Projekts “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaite un uzkrājuma princips)”

 Publicēts: 13.07.2021. 14.20


Apakšsadaļu izvēlne

Eiropas Savienības fondu projekti
Eiropas Savienibas fondu projekti

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projekts Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaite un uzkrājuma princips)”

Projekts tiek īstenots 2015.gada 17.novembra MK noteikumu Nr.653 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” ietvaros. Projekts veicina pasākumam izvirzīto rādītāju sasniegšanu.

Projekts "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaite un uzkrājuma princips)” turpina projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols" iesāktos darbus pie efektīva, mūsdienīga, uz modernām tehnoloģijām balstīta risinājuma izveides, kura ietvaros tiks izstrādāta ar iekšzemes nodokļiem un VID administrētajām nodevām saistīta maksājumu uzskaites un administrēšanas, nodokļu ieņēmumu grāmatvedības uzskaites funkcionalitāte.


Projekta mērķis: ieviest uzkrājuma principu VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē un vienoto nodokļu kontu vienkāršotai nodokļu iemaksai valsts budžetā, tajā skaitā, nodrošināt pilnīgu informāciju par faktiskajiem konkrētā perioda VID administrētajiem valsts budžeta ieņēmumiem.

Līdz ar uzkrājuma principa ieviešanu nodokļu maksātajam būs iespēja saņemt korektu un saprotamu informāciju par nodokļu nomaksas stāvokli uz katru konkrētu izvēlēto vēsturisko datumu, jo tiks nodrošināta VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu uzskaite atbilstoši vispārpieņemtajiem grāmatvedības uzskaites principiem, tā padarot nodokļu nomaksas procesu caurskatāmu, uztveramu un atsekojamu.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/18/I/002

Projekta finansējuma apmērs: 4 530 000 EUR
 - 3 850 500 EUR (85 % finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds);

-  679 500 EUR (15% tiks finansēti no valsts budžeta).

Projekta realizācijas laiks: 36 mēneši, sākot no 2019.gada 9.aprīļa

Kontaktinformācija: Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Projekta vadītāja Zane Siliņa (tel. +371 67121847, e-pasts: zane.silina [at] vid.gov.lv)


Jaunumi hronoloģiskā secībā

Lai ieviestu uzkrājuma principu VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē un vienoto nodokļu kontu, notiek darbs pie normatīvo aktu aktualizēšanas:

 

•16.07.2019. pieņemti grozījumi  Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām";

• 26.09.2019. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"" (VSS-944);

• 03.10.2019. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību” un (VSS-971);

• 17.10.2019. uzsākta šādu MAIS procesu izstrāde:

 • VID administrēto nodokļu, nodevu un citu valsts obligāto maksājumu uzskaite (t.sk. sadalīšana pa budžeta kontiem) un samaksāto nodokļu saņemšana, pārbaude un analīze.
 • Pārmaksāto nodokļu (t.sk. kļūdaini ieskaitīto) pamatotības izvērtēšana, atmaksa vai novirzīšana citu nodokļu maksājumu paradu segšanai.
 • Nodokļu pārmaksu dzēšana atbilstoši kompetencei.
 • VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu periodu slēgšana;
 • Nodokļu nomaksas termiņu ievērošanas kontrole un darbs ar NM par labprātīgu parādu samaksu līdz bezstrīda piedziņas uzsākšanai.

• 10.12.2019. pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”;

• 19.12.2019. izdots VID rīkojums Nr.552 “Par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu maksājumu valsts budžetā uzskaites rokasgrāmatu”;

• 04.02.2020. izdoti Ministru kabineta noteikumi  Nr. 67 “Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību”;

• 10.03.2020. pieņemti FM iekšējie noteikumi Nr.1.1-5/12/9 "Informācijas nodrošināšanas un apmaiņas kārtība starp Valsts kasi un Valsts ieņēmumu dienestu valsts budžeta ieņēmumu iekasēšanas un uzskaites procesā", kurā ietverti nosacījumi informācijas apmaiņai un sadales procesam un kas ir pamats informācijas sistēmu pielāgošanai.

Turpinās šādu MAIS procesu izstrāde, lai nodrošinātu uzkrājuma principa un vienotā konta ieviešanu:

- VID administrēto nodokļu, nodevu un citu valsts obligāto maksājumu uzskaite (t.sk. sadalīšana pa budžeta kontiem) un samaksāto nodokļu saņemšana, pārbaude un analīze.

- Pārmaksāto nodokļu (t.sk. kļūdaini ieskaitīto) pamatotības izvērtēšana, atmaksa vai novirzīšana citu nodokļu maksājumu parādu segšanai.

- Nodokļu pārmaksu dzēšana atbilstoši kompetencei.

- VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu periodu slēgšana.

- Nodokļu nomaksas termiņu ievērošanas kontrole un darbs ar NM par labprātīgu parādu samaksu līdz bezstrīda piedziņas uzsākšanai.

- Nodokļu deklarāciju pieņemšana, datu apstrāde un kvalitātes pārbaude atbilstoši kompetencei.

21.07.2020. 5.1 kārtas ietvaros MAIS produkcijas vidē ieviestas iepriekš minēto procesu funkcionalitātes:

 • Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina un informatīvo dokumentu versionēšana:
  • Versiju salīdzināšana, nodrošinot korekcijas (delta) uzskaiti.
 • Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina dokumentu pieņemšana un apstrāde:
  • PVN deklarācija;
  • Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī;
  • Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ceturksnī;
  • Akcīzes nodokļa deklarācija.
 • VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu atpazīšana, attiecināšana un uzskaite (t.sk. sadalīšana pa budžeta kontiem):
  • Maksājumu atpazīšana un attiecināšana.
    

25.09.2020. 5.2 kārtas ietvaros MAIS produkcijas vidē ieviestas minēto procesu funkcionalitātes:
•    Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina un informatīvo dokumentu plānošana;
•    Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina dokumentu pieņemšana un apstrāde:
- Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija;
- PVN deklarācija;
- Gada ienākuma deklarācija;
- Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī;
- Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
- Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija;
- Akcīzes nodokļa deklarācija.
•    Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina un informatīvo dokumentu versionēšana;
•    VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu atpazīšana, attiecināšana un uzskaite (t.sk. sadalīšana pa budžeta kontiem):
- Maksājumu atpazīšana un attiecināšana;
- Informācijas sagatavošana par starp valsts, pašvaldību un speciālā budžeta ieņēmumu kontiem sadalāmo nodokļu un nodevu apjomiem.
•    VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu dokumentu sagatavošana un parakstīšana;
•    Pārmaksāto nodokļu, t.sk. kļūdaini ieskaitīto novirzīšana un atmaksa;
•    Nodokļu nomaksas termiņa pagarināšana;
•    Nodokļu kontroles pasākumu ietvaros veikto darbību un iegūto rezultātu uzskaite:
- Nodokļu audits (audita lēmumu un audita lēmumu pārsūdzību summu uzskaite).
•    Nodokļu parādu identificēšana;
•    Nodokļu parādu dzēšana;
•    Periodu slēgšana:
- Darījumu grāmatvedības uzskaite divkāršā ieraksta sistēmā;


22.12.2020. 5.3 kārtas ietvaros MAIS produkcijas vidē ieviestas minēto procesu funkcionalitātes:
•    Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina un informatīvo dokumentu plānošana;
•    Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina dokumentu pieņemšana un apstrāde:
- Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma;
- Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas gadu.
•    VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu atpazīšana, attiecināšana un uzskaite (t.sk. sadalīšana pa budžeta kontiem):
- Informācijas sagatavošana par starp valsts, pašvaldību un speciālā budžeta ieņēmumu kontiem sadalāmo nodokļu un nodevu apjomiem.
•    VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu dokumentu sagatavošana un parakstīšana;
•    Pārmaksāto nodokļu, t.sk. kļūdaini ieskaitīto novirzīšana un atmaksa;
•    Nodokļu nomaksas termiņa pagarināšana;
•    Nodokļu kontroles pasākumu ietvaros veikto darbību un iegūto rezultātu uzskaite:
- Nodokļu audits.
•    Nodokļu parādu identificēšana;
•    Nodokļu parādu dzēšana;
•    Periodu slēgšana:
- Darījumu grāmatvedības uzskaite divkāršā ieraksta sistēmā;

 

22.12.2020. 6.1 kārtas ietvaros MAIS produkcijas vidē ieviestas minēto procesu funkcionalitātes:

•    Fizisko un juridisko personu  nodokļu aprēķina un informatīvo dokumentu versionēšana;
•    Nodokļu kontroles pasākumu ietvaros veikto darbību un iegūto rezultātu uzskaite;
•    VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu atpazīšana, attiecināšana un uzskaite (t.sk. sadalīšana pa budžeta kontiem);
•    Nodokļu nomaksas termiņa pagarināšana;
•    Nodokļu parādu dzēšana;
•    Nodokļu maksātāja un ar nodokļiem apliekamo objektu reģistrācija un precizēšana;
•    Reģistrācijas datu statusu uzraudzība.

20.10.2020. 6.2 kārtas ietvaros uzsākta procesa “Nodokļu un citu lietu strīdu izskatīšana atbilstoši  kompetencei” izstrāde.

