Padziļinātās sadarbības programma

 Publicēts: 02.01.2020. 10.14


Apakšsadaļu izvēlne
 
 • Kas ir Padziļinātās sadarbības programma?
  • Padziļinātās sadarbības programma ir Valsts ieņēmumu dienesta īstenota jauna sadarbības forma ar nodokļu maksātājiem, kur kritērijiem atbilstošie uzņēmumi tiek atlasīti iekļaušanai un grupēšanai trīs līmeņos – Bronza, Sudrabs, Zelts. Atkarībā no programmas līmeņa, Valsts ieņēmumu dienests tās dalībniekiem nodrošina dažādas priekšrocības.
   1. Jaunu programmas dalībnieku iekļaušana un programmas līmeņa maiņa notiek reizi gadā 1. janvārī.
   2. Programmas dalībniekus vērtē reizi ceturksnī un neatbilstības gadījumā izslēdz no programmas.
   3. Lai programmas dalībnieks kvalificētos augstākā līmenī, pavadāmais laiks bronzas līmenī ir vismaz 1 gads, sudraba līmenī - 2 gadi.

   Programmas darbību regulē likums “Par nodokļiem un nodevām” 7.1pants un 2018.gada 27.novembra MK noteikumi Nr.748 “Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi”.
 • Kritēriji Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statusa iegūšanai:
  • Valsts ieņēmumu dienests katru gadu veic nodokļu maksātāju atlasi pēc noteiktajiem pamatkritērijiem:
   1. saimniecisko darbību veic ilgāk par trim gadiem;
   2. izvērtēšanas brīdī nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro;
   3. nodokļu maksātājs vai tā valdes loceklis nav atzīts par vainīgu Krimināllikuma 177.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma un Krimināllikuma XIX nodaļā “Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā” uzskaitīto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodāmība nav dzēsta;
   4. izvērtēšanas brīdī nodokļu maksātājam nav ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
   5. iepriekšējo triju gadu laikā un izvērtēšanas brīdī nodokļu maksātājam nodokļu kontroles pasākumu rezultātā nav noteiktas valsts budžetā papildus iemaksājamās summas vai nav samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs, tai skaitā nokavējuma naudas un soda naudas, kuru kopējā summa pārsniedz trīs procentus no nodokļa maksātāja attiecīgā gada Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas), bet izvērtēšanas brīdī – trīs procentus no nodokļa maksātāja iepriekšējā gada Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
   6. nodokļu maksātājs vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu maksātāja nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 euro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro ;
   7. nav pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības izbeigšanu vai apturēšanu, vai nav uzsākts likvidācijas process;
   8. nodokļu maksātāja amatpersonai izvērtēšanas brīdī nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai sodāmība par šo pārkāpumu nav dzēsta;
   9. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav konstatēti pārkāpumi, nodokļu maksātājam lietojot un apkalpojošam dienestam apkalpojot kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu ar mainītu konstrukciju vai programmu, ar ko radīta iespēja slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu;
   10. nodokļu maksātājam pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas nav uzsākts izslēgšanas process no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
   11. nodokļu maksātājam izvērtēšanas brīdī nav uzsākta nodokļu revīzija (audits);
   12. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav ieraksti par komersanta nesasniedzamību juridiskajā adresē;
   13. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav negatīvu ierakstu, kas liecinātu par negodprātīgu rīcību; 
   14. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav ierakstu par to, ka nodokļu maksātāja dalībnieks vai amatpersona ir iekļauts riska personu sarakstā likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;
   15. vismaz vienā no iepriekšējo triju taksācijas gadu pārskatiem nav norādīti zaudējumi.
 • Kritēriji Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka grupēšanai pa līmeņiem:
  • Bronza Padziļinātās sadarbības programma
   • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējuma skaits nepārsniedz 10 reizes;
   • pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma gadā pārsniedz 10 000 euro (nodokļu maksātāju veiktās iemaksas atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
   • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi nav mazāki par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējās darba samaksas valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļa vietnē vērtēšanas brīdī.
   Sudrabs Padziļinātās sadarbības programma
   • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējuma skaits nepārsniedz 1 reizi;
   • pēdējo triju pārskata gadu laikā neto apgrozījums katrā pārskata gadā pārsniedz 4 000 000 euro;
   • pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma gadā pārsniedz 500 000 euro (nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
   • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi ir lielāki par Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējo darba samaksu valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļa vietnē vērtēšanas brīdī.
   Zelts Padziļinātās sadarbības programma
   • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav kavēti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi;
   • pēdējo triju pārskata gadu laikā neto apgrozījums katrā pārskata gadā pārsniedz 4 000 000 euro;
   • pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma gadā pārsniedz 700 000 euro (nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
   • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi ir lielāki par Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo darba samaksu valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļa vietnē vērtēšanas brīdī;
   • nodokļu maksātājs ir ieviesis nodokļu risku vadību.
 • Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka piešķirtās priekšrocības
  • Valsts ieņēmumu dienesta nodrošinātās priekšrocības:

