Ukraina tiek svītrota no Vispārējās preferenču sistēmas saņēmējvalstu saraksta

 Publicēts: 18.12.2017. 15.40


Apakšsadaļu izvēlne

Ar 2018.gada 1.janvāri Ukraina saskaņā ar Komisijas 2016.gada 5.decembra Deleģēto regulu (ES) 2017/217, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu, tiek svītrota no Vispārējās preferenču sistēmas (turpmāk – VPS) saņēmējvalstu saraksta, jo kopš 2016.gada 1.janvāra piemēro Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, paredzēto preferenciālo tirdzniecības režīmu, kas nodrošina labākas tarifu preferences.

VPS tarifa preferences Ukrainas precēm, kuru izcelsme apliecināta ar Form A sertifikātiem, tiks piemērotas līdz 2017.gada 31.decembrim. No 2018.gada 1.janvāra Ukrainas izcelsmes apliecināšanai un preferenciālās ievedmuitas nodokļa likmes piemērošanai nepieciešams atbilstoši Asociācijas nolīguma nosacījumiem izsniegts sertifikāts EUR.1 vai faktūrrēķina deklarācija.

Muita