Jaunumi un izmaiņas

 Publicēts: 06.10.2021. 15.39


Apakšsadaļu izvēlne
Publicēšanas datums Jaunumu/ izmaiņu apraksts
06.10.2021.

2021.gada 07.oktobrī Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) tiek ieviests jauns vizuālās identitātes risinājums, kura ietvaros:

 • mainīts EDS sākumlapas vispārējais izkārtojums un lietotāja saskarnes elementi;
 • mainīts atsevišķu dokumentu izskats un logrīku dizains;
 • ieviests adaptīvais dizains, kas nodrošina, ka EDS sākumlapā automātiski atpazīst interneta ierīci, kurā to pārlūko, un pati pielāgojas tai.

Lūdzam ņemt vērā, ka EDS vizuālās identitātes risinājums neparedz izmaiņas EDS pamatfunkcionalitātē un sistēmas lietošanas kārtībā, dokumentu, pārskatu un reģistru struktūrā, terminoloģijā, kā arī esošajās kontrolēs.

EDS vizuālās identitātes izmaiņu aprakstu skatīt sadaļā Informatīvie un metodiskie materiāli

09.06.2021.

2021. gada 1. jūlijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) tiks ieviestas šādas izmaiņas.

 • Jauns EDS lietojumprogrammas saskarnes Application Programming Interface (turpmāk – EDS API) “Taksometru serviss” informācijas par veiktajiem pasažieru komercpārvadājumiem nosūtīšanai Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) tiešsaistes režīmā.

EDS API “Taksometru serviss” izstrādāta saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumos Nr. 405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru” un grozījumiem Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 541 “Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili”.

EDS API taksometra skaitītāja informācijas nosūtīšanai tiek izmantots JSON (JavaScript Object Notation) formāts, kura struktūra un apraksts publicēti VID tīmekļvietnes sadaļā “EDS elektronisko dokumentu formātu apraksti” >> Pasažieru komercpārvadājumu reģistrācija JSON formāta apraksts”, kā arī ir pieejami EDS sadaļā “Servisu saskarne API” >> “Taksometri” >> poga “Atvērt servisu saskarni”.

Svarīgi! Pirms tiek sākta taksometra skaitītāja informācijas nosūtīšana, pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējam, izmantojot EDS API “Taksometru serviss” sadaļu “Pasažieru komercpārvadājumu reģistrs”, obligāti jāizveido API klienta identifikators. Funkcionalitāte būs pieejama lietotājiem no 15.06.2021.

Informācija, kā izveidot API klienta identifikatoru, ir publicēta VID tīmekļvietnes sadaļā “EDS API servisa apraksts” >> “Saistītās datnes” >> datnē Pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzēju API klientu reģistrēšana Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

 • EDS pārskatu sadaļā izveidots jauns pārskats “Pārskats par taksometru datu saņemšanu tiešsaistē”, kurā pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējam tiks attēlota informācija par tiešsaistes režīmā nosūtītajiem datiem par katru braucienu.
Informācija par pārskata par taksometru datu saņemšanu tiešsaistē struktūru un lietošanas kārtību ir publicēta VID tīmekļvietnes sadaļā “EDS API servisa apraksts” >> “Saistītās datnes” >> datnē Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskata par taksometru datu saņemšanu tiešsaistē lietošana no 01.07.2021.
01.01.2021.

No 2021.gada 1.janvāra VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) izveidota sadaļa Maksājumi un nomaksas stāvoklis, kurai ir vairākas apakšsadaļas, kas sniedz iespēju sekot līdzi maksājumiem, kas veikti valsts budžetā vai atmaksāti nodokļu maksātājam. Lai saglabātu EDS darbības nepārtrauktību jaunās funkcionalitātes šajā sadaļā tiek pievienotas pakāpeniski, tādejādi pēc iespējas īsāku laiku kavējot citu VID pakalpojumu saņemšanu. Vairāk informācijas skatiet “Vienotais nodokļu konts” – “Kā uzzināt, kuri nodokļi samaksāti”.

09.04.2020.

2020.gada 9.aprīlī Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) tiek ieviests jauns dokuments “Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (ārkārtas situācijā)” (turpmāk – dokuments). Dokuments pieejams EDS sākumlapas sadaļā “Mans saraksts”, kā arī dokumentu grupā “Citi”.

Dokumenta sagatavošanas sākumā lietotājam tiek piedāvātas divas iesnieguma veida izvēlnes: “Covid-19” un “Nepārvarama vara”.

Izvēloties iesnieguma veidu “Covid-19” vai “Nepārvarama vara”, tiks atvērta dokumenta ievadformā ar četrām cilnēm: “Iesniegums”, “Samaksas grafiks”, “Pārējā informācija” un “Pievienotie dokumenti”, kas jāaizpilda ar nodokļu maksātājam saistošo informāciju.

25.03.2020.

2020.gada 25.martā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ieviests jauns dokuments “Iesniegums dīkstāves pabalstam” (turpmāk – dokuments). Dokuments pieejams EDS sākumlapas sadaļā “Mans saraksts”, kā arī dokumentu grupā “Citi”.

Dokumenta pamatdaļā paredzēti obligāti aizpildāmi lauki:

 • “Pamatdarbības veids (NACE2)” – vērtība tiek pielasīta no VID datubāzes;
 • “Apgrozījums periodā (EUR) -  norāda apgrozījumu periodā, par kuru tiek pieteikts pabalsts;
 • “Pamatojums par darbinieku dīkstāves iestāšanos saimnieciskās darbības veicēja krīzes ietekmē radīto apstākļu dēļ” – apraksta dīkstāves iestāšanās iemeslus;
 • “Apliecinu, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts dīkstāves pabalsts, nav darba nespējas periodā, mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas netiks veikta darbinieka atlaišana, un darbinieks nav iznomāts citam nodokļu maksātājam.”

Dokuments satur tabulu ar darba ņēmēju datu (personas koda, vārda un uzvārda, dīkstāves perioda no līdz, konta numura un SWIFT koda/BIC ) ievadei.

Dokumentu nav atļauts precizēt. Par vienu periodu atļauts iesniegt tikai vienu iesniegumu.

SadaļāEDS elektronisko dokumentu formātu apraksti” publicēts EDS dokumenta „Iesniegums dīkstāves pabalstam” elektroniskais formāta (DokIDPv1_XML_A) apraksts.

20.02.2020.

2020.gada 20.februārī tiek ieviesti vairāki papildinājumi un uzlabojumi Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS:

 1. Nodrošināta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošās informācijas par e-kvītīm, kas izrakstītas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju iestādēs par attaisnotajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem, automātiskā pielasīšana Gada ienākumu deklarācijā par 2019.gadu:
  1. e-kvīšu dati Gada ienākumu deklarācijā tiek pielasīti tiem nodokļu maksātājiem (deklarācijas iesniedzējiem), kas ir ārstnieciskā pakalpojuma saņēmēji, un ir devuši atļauju pakalpojuma sniedzējam datus par saņemto pakalpojumu nosūtīt VID;
  2. pielasītajām e-kvītīm atļauts rediģēt lauku “Kompensētā summa”, norādot summu, ko ir sedzis apdrošinātājs, darba devējs, pašvaldība, arodbiedrība, u.tml., tādējādi samazinot attaisnotā izdevuma apmēru.
 2. Gada ienākumu deklarācijai izstrādāta jauna versija taksācijas periodam par 2019.gadu D sadaļā:
  1. pievienota papildus rinda 2.1 "Apliekamā ienākuma palielinājums" ar izvēršamu atšifrējuma tabulu, kurā tiek pielasīti un attēloti VID rīcībā esošie dati par iemaksām privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, kā arī nodokļu maksātājiem būs iespēja norādīt vēl citas, paša veiktās iemaksas. Tiek attēlots apliekamā ienākuma palielinājuma aprēķina atšifrējums;
  2. pievienota jauna informatīva rinda (bez numura) ar nosaukumu “Solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā”, kurā pielasa no VSAA saņemtos datus par solidaritātes nodokļa daļu, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā. Laukā pielasīto vērtību var labot, bet tiek veikta kontrole, lai norādītā vērtība nepārsniegtu automātiski pielasīto. Jaunās rindas vērtību izmanto deklarācijas D sadaļas 5. un 19.rindas aprēķinā.
 3. Gada ienākumu deklarācijas par 2018.gadu un par 2019.gadu ievadformā veiktas izmaiņas:
  1. sadaļā "Iesniedzamā informācija" nodrošināta iespēja izņemt automātiski uzstādīto pazīmi par sadaļas D31 iesniegšanu un atzīmēt D3;
  2. ja lietotājs ir mainījis atzīmi no D31 uz D3, tad D3 tiek attēlots jauns pazīmes lauks "Apliecinu, ka grāmatvedības uzskaiti divkāršā ieraksta sistēmā esmu veicis vismaz piecus taksācijas gadus pēc kārtas.", kuru obligāti jāatzīmē, pretējā gadījumā tiek attēlota kļūda: "Saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju, Jūs kārtojat grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un tas ir jādara vismaz piecus taksācijas gadus pēc kārtas, tādēļ ir jāaizpilda sadaļa D31.".
 4. Uzlabota attaisnoto izdevumu dokumentu sadaļas lietojamība - pievienoti filtri, lai būtu iespēja atlasīt čekus konkrētam gadam, pēc dokumenta numura, pakalpojuma sniedzēja vai radinieka datiem (kas tika pievienoti manuāli vai ar mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”, iespēja atlasīt tikai e-kvītis.
 5. Turpmāk nodokļu maksātājiem Atgādinājumu kalendārā netiks attēlots atgādinājums par samaksāto Iedzīvotāju ienākuma nodokli, kuram maksājuma termiņš ir ar nākotnes datumu.

Papildus tam nelieli funkcionalitātes kvalitātes un kontroļu uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem:

 • Gada pārskats / Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats;
 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija;
 • Paziņojums par Starptautiskās uzņēmumu grupas pārskata iesniedzēju.
Aktualizēts EDS dokumenta Gada pārskats” elektroniskā formāta apraksts DokGPv1_XML_M, skatīt sadaļā: EDS elektronisko dokumentu formātu apraksti
18.12.2019.

2019.gada 18.decembrī tiek ieviesti vairāki papildinājumi un uzlabojumi Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS:

 1. EDS sadaļā izveidots Naftas produktu uzglabāšanas tvertņu reģistrs, kurā tiks uzturēts saraksts ar aktuālajām tvertnēm – tvertnes numurs, strukturēta adrešu reģistra adrese, adreses papildinformācija, tvertnes tilpums, tvertnes sākuma datums, tvertnes beigu datums, kā arī iespēja labot šādus tvertņu datus: datumu līdz. Tvertni noņemt varēs, aizpildot tvertnes beigu datumu.

Degvielas lietotājam (juridiskai vai fiziskai personai, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kurš izmanto degvielu, izņemot gāzi, savām vajadzībām, jādeklarē EDS degvielas uzglabāšanas tvertnes, kuru tilpums ir 1 m3 vai lielāks. Sīkāka informācija par tvertņu reģistrēšanu pieejama VID mājas lapā, sadaļā Nodokļi, Akcīzes nodoklis, Par degvielas tvertņu reģistrāciju.

 1. Nodrošināta pārslēgšanās no Latvija.lv e-adreses sadaļas uz EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, lai apskatītu konkrēto ziņojumu. Citu darbību veikšanai EDS būs jāveic autentifikācija.
 2. Izstrādāts jauns EDS dokuments "Paziņojums par Starptautiskās uzņēmumu grupas pārskata iesniedzēju". Dokuments pieejams dokumentu grupa "Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats".
 3. Izstrādāts jauns EDS dokuments "Informācija par atteiktiem attālinātiem maksājumiem". Dokuments pieejams dokumentu grupā “Citi”.
 4. Izstrādāta jauna EDS dokumenta “PVN3: Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” versija MVC formātā un API saskarne.
 5. Izstrādāts jauns EDS dokuments "Pārskats par taksometru veiktajiem pārvadājumiem, kas veikti, izmantojot tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu". Dokuments pieejams dokumentu grupā “Citi”.
 6. Izstrādāts jauns EDS dokuments “Taksometra skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnāls”. Dokuments pieejams dokumentu grupā “Citi”.
 7. EDS dokumentu grupā "Uzņēmumu ienākuma nodokļa dokumenti" izveidots jauns strukturēts dokuments ar nosaukumu "Transfertcenu dokumentācija" ar taksācijas perioda izvēli un pieejams juridiskām personām.

Papildus tam nelieli funkcionalitātes kvalitātes un kontroļu uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem:

 • Valsts amatpersonas deklarācija;
 • Gada pārskats / Uzņēmuma gada pārskats;
 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija.

Saistībā ar veiktajiem uzlabojumiem EDS ir veiktas izmaiņas un sagatavoti jauni dokumentu elektroniskā formāta (XML) apraksti šādiem EDS dokumentiem:

 • “Informācija par atteiktiem attālinātiem maksājumiem” elektroniskais formāts (DokAAMv1_XML_A);
 • “Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” elektronisks formāts (DokPVN3v2_XML_A);
 • “PVN taksācijas perioda deklarācija” elektroniskais formāts (DokPVNv5_XML_C);
 • “Pārskats par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili, kas veikti, izmantojot tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu” elektroniskais formāts (DokTPVPv1_XML_B);
 • “Taksometra skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnāls” elektroniskais formāts (DokTSRNv1_XML_B);
 • Dokumenta “Gada pārskats” elektroniskais formāts (DokGPv1_XML_L).

Dokumentu elektronisko formātu (XML) apraksti publicēti sadaļā EDS elektronisko dokumentu formātu apraksti

04.07.2019.

2019.gada 4.jūlijā ieviesti vairāki papildinājumi un uzlabojumi Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS:

 1. Veiktas izmaiņas sadaļas "Izziņas" pamatdatu logā. Blakus pogai "LEJUPIELĀDĒT IZZIŅAS FAILU", pievienota poga "NOSŪTĪT IZZIŅAS DATUS". Nospiežot pogu, tiek attēlots ievadlogs - juridiskām personām - Reģistrācijas numurs vai nosaukums, fiziskām personām - Vārds, Uzvārds, Personas kods, un poga "Nosūtīt". Automātiski tiek izveidots EDS ziņojums. Ziņojuma kategorija: “Informācija par izziņas nosūtīšanu”. Ziņojuma tēma: “Par cita EDS klienta izziņas nosūtīšanu”. Ziņojuma teksts: “<Vārds, Uzvārds> Jums ir nosūtījis izziņu <saite>. Lai iepazītos ar izziņu un to izdrukāt, lūdzam aktivizēt hipersaiti. Ja Jums rodas papildu jautājumi par saņemto informāciju, lūdzam tos uzdot VID konsultantiem, rakstot uz e-pasta adresi: vid [at] vid.gov.lv vai piezvanot uz konsultatīvo tālruni: +371 67120000.”

Automātiski tiek saņemts e-pasts, ka ienācis jauns ziņojums;

 1. Mainīts EDS izziņas “Izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un nomaksātajiem nodokļiem un nodokļu parādiem” nosaukums uz “Izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un aktuālo nodokļu nomaksas stāvokli”, papildus tajā tiks attēlots informatīvs paziņojums: “Šī izziņa nav izmantojama dalībai publiskajos iepirkumos atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Atšķirībā no publiskajiem iepirkumiem paredzētās izziņas, kas pieejama Elektroniskās deklarēšanas sistēmā “Izziņa par nodokļu parādu”, šajā izziņā attēlotā nodokļu parāda kopsumma:

1) ietver maksājumus, kuriem samaksas termiņš iestājas 5 darba dienu laikā pirms izziņas sagatavošanas datuma;

2) tiek pārrēķināta izziņas sagatavošanas brīdī, tādēļ ietver informāciju atbilstoši aktuālajām iesniegtajām nodokļu deklarācijām vai to precizējumiem, kā arī veiktajiem maksājumiem.”

 1. Veiktas izmaiņas EDS kases aparātu reģistros:
  1. izveidota EDS funkcionalitāte, kas KAUS AD etalonmodeļa pievienošanas iesniegumam ar statusu, kurš pieļauj tā labošanu ("Iesniegts apstiprināšanai"), sarakstā pievieno darbību "Labot";
  2. nodrošināta lauku "Interfeisa aktivizācija" AD ziņojumā un šī lauka attēlojums datu Veikto darbību tabulā un datu atlasīšanas funkcionalitāti AD reģistrā pēc šīs pazīmes;
  3. lietotāja kases aparāta jaunas darbības ievades lapā, lietošanas izbeigšanas darbībai papildināta kontrole laukam "Apkalpojošā dienesta reģistrācijas numurs": ja vērtība būs ievadīta un netiks atrasta VID datubāzē, tiks attēlota kļūda: "Laukā "Apkalpojošā dienesta reģistrācijas numurs" ievadītais kods nav korekts vai arī VID datubāzē tāds netika atrasts.". Vienlaikus iespējams lauku atstāt neaizpildītu, lai nodrošinātu ziņojuma iesniegšanu gadījumos, kuros nav obligāts apkalpojošais dienests.
 2. EDS dokumenta "Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai" ievadformā veiktas šādas izmaiņas:
  1. 4.punkta teksts “Nodrošinājuma iesniedzējs ir komersants, kurš ir mazā alkoholisko dzērienu darītava vai kuram piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā vai padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss un kurš veic apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbību:” aizstāts ar tekstu: “Nodrošinājuma iesniedzējs ir komersants, kurš ir mazā alkoholisko dzērienu darītava vai kuram piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas jomā vai Padziļinātās sadarbības programmas Zelta vai Sudraba līmeņa dalībnieka statuss un kurš veic apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbību”. Kā arī šajā sadaļā mainīta atsauce uz MK noteikumiem, aizvietojot esošo tekstu ar jaunu: “Jā, un apliecinu, ka atbilstu Ministru kabineta 2019. gada 12.februāra noteikumu Nr.72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" 34. vai 35. punktā minētajām prasībām”;
  2. 6.punktā mainīta atsauce uz MK noteikumiem un aizvietota ar tekstu: “Lūdzu piemērot atlaidi iesniedzamajam vispārējam nodrošinājumam saskaņā ar atbilstību Ministru kabineta 2019. gada 12.februāra noteikumu Nr.72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" 30. punktam un norādītajiem kritērijiem”;
  3. pirms sadaļas “Pievienotie dokumenti” pievienots piezīmju lauks “Piezīmes/komentāri” (2000 zīmes). EDS dokumenta "Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai" ievadformā pirms sadaļas “Pievienotie dokumenti” pievienots piezīmju lauks “Piezīmes/komentāri” (2000 zīmes).

Papildināts dokumenta XML apraksts DokANVRNv1_XML_C.

 1. Veiktas izmaiņas, lai EDS profilā esošā ekrānflīze “PSP programmas dalībnieks” būtu pieejama jebkuram Padziļinātās sadarbības programmas uzņēmuma darbiniekam, kam ir tiesības ielogoties uzņēmuma EDS profilā arī skatīšanās režīmā;
 2. EDS dokumenta “Akcīzes nodokļa aprēķins (likmju maiņas gadījumā)” ievadforma padarīta pieejama arī fiziskām personām;
 3. Brīdī, kad EDS dokuments “Gada ienākumu deklarācija” ir akceptēts, tiek izveidots maksājuma uzdevums un informācija par aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (iedzīvotāju ienākumu nodokļa parāda gadījumā), informācija tiek attēlota logrīkā "Atgādinājumi", maksājuma uzdevums izveidots un attēlots arī EDS sadaļā "Maksājumi";
 4. Veiktas izmaiņas EDS dokumentā "Pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli", lai 8. "Azartspēles organizēšanas ieņēmumi" ailē var ievadīt NULLI vai pozitīvu vērtību. Saistībā ar izmaiņām papildināts DokAANv1_XML_C;
 5. Veiktas izmaiņas EDS dokumentā "Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi":
  1. 5. rinda tiek attēlota šādā redakcijā: “Uzņēmumu ienākuma nodokļa no dividendēm summa, kurai piemēro atlaidi pārskata gadā”;
  2. 6. rindu tiek attēlota šādā redakcijā: “Aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide pārskata gadā (5.r. x 0,8) (7.panta 1.d.)”;
  3. 13. rinda netiek vairs attēlota.

Saistībā ar izmaiņām papildināts DokTNAv1_XML_E;

 1. Veiktas izmaiņas EDS dokumenta "Pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu" versijas, taksācijas periodam, sākot ar 2019.gadu, ievadformā, lai pēc izvēles "Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs" vai "Cits" tiktu piedāvāts izvēlēties kvīšu numuru reģistrēšanas veidu "VID ģenerēti numuri" vai "VID reģistrētās kvīšu grāmatiņas vai numuri". Pēc izvēles izdarīšanas tiktu atvērta atbilstoša tabula. Izvēloties "Cits" abiem kvīšu numuru reģistrēšanas veidiem tiktu attēlota tabula bez detalizācijas (kā līdz šim). Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, izvēloties:
  1. "VID ģenerēti numuri" - tiktu attēlota tabula ar detalizāciju;
  2. "VID reģistrētās kvīšu grāmatiņas vai numuri" - tiktu attēlota tabula bez detalizācijas (līdzīgi kā "Cits").

Saistībā ar šīm izmaiņām labots dokumenta augšupielādējamā XML apraksts DokPKIv2_XML_B.

 1. Veiktas izmaiņas EDS dokumenta "Gada pārskats" veida "Uzņēmuma gada pārskats" un "Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats" sadaļas "Pielikums vai piezīmes" 3.1.2.1. nekustamie īpašumi, 3.1.2.2. dzīvnieki un augi, 3.1.2.3. tehnoloģiskās iekārtas un ierīces un 3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs apakšrindās:
  1. rindas “Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus” nosaukums nomainīts uz “Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)”;
  2. rindas “Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas” nosaukums nomainīts uz “Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)”;
 2. Veiktas izmaiņas EDS dokumenta "Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija taksācijas periodam, sākot no 01.01.2018" ievadformā - attēlota jauna rinda  "Gada laikā faktiski ziedoto līdzekļu summa, ja ziedojumiem ir piemērots uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums ziedotājiem (12.pants)" ar summas ievadlauku. Jaunā rinda tiek attēlota uzreiz aiz jautājuma "Vai pārskata gadā ir veikti ziedojumi, par kuriem piemēro nodokļu atvieglojumus?" izvēlnes "Nē", ja tiek atzīmēta kāda no trim "Jā" izvēlnēm;
 3. EDS dokumenta "Nodokļu maksātāja ziņojumi" XML apraksta DokNMDVv1_XML_B darbības veidu klasifikators papildināts ar jaunu ierakstu - kods 15, nosaukums “Virtuālās valūtas pakalpojumi”.

Papildus tam nelieli funkcionalitātes kvalitātes un kontroļu uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem un reģistriem:

 • "Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija taksācijas periodam, sākot no 01.01.2018.";
 • "Gada pārskats";
 • "PVN taksācijas perioda deklarācija";
 • "Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem";
 • “Apkalpošanas dienesta kases aparāti”;
 • "Gada ienākumu deklarācija";
 • "Ziņojums par aizdomīgu darījumu";
 • "Informācija par nodokļu parādiem";
 • “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)”;
 • “PVN gada deklarācija”;
 • "Pārskats par aprēķināto izložu nodokli par valsts un vietējā mēroga izlozēm un momentloterijām";
 • “Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapa”.

21.02.2019.

2019.gada 21.februārī laika periodā no plkst.22.00 līdz plkst.23:00 plānota Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versijas 16.0 ieviešana ekspluatācijā, kurā ir īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS:

1. Vairākiem EDS dokumentiem ir vienkāršota deklarācijas taksācijas periodam atbilstošas veidlapas izvēle. Uzsākot dokumenta sagatavošanu, lietotājam tiks piedāvāts kalendārs taksācijas perioda “no” un “līdz” ievadei, to norādot, sistēma automātiski piedāvās šīm periodam atbilstošu deklarācijas ievadformu:

 • Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN);
 • Elektroenerģijas nodokļa deklarācija;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma;
 • Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija;
 • Pašnodarbinātā ziņojums;
 • Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli;
 • PVN taksācijas perioda deklarācija;
 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija.

2. Ar 2019.gada 1.martu lietotājiem būs pieejama jauna gada ienākumu deklarācijas (GID) versija taksācijas periodam, sākot ar 2018.gadu, kurā tiks pielasīti visi Valsts ieņēmumu dienesta datubāzē esošie dati, kas nepieciešami deklarācijas sagatavošanai un iekļaušanai iedzīvotāju ienākumu nodokļa aprēķinā. GID sagatavošanas sākumā lietotājam tiks piedāvātas divas deklarācijas aizpildīšanas izvēles: “Vienkāršoti” un “Detalizēti”:

2.1. Vienkāršoti jāiesniedz, lai persona saņemtu pārmaksāto nodokli par:

 • saviem un/vai savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecību un izglītību;
 • veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem;
 • veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos;
 • veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
 • nepiemērotajiem nodokļa atvieglojumiem.

2.2. Detalizēti jāiesniedz, ja persona ir guvusi:

 • ienākumus ārvalstīs (t.sk., ja esot bijusi nodarbināta uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
 • ar nodokli neapliekamos ienākumus Latvijā vai ārvalstī, kas kopumā taksācijas gadā pārsniedza 4000 euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • ienākumus Latvijā vai ārvalstī, kas nav apliekami ar progresīvo nodokļa likmi (piemēram, ienākumus no dividendēm vai procentiem, ienākumus no augoša meža kokmateriālu pārdošanas vai nekustamā īpašuma iznomāšanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
 • citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.

3. Ar 2019.gada 1.martu lietotājiem būs pieejams vednis pārskata perioda deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapas aizpildīšanai, kas lietotājiem, secīgi atbildot uz jautājumiem, palīdzēs aizpildīt EDS dokumentu “Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapa”.

31.01.2019.

2019.gada 1.februārī Elektroniskās deklarēšanas sistēmas dokumentu grupā “Darījumu apliecinošie dokumenti” ieviests jauns dokuments “Elektronisko kvīšu numuru reģistrācijas iesniegums”, kas paredzēts Valsts ieņēmumu dienestā ģenerēto kvīšu numuru pieprasīšanai, lai veiktu par darījumiem saņemtās samaksas reģistrēšanu kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.821“Grozījumi Ministru kabineta   2014.gada   11.februāra  noteikumos  Nr.96 “Nodokļu  un  citu  maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība””.

21.12.2018.

