Kam obligāti līdz 2016.gada 1.jūnijam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?

 Publicēts: 06.04.2016. 13.02


Apakšsadaļu izvēlne
 • Kas un kādā termiņā obligāti iesniedz deklarāciju?
  • Gada ienākumu deklarāciju par 2015.gadā gūtajiem ienākumiem iesniedz tie Latvijas iedzīvotāji, kuri:
    
   1. veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības);
   2. guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
   3. guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015.gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
   4. guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no kapitāla, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā; 
   5. guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.

   (!) Deklarācijas iesniegšanas termiņš – no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 1.jūnijam.


   1.piemērs
   Fiziskā persona guvusi ienākumus 1500 eiro no kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai. Nodoklis ienākuma izmaksas vietā nav ieturēts. Gūtais ienākums ir apliekams ar nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Aprēķinot nodokli, ņem vērā izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu (kokmateriālu pārdošanas izdevumu norma – 50 % no ieņēmumiem).  

   2.piemērs
   Fiziskā persona guvusi ienākumu 6500 eiro no personiskā automobiļa pārdošanas. Gūto ienākumu no personiskā īpašuma pārdošanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek, bet, ņemot vērā, ka gūtais neapliekamais ienākums pārsniedz 4000 eiro, deklarācija jāiesniedz obligāti.

   3.piemērs
   Fiziskā persona – Latvijas Republikas rezidents – ir guvusi ienākumus ārvalstīs. Deklarācija ir jāiesniedz obligāti. Ja ārvalstīs gūtais algota darba ienākums atbilst likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 24.panta septītajai daļai, to ar nodokli neapliek. Pārējos gadījumos nodokļa piemaksa no ārvalstīs gūtā ienākuma ir atkarīga no ārvalstīs nomaksātā nodokļa un piemērojamiem atvieglojumiem (neapliekamā minimuma, atvieglojumiem par apgādājamām personām un papildu atvieglojuma).

 • Aprēķinātā nodokļa maksāšanas kārtība
  • Aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli budžetā iemaksā līdz 16.jūnijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz  640 eiro, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.


   Piemērs
   Ja deklarāciju iesniedz 20.maijā un nodokļa summa ir 690 eiro, tad nodokļu maksātājs var iemaksāt visu summu 690 eiro līdz 16.jūnijam vai arī sadalīt nodokļa summu trijās daļās un līdz 16.jūnijam iemaksāt 230 eiro, līdz 16.jūlijam – 230 eiro un līdz 16.augustam – 230 eiro.

   Nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā 50 eiro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 eiro.

   Piemērs
   Ja apliekamais ienākums no saimnieciskās darbības ir 150 eiro, aprēķinātais nodoklis no šī ienākuma – 34,50 eiro (23% no 150), tad budžetā iemaksājamā summa ir nevis 34,50, bet gan 50 eiro.


   Minimālā nodokļa (50 eiro) maksāšana nav attiecināma uz nodokļa maksātājiem, kuri taksācijas gadā ir veikuši:

   - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem;
   - valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu.

   Minimālais nodoklis (50 eiro) nav jāmaksā par:

   - pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu;
   - gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.


   Piemērs
   Ja saimnieciskās darbības veicējs 2015.gadā nav guvis ar nodokli apliekamus ienākumus un ir izbeidzis saimniecisko darbību, viņam par 2015.gadu minimālais nodoklis (50 eiro) nav jāmaksā.

   Minimālo nodokli (50 eiro) nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās nodokļa maksātājs atradies bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām nodokļa maksātājam – fiziskajai personai ir izsniegta darbnespējas lapa “B”

   Piemērs

   Ja saimnieciskās darbības veicējs 165 dienas bija bērna kopšanas atvaļinājumā, tad par 2015.gadu maksājamais minimālais nodoklis ir 27,40 eiro = 50 eiro (minimālais nodoklis) / 365 (dienu skaits 2015.gadā) x 200 (dienas, kad nebija bērna kopšanas atvaļinājumā).

   Informācija par kontiem, kuros iemaksā nodokli, ir atrodama sadaļā “Noderīgi” – “Valsts budžeta ieņēmumu klasifikācija un konti” – “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konti”.

 • Kas vēl jāzina, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju? 
  • Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot attiecīgos deklarācijas pielikumus, iespējams saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokli.


