Muitas nodoklis

 Publicēts: 23.01.2020. 16.27


Apakšsadaļu izvēlne

Muitas nodoklis ir ārējās tirdzniecības instruments, ar kura palīdzību tiek aizsargāts Eiropas Savienības (ES) iekšējais tirgus. Latvijā piemēro ES vienoti noteikto muitas nodokli.

Muitas nodokļi iedalās:

  • ievedmuitas nodokļos (muitas nodokļi un maksājumi, kas ir līdzvērtīgi muitas nodokļiem, ko maksā, preces ievedot (antidempinga vai kompensācijas maksājumi); importa maksājumi, kas ieviesti kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros);
  • izvedmuitas nodokļos (muitas nodokļi un maksājumi, kas ir līdzvērtīgi muitas nodokļiem, ko maksā, preces izvedot;
  • eksporta maksājumi, kas ieviesti kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros).

Likmes


Muitas nodokļa likmes ir noteiktas ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. 

No 2020.gada 1.janvāra spēkā ir Komisijas 2019.gada 9.oktobra Īstenošanas regula (ES) 2019/1776, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OJ L 280, 31.10.2019).


Nodokļa objekts


Nodokļa objekts ir preču, kas tiek ievestas no vai izvestas uz trešajām valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis), vērtība.


Nodokļa atvieglojumi


ES normatīvajos aktos ir noteiktas preces, kuras ievedot, netiek maksāts ievedmuitas nodoklis – tādām precēm tiek piemērots ievedmuitas nodokļa atbrīvojums.

ES atbrīvojumus no muitas nodokļa nosaka Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (Padomes 1983.gada 28.marta Regulas (EEK) Nr.918/83, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem kodificētā versija), kas ir galvenais normatīvais akts ievedmuitas nodokļa atbrīvojumu jomā ES.

Militārām precēm ievedmuitas nodokļa atbrīvojumus nosaka Padomes 2003.gada 21.janvāra Regula (EK) Nr.150/2003 par noteiktiem ieročiem un militārajam ekipējumam paredzēto ievedmuitas nodokļu atlikšanu.