Pakāpeniski tiek ieviesta Importa kontroles sistēma 2

 Publicēts: 10.03.2021. 12.51


Apakšsadaļu izvēlne

Atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajam[1], Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu tās pilsoņu un brīvā tirgus aizsardzību, tiek ieviesta jauna Eiropas mēroga Importa kontroles sistēma 2 (IKS2), kas pakāpeniski aizstās šobrīd izmantoto IKS.  Vairākos posmos ieviešot IKS2,  pamazām tiks aizstāta pašlaik izmantojamā jeb “vecā” Importa kontroles sistēma un sāks darbosies  jauns process, lai atbalstītu efektīvu, uz risku analīzi balstītu muitas kontroli, sekmējot cīņu pret terorismu un pārrobežu organizēto noziedzību, bet vienlaikus veicinot likumīgas tirdzniecības brīvu plūsmu pāri ārējām robežām.

IKS2 tiks ieviesta trīs laidienos, sākot no 2021.gada 15.marta līdz 2024.gada 1.martam:

  • pirmais laidiens paredzēts, lai nodrošinātu, ka Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas muitā iesniedz  pasta operatori un ekspress pārvadātāji par visiem pasta un ekspress sūtījumiem, kas  Eiropas Savienībā tiks ievesti  no trešajām valstīm, izmantojot gaisa pārvadājumu. Ņemot vērā pārejas periodu, Eiropas Savienības dalībvalstīs jaunās sistēmas pirmais laidiens tiks ieviests pakāpeniski, no šī gada 15.marta līdz  1.oktobrim;
  • otro laidienu plānots ieviest 2023.gada 1. martā. Tas paredzēts Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanai par visām ar gaisa pārvadājumu Eiropas Savienībā ievestajām kravām;
  • trešais laidiens tiks ieviests 2024. gada 1.martā. Tas paredzēts Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai  muitā par kravām, kas tiek ievestas Eiropas Savienībā ar visiem pārējiem transporta veidiem, tas ir,  izmantojot jūras un iekšzemes ūdensceļu pārvadājumus, autoceļu un dzelzceļa satiksmes pārvadājumus, tajā skaitā arī par precēm pasta sūtījumos, ko pārvadā šajos transportlīdzekļos.

Kas mainās Latvijā ar IKS2 pirmā laidiena ieviešanu

Tā kā spēku zaudē Savienības Muitas kodeksā paredzētais atbrīvojums no Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas sūtījumiem, ko Eiropas Savienībā ieved saskaņā ar Pasaules Pasta konvencijas nosacījumiem, VAS “Latvijas Pasts” ir atbildīgs par Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanu par visiem pasta sūtījumiem, ko ieved, izmantojot gaisa transportu. Deklarāciju iesniegšana Latvijas IKS2 paredzēta, izmantojot programmējamo saskarni (API) datu iesniegšanai no komersantu sistēmas caur vienotu Eiropas Komisijas Komersantu portālu.

 

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas nosacījumi

IKS2 pirmajam laidienam

 

Sūtījumi vērtībā

līdz 22 EUR

Sūtījumi vērtībā

virs 22 EUR

Iesniegšanas veids

VAS “Latvijas Pasts”

IKS2

IKS2

Programmējamā saskarne (API)

Ekspress pārvadātājs

(eksprespasts)*

IKS2

IKS2

Programmējamā saskarne (API)

Pārējie loģistikas operatori avio nozarē

IKS (“vecā”)

IKS (“vecā”)

Programmējamā saskarne (API) vai manuāli

 

Eiropas Komisijas izstrādātā IKS2 tehniskā specifikācija, kā arī cita informācija, ir pieejama  šeit.

Pārejas periods

Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanas uzsākšanai Eiropas Komisija ir noteikusi pārejas periodu līdz 2021.gada 1.oktobrim, paredzot, ka deklarācijas var netikt iesniegtas, ja pasta operatoru rīcībā nav elektronisko datu par pasta sūtījumiem no preču nosūtītāja.

Visām pārējām ar gaisa pārvadājumu Eiropas Savienībā ievestajām kravām līdz IKS2 otrā laidiena ieviešanai, 2023.gada 1.martam, Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas jāiesniedz kā līdz šim pašreizējā jeb “vecajā” IKS atbilstoši pārvadājuma tipam  “gaisa pārvadājumi”. Nekas līdz 2024.gada 1.martam, IKS2 trešā laidiena ieviešanai,  nemainās arī Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanā par kravām, kas tiek ievestas ar jūras, autoceļu un dzelzceļa satiksmes pārvadājumiem, tajā skaitā, ja, izmantojot šos  pārvadājumu veidus, tiek ievesti pasta sūtījumi.

 

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv

[1] Komisijas 2019.gada 13.decembra Īstenošanas lēmums (ES) Nr.2019/2151, ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu

Muita