Informācija galviniekiem saistībā ar izmaiņām galvinieka saistību veidlapās no 2021.gada 1.janvāra

 Publicēts: 23.12.2020. 13.31


Apakšsadaļu izvēlne

Sakarā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, Regulā Nr.2015/2447[1] attiecībā uz galvinieka saistību veidlapām ir izdarīti grozījumi[2]. Šo grozījumu piemērošana tiek uzsākta 2021.gada 1.janvārī.

Regulas Nr.2015/2447 32-01., 32-02. un 32-03.pielikuma I daļas (Galvinieka saistības) 1.punktā teksts “Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste” svītrots no Eiropas Savienības dalībvalstu uzskaitījuma. Apvienotā Karaliste pievienosies Konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru[3], kas grozīta ar ES un EBTA Kopīga tranzīta apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/2017[4], un tādēļ tā jāiekļauj šīs konvencijas pārējo līgumslēdzēju pušu sarakstā. Līdz ar to turpmāk Regulas Nr.2015/2447 32-01., 32-02. un 32-03.pielikuma I daļas (Galvinieka saistības) 1.punktā teksts “Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei” ir jānorāda aiz vārdiem “Turcijas Republikai”.

Galvinieki Regulas Nr.2015/2447 32-01., 32-02. un 32-03.pielikuma I daļas (Galvinieka saistības) 1.punktā var svītrot tās/to valsts/valstu nosaukumu/nosaukumus, kuras/kuru teritorijā galvojumu nav atļauts izmantot. Savukārt 4.punktā galvinieki norāda saistību izpildei nepieciešamo kontaktadresi katrā no valstīm, kur konkrēto galvojumu ir atļauts izmantot.

Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un to, ka Ziemeļīrija ir uzskatāma par Eiropas Savienības daļu, attiecībā uz kontaktadresi var būt šādi risinājumi:

- galvojuma izmantošanai Ziemeļīrijā, izņemot kopīgā tranzīta procedūrām, konkrētajā saistību veidlapā jābūt norādītai kontaktadresei Ziemeļīrijā vai jābūt ieceltam pārstāvim Ziemeļīrijā;

- galvojuma izmantošanai kopīgā tranzīta procedūrām Eiropas Savienībā un Apvienotajā Karalistē viena kontaktadrese vai iecelts pārstāvis Apvienotajā Karalistē var attiekties uz visām Apvienotās Karalistes daļām, tostarp Ziemeļīriju.

Ņemot vērā minēto, ar 2021.gada 1.janvāri muitas iestādē var iesniegt tikai tādus galvinieka saistību dokumentus (vienreizējam un vispārējam galvojumam), kuri ir sniegti, ņemot vērā minētos Regulas Nr.2015/2447 grozījumus.

Savukārt visi tie galvinieka saistību dokumenti, kuri ir iesniegti iepriekš un uz kuru pamata ir izsniegtas vispārējā galvojuma atļaujas, būs spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim. Šajā laikposmā iepriekš sniegtās galvinieka saistības nepieciešams aizstāt ar jaunām galvinieka saistībām.


[1] Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Regula Nr.2015/2447)

[2] Komisijas 2020.gada 10.decembra Īstenošanas regula (ES) 2020/2038, ar ko, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz galvinieka saistību veidlapām un aviopārvadājumu izmaksu iekļaušanu muitas vērtībā

[4] ES un KTV Kopīgā tranzīta apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2019 (2019. gada 4. decembris), ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru (OV L 103, 3.4.2020., 47. lpp.).

Muita