2018.gada 19.decembrī ieviesti vairāki papildinājumi un uzlabojumi Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS:

 1. Ieviests risinājums EDS lietotāju telefoniskai identificēšanai. EDS sākumlapā ieviests logrīks ar unikālu identifikatoru, kas sastāv no 4 simboliem. Identifikators tiek automātiski pārģenerēts pie katras pieslēgšanās EDS. Ja EDS lietotājs pa tālruni vēlēsies saņemt informāciju, kas satur nodokļu maksātāja datus, zvana veicēja identificēšanai būs obligāti jānosauc EDS sākumlapā attēlotais unikālais identifikators.
 2. Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem EDS sākumlapā atkarībā no līmeņa, tiek attēlota informācija par viņiem pieejamiem atvieglojumiem, kuru var apskatīties, lejupielādēt, izdrukāt.
 3. Nomainīts EDS pārskatu grupas "Darījumi ar uzņēmumiem, kuri uzskatāmi par augsta riska nodokļu maksātājiem" nosaukums no "Darījumi ar uzņēmumiem, kuri pēc VID rīcībā esošās informācijas ir uzskatāmi par augsta riska nodokļu maksātājiem" uz "Informācija par nodokļu maksātāja darījumiem, kuri pēc VID rīcībā esošās informācijas ir vērtējami kritiski";
 4. Ieviests jauns EDS pārskats "Starpības starp Latvijas nodokļu maksātāju deklarētajām preču iegādēm un saņemtajiem pakalpojumiem un ES valstu darījuma partneru deklarētajām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem".
 5. Papildināti pārskata "Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati" datu atlases kritēriji par veiktajām izmaiņām konkrētā laika periodā "Grāmatiņas, kurās veiktas izmaiņas" ar jauniem atlases filtriem un pazīmi:
  1. "Iekļaut nodokļu maksātājus, kuriem ir mainījušies algas nodokļa grāmatiņas dati, tai skaitā arī prognozētais mēneša neapliekamais minimums";
  2. "Iekļaut nodokļu maksātājus, kuriem ir mainījies tikai prognozētais mēneša neapliekamais minimums";
  3. ieviests jauns pazīmes lauks, kuru atzīmējot, tiek atlasītas izmaiņas tikai pēc prognozēta mēneša neapliekamā minimuma (PMNM) izmaiņu datuma.
 6. Algas nodokļa grāmatiņas galvenās ienākuma gūšanas vietas norādīšanas logā "Rādīt ienākuma gūšanas vietai informāciju par:" pazīmes laukam "invaliditāti" mainīts nosaukums uz "invaliditāti vai apgādnieka zaudējuma pensiju".
 7. Veiktas izmaiņas EDS dokumenta "Fiziskas personas attālināta dokumentu iesniegšana kurjerpasta sūtījumu deklarēšanas gadījumā" ievadformas ievadlaukā "pases izdevējvalsts", lai Latvijas pilsonis (Latvijas personas kods un pase) - nerezidents var izvēlēties valsti "LV- Latvija".
 8.  EDS dokumenta "Informācija par tirdzniecības dalībniekiem" ievadformā sadaļa "Tirdzniecības dalībnieki" papildināta ar jaunām ailēm: dzimšanas datums, valsts, lai varētu norādīt ārzemnieku, kas nav Latvijas NM.
 9. Veiktas izmaiņas EDS dokumenta "Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai" sadaļā "Samaksas grafiks", lai neaizpildīta lauka "Pirmā maksājuma datums" gadījumā nospiežot pogu "Sagatavot grafiku" pirmā maksājuma datums tiek aprēķināts kā šodienas datums +20 darba dienas. Nākamie maksājuma datumi tiek aprēķināti kā līdz šim: 1. maksājuma datums + 1 mēnesis ar nobīdi uz nākamo darba dienu.
 10. EDS dokumenta "Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti" ievadforma papildināta ar obligātu izvēles lauku, kurā jānorāda, vai pārskatu sniedzošais uzņēmums ir grupas māte, aizstājējmāte vai arī ziņas sniedzamas lokālai vajadzībai.
 11. Veiktas izmaiņas EDS dokumenta "Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācijas dati" ievadformā:
  1. izvēlnes teksts "Autoratlīdzības maksātājs" aizstāts ar tekstu "Pašnodarbināta persona - autoratlīdzības saņēmējs";
  2. izvēlnē "Autoratlīdzības maksātājs" teksts "maksātājs" aizstāts ar tekstu " saņēmējs";
  3. izvēlne "Autoratlīdzības maksātājs" (pēc izmaiņām "Pašnodarbināta persona - autoratlīdzības saņēmējs") pacelta uz augšu aiz izvēlnes "Pašnodarbinātā persona".

Papildus tam nelieli funkcionalitātes kvalitātes un kontroļu uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem un reģistriem:

 • "Valsts amatpersonas deklarācija";
 • "Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai";
 • "Gada pārskats";
 • "Uzņēmuma ienākuma nodoklis taksācijas periodam, sākot ar 01.01.2018.";
 • "Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija periodam, sākot no 01.01.2016. līdz 31.12.2017";
 • "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)";
 • "Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija";
 • "Paziņojums par nodokļu maksātāja pamatdarbības veidu";
 • "Paziņojums par PVN samaksu";
 • "Reģistrācija PVN īpašajā režīmā";
 • "Lietotāja kases aparāti";
 • "Apkalpojošā dienesta kases aparāti".
27.06.2018.

2018.gada 27.jūnijā plkst.21.00 plānota Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versijas 14.0 ieviešana ekspluatācijā, kurā ir īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS versijā 14.0:

1. EDS sadaļa “Izziņas” papildināta ar sešām jaunām izziņām, kuras lietotājs varēs pieprasīt tiešsaistes režīmā, neapmeklējot Valsts ieņēmumu dienestu:

 • “Izziņa par vidējām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darbinieku skaitu” (pieejama fiziskām un juridiskām personām);
 • “Izziņa par vidējām darba algām” (pieejama fiziskām un juridiskām personām);
 • “Izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un nomaksātajiem nodokļiem un nodokļu parādiem” (pieejama fiziskām un juridiskām personām);
 • “Izziņa, ka persona nav ar PVN apliekama persona” (pieejama fiziskām un juridiskām personām);
 • “Izziņa par fiziskās personas ienākumiem” (pieejama fiziskām personām);
 • “Izziņa par nereģistrētu saimniecisko darbību” (pieejama fiziskām personām).

2. Izveidota jauna Valsts amatpersonas deklarācijas (VAD) versija, kurā veikti vairāki lietojamības uzlabojumi:

 • pēc VAD veida un datuma vai perioda norādīšanas nodrošināta automātiskā datu pielasīšana no valsts informācijas sistēmām un valsts amatpersonas iepriekš iesniegtās deklarācijas (jā tāda ir). Lietotājam nav jāveic nekādas darbības, tikai jāuzgaida kamēr tiek pielasīti dati. Par datu pielasīšanu attiecīgajā sadaļā norāda blakus tās nosaukumam attēlotais pelēkais pazīmēs lauks ar kasīti;
 • aizpildot deklarāciju sadaļās, kurās tika pielasīti dati, iespējams iniciēt to atkārtotu pielasīšanu, nospiežot pogu “Atkārtoti pieprasīt datus”, dzēšanu, labošanu un pievienošanu, ja pielasītie dati ir nepilnīgi vai  mainījušies;
 • pie katras sadaļas ir izveidoti divu veidu pazīmju lauki (kāsīši) - pelēks un zaļš ar šādu funkcionālo nozīmi:
  • lauks ar pelēko kasīti nozīmē, ka lietotājs nav pabeidzis sadaļas aizpildīšanu un atzīmējis: “Apliecinu, ka sadaļā sniegtās ziņas ir patiesas”;
  • lauks ar zaļo kāsīti nozīmē, ka lietotājs ir pārliecinājies par konkrētās sadaļas datu patiesumu un atzīmējis “Apliecinu, ka sadaļā sniegtās ziņas ir patiesas.” Ja attiecīgās sadaļas dati tika rediģēti, pazīmes lauka kāsītis atkal paliek pelēks un nepieciešams atkārtoti atzīmēt apliecinājumu. Ja kādā no sadaļām nav atzīmēts apliecinājuma lauks, pēc pogas “Pārbaudīt un saglabāt” tiek izdots kļūdas paziņojums: “Katrā sadaļā nepieciešams apliecināt, ka sniegtā informācija ir patiesa”. Lai turpmāk nerastos domstarpības ar VAD pārbaudošajām institūcijām apliecinājuma atzīme jāveic visās VAD sadaļās – arī tajās, kurās informācija netika ievadīta;
 • atkarībā no izvēlētā VAD veida, tiek attēlotas tikai tās sadaļas, kuras valsts amatpersonai konkrētajā deklarācijas veidā ir jāizpilda;
 • VAD ekrānforma ir papildināta ar darbību pogām: “Turpināt” un “Atpakaļ”. Ja sadaļas aizpildīšana pabeigta, pirms pogas “Turpināt” nospiešanas katrā sadaļā ir obligāti atzīmējams lauks: “Apliecinu, ka sadaļā sniegtās ziņas ir patiesas”;
 • sadaļās “Kapitāla daļas un finanšu instrumenti”, “Skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi”, “Parādsaistības” un “Aizdevumi” notiek informācijas pielasīšana no iepriekšējās deklarācijas, izņemot lauka “Summa” vērtību, kuru valsts amatpersona, izmantojot pogu “Labot”, ievada manuāli. Nepieciešamības gadījumā šajās VAD sadalās pielasīto informāciju var dzēst vai pievienot jaunu;
 • noslēgumā paredzēta apliecinājuma “Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas” veikšana.