   Pārmaksāto nodokli iespējams saņemt atpakaļ šādos gadījumos:

   1. Ja taksācijas gada laikā Jums nav piemērots viss likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.pantā noteiktais gada neapliekamais minimums (2014.gadā – 900 eiro) vai visi likuma 13.pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām (2014.gadā – 1980 eiro par katru apgādājamo personu) vai papildu atvieglojums invalīdiem un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

   2. Ja Jums taksācijas gada laikā ir bijuši likuma 10.pantā noteiktie:

   - attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
   - veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
   - privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
   - apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
   - ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus.

   Informācija par iespējām saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli ir atrodama sadaļā “Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2014.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.”

 • Kur jāiesniedz deklarācija?  
  • Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējām – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), (skat. sadaļu “Deklarācijas iesniegšana VID EDS”). Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus (to kopijas) nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas (iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā) vai arī kā ieskenētus dokumentus, iesniedz personīgi VID klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūta pa pastu.

   Izmantojot EDS, gada ienākumu deklarācijas elektroniskā formā  automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Deklarācijā automātiski tiek atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. EDS gada ienākumu deklarācijā ir nodrošināts automātisks minimālā nodokļa aprēķins, un nodokļa maksātājam  tiks sniegta informācija par aprēķināto minimālo nodokli 2014.gadā.

   Lai nodrošinātu ērtāku gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu, elektroniskajā gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas uzsākšanas sistēma lūdz lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiek piedāvāts aizpildīt tikai tos gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju.

 • Deklarācijas veidlapa un tās aizpildīšana 
  • Gada ienākumu deklarācijas veidlapa sastāv no deklarācijas D un astoņiem tās pielikumiem:

   - D1 pielikums “Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi”;
   - D11pielikums “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus”;
   - D2 pielikums “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   - D21pielikums “Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   - D3 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības”;
   - D31 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”;
   - D4 pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”;
   - D5 pielikums “Saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļa maksātājam, kas maksā fiksēto ienākuma nodokli”.

   Gada ienākumu deklarācijas veidlapas paraugs ir pieejams VID mājaslapā. Neskaidrību gadījumā VID klientu apkalpošanas centros vai pa VID informatīvo tālruni 67120000 sniedz kvalificētas konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu.

   Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.568 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.
 • Vienkāršota deklarācijas aizpildīšana
  • Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo ir guvis ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 eiro, drīkst aizpildīt:
   - deklarācijas D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem;
   - tikai deklarācijas D 04.rindu “Neapliekamie ienākumi".


   Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem:

   - aizpilda deklarācijas D4 pielikumu;
   - drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 06.rindu “izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi" un 07.rindu “ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā”.


   Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu ziedojumus un dāvinājumus, iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus, drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 08. vai 09.rindu.

   Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo pilnu gadu nav guvis ienākumus un nav izmantojis visu gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus, drīkst aizpildīt tikai to deklarācijas D 11.–17.rindu, kas atbilst konkrētajam nepiemērotajam atskaitījumam.

 • Kādi deklarācijas pielikumi ir jāaizpilda? 
  • Nodokļa maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka par maksātāju un katru viņa ģimenes locekli aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu.
    

   1.piemērs
   Nodokļa maksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši neapliekamie ienākumi, kas pārsniedz 4000 eiro. Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D 04.rindu un D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem.

   2.piemērs
   Nodokļa maksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību. Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D 06.rindu un D4 pielikumu.

   3.piemērs
   Nodokļa maksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi – iemaksas privātajā pensiju fondā. Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D 09.rindu.

   4.piemērs
   Nodokļa maksātājam ir bijuši ienākumi no saimnieciskās darbības un attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D3 un D4 pielikumus.

   5.piemērs
   Nodokļa maksātājs ir guvis ienākumus ārvalstīs. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D2 pielikumu.

   6.piemērs
   Nodokļa maksātājs ir guvis ienākumus no algota darba un ienākumus no saimnieciskās darbības kā fiksētā ienākuma nodokļa maksātājs. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D1 un D5 pielikumus.

   7.piemērs
   Nodokļa maksātājam ir bijuši ienākumi no saimnieciskās darbības un attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kā arī viņš ir guvis procentu ienākumu no aizdevuma fiziskajai personai, kurš nav aplikts ar nodokli ienākuma izmaksas vietā. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D11, D3 un D4 pielikumus.


   (!) Piemēri. Deklarācijas D11 pielikuma “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus”, D2 pielikuma “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”, D21 pielikuma “Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi” aizpildīšana.


