Informācija pasūtītājam

 Publicēts: 12.04.2016. 17.47


Apakšsadaļu izvēlne
2015.gada augustā stājās spēkā likuma 48.panta prasības, saskaņā ar kurām pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.


Viens no likumā noteiktajiem gadījumiem, kad pasūtītājam jāvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts ir tad, ja  pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā.

Ja ir konstatēta atšķirība starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un VID apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, pasūtītājs pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pretendentam pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, t.sk., par minētajām atšķirībām.

Faktu izvērtēšanai, saistībā ar pretendenta iesniegto paskaidrojumu saistībā ar atšķirībām starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un VID apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, pasūtītājs pieprasa no VID atzinumu par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju veiktajai saimnieciskajai darbībai.

(!) VID vērš uzmanību, ka atzinumi tiks sniegti tikai gadījumos, ja pretendenta un/vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesijas grupā būs norādīta mazāka par 80% no vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesijas grupā valstī.


Pasūtītājam  pieprasījumā VID būtu jānorāda šāda informācija:

  1. Pretendenta un/vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju identifikācijas dati (nosaukums, reģistrācijas numurs);
  2. Pretendenta un/vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju iesniegtās izziņas par darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes apmēra atbilstību 80% no vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesijas grupā valstī identifikācijas dati (ar sagatavošanas/izdrukas datumu);
  3. Detalizēts pretendenta sniegtais  paskaidrojums par iemesliem atšķirībām starp pretendenta un/vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un VID apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās;
  4. Laika periodu, par kuru nepieciešams atzinums;
  5. Norāde par pasūtītāja izsludināto iepirkumu, uz kuru pretendents ir pieteicies.