Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums ziedotājiem

 Publicēts: 28.12.2018. 09.01


Apakšsadaļu izvēlne

Nodokļa maksātājs pārskata gada laikā var izvēlēties piemērot tikai vienu no šādiem atvieglojumiem:

1.atvieglojuma veids – neiekļaut taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

2.atvieglojuma veids –  neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;

3.atvieglojuma veids –  samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

 

1.atvieglojuma veids

Iepriekšējā gada peļņa (EUR):   
Maksimāli pieļaujamā ziedojuma summa gadā (EUR):  

 

2.atvieglojuma veids

Iepriekšējā gada  bruto darba samaksa (EUR):  
Maksimāli pieļaujamā ziedojuma summa gadā (EUR):  

 

3.atvieglojuma veids

Maksimāli pieļaujamā ziedojuma summa nedrīkst pārsniegt atlaides summu

Vēlamais ziedojums (EUR):  
Atlaide (EUR):  

 

Nodoklis no dividendēm (EUR):  
Maksimāli pieļaujamā ziedojuma summa (EUR):  

 

 

Nodokļa atvieglojumu par ziedoto summu nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) ziedojuma mērķī ir ietverta norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju - ar ziedotāju saistītu personu, ziedotāja darbinieku vai šā darbinieka ģimenes locekli;

2) ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības,

3) ziedotājam nodokļu parāda kopsumma tā mēneša (taksācijas perioda) pirmajā dienā, kurā veikts ziedojums, pārsniedz 150 EUR;

4) ziedojuma saņēmējs ir izvietojis publiskas norādes ar ziedotāja zīmolu, vai ziedojuma saņēmēja nosaukumā ir nepārprotama norāde uz ziedotāja zīmolu vai tā elementiem, vai nosaukumu;

5) nodokļa maksātājs, kas ziedo ES vai EEZ dalībvalstī reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kopā ar gada pārskatu nav iesniedzis attiecīgos  dokumentus.