3. EDS sadaļā “Maksājumi” nodrošināta nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu veikšana par citu fizisku vai juridisku nodokļu maksātāju. Maksājuma veikšanai par citu personu jānospiež uz pogas “Izvēlēties citu” un  atkarībā no izvēlētā personas tipa jāievada: juridiskām personām – reģistrācijas numurs un fiziskām personām – personas kods, vārds, uzvārds. Atvēroties maksājuma uzdevuma veidlapai, jāizvēlas nodokļa veids un jāievada summa. Laukā “Maksājuma mērķis” tiks attēlots personas, par kuru tiek veikts maksājums, kods. Par citām personām veiktie maksājumi tiek attēloti lapā “Maksājumu vēsture”.

4. EDS pārskatu grupā “Iesniedzamās un iesniegtās deklarācijas” papildināta ar diviem pārskatiem:

 • “Pārskats par uzkrāto atlaižu summu veiktas izmaiņas”, kura dati būs pieejami četrām pašvaldībām: Ventspils, Liepāja, Rīga un Rēzekne;
 • “Pārskats par skaidras naudas deklarācijām, kurās konstatētas neatbilstības”, kas pieejams fiziskām un juridiskām personām.

5. EDS dokumentu grupā “Citi” izveidots jauns, strukturēts dokuments “Pārskats par Latvijas teritorijā pārvadātāja piedāvātajiem un veiktajiem pārvadājumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni”. Nodrošināta pārskata augšupielāde ar XML failu vai aizpildīšana manuāli.

6. Veiktas izmaiņas EDS kases aparātu reģistros:

 • reģistra “Apkalpojošā dienesta kases aparāti” sadaļa “Apkalpošanā esošās ierīces un iekārtas” papildināta ar jaunu datu meklēšanas filtru “Uzstādīšanas adrese”;
 • reģistra “Lietotāja kases aparāti” sadaļa “Uzskaitē esošās ierīces un iekārtas” papildināta ar jaunu datu meklēšanas filtru “Uzstādīšanas adrese”. Lai meklētu datus reģistra “Apkalpojošā dienesta kases aparāti” sadaļā “ Apkalpošanā esošās ierīces un iekārtas”, vispirms jāievada kases aparātu lietotāja reģistrācijas numurs laukā “Lietotāja nosaukums, reģistrācijas numurs”;
 • nodrošināta iespēja reģistra “Apkalpojošā dienesta kases aparāti” sadaļas “Apkalpošanā esošās ierīces un iekārtas” un reģistra “Lietotāja kases aparāti” sadaļas “Uzskaitē esošās ierīces un iekārtas” atlasītos datus lejupielādēt XLSX formātā.

7. EDS dokumentu darbību saraksts papildinātas ar jaunu izvēlni: “Vēsture”, kuru nospiežot, tiek attēlotas visas ar konkrēto dokumentu veiktās darbības – to veikšanas datums un laiks un personas, kas veica darbības, vārds un uzvārds.

8. EDS logrīkā “Revidenta dokumenti” katram dokumentam, kas kaut reizi ticis noraidīts vai apstiprināts, tiek attēlota poga “Atbilde”, kuru nospiežot tiek attēlots saraksts ar dokumenta noraidīšanas, apstiprināšanas notikumiem un noraidīšanas iemeslu.

Papildus tam EDS versijā 14.0 nelieli funkcionāli kvalitātes un kontroļu uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem:

 • “Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija”;
 • “Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija”;
 • “Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija”;
 • “Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija”;
 • “Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija´;
 • “Algas nodokļa grāmatiņa”;
 • “Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem”;
 • “Darba devēja ziņojums”;
 • “Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai”.
28.03.2017.

2018.gada 28.martā ieviesta ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija 12.0, kurā ir īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS versijā 12.0:

 1. EDS dokumenta “Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi” ievadformā 8.rinda papildināta ar jaunu ievadlauku “8.3. atlaides daļa saskaņā ar 6.panta 2.l d.”. Izveidota kontrole, lai atlaides summu ļautu norādīt, aizpildot 8.1. rindu vai 8.1. un 8.2. rindu, vai arī tikai 8.3. rindu. Šo izmaiņu sakarā papildināts dokumenta XML faila apraksts DokTNAv1_XML_D.

 2. EDS dokumenta “Pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu” ievadformā pievienota 5. aile “Pašvaldības samazinātā nodokļa atlaide (6.panta 2.l d.)”. Izveidota kontrole, lai atlaides summu ļautu norādīt, aizpildot 3.aili vai 3.aili un 4.aili, vai arī tikai 5.aili. Šo izmaiņu sakarā papildināts dokumenta XML faila apraksts DokNINAv1_XML_C.

 3. Veiktas izmaiņas EDS dokumentu “Pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu” un “Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu, par saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi” ievadformās, lai vērtības varētu norādīt veselos skaitļos (euro), kā arī aprēķinos nodrošināta noapaļošana līdz veseliem skaitļiem. Šo izmaiņu sakarā papildināti dokumentu XML failu apraksti: DokNINAv1_XML_C, DokTNAv1_XML_D.

 4. Mainīts esošā EDS dokumenta “Informācija VID klientu apkalpošanas centriem” nosaukumu uz “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”.

 5. Veiktas izmaiņas EDS dokumenta “Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem” ievadformā, lai aprēķināto sezonas laukstrādnieku nodokli sadalītu IIN un VSAOI, ja ienākums (nevis nodoklis) pārsniedz 70 euro.

 6. EDS dokumenta “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)” ievadformā mainīts lauku “Ienākuma gūšanas periods” “no” un “līdz” obligātums uz “Obligāts” jebkuram ienākuma veidam. Lauku “Ienākuma gūšanas periods” “no” un “līdz” ierobežojumi saglabāti tādi paši kā līdz šim.

 7. EDS dokumentā “Akcīzes nodokļa aprēķins (likmju maiņas gadījumā)” nodrošināta atliktā iesniegšana pēc lauka “inventarizācijas veikšanas datums”, t.i., dokuments tiks importēts un pieņemts līdz ar inventarizācijas veikšanas datuma iestāšanos, bet līdz tam dokumentu sarakstā dokuments būs statusā “Iesniegts”, un laukā “Informācija” tiks attēlots paziņojums “Tiks pieņemts pēc <inventarizācijas veikšanas datums-1diena>“.

 8. EDS jaunajā izdalītajā dokumentā “Gada pārskats” un “Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija” Uzņēmuma gada pārskata un Konsolidētā uzņēmuma gada pārskata ievadformas sadaļā “Bilances aktīvi” tiek dinamiski mainīts posteņa 90. nosaukumu: Ja atzīmēts lauks “Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem”, tad “II. Pamatlīdzekļi:.

 9. EDS sadaļā “Algas nodokļu grāmatiņa” lapā “Iesniegt algas nodokļa grāmatiņu ienākuma gūšanas vietā...” mainīts šķirkļa “VSAA” nosaukums uz “VSAA (Sociālās apdrošināšanas pakalpojumi)”.

 10. EDS dokumenta “Ziņas par darba ņēmējiem” ievadformā gadījumā, ja ziņās ir norādīti dati par darba ņēmēja statusa iegūšanu periodā, kas ir senāks par 60 dienām kopš šo ziņu sniegšanas datuma, nodrošināta iespēja pievienot attaisnojuma dokumentu.Saistībā ar šīm izmaiņām izstrādāts dokumenta XML apraksts ZDN_XML_K.

 11. EDS dokumenta “Pašnodarbinātā ziņojums” versijas taksācijas periodam, sākot ar 2018.gada 1.ceturksni, ievadformā pievienotas papildus rindas, kurās norādīt informāciju par VSAO iemaksām 5% apmērā no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma. Saistībā ar šīm izmaiņām tiks papildināts dokumenta XML apraksts PNZ_XML_F.

Papildus tam EDS versijā 12.0 nelieli funkcionāli kvalitātes un kontroļu uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem:

 • “Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācijas dati”;

 • “Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām”;

 • “Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām”;

 • “Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai”;

 • “PVN atmaksas pieteikums”.

11.12.2017.

2017.gada 12.decembrī, sākot ar plkst.21.00, tiks ieviesta ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija 11.0, kurā ir īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS versijā 11.0:

1. EDS pārskats “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” papildināts ar jauniem laukiem “Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma summa”, “Periods no” un “Periods līdz” (izmaiņas būs pieejamas pēc 16.12.2017.).

2. EDS “Algas nodokļa grāmatiņa” papildināta ar informācijas par prognozēto mēneša neapliekamo minimumu attēlošanu (izmaiņas būs pieejamas pēc 16.12.2017.).

3. Dokumentu grupā “Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi”:

 • izveidots jauns strukturēts dokuments “Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai”;
 • dokumentam “Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai” izveidota jauna versija “Taksācijas periodam, sākot no 01.01.2018”.

