Uzņēmumu ienākuma nodoklis līdz 2017.gada 31.decembrim

 Publicēts: 04.01.2018. 11.09


Apakšsadaļu izvēlne

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas un administrēšanas kārtība ir noteikta likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” un atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos.

Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliek peļņu vai zaudējumus, kuri noteikti atbilstoši nodokļa maksātāja finanšu grāmatvedības datiem un kuri tiek koriģēti saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normām. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir 15 %.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji ir:

  • iekšzemes uzņēmumi (komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības), kā arī no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem finansētas institūcijas, kuras gūst ienākumus no saimnieciskās darbības un šos ieņēmumus neatspoguļo valsts vai pašvaldību budžetos;
  • ārvalstu komercsabiedrības, fiziskās personas un citas personas (nerezidenti);
  • nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības.

Uzņēmumu ienākuma nodokli 15 % apmērā ietur no visiem maksājumiem, kas veikti juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai trešo personu banku kontos.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas periods ir uzņēmuma pārskata gads saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumuKredītiestāžu likumuKrājaizdevu sabiedrību likumu vai Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.