NODERĪGAS SAITES, KAS PALĪDZĒS GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS AIZPILDĪŠANĀ PAR 2015.GADĀ GŪTAJIEM IENĀKUMIEM


 • Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2015.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem
  • Kādos gadījumos nodokļu maksātāja interesēs ir iesniegt gada ienākumu deklarāciju?


    

   Ir gadījumi, kad nodokļa maksātājam gada ienākumu deklarācija obligāti nav jāiesniedz, bet viņa paša interesēs ir iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto nodokli.

   Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarāciju un saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto nodokli gadījumos:


   1)  ja taksācijas gada laikā nav piemērots viss likuma ‟Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.pantā noteiktais gada neapliekamais minimums vai visi minētā likuma 13.pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām vai papildu atvieglojums invalīdiem un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

   2)  ja taksācijas gada laikā bijuši likuma 10.pantā noteiktie:

   - attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;

   - veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
   - privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
   - apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
   - ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus.  

   (!) Jāņem vērā, ka, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un aizpildot 2014.gada ienākumu deklarāciju, piemērojamā attaisnoto izdevumu norma ir 213,43 eiro.
    

   1.piemērs
   Fiziskā persona no janvāra līdz jūnijam nav strādājusi, bet ar 1.jūliju ir uzsākusi darbu kā darba ņēmēja. Darba vietā ir piemērots neapliekamais minimums par sešiem mēnešiem (no jūlija līdz decembrim – 450 eiro). Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un piemērojot pilnu gada neapliekamo minimumu (900 eiro), izveidojas nodokļa pārmaksa – 24 % no 450 eiro, proti,
   (900 – 450) = 108 eiro. Šo pārmaksāto summu var saņemt no budžeta atpakaļ.

   2.piemērs
   Fiziskai personai visu gadu ir bijis apgādībā bērns, bet nav bijis ieraksta algas nodokļa grāmatiņā par atvieglojuma piešķiršanu, tādējādi darba vietā atvieglojums par apgādājamo personu nav piemērots. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un piemērojot atvieglojumu par apgādājamo personu (1980 eiro), izveidojas nodokļa pārmaksa – 24 % no 1980 eiro  =  475,20 eiro. Šo pārmaksāto summu var saņemt no budžeta atpakaļ.

   3.piemērs
   Fiziskā persona gada laikā ir iegādājusies veselības apdrošināšanas polisi par 170 eiro, samaksājusi par medicīnas pakalpojumiem 40 eiro un par zobārstniecību 110 eiro. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un uzrādot tajā attaisnotos izdevumus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem, 24 % no (170 + 40) eiro + 110 eiro) = 76,80 eiro var saņemt no budžeta atpakaļ.

   4.piemērs
   Fiziskā persona, kuras gada apliekamais ienākums ir lielāks par 3415 eiro, gada laikā ir veikusi iemaksas privātajā pensiju fondā 30 eiro mēnesī. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un uzrādot tajā veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā, 24 % no 30 eiro x 12 mēneši = 86,40 eiro var saņemt no budžeta atpakaļ.


   Kur jāiesniedz deklarācija?


    Iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) klientu apkalpošanas centrā (skat. sadaļu Kontakti).

   Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, arī izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), tas ir, elektroniskā veidā, (skat. sadaļu “Deklarācijas iesniegšana VID EDS”). Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus (to kopijas) nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas (iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā) vai arī kā ieskenētus dokumentus, iesniedz personīgi VID klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūta pa pastu.

   Lai nodrošinātu ērtāku un vienkāršāku gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski, izmantojot EDS, VID ir izstrādājis gada ienākumu deklarācijas elektronisko formu, kurā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Gada ienākumu deklarācijas elektroniskā forma EDS ļauj ievērojami ietaupīt laiku nodokļu maksātājiem, jo deklarācijā automātiski tiek atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

   Lai palīdzētu nodokļu maksātājam saprast, kuras ailes un kuri gada ienākumu deklarācijas pielikumi jāaizpilda, elektroniskajā gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas uzsākšanas sistēma lūdz lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiek piedāvāts aizpildīt tikai tos gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju.