4. Veiktas izmaiņas gada pārskatu dokumentu grupās:

 • dokumentu grupā “Gada pārskati” ir iekļautas šādu gada pārskatu veidu veidlapas:
  - “Atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats”;
  - “Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns”;
  - “Individuālā komersanta gada pārskats”;
  - “Politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskats”;
  - “Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats”;
  - “Gada pārskats”, kas paredzēts iesniegšanai par taksācijas periodu, kas beidzas, sākot ar 01.01.2018 (ieskaitot), un kas ietver šādus gada pārskata veidus:
      - “Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats”;
      - “Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētā gada pārskats”;
      - “Banku gada pārskats”;
      - “Banku konsolidētais gada pārskats”;
      - “Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats”;
      - “Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats”;
      - “Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats;
      - “Privātā pensiju fonda gada pārskats”;
      - “Reliģiskās organizācijas gada pārskats”;
      - “Uzņēmuma gada pārskats”;
 • dokumentu grupā “Gada pārskati par taksācijas periodu līdz 31.12.2017.” ir iekļautas šādu gada pārskatu veidu veidlapas:
  - “Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija taksācijas periodam, sākot no 01.01.2016. līdz 31.12.2017.”, kas paredzēts iesniegšanai par taksācijas periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2017 (ieskaitot), un kas ietver šādus gada pārskata veidus:
      - “Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats”;
      - “Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētā gada pārskats”;
      - “Atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskats”;
      - “Banku gada pārskats”;
      - “Banku konsolidētais gada pārskats”;
      - “Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats”;
      - “Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats”;
      - “Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats;
      - “Privātā pensiju fonda gada pārskats”;
      - “Reliģiskās organizācijas gada pārskats”;
      - “Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskats”;
      - “Uzņēmuma gada pārskats”;
  - Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
  - Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
  - Banku gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
  - Banku konsolidētais gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
  - Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015. un gada pārskata, kas iesniegts līdz 31.12.2016., precizēšanai;
  - Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
  - Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
  - Privātā pensiju fonda gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
  - Reliģiskās organizācijas gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.; un gada pārskata, kas iesniegts līdz 31.12.2016., precizēšanai;
  - Uzņēmuma gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.

5. EDS dokumentam “PVN taksācijas perioda deklarācija, taksācijas periodam, sākot ar 2018.gadu” veiktas šādas izmaiņas:

 • PVN 1 pārskata 1.daļas lauka “Darījumu veids” kodiem “V” un “T” mainīts skaitlis no “1430” uz “150”;
 • PVN 1 pārskata 3.daļas lauka “Dokumenta veids” kodiem “V”, “T” un “X” mainīts skaitlis no “1430” mainīts uz “150”;
 • PVN 7 pārskata 1.daļas lauka “Darījumi vai darbības ar nekustamo īpašumu” izvēlnes sarakstā 4.ierakstam nomainīts nosaukums uz “4. - pārbūvēts, atjaunots vai restaurēts”;
 • PVN1-I laukā “Darījuma veids” izvēlnes sarakstā pievienoti jauni ieraksti:
  - R7 - Darījumi ar metālizstrādājumiem;
  - R8 - Sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegāde;
  - R9 - Būvizstrādājumu piegāde. Izvēlnes sarakstā mainīts ieraksta ar kodu R4 nosaukums uz “Mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču un spēļu konsoļu piegāde”.
 • mainīta PVN deklarācijas datu apstrāde:
  - izveidota asinhrona PVN deklarācijas datu pārbaude, kas ļauj netraucēti lietot pārējo EDS funkcionalitāti, kamēr notiek deklarācijas datu pārbaude;
  - ja tiek iesniegta PVN deklarācija ar vairāk nekā 1000 rindu ierakstiem, pēc spiedpogas “Pārbaudīt un saglabāt” nospiešanas tā tiek novirzīta uz sadaļu “Dokumentu saraksts”, kur tiek attēlots  paziņojums: “Dokumentā <dokumenta numurs> tiek veiktas datu pārbaudes. Līdz pārbaudes beigām dokuments nav pieejams labošanai un iesniegšanai. Lai sekotu dokumenta statusa maiņai, lūdzam pēc dažām minūtēm atjaunot lapas saturu, piemēram, nospiežot uz izvēlnes "Dokumenti" vai tastatūras taustiņu F5. Informējam, ka dokumenta pārbaudes laikā pārējā EDS funkcionalitātes lietošana nav ierobežota.”;
  - iesniedzot PVN deklarāciju, tiek attēlots paziņojums “Notiek dokumenta iesniegšana, kas var aizņemt laiku līdz 1 minūtei.”;
  - ja PVN deklarācijas ievadformā ir vismaz viens brīdinājums, dokumentu sarakstā pie “Pārbaudīt un saglabāt” tiek attēlots dzeltens trijstūris ar izsaukuma zīmi “!” (šis jauninājums ieviests arī citiem EDS dokumentiem).

6. EDS dokumenta “Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija” ievadformā veiktas šādas izmaiņas:

 • norādot taksācijas periodu, kura beigu datums ir 2018. gadā vai lielāks, tiek attēlots kļūdas paziņojums: “Par taksācijas periodu, kas beidzas, sākot ar 01.01.2018, ir jāiesniedz dokumenti “Gada pārskats” sadaļā “Gada pārskati” un “Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija” sadaļā “Uzņēmuma ienākuma nodokļa dokumenti”;
 • ja taksācijas periods sākas 01.01.2017 un beidzas 31.12.2017, tad gada pārskats būs obligāts ar tādiem pašiem nosacījumiem kā līdz šim - tiks uzskatīts, ka taksācijas periods sakrīt ar finanšu gadu;
 • ja taksācijas perioda sākuma datums ir atšķirīgs no 01.01.2017 un beigu datums ir 31.12.2017, tad gada pārskats nav obligāts un lietotājam ir iespēja pazīmi par gada pārskata iesniegšanu izņemt. Šajā gadījumā lietotājam gada pārskatu izvēlnes sarakstā ir pieejama vēl viena saraksta rinda “finanšu (starpperiodu) pārskats” un zem “Mainot gada pārskata veidu, aizpildītie dati tiks aizvietoti ar VID datubāzē pieejamajām vērtībām.” tekstā, kā arī dokumenta ievadformā tiek attēlots informatīvs paziņojums: “Ja nodokļa maksātāja pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, tad jāiesniedz tikai uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par periodu līdz 31.12.2017. un sadaļā “Citi dokumenti” jāpievieno finanšu (starpperiodu) pārskats”;
 • mainīti dokumentu nosaukumi dokumentu sarakstā uz: “Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija taksācijas periodam, sākot no 01.01.2016. līdz 31.12.2017.”.

7. Mainīts EDS lietotāju saziņas e-pasta verificēšanas algoritms uz šādu:

 • EDS pirmajā lapā:
  - lietotājs ievada jaunu vai aktualizē esošo kontaktinformāciju saziņai ar VID;
  - nospiež pogu “Saglabāt”;
 • blakus ievadītajam e-pastam tiek attēlota poga “Turpināt” (pogas “Saglabāt” vietā) un informatīvs teksts:
  - “Uz Jūsu saziņas e-pasta adresi <adrese> tiks nosūtīta kontaktinformācijas apstiprinājuma hipersaite, kuru lūdzam aktivizēt trīs dienu laikā no saņemšanas brīža.”;
  - lietotājs nospiež pogu “Turpināt” un pāriet uz EDS sākumlapu.

Papildus tam EDS versijā 11.0 nelieli funkcionāli kvalitātes un kontroļu uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem:

 • “Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija”;
 • “Ziņas par darba ņēmējiem”;
 • “Pašnodarbinātā ziņojums”;
 • “Darba devēja ziņojums”;
 • “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)”.
28.09.2017.

2017.gada 28.septembrī, sākot ar plkst.21.00, tiks ieviesta ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija 10.0, kurā ir īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS versijā 10.0:

1. Dokumentu grupā “Akcīzes nodokļa dokumenti” izveidots jauns strukturēts dokuments “Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija”. Dokuments pieejams fiziskām un juridiskām personām. Deklarācijas sagatavošana paredzēta periodam, sākot ar 2017.gada aprīli.

2. Dokumentu grupā“Citi” izveidoti divi jauni dokumenti:

 • “Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai”. Dokumenta iesniegšana būs iespējama, sākot ar 2017.gada 1.oktobri.;

 • “Starptautisku uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti”. Dokumentu būs iespējams iesniegt par periodu, sākot ar 2016.gada 1.janvāri.

Papildus tam EDS versijā 10.0 nelieli funkcionāli kvalitātes un kontroļu uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem:

 • “Gada pārskats un Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija”;
 • “Fiziskas personas attālināta dokumentu iesniegšana kurjerpasta sūtījumu deklarēšanas gadījumā”;
 • “Ziņas par darba ņēmējiem”;
 • “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma”;
 • “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)”;
 • “Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām”;
 • “Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām”;
 • “Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā”;
 • “PVN taksācijas perioda deklarācija”;
 • “Pārskats par aprēķināto izložu nodokli par valsts un vietējā mēroga izlozēm un momentloterijām”.
13.06.2017.