   Bronza Padziļinātās sadarbības programma

   Sudrabs Padziļinātās sadarbības programma

   Zelts Padziļinātās sadarbības programma

   Valsts ieņēmumu dienesta programmas dalībnieka atpazīstamības zīme

    

   Valsts ieņēmumu dienesta programmas dalībnieka atpazīstamības zīme

    

   Valsts ieņēmumu dienesta programmas dalībnieka atpazīstamības zīme

    

   Programmas dalībnieka izraudzīta balva, kas nav akcīzes prece un ko Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks piešķir čeku loterijas laimesta saņēmējam

   Programmas dalībnieka izraudzīta balva, kas nav akcīzes prece un ko Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks piešķir čeku loterijas laimesta saņēmējam

   Programmas dalībnieka izraudzīta balva, kas nav akcīzes prece un ko Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks piešķir čeku loterijas laimesta saņēmējam

   Programmas dalībniekam, kuram ir ieviesta nodokļu risku vadības sistēma, apkalpojošais dienests kases sistēmas programmas mainīto versiju būs tiesīgs iesniegt atbilstības pārbaudes veikšanai ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējā atbilstības pārbaudes atzinuma saņemšanas. Izvērtējot programmas izmaiņu tehnisko dokumentāciju, konstatējot, ka programmas izmaiņas ir būtiskas, VID noteiks termiņu, kādā kases sistēmas programmas versija ir jāiesniedz pārbaudes veikšanai.

   Programmas dalībniekam, kuram ir ieviesta nodokļu risku vadības sistēma, apkalpojošais dienests kases sistēmas programmas mainīto versiju būs tiesīgs iesniegt atbilstības pārbaudes veikšanai ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējā atbilstības pārbaudes atzinuma saņemšanas. Izvērtējot programmas izmaiņu tehnisko dokumentāciju, konstatējot, ka programmas izmaiņas ir būtiskas, VID noteiks termiņu, kādā kases sistēmas programmas versija ir jāiesniedz pārbaudes veikšanai.

   Programmas dalībniekam, kuram ir ieviesta nodokļu risku vadības sistēma, apkalpojošais dienests kases sistēmas programmas mainīto versiju būs tiesīgs iesniegt atbilstības pārbaudes veikšanai ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējā atbilstības pārbaudes atzinuma saņemšanas. Izvērtējot programmas izmaiņu tehnisko dokumentāciju, konstatējot, ka programmas izmaiņas ir būtiskas, VID noteiks termiņu, kādā kases sistēmas programmas versija ir jāiesniedz pārbaudes veikšanai.

    

   Atbilde uz rakstisku iesniegumu – 10 darba dienu laikā (neattiecas uz administratīvo procesu iestādē un lēmumu pieņemšanu muitas lietās)

   Atbilde uz rakstisku iesniegumu – 10 darba dienu laikā (neattiecas uz administratīvo procesu iestādē un lēmumu pieņemšanu muitas lietās)

    

   Atbilde uz telefoniski un elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā uzdotu jautājumu – 7 darba dienu laikā, vienas darba dienas laikā paziņojot atbildes sniegšanas termiņu provizoriski

   Atbilde uz telefoniski un elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā uzdotu jautājumu – 5 darba dienu laikā, vienas darba dienas laikā paziņojot atbildes sniegšanas termiņu provizoriski

    

   Izsniedz vai pārreģistrē speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas un valsts nodevas samaksas, izņemot, ja tiek konstatēti gadījumi, kad Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt vai nepārreģistrēt speciālo atļauju (licenci)

   Izsniedz vai pārreģistrē speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas un valsts nodevas samaksas, izņemot, ja tiek konstatēti gadījumi, kad Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt vai nepārreģistrēt speciālo atļauju (licenci)

    

   Pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksu veic ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118.pantā noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa (izņemot gadījumus, ja konstatē būtiskus riskus)

   Pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksu veic ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118.pantā noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa (izņemot gadījumus, ja konstatē būtiskus riskus)

    

   Neuzsāk parāda bezstrīda piedziņu laika periodā, kad nodokļa maksātājam ir tiesības novērst neatbilstību programmas dalībnieka godprātīga uzņēmēja statusam, proti nomaksāt nodokļu parādu, vienlaikus saglabājot tiesības nodrošināt prasījumu (reģistrējot ķīlas atzīmes u.c. liegumus)

   Neuzsāk parāda bezstrīda piedziņu laika periodā, kad nodokļa maksātājam ir tiesības novērst neatbilstību programmas dalībnieka godprātīga uzņēmēja statusam, proti nomaksāt nodokļu parādu, vienlaikus saglabājot tiesības nodrošināt prasījumu (reģistrējot ķīlas atzīmes u.c. liegumus)

    

   Priekšrocības akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apmēra piemērošanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē komercdarbību ar akcīzes precēm

   Priekšrocības akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apmēra piemērošanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē komercdarbību ar akcīzes precēm

    

    

   Nodrošina individuālu Valsts ieņēmumu dienesta konsultantu – kontaktpersonu, lai risinātu Valsts ieņēmumu dienesta kompetences jautājumus

    

    

   Pēc nodokļu maksātāju iniciatīvas Valsts ieņēmumu dienests organizē izbraukuma semināru pie nodokļu maksātāja, izvērtējot resursu pieejamību un jautājuma sarežģītību

       Var tikt uzaicināts dalībai Valsts ieņēmumu dienesta Konsultatīvās padomes sēdēs
       Zelta līmeņa nodokļu maksātāju darbiniekiem, kuri ir Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāji un gada ienākumu deklarāciju iesniedz Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu veic mēneša laikā (nevis trīs mēnešu laikā), ja nav konstatēti riski, kuri atkarīgi no pašas fiziskās personas (nav pievienoti visi dokumenti, piemēram, Grazer samaksas dokuments, dokumenti par ārvalstīs samaksāto nodokli u.tml.), vai nodokļu maksātāja deklarētie dati nesakrīt ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem un nepieciešams informāciju iegūt no trešās personas
 • Dalībnieku reģistrs
  • Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrs XLSX formātā Lejuplādēt
  • Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrs CSV formātā Lejuplādēt
 • Statistika
 • Informācija par Nodokļu risku vadību
 • Kā pieteikt papildu balvas Čeku loterijai
  • Ja vēlaties piedāvāt papildu balvas 2020.gada februāra izlozei, aicinām pieteikumu čeku loterijas papildu balvas piešķiršanai iesniegt ne vēlāk kā līdz šī gada 23.janvārim, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
  • PSP dalībnieki Čeku loterijā
  • Kontaktpersonas papildu balvas jautājumos:
   Kristīne Vilka, tālr. 67121924, Kristine.Vilka [at] vid.gov.lv,
   Normunds Štendenbergs, tālr.  67121923,  Normunds.Stendenbergs [at] vid.gov.lv,
   Alvīne Bērziņa, tālr. 67121926, Alvine.Berzina [at] vid.gov.lv