   Deklarācijas veidlapa un tās aizpildīšana


   Gada ienākumu deklarācijas veidlapa sastāv no deklarācijas D un tās pielikumiem:

   - D1 pielikums “Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi”;
   - D1pielikums “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus”;
   - D2 pielikums “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   - D2pielikums “Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   - D3 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības”;
   - D31 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”;
   - D4 pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”;
   - D5 pielikums “Saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļa maksātājam, kas maksā fiksēto ienākuma nodokli”.

   Ja nodokļa maksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem, tad aizpildāma deklarācijas D 06. un/vai 07.rinda un D4 pielikums.

   Maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka par maksātāju un katru viņa ģimenes locekli aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu.
    


   Kādi dokumenti un kur jāiesniedz, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli?


   Lai saņemtu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, VID klientu apkalpošanas centrā (skat. sadaļu Kontakti”) iesniedz attaisnojuma dokumentus kopā ar gada ienākuma deklarāciju.

   Pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli (attaisnotos izdevumus) var pamatot ar šādiem attaisnojuma dokumentiem:

   - kases čeku, ja samaksa veikta skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem un kases čekā papildus obligātajiem kases čeka rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;

   - kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods. Kases čekam papildus noformētajā kvītī jābūt norādītiem visiem obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem, kā arī kases čeka numuram un datumam, un fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam;

   - numurētu un VID reģistrētu kvīti, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā un pakalpojuma sniedzējs par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar numurētu un VID reģistrētu kvīti (piemēram, apdrošināšanas starpnieks, saņemot samaksu par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem);

   - kases ieņēmumu orderi, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā iestādē, kura par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar kases ieņēmumu orderi (piemēram, apdrošināšanas sabiedrības par sniegtajiem pakalpojumiem);

   - apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskatījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus), vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības vai ārstniecības iestādes) kontā kredītiestādē. Šajā gadījumā apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam.


   Maksātājam, kurš vēlas saņemt nodokļa atmaksu, jāņem vērā, ka VID amatpersonām, ja tas nepieciešams nodokļa atmaksas pamatotības noteikšanas vajadzībām, ir tiesības pieprasīt papildus iesniegtajiem dokumentiem uzrādīt vēl citus attaisnojuma dokumentus (noslēgtos līgumus, saņemtos rēķinus, izziņas u.c.).

   Deklarējot 2014.gadā veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā vai samaksātos apdrošināšanas prēmiju maksājumus, nav nepieciešams iesniegt attaisnojuma dokumentus par minētajiem maksājumiem, kā arī nav jāiesniedz “Izziņa par fiziskās personas noslēgto līgumu par dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) un saskaņā ar to veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem”, ja privātais pensiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar VID par informācijas nosūtīšanu elektroniskā formā un nosūtījusi nepieciešamo informāciju. 


   Gada ienākumu deklarācija tiek sastādīta, pamatojoties uz:

   - paziņojumu par algas nodokli (izsniedz darba devējs vai ienākuma izmaksātājs);
   - paziņojumu par slimības pabalstiem saskaņā ar darbnespējas lapu “B” (izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra);
   - paziņojumu par pensiju (izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).

   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem atpakaļ var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un ir maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 • Deklarācijas D1_1, D2 un D2_1 pielikumu aizpildīšanas piemēri
  • 1.piemērs (skatīt arī pielikumu par D11 pielikuma aizpildīšanu)

   2014.gadā nodokļa maksātājs ir guvis ienākumu no kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai – 400 eiro. D11pielikuma 1.rindu aizpilda šādi:

   - 2.ailē “ Bruto ieņēmumi” norāda  “400”;
   - 3a un 3b.ailē  “Izdevumu norma” norāda  “X”;
   - 4.ailē  “Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu” norāda  “200”;
   - 5.ailē  “Apliekamie ienākumi” norāda  “200”;
   - 6.ailē  “Nodokļa likme” norāda  “10 %”;
   - 7.ailē  “Aprēķinātais nodoklis” norāda  “20”;
   - 9.ailē  “Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis” norāda  “20”.

   2014.gadā nodokļa maksātājs ir guvis procentu ienākumu no aizdevuma fiziskai personai –100 eiro. D11pielikuma 2.rindu aizpilda šādi:

   - 2.ailē “Bruto ieņēmumi” norāda “100”;
   - 5.ailē “Apliekamie ienākumi” norāda “100”;
   - 6.ailē “Nodokļa likme” norāda “10 %”;
   - 7.ailē “Aprēķinātais nodoklis” norāda “10”;
   - 9.ailē “Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis” norāda “10”.

