Obligāti iesniedzamā gada ienākumu deklarācija 2020

 Publicēts: 29.03.2021. 11.32


 
 • Kam obligāti ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?
  • Saskaņā ar grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, personas, kurām 2020.gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti, 2021.gadā to var izdarīt līdz 1.jūlijam.

   Gada ienākumu deklarācija par 2020.gadā gūtajiem ienākumiem līdz 2021.gada 1.jūlijam obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

   • ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
   • ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
   • ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
   • ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja Valsts ieņēmumu dienestam ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
   • ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;


   Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz:

   • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās  likmes piemērošanu (20% - ienākumam līdz 20 004 euro, 23% - ienākumam, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 62 800 euro, 31,4% - ienākumam, kas pārsniedz   62 800 euro);
   • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam).
     

   Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u.c. datus, tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksas vai pārmaksas apmērs.

   Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, VID EDS automātiski aprēķina atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus un galvenajā ienākumu gūšanas vietā piemēroto VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā.

   Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, kad  gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme nekā aprēķinot nodokli visa gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādos gadījumos veidojas nodokļa starpība, kas ir jāsamaksā.

   VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)!

   Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, vai arī uzdot jautājumu rakstiski savā EDS kontā, sadaļā “Sarakste ar VID”.

 • Kāds ir gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš?
  • Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz taksācijas gadam sekojošā gadā no 1.marta līdz 1.jūlijam, bet, ja gada ienākumi pārsniedz  62 800 euro, tad deklarācija jāiesniedz no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam


   1.piemērs

   Fiziskā persona ir guvusi ienākumus 1500 euro no kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai. Nodoklis ienākuma izmaksas vietā nav ieturēts. Gūtais ienākums ir apliekams ar nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Aprēķinot nodokli, ņem vērā izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu (kokmateriālu pārdošanas izdevumu norma – 50 % no ieņēmumiem). 


   2.piemērs

   Fiziskā persona ir guvusi ienākumu 16 500 euro no personiskā transporta līdzekļa pārdošanas. Gūto ienākumu no personiskā īpašuma pārdošanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek, bet, ņemot vērā, ka gūtais neapliekamais ienākums pārsniedz 10 000 euro, gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.


   3.piemērs

   Fiziskā persona – Latvijas Republikas rezidente – ir guvusi ienākumus ārvalstīs. Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izņemot, ja Latvijas rezidentiem algota darba ienākumi gūti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli, - tad tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā.


   Piemēram, fiziskajai personai, kas 2020.gadā strādāja Francijā un no algas Francijā maksāja ienākuma nodokli, nav jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija par Francijā  saņemto algu.

   Fiziskajai personai – Latvijas rezidentei – par ienākumiem, kas kalendāra gadā saņemti, strādājot darba devēja – ārvalsts nodokļu maksātāja – labā ārpus Eiropas Savienības, ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūlijā, arī turpmāk ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija.

   Nodokļa piemaksa no ārvalstīs gūtā ienākuma ir atkarīga no ārvalstīs nomaksātā nodokļa un piemērojamiem atvieglojumiem (neapliekamā minimuma, atvieglojumiem par apgādājamām personām un papildu atvieglojuma).

   Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz visiem ārpus Latvijas strādājošiem Latvijas rezidentiem, kas guvuši cita veida ienākumus, piemēram, procentu ienākumus vai ienākumus no saimnieciskās darbības, kapitāla aktīviem, dividendēm u.c.

 • Kāda ir aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība?
  • Vienotajā nodokļu kontā aprēķināto nodokļa summu ir jāiemaksā līdz 2021.gada 23.jūlijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro, tad to var iemaksāt vienotajā nodokļu kontā trijos maksājumos — līdz 2021.gada 23.jūlijam, 23.augustam un 23. septembrim —, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.
    

   ! No 2021.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā.

   Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

   Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008

   Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

   Konta numurs: LV33TREL1060000300000

   (Valsts kases ienākuma nodokļa kontā LV91TREL1060000110000 norēķinus var veikt tikai līdz 2020. gada 31. decembrim).


   Piemērs

    Ja persona deklarāciju iesniedz 20.maijā un nodokļa summa ir 690 euro, tad var iemaksāt visu summu 690 euro līdz 23.jūlijam vai arī sadalīt nodokļa summu trijās daļās un līdz 23.jūlijam iemaksāt 230 euro, līdz 23. augustam– 230 euro un līdz 23. septembrim– 230 euro.


   Saimnieciskās darbības veicējs, kurš kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, pamatojoties uz saimnieciskās darbības uzskaites datiem, aizpilda Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumu.

   Ja saimnieciskās darbības veicējs  taksācijas gadā nav guvis ar nodokli apliekamu ienākumu no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 euro, tad saimnieciskās darbības veicējs D3 pielikumā norāda minimālo nodokli no saimnieciskās darbības 50 euro un iemaksā to budžetā līdz 23.jūijam.


   Piemērs

   Ja apliekamais ienākums no saimnieciskās darbības ir 150 euro, aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šī ienākuma – 30,00 euro (20% no 150), tad valsts budžetā iemaksājamā summa ir nevis 30,00, bet gan 50 euro.


   Minimālais nodoklis (50 euro) nav jāmaksā par:

   • pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu;
   • gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.
 • Kur ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?
  • Gada ienākumu deklarāciju ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, var iesniegt izmantojot VID EDS, tas ir, elektroniskā veidā vai arī pa pastu, bet ja valstī nav noteikti vīrusa ierobežojumi, var iesniegt arī ierodoties personīgi VID Klientu apkalpošanas centrā.

