Publicējamās datu bāzes/reģistri/ informācija

 Publicēts: 24.01.2019. 16.25


Apakšsadaļu izvēlne

Akcīzes identifikācijas numura derīguma pārbaude

Akcīzes nodokļa marku informācija

Darījumu apliecinošās kvītis

Darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pa nozarēm

Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļa maksātāju pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numura derīguma pārbaude

Elektronisko ierīču un iekārtu, to lietotāju un apkalpojošo dienestu reģistrs

Fizisko personu, kuras veic saimniecisko darbību, reģistrs

Informācija par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks

Informācija par nodokļu maksātājiem, kuri termiņā nav iesnieguši nodokļu deklarācijas

Informācija par fizisko personu, kuras veic saimniecisko darbību un nenodarbina citas personas, mēneša vidējiem darba ienākumiem pa nozarēm

Informācija par juridiskajām personām uzsāktajiem nokavēto nodokļu maksājumu budžetam atlīdzināšanas procesiem

Informācija par nodokļa maksātāja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra

Informācija par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu

Informācija par valsts amatpersonu darbībā konstatētiem pārkāpumiem

Informācija par Valsts ieņēmumu dienesta dzēstajiem nodokļu parādiem

Nodokļu parādnieku reģistrs

Sabiedriskā labuma organizāciju reģistrs

Speciālās atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm

Valsts amatpersonas deklarācijas publicējamā daļa

Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrs