VID sniedz atbalstu vēl plašākam COVID-19 krīzes skarto pašnodarbināto personu lokam

 Publicēts: 08.04.2020. 17.30


Apakšsadaļu izvēlne

Lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) varētu nodrošināt dīkstāves pabalstu vēl plašākam pašnodarbināto personu lokam, ir papildināti 2020. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 179 Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība. Tajos veiktie  grozījumi ļauj sniegt atbalstu arī pašnodarbinātajām personām – autortiesību un blakustiesību īpašniekiem, kuri saņem ienākumus no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, un autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību. Tāpat uz dīkstāves pabalstu varēs pretendēt arī individuālie komersanti, kuri nenodarbina darbiniekus.

Līdz ar šīm izmaiņām dīkstāves pabalstam var pieteikties arī tādas fiziskās personas, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicēji, ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kā pašnodarbinātas personas, autoratlīdzību saņēmēji, mikrouzņēmuma nodokļu maksātāji vai individuālie komersanti, kuri nenodarbina darbiniekus.

Izmaiņas nosaka arī to, ka autoratlīdzību saņēmēji varēs saņemt dīkstāves pabalstu arī tādā gadījumā, ja viņiem tiek izmaksātas autoratlīdzības no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (AKKA/LAA, LaIPA u.c.), kā arī individuāli saņemtās autoratlīdzības, jo dīkstāves laikā var saņemt autoratlīdzības maksājumus par darbu lietojumu, kas veikts pirms ārkārtējās situācijas noteikšanas. Tādejādi minēto saņemto autortiesību atlīdzības apmērs ir jānorāda dīkstāves pabalsta iesniegumā, taču tie netiks uzskatīti par dīkstāves periodā gūtiem ienākumiem.

Savukārt pārējām kategorijām – pašnodarbinātajām personām, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas un maksā VSAOI vai mikrouzņēmuma nodokli, un individuālajiem komersantiem, joprojām ir spēkā nosacījums, ka dīkstāves pabalsta saņemšanas laikā tās nav guvušas ienākumus no savas saimnieciskās darbības.

Kā var pieteikties dīkstāves pabalsta saņemšanai?

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona iesniedz noteiktas formas pamatotu iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS). Par laika posmu no 2020.gada 14.marta līdz 31.martam iesniegums jāiesniedz līdz 2020.gada 25.aprīlim; turpmāk - līdz nākamā mēneša 25.datumam.

Pašnodarbinātajai personai iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, Latvijā atvērts bankas konts un dīkstāves periods, kā arī pamatojums par dīkstāves iestāšanos krīzes ietekmē radīto apstākļu dēļ. Iesniegumā arī jāapliecina, ka norādītajā periodā nav gūti ienākumi no saimnieciskās darbības, un ka pašnodarbinātā persona nav darba nespējas periodā. Autoratlīdzību saņēmējiem iesniegumā jānorāda saņemto autortiesību atlīdzības apmērs.

Pašnodarbināto personu sarakstu, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstu, VID publicē savā tīmekļvietnē sadaļā “COVID-19”.

Kāds ir dīkstāves pabalsts pašnodarbinātajiem un cik ilgi to maksās? 

Dīkstāves pabalsta apmērs mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem ir 50% apmērā no pēdējo divu noslēgto ceturkšņu (2019. gada trešais un ceturtais ceturksnis) vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Savukārt vispārējā nodokļu režīma maksātājiem un autoratlīdzību saņēmējiem – 75% apmērā no pēdējo divu noslēgto ceturkšņu (2019. gada trešais un ceturtais ceturksnis) ienākumiem pēc VSAOI nomaksas, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Arī individuālajiem komersantiem dīkstāves pabalsta apmēru aprēķina vienā no minētajiem veidiem – atkarībā, kuru no šiem nodokļu maksāšanas režīmiem viņš izmanto.

Savukārt personām, kuras dīkstāves laikā atgriezušās darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, dīkstāves pabalstu nosaka 100 procentu apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta par sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.

Dīkstāves pabalsta apmēru aprēķina VID pēc pašnodarbinātās personas VID deklarētajiem datiem.

VID dīkstāves pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši iesniegumā norādītajam dīkstāves periodam uz iesniegumā norādīto pašnodarbinātās personas kontu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Dīkstāves pabalsts pašnodarbinātām personām var tikt piešķirts par laika posmu no 2020.gada 14.marta līdz 14.maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju.

Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja pašnodarbinātā persona, izņemot  autoratlīdzību saņēmējus, kas saņem autoralīdzības no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (AKKA/LAA, LaIPA u.c.), kā arī individuāli saņemtās autoratlīdzības, dīkstāves pabalsta izmaksas laikā pārtrauc dīkstāvi un gūst ienākumus no saimnieciskās darbības.

Kādi ir valdības noteiktie kritēriji dīkstāves pabalsta atteikumam?  

Izvērtējot saņemtos iesniegumus par pašnodarbināto dīkstāves pabalsta izmaksu, VID ir stingri jāvadās pēc kritērijiem, kas noteikti MK noteikumos Nr. 179. Valdība ir lēmusi, ka atbalsta pasākumus varēs saņemt tie nodokļu maksātāji, kuri līdz šim ir bijušu godprātīgi un atbildīgi saistību izpildē pret valsti. Arī dīkstāves pabalstus varēs saņemt tikai tās pašnodarbinātās personas, kas ir veikušas VSAOI kā pašnodarbinātās personas vai autoratlīdzības saņēmēji, vai maksājuši mikrouzņēmuma nodokli, tādēļ MK noteikumos ir noteikta virkne kritēriju, kad VID nevar piešķirt dīkstāves pabalstus.

VID nevar piešķirt dīkstāves pabalstu, piemēram, ja vidējie VSAOI maksājumi mēnesī 2019. gada otrajā pusgadā ir bijuši mazāk nekā 20 eiro; ja pašnodarbinātā persona vienlaikus ir arī darba ņēmējs, un pamata darba vietā ir saņēmusi vairāk kā minimālo algu vai ir darba ņēmējs uzņēmumā, kas neatrodas dīkstāvē; ja pašnodarbinātajai personai ir nodokļu parādi virs 1000 euro vai maksātnespējas process u.c. gadījumos. Tāpat šie noteikumi neattiecas uz personām, kas uzņēmējdarbību veic kā patentmaksas maksātāji. 

Kritēriji, kad VID nevar piešķirt pašnodarbinātā dīkstāves pabalstu, ir noteikti MK noteikumos Nr. 179 „Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”.
 

Aktuālā informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā saistībā ar COVID-19 izraisītajām grūtībām un iespēju tiem pieteikties pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “COVID-19”, kā arī Finanšu ministrijas tīmekļvietnē www.fm.gov.lv sadaļā “COVID-19”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā nodokļu maksātāji var zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto VID atbalsta tālruni COVID-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem 67120020, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. 

Informācija presei