Lai mainītu priekšstatus par VID, mums būs jāstrādā ilgi un nopietni, tas būs jādara visiem darbiniekiem

 Publicēts: 08.03.2017. 13.48


Apakšsadaļu izvēlne
 "Lai mainītu priekšstatus par VID, mums būs jāstrādā ilgi un nopietni, tas būs jādara visiem darbiniekiem".