Pieejama “Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) / Manifesti (izejošie)” moduļa programmiskās saskarnes rokasgrāmata

 Publicēts: 17.01.2020. 08.39


Apakšsadaļu izvēlne

ERAF fonda logo

VID Muitas pārvalde informē, ka rit darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk - MAN/PU) funkcionalitātes jauna moduļa izveides, kas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa [1] (turpmāk – SMK) prasībām nodrošinās Elektroniskā transporta dokumenta (turpmāk – ETD) iesniegšanu un apstrādi EMDAS.

Īstenošanas regulas [2] 295.panta “a” punktā noteikts, ka Savienības tranzīta procedūra ir obligāta, ja pa gaisu pārvadātās ārpussavienības preces iekrauj vai pārkrauj Savienības lidostā.

SMK ir noteikts Savienības tranzīta procedūras vienkāršojums – ETD, ko  izmanto kā muitas deklarāciju (Savienības tranzīta deklarāciju) [3]. Vienkāršojuma piemērošanas kārtību nosaka Īstenošanas regulas 320.pants un atbilstošā atļauja.

VID Muitas pārvalde informē, ka provizoriski šā gada 15.jūlijā produkcijas vidē MAN/PU funkcionalitātē saskaņā ar SMK prasībām tiks uzstādīts “ETD/Manifesti (izejošie)” modulis atbilstošu muitas formalitāšu noformēšanai precēm, ko ar aviotransportu pārvieto starp Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vai Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru [4] dalībvalstīm (jāiesniedz ETD), vai arī izved no ES (jāiesniedz Manifests).

ETD un Manifesta iesniegšana EMDAS tiks nodrošināta klientiem caur programmisko saskarni, t.i. no klienta sistēmas uz EMDAS, kā arī, ielādējot no faila. Personas, kas vēlas izmantot SMK piedāvāto Savienības tranzīta procedūras vienkāršojumu – ETD vai preču izvešanas no ES gadījumā, iesniedzot Manifestu, vēlas nodrošināt automatizēto muitas procedūru noslēgšanu, ir aicinātas uzsākt savu informācijas sistēmu izveidi vai pielāgošanu sasaistei ar EMDAS, lai izmantotu EMDAS MAN/PU funkcionalitātes piedāvātās iespējas ETD iesniegšanai.

VID mājaslapas sadaļā Muita - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) -  Kā lietot EMDAS atvērumā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata ir pieejama aktualizētā “Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu. Manifesti/ ETD/ Pagaidu uzglabāšana”.

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Savienības Muitas kodekss).

[2] Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Īstenošanas regula)

[3] Savienības Muitas kodeksa 233.panta 4.punkta “e” apakšpunkts

[4] 1987.gada 20.maija Konvencija par kopīgu tranzīta procedūru