   Nodokļa maksātājs deklarācijas D11pielikuma 9.ailes “Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis” kopsummu 30 eiro norāda deklarācijas D 19.rindā “Nodoklis no citiem ienākumiem”.
    

   2.piemērs (skatīt arī pielikumu par D2 pielikuma aizpildīšanu)

   2014.gadā nodokļa maksātājs ir guvis ienākumus (darba algu) Īrijā – 12 000 eiro. Minētais ienākums Īrijā ir bijis pakļauts aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Deklarācijai ir pievienots dokuments, kas apliecina ārvalstīs gūtā ienākuma apmēru, veidu un samaksāto nodokli. D2 pielikumu aizpilda šādi:

   - 4.ailē “Ārvalstī gūtie ienākumi – summa ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)” norāda “12 000”;
   - 5.ailē “Ārvalstī gūtie ienākumi – summa euro” norāda  “12 000”;
   - 6.ailē “Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli” norāda “12 000 ”;
   - 7.–10.aili šajā gadījumā neaizpilda.
    

   3.piemērs (skatīt arī pielikumu par D21 pielikuma aizpildīšanu)

   Persona, kas ir nodarbināta uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa (virsnieks), 2014.gadā ir guvusi ienākumu ārvalstīs – 30 000 eiro. Ārvalstīs nodoklis nav maksāts. D21 pielikuma 1.rindu aizpilda šādi:

   - 2.ailē “Bruto ieņēmumi” norāda  “30 000”;
   - 3.ailē “Ienākuma gūšanas periods (mēnešos)” norāda “01.02.–30.06.”;
   - 4.ailē norāda piemērojamo koeficientu “2,5”;
   - 5.ailē “Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums” norāda “4000” (320 x 5 x 2,5);
   - 6.ailē “Aprēķinātais nodoklis” norāda “960”;
   - 7.ailē  kā ārvalstīs samaksāto nodokli norāda “–”.

   Paraugi:

   1. Deklarācijas D1_1 pielikuma aizpildīšanas piemērs
   2. Deklarācijas D2 pielikuma aizpildīšanas piemērs
   3. Deklarācijas D2_1 pielikuma aizpildīšanas piemērs

 • Apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)
  • No gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti apdrošināšanas prēmiju maksājumi, kas atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) izdarīti apdrošināšanas sabiedrībai, kura nodibināta un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai, ievērojot likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta piektās daļas 1. un 3.punkta nosacījumus, un kas nepārsniedz 10 % no personas gada apliekamā ienākuma.

   Ziedojumi un dāvinājumi, iemaksas privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas prēmiju maksājumi un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 20 % no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma.

 • Iemaksas privātajos pensiju fondos
  • No gada apliekamo ienākumu apjoma saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par privātajiem pensiju fondiem” izveidotajos privātajos pensiju fondos vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētajos pensiju fondos atskaita izdarītās iemaksas, kas nepārsniedz 10 % no personas gada apliekamā ienākuma.

   Ziedojumi un dāvinājumi, iemaksas privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas prēmiju maksājumi un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 20 % no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma.

 • Ziedojumi un dāvinājumi
  • No gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm.

   Ziedojumi un dāvinājumi, iemaksas privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas prēmiju maksājumi un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma lieluma.

   Minētās ziedojuma vai dāvinājuma summas tiek atskaitītas no nodokļa maksātāja gada apliekamā ienākuma, sastādot iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, kurai ir pievienojami dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja taksācijas gada laikā veiktos ziedojumus vai dāvinājumus.
    

   Piemērs:
   Fiziskā persona reliģiskajai organizācijai taksācijas gadā ziedojusi 350 eiro. Fiziskās personas gada apliekamais ienākums ir 1420 eiro.

   Deklarācijas 08.rindā “Attaisnotie izdevumi (ziedojumi un dāvinājumi)” drīkst uzrādīt tikai 20 % no apliekamā ienākuma, kurš uzrādīts deklarācijas 03.rindā, t.i., 20 % no 1420 eiro = 284 eiro, nevis visu ziedoto summu 350 eiro.

   Nauda vai citas lietas, kuras fiziskā persona – nodokļa maksātājs – bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, vai budžeta iestādei, uzskatāmas par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

   Minētās atlaides nepiemēro, ja nodokļa maksātāja ziedojuma saņēmējam noteiktajā ziedojuma mērķī ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu personu kā ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīta persona.

 • Nodokļa maksātāja gada neapliekamais minimums un atvieglojumi
  • I.  Nodokļa maksātāja gada neapliekamais minimums
    

   1. Nodokļa maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru taksācijas gadam nosaka Ministru kabinets (likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – likums) 12.panta pirmā daļa).

   2. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru 2014.gadam nosaka Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumi Nr.1210 “Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” un tas ir 75 eiro mēnesī.

   3. Gada neapliekamais minimums 2014.gadā ir 900 (75 x 12) eiro.

   4. Personām, kurām piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums ir 2820 eiro gadā (235 eiro mēnesī) (likuma 12.panta piektā daļa).

   5. Personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” un pensijas apmērs pārsniedz 2820 eiro, neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā (likuma pārejas noteikumu 48.punkts).

   6. Ja pensija piešķirta pēc taksācijas gada sākuma, šī materiāla 4. un 5.punktā minētais neapliekamais minimums tiek noteikts proporcionāli laika posmam no pensijas piešķiršanas dienas līdz gada beigām.


   1.piemērs 
   J.Kalniņš ir darbinieks kapitālsabiedrībā A. No 2014.gada 7.jūnija viņš sāk saņemt piešķirto vecuma pensiju 202 eiro mēnesī. Gada neapliekamo minimumu pensionāram, ko par taksācijas gadu piemēro J.Kalniņam, nosaka šādi:

   1) no 1.janvāra līdz 6.jūnijam piemēro likuma 12.panta pirmajā daļā noteikto neapliekamo minimumu (75 eiro) – 75 x 5 + 1/5 x 75 = 375 + 15 = 390 eiro;

   2) no 7.jūnija līdz 31.decembrim piemēro neapliekamo minimumu, kurš ir noteikts likuma 12.panta piektajā daļā – 4/5 x 235 + 235 x 6 = 188 + 1410 = 1598 eiro;

   3) gada neapliekamais minimums pensionāram J.Kalniņam ir  390 + 1598 = 1988 eiro.


   7. Aizpildot gada ienākumu deklarāciju, likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktais vispārējais nodokļa maksātāja gada neapliekamais minimums (2014.gadā – 900 eiro) tiek piemērots katram nodokļu maksātājam, izņemot šī materiāla 4. un 5.punktā minētajām personām, kā arī izņemot personām, kuras ir mikrouzņēmuma darbinieki.

   8. Šī materiāla 4.punktā minētajām personām neapliekamo minimumu piemēro, aprēķinot izmaksājamo pensiju, savukārt citiem ienākumiem, piemēram, darba algai, izmaksas vietā neapliekamo minimumu nepiemēro. Ja pensijai piemērotais neapliekamais minimums taksācijas gada laikā ir mazāks par 2820 eiro, atlikušo pensionāra neapliekamā minimuma daļu piemēro citiem ienākumiem, aizpildot gada ienākumu deklarāciju.


   2.piemērs
   Fiziskai personai, kura saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” saņem pensiju 210 eiro  mēnesī, aprēķinot pensiju, piemēro neapliekamo minimumu 2520 eiro(210 x 12 mēneši). Ja pensionāram ir bijuši arī citi ienākumi, piemēram, darba alga, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro pensionāra gada neapliekamo minimumu (2820 eiro) un pārmaksāto nodokļa summu 72 eiro (24 % no 300) atmaksā.


   9. Nodokļa maksātājam nepiemēro neapliekamo minimumu par to taksācijas gada daļu, kurā viņš ir bijis cita nodokļa maksātāja apgādībā, un kurā šis nodokļa maksātājs ir izmantojis likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktos atvieglojumus par apgādājamām personām (likuma 12.panta ceturtā daļa).


   3.piemērs
   Fiziskā persona no 1.janvāra līdz 31.augustam bijusi apgādībā savai mātei. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, nodokļa maksātājam var piemērot gada neapliekamo minimumu tikai no 1.septembra līdz 31.decembrim, t.i., 300 eiro (75 x 4 mēneši).   II.  Atvieglojumi nodokļa maksātājam
    

   10. Nodokļa maksātājam paredzēti šādi atvieglojumi:

   10.1. atvieglojumi par apgādībā esošām personām;

   10.2. papildu atvieglojumi personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzītas par invalīdiem vai politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (likuma 13.panta pirmā daļa).

