No 2013.gada 1.aprīļa pieejama VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāze

 Publicēts: 02.04.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Lai veicinātu komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, sākot ar 2013.gada 1.aprīli Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) mājaslapā ir pieejama publiskā VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāze. Tajā nodokļu maksātāji varēs iegūt izziņu par nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību, kā arī iegūt informāciju par darījuma partneru nodokļu (nodevu) parādu esamību vai neesamību. Publiskā nodokļu (nodevu) parādnieku datubāze ir pieejama VID mājaslapā (www.vid.gov.lv > "Pieslēgties VID PDB Publiskojamo datu bāze" > "Nodokļu parādnieki").

Lai VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē saņemtu informāciju par nodokļu (nodevu) parādu esamību vai neesamību konkrētam nodokļu maksātājam, nepieciešams ievadīt precīzus datus:

  • juridiskai personai - nodokļu maksātāja nosaukumu un reģistrācijas kodu (jābūt precīzi ievadītiem abiem kritērijiem);
  • fiziskai personai - saimnieciskās darbības veicējai – vārdu (vārdus), uzvārdu un reģistrācijas kodu (jābūt precīzi ievadītiem abiem kritērijiem).

Lai liegtu iespēju atlasīt informāciju pēc nejaušības principa, informācijas atlases kritērijiem ir jābūt vienādiem ar attiecīgā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecībā ierakstīto informāciju (piemēram, uzņēmējdarbības formas apzīmējuma novietojums pirms vai pēc uzņēmuma nosaukuma, nosaukumā izmantotie saīsinājumi u.tml.). Gadījumā, ja tiks neprecīzi ievadīts nodokļu maksātāja – juridiskās personas nosaukums, sistēma informēs par kļūdaini norādītu nosaukumu, piedāvājot precīzu nodokļu maksātāja nosaukumu atbilstoši ievadītajam reģistrācijas kodam.

Informācija VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē tiek aktualizēta divas reizes mēnesī – katra mēneša 7. un 26.datumā. Informācija par nodokļu maksātāja – juridiskas personas vai fiziskas personas (saimnieciskās darbības veicēja) nodokļu (nodevu) parādiem VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē tiks iekļauta, ja parāda kopsumma attiecīgā mēneša 6. vai 25.datuma plkst.24.00 pārsniegs 100 latus. Pretējā gadījumā datubāzē būs pieejama informācija, ka attiecīgajam nodokļu maksātājam nav nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē ir iespējams saglabāt un/vai izdrukāt izziņu PDF (portable document format) formātā par nodokļu maksātāja parāda virs 100 latiem esamību vai neesamību.

Kopējā parāda summā, kas tiek publiskota VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē, netiek iekļauti tikai tie nodokļu maksājumi, kuru maksāšanas termiņš ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmo un 1.3daļu. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs neveiks nodokļa maksājuma, kura samaksas termiņš ir sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos, samaksu noteiktajā termiņā un pilnā apmērā, VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē minētā parāda summa tiks iekļauta kopējā parāda summā.

Savukārt, ja nodokļa maksājumam tika piešķirts samaksas termiņa pagarinājums saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, tad šī nodokļa maksājuma summa tiek iekļauta kopējā parāda summā.

Vienlaikus VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē būs pieejama arī vēsturiskā informācija par nodokļu (nodevu) parādu esamību vai neesamību uz iepriekšējo mēnešu 6. un 27.datumu. Vēsturiskā informācija būs pieejama par iepriekšējiem divpadsmit mēnešiem, sākot no 2013.gada 1.aprīļa. Nepieciešamības gadījumā arī vēsturisko informāciju būs iespējams izdrukāt kā izziņu.

Neskaidrību gadījumā VID aicina nodokļu maksātājus vērsties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, kā arī ziņot VID gadījumos, ja saskaņā ar nodokļu maksātāja rīcībā esošo informāciju VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē publicētā informācija neatbilst reālajai situācijai.

Vēršam uzmanību, ka nodokļu maksātājiem ir iespēja savlaicīgi, pirms noteiktajiem mēneša datumiem (7. un 26.), kuros VID publicē informāciju VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē, iepazīties ar savu norēķinu stāvokli, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļu „Nodokļu maksātāju datu sistēma” jeb NMDS un nodokļu (nodevu) parāda konstatēšanas gadījumā savlaicīgi veikt tā nomaksu.

VID pienākums, sākot ar 2013.gada 1.aprīli, nodrošināt informācijas pieejamību par tiem nodokļu maksātājiem, kuriem VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 100 latus, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmo un 1.3daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos, ir noteikts likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 8.punktā (“Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kas tika pieņemti Saeimā 2012.gada 13.decembrī).

02.04.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei