Personām, kuru gūtais ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 200 lati, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 Publicēts: 09.04.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 200 lati, un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic maksājumi valsts budžetā 32,17% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 200 latiem.

Gadījumā, ja kādā mēnesī fiziskas personas ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 200 lati [1] vai lielāks un persona vienlaikus nav darba attiecībās ar autoratlīdzības izmaksātāju vai kādu citu darba devēju, nav I vai II grupas invalīds un nav arī pensionārs, tad personai līdz nākamā mēneša desmitajam datumam ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā, jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – obligātās iemaksas) atbilstoši pašnodarbinātajiem noteiktajai likmei un kārtībai, kā arī jāsniedz VID ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pasi.

Obligātās iemaksas jāveic tikai par tiem ceturkšņa mēnešiem, kuros ienākums no autoratlīdzības pārsniedz 200 latus. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam 2013.gadā ir 32,17%. Obligātās iemaksas tiek maksātas no  brīvi izraudzītas ienākumu daļas, kas nav mazāka par 200 latiem. Obligāto iemaksu maksājumi valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī - līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un 15.janvārim Valsts kases kontā Nr. LV37TREL1060000220000, norādot sekojošus rekvizītus - saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr. 90000050138, saņēmēja BIC TRELLV22.

Tāpat reizi ceturksnī - līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim vai 15.janvārim autoratlīdzības saņēmējam ir jāiesniedz VID arī Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī. Ziņojumu var iesniegt personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi), izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) vai nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Smilšu ielā 1, LV-1978.

Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības ienākuma (200 latu apmērā vai vairāk) obligātās sociālās iemaksas neveikt šādos gadījumos:

  • Autoratlīdzības saņēmējs vienlaikus ir arī darba ņēmējs pie autoratlīdzības izmaksātāja vai pie kāda cita darba devēja
  • autoratlīdzības saņēmējs ir I vai II grupas invalīds
  • autoratlīdzības saņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju.

Veidlapa „Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī” (Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 4.pielikums) pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Veidlapas un iesniegumi” (4.veidlapa).

Lai iesniegtu VID pašnodarbinātā ziņojumu par veiktajām sociālajām iemaksām, aicinām izmantot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Lai kļūtu par EDS lietotāju, personai jānoslēdz līgums ar VID par EDS lietošanu. Līguma un tā pielikumu formas pieejamas VID mājaslapā sadaļā „Elektroniskās deklarēšanas sistēma”. Aizpildītas līguma formas un pielikumus var iesniegt jebkurā dzīvesvietai tuvāk esošajā VID Klientu apkalpošanas centrā, kā arī tās iespējams iesniegt elektroniski, ja tiek lietots virtuālais eParaksts.

Plašāka informācija par to, kā kļūt par EDS lietotāju, palīgmateriāli par pirmo pieslēgšanos EDS un rokasgrāmata par EDS lietošanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Noderīgi” > „Elektroniskās deklarēšanas sistēma”.

 Savukārt plašāka informācija par veicamajām obligātajām sociālajām iemaksām pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Nodokļi” > „Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” > „Metodiskie materiāli”, proti, metodiskais materiāls „Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar autortiesībām”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu „Kontakti” > „Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”.

09.04.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


[1] Ienākums no autoratlīdzības tiek noteikts, no saņemtās autoratlīdzības summas atskaitot autora izdevumus, kas radušies autordarba radīšanas gaitā.  

 


Informācija presei