No 1. jūlija de minimis atbalsta uzskaite notiks elektroniski

 Publicēts: 27.06.2019. 12.10


Apakšsadaļu izvēlne

Ar šā gada 1.jūliju Latvijā de minimis atbalsta uzskaite notiks elektroniski de minimis atbalsta uzskaites sistēmā.

De minimis atbalsta regulējums ir viens no biežāk izmantotajiem komercdarbības atbalsta kontroles regulējumiem. De minimis regulējums paredz, ka maksimālais piešķirtais atbalsts saimnieciskās darbības veicējam tekošajā un divos iepriekšējos fiskālajos gados nedrīkst pārsniegt noteiktus robežlielumus.

Ar sistēmas palīdzību atbalsta pretendents varēs saņemt informāciju par tam piešķirto de minimis atbalstu un sagatavot veidlapu, kas nepieciešama, lai varētu pieteikties de minimis atbalstam. Atbalsta sniedzējs pēc lēmuma pieņemšanas par de minimis atbalsta piešķiršanu ievadīs informāciju sistēmā. Atbalsta pretendents de minimis atbalsta uzskaites sistēmai varēs piekļūt izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, savukārt atbalsta sniedzēji – piesakot lietošanas tiesības Finanšu ministrijā.

Latvijā līdz šā gada 30.jūnijam ir spēkā deklarāciju apmaiņas kārtība. Atbalsta pretendents, piesakoties de minimis atbalstam, iesniedz nepieciešamo informāciju atbalsta sniedzējam (deklarācija). Atbalsta sniedzējs pēc de minimis atbalsta piešķiršanas izsniedz atbalsta saņēmējam informāciju (deklarāciju) par piešķirtā de minimis atbalsta apmēru, lai, piesakoties nākamajam atbalstam, atbalsta pretendents to attiecīgi ņemtu vērā. Tādējādi tiek nodrošināts, ka atbalsta sniedzējs, piešķirot de minimis atbalstu, nepārsniedz de minimis atbalsta regulās noteiktos robežlielumus.

Ministru kabinets 2018.gada 21.novembrī pieņēma noteikumus Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, kuri stāsies spēkā 2019.gada 1.jūnijā. Noteikumi nosaka de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošanu, tās saturu un uzturēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirtas sistēmas lietošanas tiesības. De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošana kļūs obligāta no 2019.gada 1.jūlija. Ar 2019.gada 1.jūliju zaudēs spēku visi Ministru kabineta noteikumi, kuri šobrīd nosaka deklarāciju apmaiņas kārtību de minimis atbalsta piešķiršanai un uzskaitei.

Ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" var iepazīties šeit.

Informācija atbalsta pretendentiem