Preču muitas fiziskā kontrole

 Publicēts: 24.11.2017. 14.08


Apakšsadaļu izvēlne
Muitas dienesti, lai pārbaudītu pieņemtajā muitas deklarācijā iekļauto datu pareizību, var pārbaudīt preces vai ņemt preču paraugus preču analīzei vai sīkai pārbaudei. (SMK 188.panta c) un d) punkts)

Ja kompetentā muitas iestāde ir nolēmusi pārbaudīt preces vai ņemt paraugus, tā šim nolūkam norāda laiku un vietu un informē par to deklarētāju. Pēc deklarētāja pieprasījuma kompetentā muitas iestāde var norādīt citu vietu, nevis muitas telpas, vai laiku, kas ir ārpus minētās muitas iestādes oficiālā darba laika. (IA 238.pants) 

Ja muitas iestāde nolemj pārbaudīt tikai daļu preču, tā informē deklarētāju par priekšmetiem, kurus tā vēlas pārbaudīt. Ja deklarētājs atsakās būt klāt preču pārbaudē vai nesniedz muitas dienestu pieprasīto nepieciešamo palīdzību, tie nosaka deklarētāja klātbūtnes vai palīdzības termiņu. Ja deklarētājs līdz termiņa beigām nav izpildījis muitas dienestu prasības, muitas dienesti veic preču pārbaudi, risku un izdevumus uzņemoties deklarētājam. Ja nepieciešams, muitas dienesti var palīdzībai pieaicināt ekspertu, kas izvēlēts saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts likumu, ja Savienības tiesībās nav paredzēti noteikumi. (IA 239.pants)

Gadījumos, kad komersants attālināti muitas kontroles punktā piesaka izvešanas, ievešanas vai tranzīta muitas procedūru, muitas amatpersona paziņo deklarētājam (tranzīta procedūrā – procedūras izmantotājam) vai tā pilnvarotajam pārstāvim par plānotu muitas fizisko kontroli, aizpildot un elektroniski nosūtot veidlapu "Paziņojums par kravu muitas fizisko kontroli" uz deklarētāja (tranzīta procedūrā – procedūras izmantotāja) vai tā pilnvarotā pārstāvja e-pasta adresi. Ja deklarētājs (tranzīta procedūrā – procedūras izmantotājs) neatbild un nedeleģē savu pārstāvi piedalīties muitas fiziskajā kontrolē, tad kontroli veic bez deklarētāja (tranzīta procedūrā – procedūras izmantotāja) pārstāvja līdzdalības.