Labprātīga nodokļa parāda samaksa

 Publicēts: 28.06.2018. 15.05


Apakšsadaļu izvēlne
 • Nodokļu parāds, kuram vēl nav uzsākta parāda piedziņa
  • Nodokļu maksātājam ir iespēja:


   1. Pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu), sadalot nokavēto nodokļa maksājumu termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

    Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku.
   2. Sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā (saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 4.punktu).

    Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus nodokļu administrācijai iesniedz pēc nepārvaramas varas apstākļu, kuru rezultātā radies nodokļa samaksas termiņa kavējums, iestāšanās
   3. Sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā (saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 6.punktu).

    Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz kopā ar gada ienākumu deklarāciju.
   4. Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu prasījuma summas samaksu (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 7.punktu).

    Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz pēc Eiropas Savienības dalībvalsts nokavēto nodokļu piedziņas procesa uzsākšanas.
   5. Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam ar VID lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu piedzenamās ārvalstu nodokļu prasījuma summas samaksu (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 8.punktu).

    Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz pēc VID lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu pieņemšanas.
   6. Atkārtoti sadalīt termiņos (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.3punktu) uz laiku līdz sešiem mēnešiem nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un kuri samaksāti ne mazāk kā 80 % apmērā.

    Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus nodokļu administrācijai iesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus nodokļu administrācijai iesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš.

    Iesnieguma veidlapa par termiņa pagarinājumu piešķiršanu ir pieejama:

   7. Sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem nodokļu maksājumu, kas radies zivsaimniecības nozares nodokļu maksātājam dēļ finansiālām grūtībām saistībā ar Krievijas Federācijas noteiktajiem ierobežojumiem.

    Iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

 • Audita uzrēķina vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā izveidojies nodokļu parāds
  • Nodokļu maksātājam ir tiesības:


   1. Prasīt pagarināt nodokļu administrācijas veiktās kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudu un soda naudas samaksu, sadalot termiņos uz laiku līdz pieciem gadiem (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 3.punkts).

    Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus nodokļu administrācijai iesniedz trīs dienas pirms maksājuma samaksas termiņa iestāšanās.

    Iesnieguma veidlapa par termiņa pagarinājumu piešķiršanu ir pieejama:
   2. Slēgt vienošanos ar VID, lai izbeigtu tiesisku strīdu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu, lai līguma izpildes rezultātā aprēķināto soda naudu samazinātu par 50 % (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pantu; nav piemērojams vienlaikus ar šī paša likuma 24.panta pirmās daļas 3.punktu).
 • Nodokļu parāds, kuram VID jau ir uzsācis piedziņas darbības
  • Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot VID pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņu uz laiku līdz trim gadiem (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu), šādā gadījumā:

   • ja nodokļu maksātājam jau ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un šis lēmums nav pieņemts vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem, kā arī nodokļu maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, un nodokļu maksātājs ir pārliecināts par savām spējām īstenot iesniegumā norādīto parāda samaksu.
     

   Iesniegumu var iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), pa pastu vai klātienē. Aicinām izmantot VID ieteikto veidlapu, kas ir pieejama sadaļā “Nodokļu parādi/Veidlapas un iesniegumi/Iesniegums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu”.

 • Tiesiskās aizsardzības procesa piemērošana
  • Ja, izvērtējot finansiālo situāciju, nodokļu maksātājs ir pārliecināts, ka finansiālās grūtības spēs atrisināt, īstenojot tiesiskās aizsardzības procesu, nodokļu maksātājam jāņem vērā, ka Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai ir nepieciešams saņemt VID piekrišanu (Maksātnespējas likuma 38.pants). Iesniegumu ar lūgumu VID sniegt piekrišanu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai ar tam pievienotu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu var iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), pa pastu vai klātienē.