VID: darbs pie naudas sodu piemērošanas pilnveidošanas turpinās

 Publicēts: 30.06.2017. 15.42


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts kontroles (turpmāk – VK) veiktā revīzija ir sniegusi situācijas analīzi no trešās personas skatījuma par VID ikdienā veicamajiem procesiem saistībā ar naudas sodu piemērošanas prakses nepilnībām. VK ieteikumi ir saprotami, un tie palīdzēs pilnveidot administratīvo pārkāpumu sodu piemērošanas procesu. Tomēr jāatzīmē, ka VK revīzija ir veikta par 2014. – 2016.gadu, un šo gadu laikā jau VID pats ir apzinājis procesus, kas būtu jāmaina un jāpilnveido. Tādēļ jau pagājušajā gadā tika izveidota un gada beigās darbu uzsāka informatīvā sistēma, kas nodrošina to, ka sodu piemērošana, gan uzskaite un gan dokumentēšana iestādē turpmāk notiktu vienoti un centralizēti.

Kas attiecas uz VK norādīto par nepieciešamību pilnveidot esošo sodu piemērošanas sistēmu, VID šīs nepilnības jau iepriekš bija identificējis un uzsācis to novēršanu. VID analīze liecina, ka galvenais iemesls, kāpēc administratīvā lietvedība nav tikusi uzsākta visos gadījumos, kad tika kavēts deklarāciju iesniegšanas termiņš, bija ievērojamā procesa izpildes darbietilpība un laikietilpība, kas nebija samērojama ar VID kapacitāti. Taču nepārtraukti tiek meklēti risinājumi, kā pilnveidot un padarīt efektīvāku šo mehānismu, nodrošinot soda neizbēgamību, savlaicīgumu un vienlīdzību pret visām personām.

Līdzšinējā administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšana un soda piemērošana lietās par deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu nespēj nodrošināt administratīvā soda mērķa sasniedzamību, proti, atturēt nodokļu maksātājus no turpmākas pārkāpuma izdarīšanas. Patlaban Finanšu ministrija strādā pie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) noteikto pārkāpumu un par tiem noteikto sodu izvērtēšanas. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no VK veiktās revīzijas pēc būtības visi LAPK pārkāpumi un par tiem paredzētie sodi jau tagad tiek vispusīgi izvērtēti.

Kā pozitīvs atzīmējams arī tas, ka praksē aizvien vairāk nodokļu maksātāji izmanto iespēju atlikt par naudas soda uzlikšanu pieņemtā lēmuma izpildi līdz 6 mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas, kas pozitīvi ietekmē nodokļu maksātāja vēlmi nomaksāt uzlikto naudas sodu (to paredz LAPK 294.panta otrā daļa).

Tāpat jāatzīmē, ka atsevišķas ieteikumos sniegtās rīcības tiek pielietotas jau pirms veiktās revīzijas.

Elektroniskās deklarēšanās sistēmā jau vairākus gadus ir iestrādāts iesniedzamo deklarāciju kalendārs un VID mājas lapā ievietotā informācija nodrošina nodokļu maksātāju informēšanu par deklarāciju iesniegšanas termiņiem.

Lai sekmētu nodokļu maksātāju izpratni par pienākumu ievērot nodokļu normatīvos aktus saimnieciskās darbības veikšanas jomā, publiskajā vidē par to tiek regulāri izplatīta informācija,  tiek rīkoti bezmaksas informatīvie un izglītojošie semināri, kā arī VID vadība un eksperti regulāri piedalās TV un radio raidījumos, kuros nodokļu maksātājiem ir iespēja tiešraidē sazināties un uzdot neskaidros jautājumus.

2017.gada maijā tika uzsākts pilotprojekts, iedzīvinot principu “Konsultē pirms sodi”,  vēršoties pret darba devēju ziņojumu un pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju iesniegšanas termiņu atkārtotiem neievērošanas gadījumiem. Pilotprojekta ietvaros nodokļu maksātājiem, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā vairāk kā 3 reizes kavējuši deklarāciju iesniegšanas termiņus tiek nosūtīs brīdinājums. Pēc brīdinājuma nosūtīšanas 12 mēnešu periodā tiek sekots līdzi, kā uzlabojas nodokļu deklarāciju iesniegšanas disciplīna. Ja iesniegšanas disciplīna neuzlabojas, tad nodokļu maksātājs tiek sodīts. Informācija tiks uzskaitīta un analizēta, lai novērtētu konsultēšanas efektivitāti. Papildus informējam, ka “Konsultē vispirms” princips jau šobrīd tiek piemērots vairākos VID procesos. Tāpat arī Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2018.- 2021.gadam uzmanība pievērsta sodu sasniedzamības nodrošināšanai attiecībā uz pārkāpumiem.