22.12.2020. 6.2 kārtas ietvaros MAIS produkcijas vidē ieviestas minēto procesu funkcionalitātes:
•    Pirmstiesas strīdu izskatīšanas nodrošināšana un tiesvedības procesa nodrošināšana;
•    Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina un informatīvo dokumentu plānošana;
•    Lēmuma pieņemšana par nodokļu apmēra precizēšanu;
•    Nodokļu kontroles pasākumu ietvaros veikto darbību un iegūto rezultātu uzskaite
•    VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu atpazīšana, attiecināšana un uzskaite (t.sk. sadalīšana pa budžeta kontiem);
•    VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu dokumentu sagatavošana un parakstīšana;
•    Pārmaksāto nodokļu, t.sk. kļūdaini ieskaitīto novirzīšana un atmaksa

9.11.2020. 6.3 kārtas ietvaros uzsākta procesa “Nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu bezstrīda piedziņa no iekšzemes un citu valstu NM valsts vai ES budžeta” izstrāde.

22.12.2020. 6.3 kārtas ietvaros MAIS produkcijas vidē ieviestas minēto procesu funkcionalitātes:
•    Pirmstiesas strīdu izskatīšanas nodrošināšana un tiesvedības procesa nodrošināšana;
•    Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina dokumentu pieņemšana un apstrāde:
- Gada ienākuma deklarācija.
•    Nodokļu kontroles pasākumu ietvaros veikto darbību un iegūto rezultātu uzskaite;
•    VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu atpazīšana, attiecināšana un uzskaite (t.sk. sadalīšana pa budžeta kontiem):
- Maksājumu atpazīšana un attiecināšana;
- Informācijas sagatavošana par starp valsts, pašvaldību un speciālā budžeta ieņēmumu kontiem sadalāmo nodokļu un nodevu apjomiem.
•    VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu dokumentu sagatavošana un parakstīšana;
•    Pārmaksāto nodokļu, t.sk. kļūdaini ieskaitīto novirzīšana un atmaksa;
•    Pārbaužu veikšana par drošības naudas atmaksu vai ieskaitīšanu budžetā;
•    Nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu bezstrīda piedziņa no iekšzemes un citu valstu NM valsts vai Eiropas Savienības budžetam.

 

30.12.2020. 6.4 kārtas ietvaros MAIS produkcijas vidē ieviestas minēto procesu funkcionalitātes:

 • Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina un informatīvo dokumentu plānošana
 • Pārmaksāto nodokļu, t.sk. kļūdaini ieskaitīto novirzīšana un atmaksa
 • Nodokļu nomaksas termiņa pagarināšana
 • Tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa nodrošināšana

Latvijas Atvērto datu portālā https://data.gov.lv/lv (sadaļā “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) publicēta šāda datu kopa: 

* Informācija par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks

01.04.2021. 6.5 kārtas ietvaros MAIS produkcijas vidē ieviestas minēto procesu funkcionalitātes:

 • Pirmstiesas strīdu izskatīšanas nodrošināšana un tiesvedības procesa nodrošināšana
 • Nodokļu kontroles pasākumu ietvaros veikto darbību un iegūto rezultātu uzskaite
 • VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu atpazīšana, attiecināšana un uzskaite (t.sk. sadalīšana pa budžeta kontiem)
 • Pārbaužu veikšana par drošības naudas atmaksu vai ieskaitīšanu budžetā
 • Periodu slēgšana

26.05.2021. 7.1 kārtas ietvaros MAIS produkcijas vidē ieviestas minēto procesu funkcionalitātes:

 • Nodokļu kontroles pasākumu ietvaros veikto darbību un iegūto rezultātu uzskaite;
 • VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu atpazīšana, attiecināšana un uzskaite (t.sk. sadalīšana pa budžeta kontiem);
 • VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu dokumentu sagatavošana un parakstīšana;
 • Pārmaksāto nodokļu, t.sk. kļūdaini ieskaitīto novirzīšana un atmaksa;
 • Pārbaužu veikšana par drošības naudas atmaksu vai ieskaitīšanu budžetā;
 • Periodu slēgšana.

28.05.2021. 7.2 kārtas ietvaros MAIS produkcijas vidē ieviestas minēto procesu funkcionalitāte:

 • Nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu bezstrīda piedziņa no iekšzemes un citu valstu nodokļu maksātāju valsts vai Eiropas Savienības budžetam.

01.07.2021. 7.3 kārtas ietvaros MAIS produkcijas vidē ieviestas minēto procesu funkcionalitātes:

 • VID administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu dokumentu sagatavošana un parakstīšana;
 • Periodu slēgšana.

 

Līdz ar minēto procesu funkcionalitāšu ieviešanu produkcijas vidē ir ieviests vienotais nodokļu konts un ar 01.01.2021. uzsākta VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu uzskaite atbilstoši uzkrāšanas principam.