   11. Atvieglojumu par apgādājamo personu nosaka vienam no apgādniekiem. Apgādībā var būt:

   11.1. nepilngadīgs bērns;

   11.2. bērns, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

   11.3. nestrādājošs laulātais;

   11.4. nestrādājoši vecāki un vecvecāki;

   11.5. mazbērni vai audzināšanā paņemti bērni, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

   11.6. brālis, māsa, kas ir jaunāki par 18 gadiem, vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;

   11.7. apgādībā esošu personu apgādājamie;

   11.8. persona, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti);

   11.9. maksātāja aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona (likuma 13.panta pirmās daļas 1.punkts).

   12. Apgādībā nevar būt persona, kura pastāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru, vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju) vai to uztur kāda cita persona, kā arī persona, kura saņem pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju. (likuma 13.panta pirmās daļas 1.punkts).

   13. Atvieglojumu par apgādājamo personu nosaka vienam no apgādniekiem, un tā apmēru mēnesim nosaka Ministru kabinets (likuma 13.panta pirmās daļas 1.punkts).

   14. Atvieglojumu par apgādājamo personu 2014.gadam nosaka Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumi Nr.1210 “Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”, tas ir 165 eiro mēnesī.

   15. Atvieglojums par apgādājamo personu 2014.gadā ir 1980 eiro par katru apgādājamo. 

   16. Nodokļa atvieglojumi par apgādājamo personu ir piemērojami ar dienu, kurā maksātājam ir radušās tiesības uz nodokļa atvieglojumu un pārtraucami piemērot ar nākamo dienu pēc tās dienas, kurā šīs tiesības ir zudušas.

   17. Atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr. 138 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” papildu atvieglojumu piemēro personām, kuras ir atzītas par invalīdiem vai politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

   18. Personai, kurai noteikta invaliditāte, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu šādā apmērā:

   18.1. 1848 eiro gadā vai 154 eiro mēnesī – personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa;

   18.2. 1440 eiro  gadā vai 120 eiro  mēnesī – personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa.

   19. Personai, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu 1848 eiro gadā vai 154 eiro mēnesī.

   20. Personai, kurai ir noteikta invaliditāte, politiski represētās personas statuss vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumiem rodas vai zūd ar dienu, kad pieņemts attiecīgs lēmums par personas statusu.

   21. Nodokļa papildu atvieglojumu lielumu par nepilnu mēnesi nosaka, ņemot vērā nodokļa papildu atvieglojumu apmēru kalendāra dienā un mēneša dienu skaitu, par kuru personai ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu.

   22. Personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un kurām nav piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tiek piemērots likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktais vispārējais neapliekamais minimums (2014.gadā – 900 eiro).

 • Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem
  • No gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu (gan tādu, kuru rezidences valsts ir Latvijas Republika, gan tādu, kuru rezidences valsts ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts) kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu. Minēto izdevumu sastāvu un normas nosaka Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

   Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu ir atskaitāmi no gada apliekamo ienākumu apjoma, tātad – deklarējot. Tas nozīmē, ka fiziskā persona, kas vēlas piemērot attaisnotos izdevumus, aizpilda iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju.

   Fiziskās personas – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja – attaisnotajos izdevumos par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa taksācijas gada laikā nepārsniedz maksātājam un viņa ģimenes locekļiem213,43 eiro katram.

   Piemērs
   Ja nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā ir samaksājis par mācībām augstskolā 500 eiro un iegādājies veselības apdrošināšanas polisi par 70 eiro, tad taksācijas gadā viņa attaisnotajos izdevumos ir iekļaujami 213,43 euro.


   Fiziskā persona – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs – var samazināt savu apliekamo ienākumu par saviem, kā arī par savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Par fiziskās personas ģimenes locekļiem ir uzskatāmi:

   - fiziskās personas vecāki;
   - fiziskās personas vecvecāki;
   - fiziskās personas bērni;
   - fiziskās personas mazbērni;
   - fiziskās personas laulātais;
   - fiziskās personas audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus) tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
   - fiziskās personas brālis, māsa, kas ir jaunāki par 18 gadiem vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
   - fiziskās personas apgādībā esošu personu apgādājamie;
   - persona, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti);
   - maksātāja aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.


   Katras personas attaisnotos izdevumus drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 213,43 eiro. Tas nozīmē, ja par personu, kura pati nav nodokļa maksātāja, taksācijas gada laikā ir samaksāti par mācībām augstskolā 600 eiro, tad taksācijas gada attaisnotajos izdevumos ir iekļaujami 213,43 eiro tikai vienam viņas ģimenes loceklim.