    

   Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējām – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus (to kopijas) nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas (iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā) vai  izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi” .

   Lai nodrošinātu ērtāku gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu, EDS ir izstrādāta gada ienākumu deklarācijas forma. Nodokļu maksātājs var izvēlēties deklarācijas aizpildīšanas veidu - vienkāršoti vai detalizēti un atbilstoši tam tiek sagatavota gada ienākumu deklarācija.

   EDS gada ienākumu deklarācijā ir nodrošināts automātisks minimālā nodokļa aprēķins.

 • Kādos gadījumos ir iespējams saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli?
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

   Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot attiecīgos deklarācijas pielikumus, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli ir iespējams saņemt atpakaļ, ja gada laikā ienākumam piemērota lielāka likme un nodoklis ieturēts vairāk, ja nav piemērots viss neapliekamais minimums, visi atvieglojumi kādi cilvēkam pienākas un ja piemērojami attaisnotie izdevumi, piemēram par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.


   Izmantojot EDS, gada ienākumu deklarācijas elektroniskajā formā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Deklarācijā automātiski tiek uzrādīti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

   Informāciju par iespējām saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2020.gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem skatīt sadaļā Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/IIN Informatīvie un metodiskie materiāli/Nodokļa piemērošanas kārtība.

 • Kādas gada ienākumu deklarācijas veidlapas ir jāaizpilda?
  • 2020.gada ienākumu deklarācijas veidlapa sastāv no deklarācijas D un septiņiem tās pielikumiem:

   • D1 pielikums “Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi”;
   • D1pielikums “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus”;
   • D2 pielikums “Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   • D2pielikums “Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi”;
   • D3 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības”;
   • D31 pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”;
   • D4 pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem”.

    

   Jāaizpilda tie pielikumi, kuri attiecas uz konkrēto personu, piemēram jūrnieki aizpilda deklarāciju un tās D2pielikumu, bet attaisnoto izdevumu deklarēšanai par izglītību aizpilda D4 pielikumu.

   Gada ienākumu deklarācijas veidlapas paraugs.

   Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr.662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.

   Neskaidrību gadījumā VID klientu apkalpošanas centros vai pa VID konsultatīvo tālruni 67120000 sniedz kvalificētas konsultācijas par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu.

 • Kā ir jāaizpilda vienkāršotā gada ienākumu deklarācija?
  • Nodokļu maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Ja Jums ir attaisnotie izdevumi par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem, aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes locekli.

   Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo ir guvis ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 10 000 euro, drīkst aizpildīt:

   • deklarācijas D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem;
   • tikai deklarācijas D 04.rindu “Neapliekamie ienākumi".


   Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem vai ziedojumiem un dāvinājumiem:

   • aizpilda deklarācijas D4 pielikumu;
   • drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 06.rindu “par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem (D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes kopsumma).

   Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus, drīkst aizpildīt:

   • deklarācijas D 07.rindu.

   Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo pilnu gadu nav guvis ienākumus un nav izmantojis visu gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus, drīkst aizpildīt:

   • tikai to deklarācijas D 9.–14.rindu, kas atbilst konkrētajam nepiemērotajam atskaitījumam.

   Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju VID EDS, diferencētais neapliekamais minimums tiek aprēķināts automātiski.
    

   Personām, kurām piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, piemēro pensionāra neapliekamo minimumu.
 • Kādi gada ienākumu deklarācijas pielikumi ir jāaizpilda?
  • Nodokļu maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes locekli.

   Ja deklarāciju sagatavo EDS sistēmā, tad deklarācijā automātiski ir ieļauta visa VID rīcībā esošā informācija. Cilvēkam deklarācijā jānorāda tikai tā informācija, kura nav VID rīcībā.


   1.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu, un viņam ir bijuši neapliekamie ienākumi, kas pārsniedz 10 000 euro. Šajā gadījumā aizpilda D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem un deklarācijas D 04.rindu.


   2.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu, un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību. Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D 06.rindu un D4 pielikumu.


   3.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir strādājis algotu darbu, un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi – paša veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā. Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D 07.rindu.


   4.piemērs

   Nodokļu maksātājam ir bijuši ienākumi no saimnieciskās darbības un attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D3 un D4 pielikumu.


   5.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir guvis ienākumus ārvalstīs. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D2 pielikumu.


   6.piemērs

   Nodokļu maksātājs ir guvis ienākumus no algota darba un ienākumus no saimnieciskās darbības. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D1 un D3 pielikumu.


   7.piemērs

   Nodokļu maksātājam ir bijuši ienākumi no saimnieciskās darbības (lauku tūrisma pakalpojumi) un attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kā arī viņš ir guvis ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, pirms tam paziņojot VID par nereģistrējamās saimnieciskās darbības veikšanu. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D11, D3 un D4 pielikumu.

 • Gada ienākumu deklarācija par 2020., 2019., 2018. un 2017. gadā gūtajiem ienākumiem
  • Šī gada laikā iesniegt gada ienākumu deklarāciju var par 2020.gadu, 2019.gadu un 2018.gadu. Savukārt deklarāciju par 2017.gadu var iesniegt līdz 2021.gada 16.jūnijam.

 • Tiesību akti