Par apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu piegādēm no 2020.gada 1.janvāra

 Publicēts: 18.10.2019. 12.27


Apakšsadaļu izvēlne

Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumiem un sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai, līdz ar to, sākot no 2020.gada 1.janvāra komersantiem, kuri veic minēto preču piegādes, būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.  

2019. gada 30. maijā ir pieņemti vairāki būtiski grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, to skaitā, apgrieztās jeb reversās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtības atcelšana būvizstrādājumiem un sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai no 2020.gada 1.janvāra. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. un 143.5 pantā noteiktais īpašais PVN piemērošanas režīms būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras  piegādēm būs spēkā tikai līdz 2019.gada 31.decembrim.

Ņemot vērā minēto, visiem komersantiem, kuri veic jebkāda veida būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādes, sākot no 2020.gada 1.janvāra būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.

VID atgādina, ka katram konkrētajam darījumam tiek piemēroti tie normatīvie akti, kas Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē ir spēkā darījuma brīdī. Preču piegādes iekšzemē brīdis ir tad, kad faktiski tiek veikta preču piegāde, bet ne vēlāk par brīdi, kad preces ir saņēmis preču saņēmējs vai kad samaksa par preču piegādi veikta saskaņā ar nodokļa rēķinu pirms preču piegādes.

Līdz ar to nodokļa maksātājiem jāpievērš uzmanība konkrēta darījuma brīdim Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē un attiecīgi jāpiemēro īpašais nodokļa piemērošanas režīms vai vispārīgā nodokļa maksāšanas kārtība.

Piemēram, ja līgums par būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu vai sadzīves elektriskās aparatūras piegādi ir noslēgts 2019.gadā un piegāde ir paredzēta arī 2020.gadā, pārdevējam, veicot šo preču piegādi 2019.gadā, jāpiemēro īpašo nodokļa piemērošanas režīmu, savukārt no 1.janvāra 2020.gada veiktajai preču piegādei, jāpiemēro vispārīgo PVN maksāšanas kārtību (ja vien apmaksa saskaņā ar nodokļa rēķinu par 2020.gadā veicamajām piegādēm nav saņemta jau 2019.gadā).

Līgumiem, kas noslēgti pirms Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumu veikšanas, PVN ir piemērojams, ievērojot  Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī. Tādējādi, ja atbilstoši līgumiem, kas noslēgti pirms minēto Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumu veikšanas, ir saņemts avanss atbilstoši izrakstītajam nodokļa rēķinam, tad tas ir darījuma brīdis[1] un šādam darījumam ir piemērojams tāds PVN piemērošanas režīms, kāds bija avansa saņemšanas brīdī. Gadījumā, ja avanss, kas atbilstoši izrakstītajam nodokļa rēķinam pirms 2020.gada 1.janvāra nebija apmaksāts pilnā apmērā, tad atlikušajai darījuma summai PVN ir piemērojams ievērojot  Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Aicinām komersantus laicīgi sagatavoties šīm izmaiņām un darījumos ņemt vērā VID ieteikumus, ar kuriem var iepazīties VID informatīvajā materiālā “Par PVN piemērošanu saistībā ar apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm”. Materiāls pieejams VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi”, “Pievienotās vērtības nodoklis”, “Informatīvie un metodiskie materiāli”, “Dažādas situācijas”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā “Sazinies ar mums” vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.


[1] Pievienotās vērtības nodokļa likuma 124.panta piektā daļa