Būvnieku darba laika uzskaites sistēma

 Publicēts: 23.12.2019. 15.10


Apakšsadaļu izvēlne

Informatīvs materiāls "Īsumā par EDLUS" 
Spied uz attēla, lai ielādētu materiālu

Īsumā par EDLUS
EDLUS ir elektroniska sistēma, kurā tiek nodrošināta būvlaukumā nodarbināto personu darba laika elektroniska reģistrācija, uzskaite un reģistrēto datu glabāšana, lai nodotu minētos datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē. EDLUS ieviešanas mērķis ir būvniecības nozares sakārtošana, uzlabojot nodokļu nomaksu par nodarbinātajiem, novēršot nekorekta darba laika uzskaiti un uzlabojot saimnieciskās darbības izsekojamību.

EDLUS ieviešanas sākumposmā VID kontroles pasākumiem ir konsultatīvs raksturs, un būvniecības objektos iegūtā informācija netiek izmantota nodokļu papildus aprēķināšanai. Sākot ar 2019.gada 1.oktobri EDLUS reģistrētos datus VID ir tiesības izmantot nodokļu papildus aprēķināšanai, ja EDLUS reģistrētie dati par būvlaukumā nodarbinātas personas darba laiku kalendāra mēneša ietvaros atšķirsies vairāk kā par 20 procentiem no faktiski uzskaitītajām darba stundām, kas izmantotas darba samaksas aprēķināšanā.

Sākot ar 2019.gada 1.septembri

  • EDLUS pieejamība jānodrošina ne mazāk kā 96,7 % apmērā mēnesī.
  • EDLUS traucējumu gadījumā:

 – datu reģistrāciju un uzskaiti visā traucējumu periodā veic manuāli;

 – ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc traucējumu novēršanas, manuāli reģistrētos datus galvenais būvdarbu veicējs manuāli reģistrē EDLUS.

Reģistrējot manuāli iegūtos datus EDLUS, tos papildus nodrošina ar attiecīgu pazīmi un veic notikumu auditācijas pierakstus par minēto datu reģistrāciju īpašā kārtībā.

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri

Galvenajam būvdarbu veicējam EDLUS jāievieš norobežotā un nenorobežotā būvlaukuma teritorijā:

  • jaunu trešās grupas būvju būvniecībā;  
  • būvdarbos, kuru būvdarbu izmaksas ir 350 000 euro vai vairāk.

Noteiktās prasības par EDLUS ieviešanu būvlaukumā un tās ieviešanai noteikto termiņu, nepiemēro attiecībā uz jaunu trešās grupas būvju būvniecību un būvdarbiem, kuru izmaksas ir 350 000 euro vai vairāk, bet mazāk par 1 miljonu euro, ja būvatļaujā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš nepārsniedz divus mēnešus no iepriekš minēto prasību spēkā stāšanās dienas.

Sākot ar 2020.gada 1.jūniju

EDLUS jābūt auditētai (tai nodrošināta sākotnējā un ne retāk kā vienu reizi divos gados ārējā drošības pārbaude, kas iekļauj arī ielaušanās testu un atbilstības likumā  “Par nodokļiem un nodevāmXIV nodaļā noteiktajām prasībām pārbaudes veikšanu).

Lai būvlaukumā operatīvi pārbaudītu VID kompetencē esošos jautājumus un konstatētu faktisko situāciju, aicinām uzņēmējus iepazīties par VID prasībām veicot EDLUS pārbaudes būvlaukumos Informācija būvdarbu veicējiem


Vadlīnijas par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam

EDLUS 1.pielikums

EDLUS 2.pielikums


Instrukcija Valsts ieņēmumu dienesta Datņu pārsūtīšanas protokola servera (FTPS) piekļuves tiesību pieprasīšanai un CSV datnes sagataves, kura saturēs elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā (EDLUS) reģistrētos datus, aizpildīšanai