   No apliekamā ienākuma drīkst atskaitīt šādus attaisnotos izdevumus par izglītību:

   - izdevumus par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas (ieskaitot arī izdevumus par mācībām sagatavošanas nodaļās);

   - izdevumus par specialitātes iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas;

   - izdevumus par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai;

   - izdevumus par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu.

   Izdevumi par mācībām neietver to mācību maksas daļu, kas paredzēta transporta izdevumiem uz mācību vietu un atpakaļ, mājokļa īrei un tajā izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī ēdināšanas izdevumiem mācību laikā. Attaisnotajos izdevumos neiekļauj izdevumus par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības, kā arī specialitātes iegūšanu citu (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu) mācību iestādēs ārvalstu mācību iestādēs.


   No apliekamā ienākuma drīkst atskaitīt šādus attaisnotos ārstnieciskos izdevumus:

   - izdevumus par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu;

   - veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumus saskaņā ar veselības apdrošināšanas līgumu (bez līdzekļu uzkrāšanas) ar apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam.


   Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu var ieskaitīt:

   - izdevumus par tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus nesedz slimokases;

   - veiktās pacienta iemaksas;

   - ar ārstēšanos rehabilitācijas iestādēs saistītos izdevumus;

   - izdevumus par endoprotēžu un cita veida ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no slimokases vai citu personu līdzekļiem.


   Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu nevar ieskaitīt:

   - redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu) iegādes izdevumus;

   - izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no slimokases līdzekļiem.


   Piemērs
   Attaisnotajos ārstnieciskajos izdevumos var ieskaitīt izdevumus par vakcinēšanos, kuri ietver arī izdevumus par vienreizlietojamās šļirces un vakcīnas iegādi.


   Taksācijas gada attaisnoto izdevumu ierobežojums (213,43 eiro) neattiecas uz:

   - izdevumiem par plānotajām operācijām;
   - zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu).

   Šie izdevumi taksācijas gadā atskaitāmi no maksātāja apliekamā ienākuma pilnā apmērā.


   Piemērs
   Ja nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā ir samaksājis par plānveida operāciju 600 eiro, tad visa summa ir iekļaujama taksācijas gada attaisnotajos izdevumos.

   Ja izglītības un ārstniecisko izdevumu, izņemot izdevumu par plānveida operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem, taksācijas gada kopsumma nodokļa maksātājam vai viņa ģimenes loceklim pārsniedz 213,43 eiro, nodokļa maksātājs izdevumu pārsnieguma daļu var attiecināt uz nākamo piecu taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā.

   Piemērs
   Ja nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā ir samaksājis par mācībām augstskolā 400 eiro un iegādājies veselības apdrošināšanas polisi par 70 eiro, tad taksācijas gadā viņa attaisnotajos izdevumos ir iekļaujami 213,43 eiro, savukārt 256,57 eiro pārnesami uz nākamajiem taksācijas gadiem.

   Izglītības un ārstnieciskos izdevumus, izņemot izdevumus par plānveida operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem, pārnes uz nākamajiem pieciem taksācijas gadiem arī gadījumā, ja fiziskai personai taksācijas gadā nav bijuši ar nodokli apliekami ienākumi.

   Ja nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā ir samaksājis par plānveida operāciju vai zobārstniecības pakalpojumiem summu, kura pēc citu likumā maksātājam paredzēto summu atskaitīšanas pārsniedz atlikušo nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma apmēru, tad attaisnotajos izdevumos taksācijas gadā neiekļautā summa nav atskaitāma no nākamo taksācijas gadu apliekamā ienākuma.

   Nodokļa maksātāja izdevumus par plānveida operāciju vai zobārstniecības pakalpojumiem, kuri pēc citu maksātājam likumā paredzēto summu atskaitīšanas pārsniedz atlikušo maksātāja apliekamā ienākuma apmēru, var sadalīt starp nodokļa maksātāja ģimenes locekļiem, kuriem ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par nodokļa maksātāju, bet attiecībā uz nodokļa maksātāja ģimenes locekli šo izdevumu pārsnieguma summu var sadalīt starp nodokļa maksātāju un citām personām, kurām ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par nodokļa maksātāja ģimenes locekli. 


LikumsPar iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.568Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.