PVN īpašie maksāšanas režīmi

 Publicēts: 07.12.2018. 10.04


Apakšsadaļu izvēlne

PVN ir arī divi īpašie maksāšanas režīmi – PVN īpašais režīms (MOSS), kas piemērojams elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem un īpašais nodokļa režīms preču importa darījumos – par veikto preču importu muitas deklarācijā aprēķinātās valsts budžetā maksājamās nodokļa summas samaksas atlikšana līdz tās norādīšanai atbilstošā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā.

PVN īpašie maksāšanas režīmi

 • PVN īpašais režīms (MOSS)
 • Īpašs nodokļa režīms preču importa darījumos
  • Atļaujas īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos piešķiršanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība.


   Atļaujas īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos piešķiršanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība

   Izlaižot preces brīvam apgrozījumam, reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš ir saņēmis VID atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos (atļauja), par preču importu maksā PVN, uzrādot aprēķināto PVN atbilstošā taksācijas perioda PVN deklarācijā.

   Aprēķināto nodokli par importētajām ar īpašu režīmu precēm reģistrētam nodokļa maksātājam ir jānorāda taksācijas perioda PVN deklarācijā (52. vai 53.rindā). Vienlaikus, ja preces tiek izmantotas apliekamiem darījumiem, reģistrēts nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli atskaita kā priekšnodokli (jānorāda PVN deklarācijas 61.rindā un pārskatā PVN1 I daļā).

   Ja reģistrēts nodokļa maksātājs nenorāda aprēķināto nodokli PVN deklarācijā, tam ir jāmaksā sods 10 procentu apmērā no PVN deklarācijā nenorādītās PVN summas.

   Lai saņemtu atļauju, reģistrētam nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai ir jāvēršas VID ar iesniegumu.

   Atļauju VID izsniedz reģistrētam nodokļa maksātājam:

   • kurš ir reģistrējis saimniecisko darbību iekšzemē;
   • kurš ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) reģistrēts klients;
   • kuram iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem, vai tas nodokļu parādus samaksā piecu darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas;
   • kura darbiniekiem, kam ir paraksta tiesības, nav sodāmības par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;
   • kurš VID noteiktajā termiņā sniedz informatīvās deklarācijas vai papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā iemaksājamās PVN summas vai PVN pārmaksas noteikšanai.

   Atļaujas piešķiršana


   Reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš vēlas piemērot īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos, vai tā pilnvarotā persona, izmantojot VID EDS, iesniedzot VID iesniegumu par atļaujas piešķiršanu. Iesniegumā norāda veidu, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs vēlas, lai VID tam paziņo lēmumu par atļaujas piešķiršanu, t.i., paziņojot pa pastu vai izmantojot VID EDS.

   VID izskata iesniegumu un, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 85.panta ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem, pieņem lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atļauju:

   • piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, ja reģistrētam nodokļa maksātājam nav nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parāda;
   • piecpadsmit darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, ja reģistrētam nodokļa maksātājam ir nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parāds.

    

   Kad tiek piemērota atļauja?

   • ar otro darbdienu pēc lēmuma paziņošanas par atļaujas piešķiršanu, ja VID lēmumu par šīs atļaujas piešķiršanu paziņo, izmantojot VID EDS;
   • ar septīto dienu pēc tam, kad lēmums par atļaujas piešķiršanu nodots pastā, ja VID lēmumu par šīs atļaujas piešķiršanu paziņo, nosūtot to pa pastu.

    

   VID lēmumu par atteikumu piešķirt atļauju nosūta pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu. 


   Atļaujas darbības apturēšana un atjaunošana


   VID pieņem lēmumu par atļaujas darbības apturēšanu, ja:

   reģistrētam nodokļa maksātājam uz kārtējā mēneša piekto datumu nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parāds valsts budžetam ir lielāks par 1430 euro, – līdz dienai, kad tas ir samaksāts; veicot nodokļu revīziju (auditu), konstatēts, ka reģistrēts nodokļa maksātājs, ievedot no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām iekšzemē preces, kas paredzētas ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, izlaižot tās brīvam apgrozījumam, nav norādījis aprēķināto nodokļa summu par šīm precēm atbilstošā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, – līdz dienai, kad ir precizēta attiecīgā nodokļa deklarācija un nokārtotas saistības saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 146.panta trešo daļu.

    

   VID pieņem lēmumu par atļaujas darbības atjaunošanu vai lēmumu neatjaunot atļaujas darbību septiņu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas un pārbaudīšanas.

   VID lēmumu neatjaunot atļaujas darbību nosūta reģistrētam nodokļa maksātājam pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu.

   Atļaujas darbību uzskata par apturētu ar septīto dienu pēc lēmuma nodošanas pastā.

   Ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir izpildījis saistības, kuru dēļ bija pieņemts lēmums par atļaujas darbības apturēšanu, tas informē VID, izmantojot VID EDS, un norāda veidu, kādā tas vēlas, lai VID tam paziņo lēmumu par īpašās atļaujas importa darījumos darbības atjaunošanu – pa pastu vai izmantojot VID EDS.

   Paziņojumu par saistību izpildi atļaujas darbības atjaunošanai paraugi reģistrētiem nodokļa maksātājiem ir pieejami VID tīmekļa vietnē sadaļā “Veidlapas un iesniegumi” [10]. Nodokļa maksātājs, EDS dokumentu grupā “Pievienoties vērtības nodokļa dokumenti” izvēloties dokumentu “Iesniegums par atļaujas īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos piešķiršanu vai paziņojums par saistību izpildi”, pievieno aizpildīto minēto iesniegumu vai paziņojumu.

    

   Atļaujas darbību uzskata par atjaunotu:

   • ar otro darbdienu pēc lēmumu paziņošanas par atļaujas darbības atjaunošanu, ja šo lēmumu paziņo, izmantojot VID EDS;
   • ar septīto dienu pēc tam, kad lēmums par atļaujas darbības atjaunošanu nodot pastā, ja šo lēmumu paziņo, nosūtot pa pastu.

   Atļaujas anulēšana


   VID pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu, ja:

   • pieņemts lēmums par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra;
   • reģistrēta nodokļa maksātāja darbinieki, kuriem ir paraksta tiesības, atļaujas darbības laikā ir sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;
   • reģistrēts nodokļa maksātājs noteiktajā termiņā nesniedz PVN piemērošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā maksājamās PVN summas vai PVN pārmaksas noteikšanai;
   • reģistrēts nodokļa maksātājs divpadsmit mēnešu laikā pēc atļaujas darbības apturēšanas nav nokārtojusi saistības, kuru dēļ bija pieņemts lēmums par atļaujas darbības apturēšanu;
   • reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz iesniegumu par atļaujas anulēšanu.

    

   VID lēmumu par atļaujas darbības anulēšanu nosūta reģistrētam nodokļa maksātājam pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu.

   Atļauju uzskata par anulētu ar septīto dienu pēc lēmuma nodošanas pastā.

   Reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanas no VID PVN maksātāju reģistra gadījumā atļauja nav piemērojama ar dienu, kad stājies spēkā lēmums par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra.