Pieejama Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) moduļa programmiskās saskarnes rokasgrāmata

 Publicēts: 01.02.2019. 14.18


Apakšsadaļu izvēlne

VID Muitas pārvalde informē, ka rit darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk - MAN/PU) funkcionalitātes jauna moduļa izveides, kas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa[1] (turpmāk – SMK) prasībām nodrošinās Elektroniskā transporta dokumenta (turpmāk – ETD) iesniegšanu un apstrādi EMDAS.

SMK nosaka, ka ārpussavienības preču pārvietošanai Eiropas Savienības teritorijā, neattiecinot uz precēm muitas maksājumus un tirdzniecības politikas pasākumus, var piemērot Savienības ārējā tranzīta procedūru.[2]

Īstenošanas regulas[3] 295.panta “a” punktā noteikts, ka Savienības tranzīta procedūra ir obligāta, ja pa gaisu pārvadātās ārpussavienības preces iekrauj vai pārkrauj Savienības lidostā.

SMK ir noteikts Savienības tranzīta procedūras vienkāršojums – ETD, ko  izmanto kā muitas deklarāciju (Savienības tranzīta deklarāciju).[4] Lai piemērotu minēto vienkāršojumu, personai jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem[5] un jāsaņem atļauja, kurai jābūt reģistrētai Eiropas Komisijas Muitas lēmumu sistēmā.

Vienkāršojuma piemērošanas kārtību nosaka Īstenošanas regulas 320.pants un atbilstošā atļauja. Savukārt ETD (kā tranzīta deklarācijas) dati ir noteikti Deleģētās regulas “B” pielikumā.

 

VID Muitas pārvalde informē, ka provizoriski šā gada 2. ceturksnī kā pirmais produkcijas vidē MAN/PU funkcionalitātē tiks uzstādīts ETD modulis avio pārvadājumu ienākošās plūsmas apstrādei saskaņā ar SMK prasībām, kas aizstās šobrīd izmantojamo kravas manifestu moduli. ETD iesniegšana EMDAS tiks nodrošināta klientiem caur programmisko saskarni, t.i. no klienta sistēmas uz EMDAS, kā arī  ielādējot no faila. Personas, kas vēlas turpināt izmantot SMK piedāvāto Savienības tranzīta procedūras vienkāršojumu – ETD, ir aicinātas uzsākt savu informācijas sistēmu izveidi vai pielāgošanu sasaistei ar EMDAS, lai izmantotu EMDAS MAN/PU funkcionalitātes piedāvātās iespējas ETD iesniegšanai.

VID mājas lapas sadaļā Muita - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) -  Kā lietot EMDAS - Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata - Lietotāja rokasgrāmata “EMDAS Manifestu un Pagaidu uzglabāšanas modulis” (programmiskās saskarnes izstrāde komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu) ir pieejama aktualizētā “Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu. Manifesti/ ETD/ Pagaidu uzglabāšana” 

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Savienības Muitas kodekss).

[2] Savienības Muitas kodeksa 226.panta 1. punkts un 3.punkta “a” apakšpunkts.

[3] Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Īstenošanas regula)

[4] Savienības Muitas kodeksa 233.panta 4.punkta “e” apakšpunkts.

[5] Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk – Deleģētā regula) 191.pants un 199.pants; Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētās regulas (ES) Nr.2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Deleģēto regulu (ES) Nr.2015/2446, 24.panta 2.punkts.

Muita