejamais Manifestu modulis.

Pašlaik, pārejas perioda laikā, EMDAS MAN/PU funkcionalitātē muitas formalitāšu kārtošanai ar aviotransportu ievedamajām kravām ir pieejams gan līdzšinējais Manifestu modulis, gan jaunais modulis – “ETD (ienākošie)”.

2019.gada 1.oktobrī “ETD (ienākošie)” modulis pilnībā aizstās Manifestu moduli. Tādējādi muitas klientiem, kuri vēlēsies izmantot SMK piedāvāto Savienības tranzīta procedūras vienkāršojumu – ETD, muitas formalitāšu kārtošana ar aviotransportu ievedamajām kravām būs iespējama tikai EMDAS MAN/PU “ETD (ienākošie)” modulī.

Lai aizstātu liela apjoma informācijas manuālu ievadi sistēmā, kā arī paātrinātu datu apmaiņu starp klienta un muitas informācijas sistēmām, ETD iesniegšana tiek nodrošināta caur programmisko saskarni, t.i. nepastarpināti no klienta sistēmas uz EMDAS, kā arī, ielādējot no faila. Līdz ar to, lai izmantotu sistēmas piedāvātās iespējas tranzīta procedūras vienkāršojuma izmantošanai, klientiem ir nepieciešams veikt savu informācijas sistēmu izveidi vai pielāgošanu sasaistei ar EMDAS.

Ja pēc 2019.gada 1.oktobra muitas iestādei ETD dati nebūs pieejami EMDAS MAN/PU “ETD (ienākošie)” modulī, ārpussavienības preču pārvietošanai būs jāpiemēro Savienības tranzīta procedūra vispārējā kārtībā[4].

VID mājaslapas sadaļā Muita - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) -  Kā lietot EMDAS - Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata ir pieejama “Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu. Manifesti/ETD/Pagaidu uzglabāšana”.

Papildus vēršam uzmanību, ka, lai izmantotu ETD kā muitas deklarāciju, ir jāsaņem atļauja. Eiropas Savienībā atļauju pieteikumu iesniegšanas un lēmumu pieņemšanas procesam (jeb muitas atļauju izsniegšanai) no 2017.gada 2.oktobra ir jāizmanto Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Muitas lēmumu sistēma (CDMSCustoms Decision Management System). Būtiski, lai Latvijā pārstāvētajām aviosabiedrībām ir šādi reģistrēta atļauja. Gadījumā, ja atļauja ETD izmantošanai nav reģistrēta EK Muitas lēmumu sistēmā, pēc 2019.gada 1.oktobra ETD iesniegšana EMDAS nebūs iespējama.

 

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv.


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 233.panta 4.punkta “e” apakšpunkts

[3] Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētās regulas (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, 24.panta 2.punkts

[4] Tranzīta deklarācija jāiesniedz EMDAS TKS (Tranzīta kontroles sistēma), tranzīta procedūras piemērošanai jāiesniedz galvojums, kā arī jāizpilda citi tiesību aktos muitas jomā noteiktie pienākumi.

Muita