Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka, izīrējot vai iznomājot dzīvokli, jāmaksā nodokļi

 Publicēts: 27.02.2015.


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana ir klasificējama kā saimnieciskā darbība, un aicina iedzīvotājus reģistrēt to VID.

Fiziskajai personai, kura plāno izīrēt vai iznomāt dzīvokli, ir pienākums pirms minētās darbības uzsākšanas reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējai. Reģistrējoties VID, var izvēlēties vienu no šiem nodokļu maksāšanas režīmiem:

  • maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – INN), piemērojot 23 % likmi, no saimnieciskās darbības ienākuma, ko nosaka kā saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu starpību;
  • maksāt mikrouzņēmumu nodokli 9 % apmērā no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Ja fiziskā persona ir izmantojusi tiesības nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicēja, ieņēmumiem no izīrēšanas vai iznomāšanas piemēro 10 % IIN likmi.

Kas jāzina tiem, kuri izvēlas maksāt IIN 23 % apmērā

INN 23 % apmērā maksā tikai no gūto ieņēmumu un izdevumu starpības, nevis no pilnas īres vai nomas maksas summas, kuru persona saņem. Šādi gūtam ienākumam ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus.

Saimnieciskās darbības veicējs vienu reizi ceturksnī veic nodokļa avansa maksājumus.

Nodokli aprēķina rezumējošā kārtībā par kalendāra gadu, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju no taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam un aprēķināto nodokli iemaksā budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro, maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam –, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Ja ienākumi mēnesī pārsniedz 360 euro, persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, piemērojot 26,76 % likmi.

Kas jāzina tiem, kuri izvēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli

Mikrouzņēmumu nodokli 9 % apmērā piemēro pilnai īres vai nomas maksas summai, neatskaitot no tās izdevumus. Periodā, par kuru persona maksā mikrouzņēmumu nodokli, nav tiesību ienākumam (arī citur gūtajam) piemērot gada neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus.

Ja no dzīvokļa izīrēšanas vai iznomāšanas ieņēmumiem maksā mikrouzņēmumu nodokli 9 % apmērā, nodokļa maksājumus veic līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, iesniedzot VID mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju.

Kas jāzina tiem, kuri izvēlas nereģistrēt saimniecisko darbību

Dzīvokļa īpašnieks var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējs, ja, gūstot ienākumu no dzīvokļa izīrēšanas vai iznomāšanas, nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir nebūtiski. Šajā gadījumā personai ir pienākums piecu darbdienu laikā no īres vai nomas līguma noslēgšanas dienas informēt par to VID. Persona, paziņojot par nereģistrēšanos, iesniedz īres vai nomas līgumu. Informēt VID var gan klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā, gan elektroniski, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS). Nereģistrējot saimniecisko darbību, ieņēmumus no izīrēšanas vai iznomāšanas ar IIN apliek, piemērojot 10 % nodokļa likmi, bet, aprēķinot maksājamo nodokli, nav tiesību atskaitīt saimnieciskās darbības izdevumus, izņemot nekustamā īpašuma nodokli.

Ja ienākumu no īpašuma gūst no juridiskās personas, nodokli ietur izmaksas vietā, savukārt, ja nodoklis nav ieturēts, fiziskā persona nodokli aprēķina par kalendāra gadu, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju no taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam. Aprēķināto nodokli iemaksā budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Ja fiziskās personas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) apliekamo sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir pārsniegusi 50 000 euro, personai ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā un veiktie darījumi tiks aplikti ar PVN neatkarīgi no kārtības un apmēra, kādā tiek maksāts IIN vai mikrouzņēmumu nodoklis.

VID atgādina, ka saimnieciskās darbības veicējiem gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Lai kļūtu par EDS lietotāju, vairs nav jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens var pieslēgties un lietot EDS, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti (eParakstu). Savukārt viedtālruņu un planšetdatoru lietotājus VID aicina izmantot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv), jo arī tajā iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet attaisnojuma dokumentus (čekus un kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces galerijām.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, izvēloties pirmo tēmu “Nodokļi”, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski, izmantojot iespēju VID mājaslapā “Uzdot jautājumu VID”.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki > Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde.


Informācija presei