2017.gada 28.jūnijā, sākot ar plkst. 21.00, plānots ieviest ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versiju 9.0, kurā ir īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS versijā 9.0:

1. Dokumentu grupas “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti” dokumentam “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” (turpmāk  – “Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)”) ir izveidota jauna versija, kas papildināta ar sešām jaunām tabulām šādu datu iesniegšanai:

 • par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;
 • par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem – izdienas pensijas saņēmējiem vai invalīdiem – valsts speciālās pensijas saņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai;
 • par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija vai vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem un par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai;
 • par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;
 • par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem – izdienas pensijas saņēmējiem vai invalīdiem – valsts speciālās pensijas saņēmējiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā;
 • par jaunuzņēmuma darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija vai vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem un par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā.

2. Sākot ar 2017.gada 1.jūliju, EDS dokumentam “Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)” tiks ieviesta jauna kontrole, kas turpmāk neļaus iesniegt ziņojumu, ja tajā būs iekļautas personas, kurām ar darba devēju nav reģistrētas aktīvas darba attiecības – nav iesniegtas ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu.

3. Veiktas izmaiņas EDS funkcionalitātē, lai nodrošinātu tādu dokumentu apstrādi, kuros iekļautas personas, kas nomainījušas personas kodu.

4. EDS dokumentu grupas “Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija” dokumentu “Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats”, “Banku gada pārskats”, “Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats”, “Privātā pensiju fonda gada pārskats”, kā arī dokumenta “Individuālā komersanta gada pārskats” ievadformā nodokļu maksātājiem, kuriem ir aktuāls maksātnespējas process, tiks attēloti divi jauni lauki:

 • “Maksātnespējas administratora pieņemtais lēmums” ar divām izvēlnēm – “Saimnieciskā darbība tiek turpināta pilnā vai ierobežotā apjomā” un “Saimnieciskā darbība tiek izbeigta” (obligāti jāizvēlas vismaz viena no tām);
 • “Lēmuma datums”, kas ir obligāts, ja nodokļu maksātāja darbība tiek izbeigta.

Ja nodokļu maksātājs norāda “Saimnieciskā darbība tiek turpināta pilnā vai ierobežotā apjomā”, tad gada pārskats jāaizpilda līdz šim noteiktajā kārtībā.

Ja nodokļu maksātājs norāda “Saimnieciskā darbība tiek izbeigta”, tad:
      - automātiski tiek atzīmēts lauks “Likvidācijas slēguma bilance” (nav rediģējams);
      - tiek attēlota informācija “Turpmāk, līdz uzņēmuma likvidācijai, gada pārskatus jāiesniedz ar likvidācijas slēguma bilanci.”.

 • “Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskatam” un “Privāto pensiju fondu gada pārskatam” obligāti ir iesniedzama “Bilance” un “Peļņas vai zaudējumu aprēķins”.
 • “Bankas gada pārskatam” obligāti ir iesniedzami “Bilances aktīvi”, “Bilances saistības, kapitāls un rezerves”, “Ārpusbilances posteņi” un “Bilance un Peļņas vai zaudējumu aprēķins”.
 • “Krājaizdevu sabiedrības gada pārskatam” obligāti ir iesniedzami “Bilance”, “Ārpusbilances posteņi” un “Bilance un Peļņas vai zaudējumu aprēķins”.
 • “Individuālā komersanta gada pārskatam” obligāti ir iesniedzama “Bilance” un “Ieņēmumu un izdevumu pārskats”.
03.04.2017.

2017.gada 4.aprīlī, sākot ar plkst. 21.00, plānots ieviest ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versiju 8.5, kurā ir īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS versijā 8.5:

 • dokumentu grupā “Uzņēmumu ienākuma nodokļa dokumenti” ir izveidoti divi jauni dokumenti:
  - “Izziņa par uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu”;
  - “Iesniegums par uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu apmēra samazināšanu”;
 • dokumentu grupā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ziņojumi” ir izveidots jauns dokuments “Ziņojums par aizdomīgu darījumu (tostarp nereģistrējamas kustamas mantas (tajā skaitā skaidras naudas) mantošanas gadījumu)”;
 • dokumentam “Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija” izveidota jauna versija taksācijas periodam, sākot ar 2017.gada 1.janvāri.

Papildus tam EDS versijā 8.5 nelieli funkcionāli kvalitātes un kontroļu uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem:

- “Gada pārskats un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija”;
- “Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām”;
- “Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām”;
- “Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai”;
- “Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai”;
- “Akcīzes nodokļa aprēķins (likmju maiņas gadījumā)”;
- “Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”;
- “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par izmaksām nerezidentiem”;
- “Ziņas par darba ņēmējiem” un “Darba devēja ziņojums”.

12.12.2016.

2016.gada 14.decembrī plānots ieviest ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versiju 8.4, kurā īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS versijā 8.4:

 1. Izveidots jauns apvienots dokuments "Gada pārskats un Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija periodam, sākot ar 01.01.2016.", kas paredzēts attiecīgā gada pārskata veida, uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas un avansa maksājumu aprēķina sagatavošanai un vienlaicīgai iesniegšanai EDS. Dokuments paredzēts iesniegšanai, sākot ar 2016.pārskata gadu (par pārskata gadu, kurš sākas 2016.gada 1.janvārī vai 2016. kalendāra gada laikā). Dokuments pieejams dokumentu grupā "Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija”.
 2. Gada pārskatiem "Uzņēmuma gada pārskats" un "Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats" pievienota jauna sadaļa "Pielikums" ar nosaukumu "Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes", kura struktūra izveidota atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam.
 3. Sadaļā "Pārskati" veiktas izmaiņas:
  • pārskats "Darbības veidi" papildināts ar tabulu, kurā tiek attēloti darbības veidi saistībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu;
  • izveidots jauns pārskats "Atbildīgās personas", kurā attēlota informācija par atbildīgajām personām saistībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu.
 4. Dokumentu grupā "Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi" izveidoti divi jauni dokumenti:
  • "Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai";
  • "Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai".
 5. Dokumentu grupā “Citi” izveidots jauns strukturēts dokuments “Informācija VID Muitas pārvaldes Lidostas MKP 0240. Fiziskas personas attālināta dokumentu iesniegšana kurjerpasta sūtījumu deklarēšanas gadījumā”.
 6. EDS autentifikācijas lapa papildināta ar hipersaiti "Kā kļūt par lietotāju?", uz kuras nospiežot lietotājam tiek attēlota informācija "Kas nepieciešams, lai kļūtu par EDS lietotāju".

  Papildus tam EDS versijā 8.4 nelieli funkcionāli kvalitātes uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem: "Darba devēja ziņojums", "PVN taksācijas perioda deklarācija", "Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija", "Valsts amatpersonu saraksts", "Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām" un "Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām".

  05.10.2016.

  2016.gada 11.oktobrī ieviesta ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija 8.3, kurā īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

  Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS versijā 8.3:


  1. Veiktas izmaiņas EDS lietotāja sākumlapā:

  • izveidots apvienotais logrīks "Atgādinājumi par dokumentu iesniegšanas un maksājumu veikšanas termiņiem" (jeb kalendārs) ar iespēju apskatīt atgādinājumus par nodokļu maksājumu un dokumentu iesniegšanas termiņiem un no tā veikt aprēķināto nodokļu samaksu vai deklarācijas iesniegšanu, kā arī lūgt termiņa pagarinājumu;

  • nodrošināta personalizētas saskarnes, jeb sadaļas “Mans saraksts” izveide. Lai izveidotu personalizēto sadaļu "Mans saraksts", EDS lietotājam dokumentu sarakstā “Visi dokumenti” jāizvēlas biežāk lietojamie dokumenti un pie tiem jāatzīmē favorīt zvaigznīti “Pievienot sarakstam”. Izveidotajā sadaļā “Mans saraksts” dokumenti tiek attēloti pa grupām, kur katram dokumentam ir izveidota sava lapa ar dokumentu sarakstu dalījumā pa periodiem un ar attiecīgajām darbību pogām.

  2. Nodokļu parāda detalizācijas lapa papildināta ar jaunām spiedpogām: “Maksāt” un “Lūgt termiņa pagarinājumu”, lai no tās veiktu nodokļa parāda maksājumu vai iesniegtu “Iesniegumu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”.

  3. Nodokļu pārmaksas detalizācijas lapa papildināta ar jaunu spiedpogu “Novirzīt pārmaksu”, kuru nospiežot tiek atvērts dokuments “Informācija VID klientu apkalpošanas centriem”.

  4. Veiktas izmaiņas EDS “Dokumentu sarakstā” –kolonnas “Datums” nosaukums mainīts uz “Izveidots”, jo minētajā kolonnā tiek attēlots dokumenta izveidošanas datums. Izveidota jauna kolonna “Iesniegts”, kurā tiek attēlots dokumenta iesniegšanas datums. Kolonnas "Iesniegts" lauks ir tukšs dokumentiem ar statusu "Nenoteikts", "Kļūdains", "Gatavs iesniegšanai". Dokumentu saraksta sadaļā "Gatavs iesniegšanai" neattēlo kolonnu "Iesniegts", jo šī kolonna vienmēr būs neaizpildīta. Sadaļa “Meklēt” papildināta ar atlases kritēriju “Iesniegšanas periods no līdz”.

  5. EDS papildināta ar jaunu funkcionalitāti vairāku dokumentu vienlaicīgai iesniegšanai. EDS dokumentu saraksta sadaļā "Gatavi iesniegšanai" pievienoti pazīmes lauki, lai atzīmētu vairākus vienlaicīgi iesniedzamos dokumentus. Vienlaicīgai vairāku dokumentu iesniegšanai izveidota spiedpoga “Iesniegt atzīmētos”.. Pēc iesniegšanas apstiprinājuma tiek izpildītas kontroles, kuras paredzētas veikt pie dokumenta iesniegšanas. Ja tiek konstatētas kļūdas, tās tiek attēlotas virs dokumentu saraksta un kļūdainais dokuments netiek iesniegts.

  6. Vienkāršots EDS dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas process. Šim nolūkam EDS dokumenta ievadforma papildināta ar jaunu spiedpogu “Iesniegt”, kura ir pieejama pēc darbības “Pārbaudīt un saglabāt” sekmīgas izpildes, kā arī ar radiopogām: “Pirmreizējs dokuments” vai “Precizējums”, lai atzīmētu iesniegšanas veidu. Ja dokuments tiek precizēts pēc dokumenta numura, tad norādot iesniegšanas veidu "Precizējums", tiek attēlots atbilstošo pirmreizējo dokumentu vai pēdējo precizējumu saraksts. Ja nospiežot pogu "Pārbaudīt un saglabāt", nav konstatētas kļūdas, lietotājam kļūst pieejama poga "Iesniegt". Ņemot vērā to, ka iesniegšanas veids un precizējamā dokumenta numurs tiek iekļauts dokumenta ievadformā un attiecīgi arī dokumenta XML struktūrā, tad ir papildināti dokumentu XML apraksti ar jauno lauku aprakstiem, bet ir saglabāta iespēja iesniegt dokumentus ar līdzšinējiem XML formātiem, tajos neiekļaujot jaunos XML laukus. Tādā gadījumā pēc dokumenta augšupielādes tiks attēloti atbilstoši kļūdas paziņojumi.

  7. Dokumentu grupai "NM reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas" mainīts nosaukums uz "Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas".

  8. Dokumentu grupa “Gada pārskati” papildināta ar jaunu strukturētu dokumentu "Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības pārskats”.

  9. Dokumentu grupa “Citi” papildināta ar jaunu strukturētu dokumentu “Informācija par tirdzniecības dalībniekiem”.

  10. Personām, kurām ir divi vai vairāki vārdi, tiek tiks attēloti EDS un elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā (gan par pašu, gan radiniekiem).

  11. Ieviesta jauna funkcionalitāte nodokļu maksātāja kontaktinformācijas (e-pasta adreses, tālruņa numura) verifikācijai. Pieslēdzoties EDS, lietotājam tiks piedāvāts ievadīt (aktualizēt) nodokļa maksātāja kontaktinformāciju un to saglabāt. Nospiežot spiedpogu “Saglabāt”, uz nodokļu maksātāja e-pasta adresi, kura būs norādīta EDS, tiks nosūtīts e-pasts ar apstiprinājuma hipersaiti, lai to aktivizētu un tādējādi apstiprinātu ievadītās kontaktinformācijas pareizību un piederību nodokļu maksātājam. VID datubāzē esošie nodokļa maksātāja kontaktinformācijas dati netiks mainīti kamēr netiks aktivizēta apstiprinājuma hipersaite. Jāņem vērā, ka, ja e-pastā saņemtā apstiprinājuma hipersaite netiks aktivizēta, arī nākamajā pieslēgšanās reizē EDS tiks lūgts ievadīt (aktualizēt) kontaktinformāciju. Pēc kontaktinformācijas ievadīšanas un saglabāšanas, nospiežot spiedpogu “Turpināt”, lietotājs varēs turpināt darbu ar EDS.

  Papildus tam EDS versijā 8.3 nelieli funkcionāli kvalitātes uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem: “Ziņas par darba ņēmējiem”, “Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem”, “Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins”, “Uzņēmuma gada pārskats”, “Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats”, “Reliģiskās organizācijas gada pārskats”, “Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija”, “Valsts amatpersonas deklarācija”, “PVN taksācijas perioda deklarācija”, "Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija", "Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”, “Akcīzes preču inventarizācijas saraksts un nodokļa starpības aprēķins”.

  30.05.2016.

  2016.gada 31.maijā ieviesta ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija 8.2, kurā īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi.

  Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS versijā 8.2:

  1. Veiktas vairākas izmaiņas EDS, lai pielāgotu lietotāja saskarni fizisko personu vajadzībām:

  • sākumlapā izņemts Nodokļu maksātāju datu sistēmas saīsinājums “NMDS”, tā vietā turpmāk tiks lietots nosaukums “Pārskati”;
  • sadaļas “Iestatījumi” lapā “Profils” izveidotas trīs cilnes – ”Lietotājs” ar EDS lietotāja pamatdatiem un iespēju veikt paroles maiņu, “Nodokļu maksātājs” ar nodokļa maksātāja pamatdatiem, tā statusu, kā arī iespēju pārvaldīt savu lietotāju tiesības un mainīt saziņas e-pasta adresi un “QR kods autentifikācijai mobilajā lietotnē” ar iespēju izmantot lapiņā attēloto QR kodu, lai pieslēgtos mobilajai lietotnei “Attaisnotie izdevumi”;
  • EDS lapas galvenē blakus lietotāja vārdam un uzvārdam izveidota spiedpoga, ar kuru var atvērt lapu “Profils”;
  • izveidota funkcionalitāte biežāk iesniedzamo EDS dokumentu saraksta “Mans saraksts” veidošanai. Sākotnēji visām fiziskām personām sarakstā “Mans saraksts” iekļautas EDS dokumentu sagataves “Gada ienākuma deklarācija”, “Informācija VID klientu apkalpošanas centram” un “Valsts amatpersonas deklarācija” (tikai tad, ja ir izveidoti atgādinājumi par valsts amatpersonas deklarācijas iesniegšanu);
  • fiziskām personām EDS sākumlapā izveidoti divi jauni logrīki – “Gada ienākuma deklarācijas” un “Valsts amatpersonu deklarācijas", kuru lapās attēlota informācija par sagatavoto deklarāciju statusu pa gadiem un attēlotas spiedpogas darbību veikšanai ar šiem dokumentiem;
  • lapā “Atgādinājumi” pievienots informatīvs teksts par pēdējo sekmīgo datu atjaunošanas datumu un laiku;
  • “Lietotāju un to tiesības” lapas iestatījumu sadaļa papildināta ar informāciju par lietotāja pārstāvniecības tiesībām un šīs informācijas aktualizēšanas datumu un laiku;
  • sadaļā “Noderīgi” izveidota jauna lapa “Mobilās lietotnes”, kurā iekļauta informācija par VID mobilajām lietotnēm un to lejupielādes iespējam.

  2. Dokumentu grupā “NM reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas” izveidoti divi jauni strukturēti dokumenti:

  • “Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācija”;
  • “Nodokļu maksātāja (juridiskas personas) reģistrācijas datu maiņa”.

  3. Dokumentu grupā “Akcīzes nodokļa dokumenti” izveidots jauns strukturēts dokuments “Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarācijas” (atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem dokumenta iesniegšana plānota par taksācijas periodu no 2016.gada 1.jūlija).

  4. Elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā apgādājamo pievienošanas sadaļā veiktas izmaiņas:

  • ja nav automātiski atlasīto apgādājamo, tiks attēlots informatīvs paziņojums par to, ka uz šo brīdi pēc VID datiem nav tādas personas, kuru var ņemt apgādībā;
  • informatīvais teksts papildināts ar informāciju, ka, meklējot apgādājamo personu, kurai ir divi vārdi, jānorāda viens no personas vārdiem.

  5. EDS autentifikācijas lapā izvietota poga “Pieslēgties Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzei”.

  Papildus tam EDS versijā 8.2 nelieli funkcionāli kvalitātes uzlabojumi ir veikti pieciem EDS dokumentiem – “Gada ienākumu deklarācijai”, "Uzņēmuma gada pārskatam", “Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijai", “Iesniegumam samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai" un “Ziņām par darba ņēmējiem”.

  10.03.2016. 

  2016.gada 29.februārī nodota ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija 8.1, ar kuru veikti funkcionāli kvalitātes uzlabojumi:

  1. EDS dokumentu ievadformās, kurās pēc noklusējuma ir vismaz piecas rindas, pievienota izvēlne "Rindas" ar vērtībām "5", "10", "25", "50", "100". Katram dokumenta veidam atsevišķi nomainot rindu skaitu tabulā, izmaiņas tiks saglabātas attiecīgā EDS lietotāja datorā – tādējādi, atverot jaunu tā paša veida dokumentu, tajā jau tiks attēlots EDS lietotāja iepriekš izvēlētais rindu skaits.

  2. Sadaļā “Izziņas NMDS” veiktas izmaiņas, kuru rezultātā EDS klientam, par kuru ir sagatavota izziņa par nodokļu parādu, izziņas pamatdatu formā tiek attēlota arī detalizēta informācija par attiecīgajā izziņā iekļautajiem parādiem.